Kazus prawo gospodarcze publiczne.docx, Notatki'z Prawo Administracyjne
jolanta-okrasinska
jolanta-okrasinska

Kazus prawo gospodarcze publiczne.docx, Notatki'z Prawo Administracyjne

4 str.
169Liczba odwiedzin
Opis
Rozwiazany kazus z Prawa gospodarczego publicznego
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument

Jolanta Okrasinska

Nr. Albumu 7112

Kazusy - Prawo gospodarczo publiczne

● „Pan Misza K. obywatel WNP chce prowadzić działalność polegającą na

pośrednictwie w handlu w Polsce. W jakiej formie może to zrobić? Proszę

uzasadnić”.

Generalnie, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej (t.j. Dz. U.2016.1826 z późn. zm), każdy, a więc i osoba zagraniczna, obywatel państwa

obcego (cudzoziemiec), który otrzymał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski, korzysta z

takich samych praw jak obywatele polscy w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej na terytorium naszego kraju.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w art.13 ust. 1-5

wyodrębnia następujące grupy osób zagranicznych:

1. osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), z państw

członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz osoby zagraniczne państw niebędących stronami umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na

podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą

podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele

polscy1.

W praktyce odnosi się to do państw EFTA – Irlandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii oraz

Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji,

Hiszpanii, Holandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii,

Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, wielkiej Brytanii I Stanów Zjednoczonych2.

1 Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(t.j. Dz.U.2016.1829 z późn. zm.) 2 M. Sieradzka, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

2. obywateli, którzy pochodzą z innych państw niż te, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy o

swobodzie działalności gospodarczej.

Przepisy art. 13 ust. 2 -2a oraz ust. 4-5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zawierają

katalog warunków, które regulując status i pobyt cudzoziemca uprawniają go do prowadzenia

działalności gospodarczej na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

I tak, cudzoziemiec jest uprawniony do powadzenia działalności gospodarczej na terytorium

RP na tych samych zasadach co obywatele polscy, gdy posiada udokumentowane jedno z niżej

wymienionych praw:

• zezwolenie na pobyt stały;

• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, której mowa w

art. 144 lub 159 ust. 1,z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.

a-d, art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach3;

• zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przebywającemu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia

z rodziną członkowi rodziny (oczywiście w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy o

cudzoziemcach, osób o których mowa w lit. a, b, e oraz f ww. ustawy),

• status uchodźcy,

• ochronę uzupełniającą,

• zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

• zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z

obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• zezwolenia pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej,

udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności

gospodarczej na podstawie wpisu do CE iDG,

• korzystają w Polsce z ochrony czasowej,

• posiadają ważną Kartę Polaka;

3

3 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz.U.2013.1650 z późn zm.)

• są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,

dołączonymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z

nimi.

Natomiast osoby zagraniczne, cudzoziemcy, do którach nie odnoszą się powyższe regulacje i

z uwagi na posiadanie przez nie statusu innego niż wymienione wyżej, maja prawo do podejmowania

i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki prawa handlowego, czyli spółki

komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a także spółki

akcyjnej4.

Pan Misza K. jest obywatelem WNP, a więc na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – osobą

zagraniczną. Ponieważ chce prowadzić działalność gospodarcza na terenie Polski, w zakresie

pośrednictwa handlowego a nie spełnia warunków przewidzianych w przepisach art. 13 ust. 1-2a i 4-5

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będzie mógł ją prowadzić jednak

wyłącznie na zasadach kodeksu spółek handlowych, w formie spółki akcyjnej, komandytowej,

komandytowo-akcyjnej albo też spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Są jednak dla Miszy pomyśle wiadomości, nie jest on zobowiązany do posiadania prawa pobytu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bibliografia:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(t.j. Dz.U.2016.1829 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

( Dz.U. 2013.1650 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich

Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.2014.1525 z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2016.1578 z późn.zm.)

4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2016.

1578 z późn. zm.).

5. Sieradzka M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

3

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument