Japońskie siły samoobrony, Notatki'z Politologia
sultan22
sultan22

Japońskie siły samoobrony, Notatki'z Politologia

5 str.
1Liczba pobrań
151Liczba odwiedzin
Opis
Opis Japońskich sił samoobrony
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument

JAPOŃSKIE SIŁY SAMOOBRONY ♦ Siły zbrojne zostały utworzone 1 lipca 1954r. po zakończeniu amerykańskiej okupacji kraju po

II WŚ. ♦ 9 miejsce w rankingu najpotężniejszych wojsk świata (wg Portalu Global Firepower), 4 miejsce

w Azji za liderem – Chinami, Indiami, Koreą Południową. ♦ Pod względem wyposażenia i wyszkolenia Japońskie Siły Samoobrony nie ustępują czołowym

armiom świata. ♦ Budżet – ok 50 mld dolarów rocznie, jest 5 na świecie (po: USA, Francji, Wielkiej Brytanii i ChRL). ♦ Silnie rozwinięta jest współpraca militarna z USA.

HISTORIA • Chińska wojna domowa (1927–1950), Wojna koreańska (1950-1953) • Douglas MacArthur podjął decyzję o utworzeniu 75 tys. Narodowej Rezerwy Policji,

przekształconych w 1952r w Siły Narodowego Bezpieczeństwa. W 1954 roku przekształcono je w Japońskie Siły Samoobrony.

USA doprowadziły do uchwalenia pacyfistycznej konstytucji. • Artykuł 9 Konstytucji – „wyrzeka się na zawsze wojny, jak również użycia lub groźby użycia siły

jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu nie będą nigdy utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa do prowadzenia wojny”.

Doktryna Yoshidy. Shigeru Yoshida stworzył swoją doktrynę w 1946 r. Japonia powinna się skupić po wojnie na odbudowaniu tego, co zostało zniszczone podczas działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju oraz na odbudowaniu własnej gospodarki. Bezpieczeństwo kraju miało zostać oparte na wojskach amerykańskich, okupujących w tamtym okresie wyspy. Zarówno doktryna, jak i zapisy konstytucji japońskiej do dzisiaj i są respektowane przez Rząd Cesarstwa. W latach 2004-2006 w Iraku działała Japońska Grupa Odbudowy i Wsparcia – pierwsza operacja wojskowa poza granicami kraju od zakończenia II wojny światowej (z wyjątkiem misji ONZ).

Rozwój sytuacji międzynarodowej i kolejne zmiany polityczne w kraju wpływały na spostrzeganie roli i zadań JSS. • rozbudowa sił zbrojnych ZSRR na Dalekim Wschodzie, • pretensje terytorialne Japonii o Kuryle, • radziecka inwazja na Afganistan (1979), • modernizacji i rozbudowy sił zbrojnych Japonii w latach 80. w dziedzinie:

• obrony przeciwlotniczej • obrony przeciwpodwodnej.

JSS nie są jednostkami wojskowymi, co wymusza specyficzny ich charakter. Osoby służące formalnie są cywilami, sprawy prawne rozstrzyga zwyczajny sąd cywilny, konsekwentnie nie używa się militarnej nomenklatury. Brak na wyposażeniu - broni stricte ofensywnych i dalekiego zasięgu, pocisków balistycznych, jednostek piechoty morskiej. W najnowszej strategii bezpieczeństwa Japonii jako największe zagrożenia dla suwerenności państwa uznaje się Chińską Republikę Ludową. ▲ Chińskie wojska przewyższają naturalnie liczebnością Japońskie Siły Samoobrony i w

przeszłości już próbowały przeprowadzić symulacje ataku, sprawdzając reakcję sił morskich JSS.

▲ Chiny wciąż roszczą sobie prawo do wysp Senkaku.

W skład JSS wchodzą: Lądowe Siły Samoobrony, Morskie Siły Samoobrony, Powietrzne Siły Samoobrony. Wcześniej Japonia nie posiadała ministerstwa, a jedynie agencję obrony i nie istniał Sztab Generalny.

• Rolę Sztabu Generalnego pełni obecnie powstałe w marcu 2006 r. Biuro Sztabów Połączonych.

• Od 2007 r. działa Japońskie Ministerstwo Obrony.

Przyszłość Japońskich Sił Samoobrony. • Przyszłość JSS, to utrzymywanie statusu jednej z najnowocześniejszych armii świata. • Planuje się podniesienie budżetu obronnego do 2,6 procent PKB. • Dalsze rozwijanie współpracy ze USA, uważając ich za partnera strategicznego w dziedzinie

obronności. • Postanowiono, że Japonia wspomoże zaatakowanych sojuszników swoimi wojskami,

argumentując to art. 5 karty Narodów Zjednoczonych. • Inwestowanie środki bezzałogowych maszyn latających. • Wiele uwagi poświęca się również tematyce potencjału atomowego Japonii. Posiadająca

ogromną liczbę elektrowni atomowych Japonia, która ze względu na ubogą liczbę surowców energetycznych zmuszona była do wykorzystania tego rodzaju energii, pracuje nad uzyskaniem broni jądrowej. Nie istnieją do tej pory też żadne udowodnione próby nuklearne w wykonaniu Japończyków

ZADANIA JAPOŃSKICH SIŁ SAMOOBRONY. 1. Ochrona wód terytorialnych oraz przestrzeni powietrznej Japonii. Dla Japonii, jako kraju wyspiarskiego, ochrona integralności wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej jest równoznaczna z ochroną integralności terytorialnej kraju, co jest podstawowym zadaniem każdych sił zbrojnych. 2. Rozbudowa zdolności do odparcia ataku na Wyspy Japońskie. JSS dążą do uzyskania zdolności odparcia ewentualnych sił inwazyjnych przez zapewnienie panowania w powietrzu i na morzu, budowę zdolności do odpierania ataków sił lądowych (w tym nieregularnych), także z uwzględnieniem prowadzenia morskich operacji desantowych. 3. Utrzymywanie i wzmacnianie systemu obrony przeciwrakietowej. Atak pociskami balistycznymi, przeprowadzony przez siły Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest uznawany za jedno z najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla bezpieczeństwa Japonii. Japonia nie zamierza pozyskiwać broni nuklearnej, co stawia ją w potencjalnym starciu na słabszej pozycji. JSS muszą dysponować niezawodnym systemem obrony przeciwrakietowej, zdolnym do odparcia ataku pociskami balistycznymi (lub manewrującymi. Funkcjonowanie systemu obrony przeciwrakietowej terytorium Japonii ma też znaczenie w kontekście zachowania równowagi strategicznej w regionie w kontekście rozbudowy wojsk rakietowych ChRL. 4. Ochrona przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. Z uwagi na rosnące znaczenie systemów informatycznych oraz systemów działających w przestrzeni kosmicznej zarówno dla Sił Samoobrony, jak i dla codziennego funkcjonowania kraju JSS będą rozwijać systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, a infrastruktura informatyczna będzie budowana w taki sposób, aby skutki ewentualnych ataków były szybko likwidowane. Należy się spodziewać stworzenia zdolności ofensywnych w zakresie działań w cyberprzestrzeni, podobnie, jak ma to miejsce w innych państwach. 5. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i katastrof przemysłowych. Siły Samoobrony odgrywają bardzo istotną rolę w systemie reagowania kryzysowego Japonii z uwagi na dysponowanie dużą ilością sił i środków koniecznych podczas akcji ratowniczych po wystąpieniu katastrof naturalnych czy zagrożeń związanych z funkcjonowaniem elektrowni jądrowych. W dalszym ciągu będzie kładziony nacisk na rozbudowę zdolności w zakresie transportu morskiego i powietrznego. Przewiduje się także ustalenie schematu działania Sił Samoobrony, umożliwiającego z jednej strony natychmiastowe uruchomienie sił i środków tuż po wystąpieniu zagrożenia, a z drugiej strony stopniową rotację jednostek w toku akcji ratowniczej, w celu zachowania jej ciągłości. Japońskie Siły Samoobrony będą brać aktywny udział w inicjatywach międzynarodowych: we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach, aktywnie działać stabilizacyjne, w tym w zakresie zwalczania piractwa morskiego

Z racji członkostwa w ONZ JSS mogą brać udział w misjach pokojowych. • misja usuwania klęski żywiołowej w Hondurasie (1989), misja w Kambodży (1992), misja w

Mozambiku (1993), JSS skupiały się na zapewnianiu wsparcia logistycznego. JSS brały udział również w misji w Iraku w latach 2004–2006, gdzie również zajmowały się wsparciem logistycznym. Japońscy żołnierze pomagali odbudowywać zniszczone miasta, zapewniali wodę poszkodowanym w konflikcie oraz prowadzili szpitale polowe. Operacja ta miała też charakter misji humanitarnej, która była realizowana przez ochotniczy kontyngent operujący w strefie brytyjskiej. Ze względu na ograniczoną możliwość działania JSS nie brały jak do tej pory udziału w misjach mających charakter ataku, ich działania ograniczają się głównie do misji stabilizacyjnych, mających na celu odbudowę zniszczonych wojną terenów. JSS brały udział w misji ONZ w Sudanie Południowym, w ramach misji humanitarnej.

Zadaniem Lądowych Japońskich Sił Samoobrony jest:

• wspieranie ofiar katastrof naturalnych w najbliższym sąsiedztwie Japonii, o ile zaaprobuje to ONZ, USA i rząd w Tokio,

• usuwanie skutków katastrof naturalnych, które zasięgiem obejmują japońskie wyspy, • udział w misjach humanitarnych, misjach pokojowych oraz w roli obserwatora podczas wyborów,

w dotkniętych konfliktami państwach – mandat ONZ.

MISJE OBRONNE NA TERYTORIUM JAPONII, wojsko japońskie jest zobowiązane do bezwarunkowej: • obrony terytorium ze strony zarówno oddziałów wojsk lądowych innych państw, • odparcia ataków artyleryjskich i rakiet balistycznych, oddziałów partyzanckich oraz służb

specjalnych obcych państw, • do obrony japońskiej cyberprzestrzeni, czyli najdynamiczniej obecnie rozwijającej się gałęzi

przemysłu militarnego.

W ramach stabilizacji regionu Azji i Pacyfiku oraz poprawy globalnego bezpieczeństwa wojska lądowe JSS są zobowiązane do: • nieustannego podnoszenia swoich umiejętności oraz utrzymywania zdolności obronnych

poprzez treningi i specjalne manewry, • współpracy i wymiany międzynarodowej w dziedzinie obrony, obrony i zdobywania budynków, • brania udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych, • dbania o bezpieczeństwo morskie oraz do przeciwdziałanie międzynarodowemu nielegalnemu

handlowi bronią w odniesieniu do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W 2009 r. powstała elitarna jednostka wojsk lądowych JSS pod nazwą Japońska Grupa Specjalnych Operacji Lądowych (JGSOL - japońską wersją Delta Force).

• To jednostka antyterrorystyczna, powołana przez byłą Japońską Agencję Bezpieczeństwa, by przeciwdziałać działalności terrorystycznej oraz partyzanckiej na japońskiej ziemi.

• W skład JGSOL wchodzą 4 departamenty: spraw głównych, wywiadu, planowania, zaopatrzenia.

• Szkoleniem zajmują się wykwalifikowani żołnierze z I Brygady Powietrznej USA. Formacja ma do dyspozycji I Brygadę Helikopterów, która ma im zapewniać wsparcie.

Schemat dowodzenia JSS: przedstawiciele terenów objętych zagrożeniem składają wniosek do przedstawicieli wyższej jednostki administracyjnej, a stamtąd prośba trafia do ministra obrony, który raportuje sytuację premierowi. Następnie premier wyraża zgodę (lub nie) na mobilizację jednostek w służbie czynnej. Jeśli te siły okażą się niewystarczające, mobilizowani są również rezerwiści. Po tym następuje wysłanie jednostek do przeciwdziałania zagrożeniu. W przypadku agresji zbrojnej powoływany jest Szef Sztabu Operacyjnego, który odpowiada przed Ministrem Obrony i procedura wygląda od tego momentu podobnie jak w przypadku zagrożeń o charakterze niemilitarnym.

KIEROWANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA

Na czele japońskiego rządu stoi premier i to on posiada największą władzę w państwie, również w dziedzinie obronności. To on stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Japonii (RBJ) – najważniejszego organu bezpieczeństwa, który kieruje również poczynaniami militarnymi Japońskich Sił Zbrojnych. Podczas posiedzeń w sprawie stanów kryzysowych RBJ składa się: z premiera, sekretarza rady, ministra stanu, desygnowanego przez premiera w zależności od rodzaju kryzysu. Jeśli mają być opracowywane wytyczne dotyczące spraw zagranicznych kraju oraz polityki bezpieczeństwa, to szef rządu musi się spotkać na posiedzeniu rady z czteroma ministrami. Są to: minister obrony, minister spraw zagranicznych, minister finansów i sekretarz rady. W sprawach dotyczących kontroli nad bezpieczeństwem wewnętrznym kraju, określanym jako cywilnym, RBJ musi się składać z premiera i następujących 9 ministrów: ministra komunikacji, ministra spraw zagranicznych, ministra finansów, ministra ekonomi, handlu i przemysłu, ministra infrastruktury lądowej, transportu i turystyki, ministra obrony, sekretarza rady i szefa narodowej komisji bezpieczeństwa publicznego. W tym składzie podejmowane są również najważniejsze decyzje dotyczące obrony narodowej.

Wojska powietrzne są drugim rodzajem JSS. Powstały w 1954 r. i obecnie liczą 1.613 maszyn latających. Wojska powietrzne JSS są odpowiedzialne za: • obronę przestrzeni powietrznej kraju, • patrolowanie obszaru wokół japońskiego terytorium, • utrzymywanie sieci instalacji naziemnego i powietrznego systemu wczesnego ostrzegania,

• realizacja celów transportowych w misjach pokojowych ONZ.

MINISTER OBRONY -> Dowódca Sił Powietrznych -> Naczelne Dowództwo Sił Powietrznych: 1. Północne Siły Obrony Powietrznej (Skrzydło Powietrzne, Grupy Obrony Rakietowej) 2. Centralne Siły Obrony Powietrznej (SP i GOR) 3. Zachodnie Siły Obrony Powietrznej (SP i GOR) 4. Południowo – Zachodnie Siły Obrony Powietrznej (SP i GOR)

• Grupa Szybkiego Reagowania, Taktyczna Grupa Zwiadowcza, Taktyczna Grupa Treningu Powietrznego, Taktyczna Grupa Treningu Obronnego.

• Komendantura Powietrznych Lotów.

Oprócz tego funkcjonują również następujące dowództwa: • Dowództwo Wspomagania Powietrznego ze skrzydłem ratowniczym, grupą nadzoru ruchu,

grupą przewidywania pogody, eskadrą posiłkową oraz specjalną grupą transportu; • Dowództwo Treningowe ze skrzydłami treningowymi, skrzydłem prostym treningu lotniczego,

eskadrą treningu lotniczego oraz bazą treningu ratowniczego, podległa Lotnicza Szkoła Oficerska;

Dowództwo Testowe składające się z dowództwa koordynacji, bazy nadzoru elektronicznego oraz laboratorium medycznego;

Dowództwo Nadzoru Produkcyjnego z bazami zaopatrzeniowymi, college lotniczym, skrzydłami komunikacji i naprawczym, centralną grupą baz powietrznych.

• Obecnie Japońskie Siły Samoobrony dysponują bazą sił powietrznych w Dżibuti, gdzie stacjonują morskie samoloty patrolowe biorące udział w misjach zwalczania piractwa morskiego.

• Elitarna I Brygada Powietrzna, złożona z żołnierzy desantowych. Powstała ona w 1958 r. i podobnie jak JGSOL – służy przede wszystkim do przeciwdziałania partyzantom. Formacja ta brała udział chociażby w misji w Samoa oraz w Iraku.

Minister Obrony ->Dowódca Sił Powietrznych -> NACZELNE DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH : Fuchū, Tokio • Północne Siły Obrony (Misawa, Aomori): 2. Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza Chitose), 3.

Skrzydło Powietrzne (Misawa) • Północna Baza Ostrzegawczo-Kontrolna: 3. Grupa Obrony Rakietowej, 6. Grupa Obrony

Rakietowej • Centralne Siły Obronne (Iruma, Saitama): 6. Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza Komatsu), 7.

Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza Hyakuri) • Centralna Baza Ostrzegawczo-Kontrolna: 1. Grupa Obrony Rakietowej, 4. Grupa Obrony

Rakietowej, Iwo Jima Grupowa Baza Powietrzna • Zachodnie Siły Obronne (Kasuga, Fukuoka): 5. Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza

Nyutabaru), 8. Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza Tsuiki) • Zachodnia Baza Ostrzegawczo-Kontrolna: 2. Grupa Obrony Rakietowej • Południowo-Zachodnie Siły Powietrzne (Naha, Okinawa): 83. Skrzydło Powietrzne (Baza

Lotnicza Naha) • Południowo-zachodnia Baza Ostrzegawczo-Kontrolna: 5. Grupa Obrony Rakietowej, Grupa

Szybkiego Reagowania, Taktyczna Grupa Zwiadowcza, Taktyczna Grupa Treningu Powietrznego, Taktyczna Grupa Treningu Obronnego, Komendantura Powietrznych Lotów

1. DOWÓDZTWO WSPOMAGANIA POWIETRZNEGO (Fuchu, Tokio): Skrzydło Ratownicze: 1. Skrzydło Taktyczne (Baza Lotnicza Komaki od 2007), 2. Skrzydło Taktyczne (Baza Lotnicza Iruma), 3. Skrzydło Taktyczne (Baza Lotnicza Miho), Grupa Nadzoru Ruchu, Grupa Przewidywania Pogody, Eskadra Posiłkowa (Baza Lotnicza Iruma), Specjalna Grupa Transportu (Baza Lotnicza Chitose).

2. DOWÓDZTWO TRENINGOWE (Hamamatsu, Shizuoka): 1. Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza Hamamatsu), 4. Skrzydło Powietrzne (Baza Lotnicza Matsushima), 11. Skrzydło Treningowe (Baza Lotnicza Shizuhama), 12. Skrzydło Treningowe (Baza Lotnicza Hofukita), 13. Skrzydło Treningowe (Baza Lotnicza Ashiya), Skrzydło Prostego Lotniczego Treningu, Eskadra Treningu Lotniczego (Baza Lotnicza Nyutabaru), Baza Treningu Ratowniczego, Lotnicza Szkoła oficerska, 1.,2.,3.,4. i 5. Szkoły Techniczne.

3. DOWÓDZTWO TESTOWE: Iruma, Saitama 4. DOWÓDZTWO KOORDYNACJI (Gifu): Baza Nadzoru Elektronicznego, Laboratorium Medyczne

5. DOWÓDZTWO NADZORU PRODUKCYJNEGO (Jujō, Tokio): 1., 2., 3. i 4. Bazy Zaopatrzeniowe, College Lotniczy, Skrzydło Komunikacji, Skrzydło Naprawcze, Centralna Grupa Baz Powietrznych.

MARYNARKA WOJENNA • Morskie Japońskie Siły Samoobrony są obecnie najmocniejszym rodzajem japońskich wojsk. Marynarka Wojenna Japonii jest na: 4. miejscu pod względem siły, 2. miejscu pod względem nowoczesnego wyposażenia. JSS znajdują się, zaraz za Stanami Zjednoczonymi.

W 2001 r. powstała Specjalna Jednostka Przybrzeżna (SJP). Jest ona podobna do amerykańskiej SEAL’s, brytyjskiej SBS, czyli morskich komandosów – części piechoty morskiej, odpowiedzialnej za operacje antyterrorystyczne. Współpracują oni ze specjalnym zespołem bezpieczeństwa oraz oddziałem antyterrorystycznym japońskiej straży przybrzeżnej. Kandydaci do służby w tej elitarnej jednostce są zobowiązani do przejścia 36-tygodniowego specjalnego szkolenia bezpieczeństwa.

Szkolenie kadry oficerskiej Wojsko japońskie jest wojskiem z poboru, jest otwarte podobnie, na rekrutów, jednak ogranicza je liczebność. W Japonii działa 1 Akademia Obrony Narodowej Japonii. Kształci ona zarówno oficerów wojsk lądowych, sił powietrznych i morskich. Jest to czteroletnia szkoła oficerska, znajdująca się w Yokosuce. Uczelnia powstała w 1952 r. Rocznie do akademii uczęszcza około 1800 studentów. Uczelnia przyjmuje też zagranicznych studentów.

Finansowanie • Zgodnie z przyjętą strategią Japonia zamierza do roku finansowego 2018 wydać na obronę

narodową 24,7 bilionów jenów (ok. 240 mld USD), co stanowi wzrost o ok. 5 % w stosunku do poprzedniego planu finansowego przyjętego w 2010 roku.

• Japonia systematycznie zwiększa wydatki na obronę narodową, co pozwala realizować zakrojone na szeroką skalę projekty modernizacyjne bez konieczności dokonywania redukcji stanów liczebnych sił zbrojnych.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument