Krym jak sudety, Ćwiczenia i Zadania'z Politologia. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
Kseniula2015
Kseniula2015

Krym jak sudety, Ćwiczenia i Zadania'z Politologia. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)

PPTX (284 KB)
10 str.
148Liczba odwiedzin
Opis
Sytuacja Krymu porównana do aneksji Sudet czeskich przez III Rzeszę
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

Krym jak Sudety, Ukraina jak Czechosłowacja?

1

TEMAT NR SLAJDU Wstęp 3 Zarys historyczny 4-7 Zbieżności obu działań 8 Podsumowanie 9 Przypisy 10 Bibliografia 10

PLAN PREZENTACJI

2

WSTĘP 14 marca 1939 r. w Europy pojawiło się nowe państwo – Słowacja. Jego powstanie stało się jednym z ostatnich aktów w pieśni o końcu II Republiki Czechosłowackiej. Zaskakująca jest ilość zbieżności między działaniami III Rzeszy z lat 1938-1939 a działaniami Federacji Rosyjskiej dzisiaj. Aby jednak je zrozumieć, należy nakreślić pewien rys historyczny.

Od lewej: Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler i Benito Mussolini – sygnatariusze układu monachijskiego. Z prawej Galeazzo Ciano, 29 września 1938

3

Niemcy po I wojnie światowej utracili olbrzymie tereny. Po Anschlussie z 1938 roku, kiedy pochłonęły Austrię i gdy okazało się, że świat nie interweniuje, ich apetyt rósł coraz bardziej. Skoro kraj ten należał do Rzeszy, można było pokusić się o ziemie, które wchodziły w skład monarchii austro- węgierskiej. Czechosłowacja wydawały się idealnym kąskiem.

Na pierwszy ogień poszedł problem Sudetów. Podobnie jak w przypadku Krymu, ziemie te zamieszkiwała dużo mniejszość narodowa ciesząca się autonomią. Niemcy Sudeccy formalnie byli obywatelami I Republiki Czechosłowacji, woleli jednak mieszkać w III Rzeszy. Przełom nastąpił we wrześniu 1938 roku. Konflikt między mniejszością niemiecką w Sudetach a rządem czechosłowackim zbliżał się ku rozwiązaniu. Histeryczne żądania Hitlera, który postulował przyłączenie do Rzeszy terenów zamieszkałych przez mniejszość niemiecką, znalazły finał w dyktacie monachijskim. [1]

29 września 1938 roku w Monachium zebrała się międzynarodowa konferencja mocarstw, w której uczestniczyli Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain oraz Eduard Daladier, aby przedyskutować niemieckie żądania. Inicjatorem konferencji był Mussolini działający na prośbę Chamberleina. W nocy z 29 na 30 września podpisano układ , który przewidywał zajęcie Sudetów przez III Rzeszę w okresie od 1 do 10 października, a także zobowiązywał III Rzeszę do przeprowadzenia na zajmowanych obszarach plebiscytów, które miały potwierdzić wolę mieszkańców przyłączenia do Niemiec (do plebiscytów takich nigdy nie doszło). Jednocześnie układ zobowiązywał Hitlera do wyrzeczenia się dalszych roszczeń terytorialnych wobec Czechosłowacji. Podczas konferencji postanowiono, że spory terytorialne między Czechosłowacją a Polską i Węgrami zostaną rozwiązane na drodze arbitrażu międzynarodowego.[2]

Zarys historyczny SUDETY

4

"Nie powinniśmy okłamywać, a tym bardziej nie powinniśmy dawać nadziei małym słabym państwom, obiecując im ochronę ze stronę Ligi Narodów oraz stosowne kroki z naszej strony - mówił w brytyjskim

parlamencie Neville Chamberlain 22 lutego 1938 roku - ponieważ wiemy, że nic podobnego nie będziemy mogli przedsięwziąć". [3]

"Nie po inniś y okła y ać, a ty bardziej nie po inniś y da ać nadziei ały słaby państ o , obiecując i ochronę ze stronę Ligi Narodó oraz stoso ne kroki z naszej strony - ó ił brytyjski

parla encie Neville Cha berlain 22 lutego 1938 roku - ponie aż ie y, że nic podobnego nie będzie y ogli przedsię ziąć". [3]

5

23 marca 1939 r. Hitler teatralnie wpłynął do portu w dopiero co przyłączonym do Rzeszy Memelu (litewska część Kłajpedy – zdobyta 22 marca 1939 na tej samej podstawie co Sudety) na pokładzie

nowiutkiego liniowca "Germania". Dwie godziny później z balkonu na placu Teatralnym mówił: "Niemcy nie zamierzają nikomu na świecie zrobić nic złego, ale trzeba było przerwać cierpienia, których w przeciągu 20 lat Niemcy doznawali ze strony całego świata Memelskich rodaków już raz Niemcy

porzuciły na łaskę losu, gdy pogodziły się z kłamstwem i wstydem. Dziś znów stają się obywatelami wszechmocnej Rzeszy, zdecydowanej wziąć swój los w swoje ręce, nawet jeśli nie podoba się to

połowie świata".[4]

23 arca 1939 r. itler teatralnie płynął do portu dopiero co przyłączony do Rzeszy e elu (lite ska część Kłajpedy – zdobyta 22 arca 1939 na tej sa ej podsta ie co Sudety) na pokładzie

no iutkiego linio ca " er ania". ie godziny później z balkonu na placu Teatralny ó ił: "Nie cy nie za ierzają niko u na ś iecie zrobić nic złego, ale trzeba było przer ać cierpienia, których przeciągu 20 lat Nie cy dozna ali ze strony całego ś iata e elskich rodakó już raz Nie cy

porzuciły na łaskę losu, gdy pogodziły się z kła st e i styde . ziś znó stają się oby atela i szech ocnej Rzeszy, zdecydo anej ziąć s ój los s oje ręce, na et jeśli nie podoba się to

poło ie ś iata".[4]

https://niss26an50.wordpress.com/tag/zsrr/

6

Zarys historyczny KRYM

Krym już raz został zaanektowany przez Rosję. Stało się to w XVIII wieku. Od tego czasu zmieniały się nazwy państwa i status półwyspu, ale Krym pozostawał pod kontrolą Moskwy. W 1954 roku ówczesny przywódca ZSRR Nikita Chruszczow zdecydował o włączeniu półwyspu do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Decyzja Chruszczowa stała się ważnym elementem narracji Kremla o wydarzeniach na Krymie. Rosyjska propaganda twierdzi, że akt ten nie miał podstaw prawnych, w związku z czym Moskwa miała mieć pełne prawo do przyłączenia półwyspu.

Zaczęło się z pozoru niewinnie: po obaleniu Wiktora Janukowycza pod koniec lutego w największych miastach Krymu rozpoczęły się protesty przeciwko nowej władzy. Miejscowa ludność, w większość posługująca się językiem rosyjskim, do wydarzeń w Kijowie podchodziła z dużą rezerwą.  Prawdziwe problemy zaczęły się jednak 23 lutego, gdy ukraiński parlament postanowił anulować ustawę o językach mniejszości narodowych. Decyzja Werchownej Rady, krytykowana także przez polityków zachodnich, szybko stała się dla Moskwy i przeciwników nowej ukraińskiej władzy koronnym dowodem na funkcjonowanie w Kijowie „nacjonalistycznej junty”.[3]

Większość mieszkańców Krymu rozpoczęła manifestować swoją odrębność od reszty Ukrainy. Pojawiły się tendencje separatystyczne, w tym chęć przyłączenia Krymu do Rosji. Groźba anarchii na Krymie spowodowała, iż Flota Czarnomorska postawiona została w stan podwyższonej gotowości bojowej. 26 lutego w Jałcie pojawili się rosyjscy żołnierze. 16 marca rozpoczęło się referendum do ws. przyłączenia do Rosji. Do głosowania było uprawnionych około 1,5 mln osób, które mogły oddać swój głos w 1024 lokalach wyborczych. W krajach zachodnich referendum uznano za nielegalne, natomiast Rosja zapowiedziała, że wyniki będą uznane. 21 marca prezydent Władimir Putin podpisał akty ratyfikacyjne traktatu o przyjęciu Republiki Krymu do Federacji Rosyjskiej.[4]

Władze Ukrainy i Zachód nie uznały wyników krymskiego referendum, a przyłączenie Krymu do Rosji oceniły jako aneksję.[5]

7

Kiedy Hitler chciał anszlusu Austrii, mówił, że Niemcy w Austrii są uciskani. Kiedy chciał oddzielenia czeskich obszarów przygranicznych, powoływał się na to, że Niemcy byli w Czechosłowacji prześladowani. Tak było również w Polsce. To, co obecnie dzieje się na Krymie, jest powtórką z historii. Putin postępuje według tej samej zasady co Adolf Hitler. - Autor: Karel Schwarzenberg, wyborcza.pl, 3 marca 2014

Kiedy itler chciał anszlusu Austrii, ó ił, że Nie cy Austrii są uciskani. Kiedy chciał oddzielenia czeskich obszaró przygranicznych, po oły ał się na to, że Nie cy byli Czechosło acji prześlado ani. Tak było ró nież Polsce. To, co obecnie dzieje się na Kry ie, jest po tórką z historii. Putin postępuje edług tej sa ej zasady co Adolf itler. - Autor: Karel Sch arzenberg, yborcza.pl, 3 arca 2014

Oczywiście są w Rosji, także blisko Kremla, ludzie rozsądni, którzy powtarzają – trawestując Putina – że kto nie tęskni za Krymem, ten nie ma serca, ale kto chce oderwać Krym od Ukrainy, ten nie ma mózgu. Niestety, wielkorosyjska ksenofobia bierze górę – wielu ludzi na Kremlu postępuje tak, jakby nie mieli mózgu – o godności nie wspominając. (…) Ukraina może być początkiem końca Putina. A dziś powiedzieć możemy tak, jak mówi wielu rosyjskich demokratów: „Kakoj pozor dla Rosji…”. Jaka hańba dla Rosji. - Autor: Adam Michnik, Hańba Rosji 3 marca 2014

czy iście są Rosji, także blisko Kre la, ludzie rozsądni, którzy po tarzają – tra estując Putina – że kto nie tęskni za Kry e , ten nie a serca, ale kto chce oder ać Kry od Ukrainy, ten nie

a ózgu. Niestety, ielkorosyjska ksenofobia bierze górę – ielu ludzi na Kre lu postępuje tak, jakby nie ieli ózgu – o godności nie spo inając. ( ) Ukraina oże być początkie końca Putina. A dziś po iedzieć oże y tak, jak ó i ielu rosyjskich de okrató : „Kakoj pozor dla Rosji ”. Jaka hańba dla Rosji. - Autor: Ada ichnik, ańba Rosji 3 arca 2014

http://wschod-zachod-poludnie.blogspot.co.uk/

Zbieżności

SUDETY KRYM

 Tereny zamieszkane przez mniejszości narodowe pochodzenia niemieckiego

 Hitler nie zgadzał się z ustaleniami traktatu wersalskiego

 Hitler działał ze świadomością, że Zachód odpuści, nie chcąc ryzykować konfliktu z daleko idącymi konsekwencjami nieodwracalnymi

 Hitler wykorzystał słabą gospodarkę – regiony Sudetów zostały najbardziej dotknięte przez Wielki Kryzys w ówczesnej Czechosłowacji,

 Reżim Hitlera  Hitler argumentował potrzebę interwencji militarnej

by chronić „suwerenności” terenów niestabilnych politycznie

 Hitler wykorzystał wewnętrzne rozbicie i słabość Czechosłowacji

 Hitler zajął strategiczny punkt – Kraj Sudecki stanowił 40% potencjału ekonomicznego Czechosłowacji i – ze względu na ukształtowanie powierzchni oraz istniejące umocnienia – był dogodną linią obrony tego kraju w razie niemieckiej agresji.

 Hitler za pomocą propagandy zadbał o poparcie opinii publicznej w Niemczech co dało mu pozory legalnosci poczynań

 Tereny zamieszkane przez mniejszości narodowe pochodzenia rosyjskiego

 Putin dążył do odzyskania ziem które, według rosyjskiej propagandy, były oddane bezprawnie

 Również Putin zdawał sobie sprawę z tego, że obecna polityka Unii Europejskiej pozwoli na tego typu działanie bez większych konsekwencji

 Propaganda rosyjska wilokrotnie wspominała fakt, że średnia życia w Rosji jest wyższa niż na Ukrainie, kusząc mniejszości by dołączyły do „dominującego” państwa

 Reżim Putina  Putin również tłumaczył swą interwencję militarną

jako „wsparcie” dla mniejszości  Prezydent Rosji wykorzystał zamieszki związane z

polityką Ukrainy  Zajmujac Krym, Rosjanie zapewnili sobie absolutna

kontrole nad niezwykle ważnym strategicznie basenem morza Czarnego, czyniac przede wszystkim z Krymu swoja glowna baze lotnicza na wypadek rozszerzenia sie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

 Również według opinii rosyjskiej Putin działa zgodnie z interesem ludności i tylko chce „usunąć” stare niesprawiedliwości podziałów ziem

8

Pod koniec XIX w. Serbowie i Chorwaci uważali się za jeden naród, rozdzielony tylko granicami, wyznaniem i alfabetem. Dążyli do wspólnoty. Tyle mądrych, dobrych książek wówczas o nich napisano! A dziś niewiele by się znalazło narodów tak zawzięcie się nienawidzących jak Serbowie i Chorwaci. Ile krwi przelali - a wszystko to z powodu skrawków ziemi, jakichś tam miasteczek i dolinek, w których mogliby razem bogato i radośnie żyć.

Mogliby, ale nie potrafili. Chciwość z braci zrobiła wrogów.

A braterski rozłam będzie tylko wstępem do większego koszmaru. Jeśli przyłączenie Krymu do Rosji poszło Kremlowi z łatwością, to jutro poproszą o pomoc zasiedlone przez Rosjan regiony Kazachstanu, Osetia Południowa z Abchazją, Kirgizja Północna. Po Austrii przyłączono Sudety, po Sudetach - Memel, po Memelu - Polskę, po Polsce - Francję, po Francji - Rosję. Wszystko zaczęło się od małego kamyczka.[6]

Pod koniec XIX . Serbo ie i Chor aci u ażali się za jeden naród, rozdzielony tylko granica i, yznanie i alfabete . ążyli do spólnoty. Tyle ądrych, dobrych książek ó czas o nich napisano! A

dziś nie iele by się znalazło narodó tak za zięcie się niena idzących jak Serbo ie i Chor aci. Ile kr i przelali - a szystko to z po odu skra kó zie i, jakichś ta iasteczek i dolinek, których ogliby raze bogato i radośnie żyć.

ogliby, ale nie potrafili. Chci ość z braci zrobiła rogó .

A braterski rozła będzie tylko stępe do iększego kosz aru. Jeśli przyłączenie Kry u do Rosji poszło Kre lo i z łat ością, to jutro poproszą o po oc zasiedlone przez Rosjan regiony Kazachstanu, setia Południo a z Abchazją, Kirgizja Północna. Po Austrii przyłączono Sudety, po Sudetach - e el, po

e elu - Polskę, po Polsce - Francję, po Francji - Rosję. szystko zaczęło się od ałego ka yczka.[6]

9

PODSUMOWANIE

Zbieżności pomiędzy zajęciem Sudetów i Krymem są ogromne. Nasuwa się pytanie – czy konsekwencje działań Putina będą takie same jak w przypadku Niemiec ? Sześć lat po tych wydarzeniach Niemcy były zdruzgotane, miliony ich synów było zabitych, miliony ich córek zhańbionych, wiekowe miasta zmiecione z powierzchni ziemi, wartości kulturalne, gromadzone przez wieki, zostały starte na proch. Straciły większość ziem, a to, co pozostało, podzielono na strefy okupowane przez zwycięzców. A wszystko zaczynało się tak wspaniale![7] W przypadku Rosji jesteśmy prawie pewni, że konsekwencje nie będą tak dyrastyczne, jednakże niemożliwym wydaje się wieczne przyglądanie Unii Europejskiej i USA na tego typu poczynania. Wkońcu konsekwencje muszą być wyciągnięte … pytanie tylko kiedy i jakie …

[1] Paweł Rzewuski „ Krym jak Sudety, Ukraina jak Czechosłowacja?; [2] www.eczechy.pl/historia/hist2 [ dostęp z dnia 24.05.2016] [3] http://www.tvp.info/19302596/nie-prosilam-ich-by-mnie-bronili-bo-i-niby-przed-kim-tak-wygladala-aneksja- krymu [dostęp z dnia 25.05.2016] [4] http://pl.xxiwiek.wikia.com/wiki/Kryzys_krymski [dostęp z dnia 25.05.2016] [5] www.rmf24.pl/raporty/raport-ukraina/fakty/news-aneksja-krymu-stala-sie-faktem-putin-podpisal-traktat, [6] http://wyborcza.pl/magazyn/1,136821,15585762,Krym__To_juz_bylo.html [7] http://wyborcza.pl/magazyn/1,136821,15585762,Krym__To_juz_bylo.html

10

PRZYPISY

BIBLIOGRAFIA 1. Paweł Rzewuski „ Krym jak Sudety, Ukraina jak Czechosłowacja?”; 2. www.eczechy.pl/historia/hist2 [ dostęp z dnia 24.05.2016] 3. Piotr M. Majewski: Niemcy Sudeccy 1848-1948: Historia pewnego nacjonalizmu. Warszawa: 2007. 4. Zbigniew Brzeziński „ Wielka szachownica”, Warszawa 1998; 5. http://cato.blog.pravda.sk/2014/03/03/krym-2014-ako-sudety-1938-podobnost-cisto-nahodna/[dostęp z dnia

24.05.2016] 6. Andrzej Wilk „ Militarne konsekwencje aneksji Krymu” , OSW im. Marka Karpia 2014; 7. Tomasz Grosse „ Geoekonomiczna analiza kryzysu ukraińskiego” Nowa Politologia 8. Lucjan Strzyga „Putin cynicznie terroryzuje Ukrainę. Czy świat znów się okażę obojętny? Polska Times 2014

[dostęp z dnia 24.05.2016] 9. http://wyborcza.pl/magazyn/1,136821,15585762,Krym__To_juz_bylo.html [dostęp z dnia 25.05.2016]

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument