Literatura grecka - Notatki - Historia literatury obcej, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski
Warsawa
Warsawa

Literatura grecka - Notatki - Historia literatury obcej, Notatki'z Literatura. Uniwersytet Warszawski

4 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Schemat okresów literatury greckiej i rzymskiej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
LITERATURA GRECKA

LITERATURA GRECKA

OKRES ARCHAICZNY (IX – VI w. p. n. e.)

Poezja

Homer – Iliada, Odyseja (po 24 księgi)

Hezjod – Teogonia + Katalog niewiast, Prace i dnie (VIII/VII w.) – pierwsza bajka, praca

nie hańbi

Archiloch – VII w., elegie, epigramy, złośliwe jamby

Hipponaks – kulawy jamb

Alkajos – VII/VI, motyw ojczyzny jako okrętu, melika (pieśni solowe), liryka jońska, melika

eolska

Anakreont – elegie, pieśni miłosne, biesiadne, jamby, liryka jońska, melika eolska

Safona- VII/VI, modlitwy do Afrodyty i Hery, pieśnie weselne, liryka jońska, melika eolska

Symonides – VI/V, liryka chóralna, hymny, epinikia( zwycięscy olimpijscy), dytyramby,

skolia(pieśni biesiadne), peany, elegie, treny, epigramaty; Lament Danai, pierwszy układał

pieśni na zamówienie

Pindar - VI/V, liryka chóralna, 4 księgi epinikiów (olimpijskie, nemejskie, pytyjskie,

istmijskie)

Proza

Ezop Frygijczyk – VI, bajki

OKRES KLASYCZNY (V – VI w. p. n. e.)

Poezja

Tragedia

Ajschylos – Persowie, Błagalnice, Prometeusz skowany, Siedmiu przeciw Tebom, Orestesa

(trylogia – Agamemnon, Ofiarnice, Eumenidy)

Sofokles – Ajas, Antygona, Król Edyp, Elektra, Filoktet, Edyp w Kolonom, dramat satyrowy

Tropiciele

Eurypides – 17 tragedii – Alkestis, Andromacha, Błagalnice, Fenicjanki, Hekabe, Helena,

Hipolit, Medea, Orestes, Ifigenia, Trojanki, dramat satyrowy – Cyklop

Komedia

Arystofanes – Acharniacy, Pokój, Pizystrat, Chmury, Rycerze, Osy, Ptaki, Plutos (Bóg

bogactwa), Żaby (komedia staroattycka)

Komedia średnia – Antyfanes,

Komedia nowa – Menander – Sąd rozjemczy, Odcięty warkocz, Odludek, Tarcza, komedia

charakteru

Proza

Herodot – Dzieje (9 ksiąg – imiona muz) – łańcuch win i kar

Tukidydes – Wojna peloponeska (dokończenie Dziejów Herodota) – opis aikiologiczny

Ksenofont – uczeń Sokratesa, Cyropedia, Dzieje Hellenów, Anabaza- Wyprawa Cyrusa,

Apologia – obrona Sokratesa, Uczta

Platon – (Aristokles), Ijon, Fedon, Uczta, Fajdros, Prawo, Państwo (Piloteja), dialogi

Arystoteles – Metafizyka, Etyka Nikomachejska, Etyka Eudemejska, Polityka, Retoryka,

Poetyka

Teofast – Charaktery – 30 typów ludzkich

Demostenes – Filipiki

docsity.com

OKRES HELLENISTYCZNY (III – I w. p. n. e.), tzw. aleksandryjski

Historiografia

Polibiusz, Timajos

Poezja aleksandryjska

Kallimach – epyllia, eidyllia liryczne, elegie, jamby, epigramy, Aitia (Przyczyny)- 4 ks., 6

hymnów, Warkocz Bereniki (dystych elegijny)

Teokryt – sielnki, bukoliki, Czry, Tyrsy, Mały Herakles, , Pasterze, Dożynki, heksametr –

cezura bukoliczna (po 4. stpie)

OKRES CESARSTWA RZYMSKIEGO (I w. p. n. e. – VI w. n. e.)

Attycyzm - odmiana stylu retorycznego, powstała w Grecji w I w. p.n.e. jako reakcja na

azjanizm, czyli na ozdobność i niezwykłość form językowych, którym przeciwstawiała ideał

powagi, prostoty i jasności.

Literatura chrześcijańska

Listy św. Pawła, Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Apokalipsa, Apokryfy

Historycy

Flawiusz Józef – Wojna żydowska, Archeologia żydowska

Neoplatonizm

Poezja świecka

Antologia Palatyńska (XVIII w.)

Antologia Planudejska (XIV w.)

LITERATURA RZYMSKA

LITERATURA OKRESU ARCHAICZNEGO (240 – ok. 90 p. n. e.)

Komedia

Plaut – Amfitrion, Skarb, Bracia, Jeńcy, Kupiec; komedia intryg, pomyłek, typów,

rozpoznania

Terencjusz – Świekra, Samodręczyciel – patos, brak wulgaryzmów, dobra teściowa, dobra

hetera

Historiografia

Lucjusz – II/I p.n.e.; Wojna punicka

docsity.com

LITERATURA OKRESU CYCEROŃSKIEGO (ok. 90 – ok. 40 p. n. e.)

Epos

Lukrecjusz – O naturze rzeczy

Młody Rzym – poeci nowi = neoterycy (por. poezja aleksandryjska)

Katullus – Klodia (Lesbia), drobne wiersze (jamb, dystychy elegijne), epylliony – wesele

Peleusa i Tetydy

Proza

Cyceron – spisek Katyliny, mowy (oskarżycielskie, obronne, pochwalne, dziękczynne,

polityczne), przeciwko Warronowi, Filipiki, Podziały retoryczne, O Rzeczypospolitej,

Paradoksy stoickie, Akademiki, 860 listów

Historiografia (pamiętnikarstwo)

Gajusz Juliusz Cezar – Pamiętniki o wojnie z Gallami, Pamiętniki o wojnie domowej – pisane

w 3. osobie!

Salustiusz – Spisek Kataliny, Wojna z Jugurtą

OKRES AUGUSTOWSKI (ok. 40 p. n. e. – 14 n. e. ),

tzw. złoty wiek poezji rzymskiej!

Wergiliusz (homeryda)

Sielanki – Bukoliki (10 eklog – utwory wybrane, heksametr, sielanka filozoficzna,

alegoryczna)

Poemat – Georgiki (4 ks.), Eneida – inspiracja Augusta, epopeja narodowa, aikiologiczna

Epyllion – Ciris, Komar

Owidiusz – dystych elegijny

Elegie – erotyczne: Miłostki, Heroidy, Sztuka kochania

Poemat – Metamorfozy (15 ks., jako jedyny napisany heksametrem!), Kalendarz – aitiologia,

6 ks. Zamiast 12.

Utwory na wygnaniu – Żale, Listy z Pontu, Ibis, Rybołówstwo

Poezja

Horacy – Epody (17, jamb), Satyry, czyli Gawędy (2 ks.), Listy (3 ks., Pieśni (Carmina, 4ks.,

biesiadne, erotyki, religijne, hymny, ody, serenady, patriotyczne, filozoficzne, itd.)

Tibullus – Elegie (2 ks.)- Delia

Propercjusz – Cyntia (Hostia), Elegie (4 ks.)

Historiografia

Liwiusz – Od założenia miasta (Rzymu)

Retoryka

Seneka – ćwiczenia retoryczne, podręcznik mitologii

docsity.com

OKRES CESARSTWA (I – II w. n. e.)

Literatura za Tyberiusza (14 – 37)

Maniliusz

Fedrus

Literatura za Kaliguli, Klaudiusza i Nerona (37 – 68)

Seneka Młodszy

Flakkus

Persjusz – 6 satyr

Lukan – Wojna domowa (Farsalia) – innowacyjny poemat historyczny

Literatura za Flawiuszów (69 - 96)

Marcjalis – 15 ksiąg epigramów

Literatura za Nerwy i Trajana (96 – 117)

Tacyt – proza; Żywot Agrykoli, Dzieje, Roczniki (Annales) – panowanie Hadriana

Literatura za Hadriana ( 117 – 138)

Swetoniusz – Żywoty cezarów – pierwsza biografia cesarzy rzymskich, 8 ks.

Literatura za Antoninów (138 – 180)

Geniusz

Marek Aureliusz

OKRES CESARSTWA III w. n. e.

Literatura od Septymiusza Sewera do Numeriana (193 – 284)

Tertulian – pisarz chrześcijański; Do pogan, Apologetyk, pisma teologiczne i dogmatyczne

OKRES PÓŹNEGO CESARSTWA IV – VI w. n. e. OD DIOKLECJANA DO UPADKU

CESARSTWA ZACHODNIEGO (124 – 476)

Proza chrześcijańska

Ambroży – mowy, listy, hymny, dzieła egzegetyczne, moralno-ascetyczne i dogmatyczne, O

wierze

Hieronim – Vulgata – łacińska Biblia, Kroniki, Onomasticon – słownik nazw miejsc

biblijnych, żywoty świętych – Pawła, listy

Augustyn – Przeciw Akademikom, Solilokwia (Rozmowy ze samym sobą), Państwo Boże,

Wyznania

Poezja chrześcijańska

Ambroży

Prudencjusz – hymny, poematy polemiczne,

Paulinus – listy poetyckie

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument