Metodologia badań - Notatki - Metodologia badań - Część 2, Notatki'z Metodologia badań. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R

Metodologia badań - Notatki - Metodologia badań - Część 2, Notatki'z Metodologia badań. University of Warsaw

PDF (490 KB)
14 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące systemu założeń i jego trzech etapów; definicja metodologii.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 14
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.
Pobierz dokument

15

- Dobór oparty na dostępności danych np.: 1500 osób zapytanych w

różnych miastach (bez reprezentatywności)

- Dobór celowy (ze względu na badanie) np.: wybór szkoły lepszej/

gorszej

- Metoda tzw. kuli śnieżnej- respondent wskazuje kolejną osobę

- Dobór kluczowy informatorów np.: liderzy grup etnicznych

- Dobór kwotowy np.: 10 chłopców, 20 dziewcząt

2. Próba losowa (probabilistyczna)

- Każda jednostka z populacji ma identyczną szansę znaleźć się w próbie

badawczej

- Reprezentatywność- konsekwencja badawcza np.: ze względu na wiek

respondentów, płeć- nie da się wszystkiego uwzględnić

- Próby obciążone – jedna kategoria reprezentatywności

- Losowa = reprezentatywna

Wykład 7: 05.04.2007

Wady badań ilościowych:

- nie ukazują kontekstu badanych zjawisk, czyli odrywają je od tła, którego część

składową stanowią

- ograniczają się do powierzchownej rejestracji zewnętrznych zachowań badanych bez

wnikania w ich intencje, motywy i znaczenia

- nadmiernie koncentrują się na dużej liczbie danych ilościowych i na ich analizie

statystycznej

- nastawienie się na wyniki w postaci danych liczbowych oddających statystykę

zjawiska- pomijają dynamikę i zmianę

- mogą przesądzać o wynikach poprzez przyjmowanie określonych definicji zmiennych

wyznaczających sposób konstruowania narzędzi

Cechy badań jakościowych:

- przebiegają w trakcie intensywnego lub trwającego długo kontaktu z tematem lub

sytuacją życiową

- rolą badacza jest uzyskanie „holistycznego” oglądu poddanego badaniom kontekstu,

jego logiki, uporządkowania, ukrytych i jawnych zasad

docsity.com

16

- badacz próbuje uchwycić dane o spostrzeżeniach lokalnych aktorów od wewnątrz

poprzez napiętą czujność, empatyczne rozumieniem, zawieszanie uprzednich z góry

przyjętych opinii o badanym przedmiocie

- wczytując się w materiały badacz może wydobywać pewne tematy i wyrażenia, które

może poddać ocenie informatorów, ale które należy zachować o oryginalnej formie,

przez cały czas trwania badań

- głównym zadaniem jest wyjaśnienie dróg jakimi ludzie w poszczególnych sytuacjach

dochodzą do zrozumienia i wyjaśniania sytuacji, podejmują działania lub w inny sposób

radzą sobie z codziennymi sytuacjami

- istnieje wiele możliwych interpretacji tego materiału, ale z powodów teoretycznych

albo na gruncie ich wewnętrznych spójności pewne z tych interpretacji są bardziej

ciekawsze

- od samego początku używa się w nich względnie mało standaryzowanych narzędzi

badania, w zasadzie to badacz jest głównym narzędziem badania

- większość prowadzonych analiz dotyczy słów. Słowa można zestawiać ze sobą, tworzyć

podgrupy, „łamać” je na semantyczne segmenty. Można je tak organizować żeby

umożliwiły badaczowi ustalenie przeciwieństw, porównywanie, analizę i narzucanie na

słowa schematów, wzorów czy wartości

W badaniu jakościowym dajemy się wypowiadać jednostce, w badaniach ilościowych

badamy ogół społeczeństwa.

Najpoważniejsze błędy i niedomagania badań jakościowych:

- niedosyt otwartości, komunikatywności i naturalności (badania te powinny posługiwać

się pytaniami i kategoriami otwartymi i zrozumiałymi, odbywać się w naturalnych

warunkach)

- pobieżne przedstawienie wyników badań (dogłębna analiza, uwzględnienie głębi)

- ograniczenie się do kilku przypadków (taka liczba przypadków aby na podstawie

wyników można sformułować prawdziwe wnioski)

- nadużywanie zaufania wobec osób badanych (unikanie wkraczania w system wartości

badanych i manipulowanie nimi)

- tendencyjność w gromadzeniu materiału badawczego (nie koncentrować się tylko na

faktach potwierdzających przyjętą teorię)

docsity.com

17

Informacje:

- miejsca, w którym uzyskano dane informacje

- czasu

- wydarzenia, z którym związane są informacje

- osób które uczestniczyły w wydarzeniu

- działań, czynności, które te osoby wykonywały w trakcie wydarzeń

- celu lub celów, jakie zamierzano osiągnąć uczestnicząc w tych wydarzeniach

- motywu (motywów)

- artykułowanych odczuć osób uczestniczących w danych wydarzeniach

- znaczenia jakie dane wydarzenie z działania podejmowane w jego ramach

- komentarzy, interpretacji, hipotez badawczych formułowanych przez badaczy

Wykład 8: 12.04.2007

Istnieje wiele metod badawczych jednego obiektu, a złożenie różnych badań, obserwacji

pokazuje jak wygląda cały obiekt

Kwestionariusz Obserwacja Dokumenty Wywiady

Obiekt ewaluacji- studiowany przypadek

Notatki badacza Raport

Przykłady obiektów:

- Osoby

- Role

- Małe grupy

- Organizacje

- Społeczność lokalna

- Fragment przestrzeni

- Odcinek czasu

- Proces

- Wydarzenie

Studium przypadku wymaga wiedzy socjologicznej i wielu metod badawczych

Typy Case Study wg R.E. Stake’a

docsity.com

18

1. Typ ontotelicznego studium przypadku: przypadek jest badany dla niego samego

ponieważ jest interesujący, ciekawy z jakiegoś powodu

2. Typ instrumentalnego studium przypadku: przypadek służy zrozumieniu jakiegoś

problemu, udoskonalenia teorii, celem jest zrozumienie czegoś, co jest poza

przypadkiem

3. Typ zbiorowego studium przypadku- badaniu podlega kilka (kilkanaście)

przypadków, celem jest sformułowanie pewnych uogólnień bazujących na

porównaniu kilku przypadków

4. Typ instruktażowego studium przypadku (teaching case study)- przypadek ma za

zadanie ilustrować określony stan rzeczy, kategorię zjawisk, coś istotnego ze

względu na proces nauczania, metodę dydaktyczną np.: przeprowadzanie szkoleń

pod kątem rozwiązywania problemu

Definiowanie studiowanego przypadku poprzez:

- Parametry czasowe, geograficzne, „granicy” przypadku

- Badaną osobę lub grupę osób

- Rolę lub funkcję osoby lub grupy

- Instytucję lub organizację

Komponenty procesu badawczego w studiach przypadku:

1. Dobór przypadku:

 Określenie rodzaju przypadku

 Określenie tła historycznego danego przypadku

 Określenie kontekstu (otoczenie fizyczne, społeczne, polityczne etc)

 Określenie cech danego przypadku (różnic, podobieństw w stosunkach

do innych przypadków)

2. Procedury uprawomocnienia studium przypadku:

 Użycie wielorakich źródeł danych

 Użycie wielorakich metod zbierania danych

 Odwoływanie się do różnych perspektyw teoretycznych przy

interpretowaniu danych

 Zestawienie interpretacji różnych informatorów, konsultantów,

badaczy, ekspertów

docsity.com

19

 Rozpoznanie wspólnych kwestii w zbieranym materiale empirycznym i

sposobie interpretacji badań

 Dokładne określenie pochodzenia i autorstwa poszczególnych opinii,

interpretacji, wartości

3. Triangulacja- wszystkie wielowymiarowe obiekty opisujemy np.: z trzech

punktów widzenia, żeby objąć całość

Zalety podejścia case study:

- Opis i analiza przypadku w jego naturalnym kontekście

- Zrozumiana niepowtarzalność, unikalność badanych zjawisk

- „oświetlenie” przedmiotu badań z różnych stron

- Dotarcie do sfery doświadczeń i przeżyć uczestników procesu

- Studiowanie dynamiki zmian zachodzących w ramach analizowanych

fragmentów rzeczywistości

- Bogaty materiał „dowodowy” potwierdzający sformułowane wnioski

- Niewielki „formalizm” i elastyczne reguły prezentacji przypadku

- Gromadzenie bogatej dokumentacji umożliwiającej racjonalne podjęcie

decyzji.

-

Wykład 9: 19.04.2007

Obserwacja

Wady:

- groźba subiektywizmu badacza

- trudność dostępu

- umiejętność dobierania pytań, które pomogą w dokładnym przedstawieniu sytuacji =

nauka obserwacji

Wynikiem obserwacji jest: opis obserwowanych wydarzeń:

- notatki (pisanie bezprzymiotnikowe)

- dzienniki

- listy

- postawienie hipotez

- weryfikacja hipotez

docsity.com

20

Rodzaje obserwacji:

- jawna lub ukryta

- opisowa/ zogniskowana/ szczegółowa

- ciągła- wielokrotna, jednorazowa

- „pomiar” i „lista obserwacji”

Dlaczego obserwować:

- wiarygodność

- efektywność

- łatwość

- dostępność informacji nieosiągalnych w inny sposób (zachowania oczywiste nie

deklarowane, zachowania i interakcje masowe, procesualność, a nie retrospektywa)

Co obserwować:

- środowisko i kontekst społeczny

- ludzie i ich zachowania (zachowania jednostek, interakcje, język, komunikacja

niewerbalna)

- relacje miedzy zachowaniem ludzi a środowiskiem i kontekstem społ

- zmiany; środowiska, kontekstu, ludzi i ich zachowań, języka

Kim jest obserwator?

- widz/ uczestnik

- fachowiec/ samorodny talent

- „specjalista” / „badacz”

Obserwacja uczestnicząca- (meta) metoda badań terenowych

Obserwacja języka- obserwuje się inne elementy

Przedmiotem obserwacji może być to, co pojawiło się np.: zagrożenie, zachowanie

Obserwacja bardzo często wspólpracuje z wywiadem

Cel obserwacji:

- opis wydarzeń

- postawienie hipotez

- wczesny etap- obserwacja bardziej opisowa i bezprzymiotnikowa

docsity.com

21

- obserwacje opisowe pozwalają stawiać hipotezy

- na początku opis bez wnioskowania

Obserwacja ciągła/ jednokrotna/ z perspektywy widza/ uczestnika

Ewaluator w oczach innych:

- obserwacja jawna, organizatorzy i uczestnicy wiedzą że są obserwowani i przez kogo

- rola obserwatora jest znana niektórym

- obserwacja niejawna, nikt nie wie o obserwacji

Wyjaśnianie celu ewaluacji innych:

- wyjawienie celu wszystkim

- zatajenie celu przed wszystkimi

- wyjawienie częściowe

Precyzyjne reguły taksonomiczne- obserwacja pewnej regularności

- tworzenie klasyfikacji

- ważne aby znaleźć taksonomię

Na czym polega tworzenie taksonomii?

- wszystkie jednostki włączone w jakiś system, z którego można coś wywnioskować

- bardziej jednoznaczna, precyzyjna metryczka opisująca daną metodę

Wykład 10: 26.04.2007

Wywiad

- wiedza o doświadczeniach uczestników

- ich sposobach interpretacji, odczuciach, przeżyciach i ocenach

Zalety:

- spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy uczestnika

Wady:

- czasochłonność analiz, dobór respondentów

- wysokie koszty realizacji badań

Pytanie „jak” to pytanie o sposób interpretacji odbiorcy

docsity.com

22

Istotą wywiadu jest porządkowanie treści rozmówcy według klucza dotyczącego

zainteresowań badacza

Reguły transkrypcji (przepisywania):

- opisanie sygnaturą wg przyjętego przez siebie systemu

- odróżnianie pytania badacza od odpowiedzi badanego- oznaczenie literami

- dobra transkrypcja ułatwia kodowanie danych

Etapy jakościowe analizy danych:

Zbieranie danych Reprezentacja danych

Redukcja i kondensacja danych np. tabela Wprowadzenie i weryfikacja danych

Wniosek a sąd= przejście od analizy do interpretacji

Badacz formułuje rekomendacje kiedy odwołuje się do szerszych wartości społecznych to, co

wg społ. uznane za dobre lub złe

1. Transkrypcja wywiadów  cytaty, zestawienia ilościowe  wiedza o interpretacji

2. Ankiety  Tabela, zestawienia ilościowe, proporcje, wykresy, cytaty  wiedza o

rozkładzie częstotliwości, właściwościach i opiniach

3. Arkusze obserwacji  opisy, zestawienia ilościowe, cytaty  wiedza o rzeczywistych

badaniach, działań podejmowanych przez uczestników

4. Analiza dokumentów streszczanie, omówienie, kopiowanie  wiedza o formalnym

sposobie sprawowania działań

Analiza danych:

- wstępne pomysły

- sporządzanie notatek

- uogólnienie notatek

- poszukiwanie uzasadnień (dowodów) pomysłów

- praca ze słowami

- opracowanie klucza kodowania i kategoryzacji

- klasyfikacja, kategoryzacja, zliczanie częstości

- powtórna selekcja materiałów

- uporządkowanie odwzorowanie danych

docsity.com

23

- poszukiwanie relacji, wzorów, uwarunkowań

- użycie zaawansowanych procedur analitycznych

- usytuowanie w kontekstach lub tradycji badawczej

Źródła trudności:

- ewaluacja czy czas jest procesem analizy danych

- nieporównywalne dane z różnych źródeł, etapów trwania programu

- zbyt duża różnorodność danych

- trudności z uchwyceniem istotnych kwestii i prawidłowości

- dane oświetlają fragmenty przedsięwzięcia a nie jego całość

- dane są interesujące poznawczo ale nie odpowiadają na kwestie kluczowe

- dane są niepraktyczne

- złożoność uwarunkowań kontekstowych np.: politycznych

- hermetyczność materiałów

- nieprawidłowości w zarządzaniu danymi

- interferencja osobistych postaw badacza- tendencja do oczekiwania wyników

pożądanych

- wadliwy projekt

Wykład 11: 10.05.2007

 załączniki 1,2,3,4

Wykład 12: 17.05.2007

Analiza i wnioskowanie na podstawie danych

Metody generowania znaczeń- procedury analizy danych (Hauberman i Milles):

1. Dostrzeganie wzorów i schematów powtarzalności

2. Dostrzeganie podobieństw

3. Grupowanie kategorii (wielostopniowe np.: uczeń ocenia szkołą w niej i poza nią)

4. Zliczanie (pokazania skali i istotności np.: opinii)

5. Budowanie metafor (funkcja ilustracyjna i generalizująca, korzystanie z dostęnych)

6. Dokonywanie porównań/ tworzenie kontrastów

7. Dzielenie kategorii (tworzenie podpodziałów)

8. Podciąganie przykładów szczegółowych pod kategorie ogólne

docsity.com

24

9. Wydobywanie czynników (wydobywanie relacji przyczynowo- skutkowych)

10. Wyszukiwanie zmiennych pośredniczących

11. Budowanie łańcuchów dowodów (bez luk bo wtedy łatwo obalić wnioski)

12. Starania o pojęciową i teoretyczną spójność

Taktyki weryfikacji i usprawnienia rezultatów badań jakościowych (Hauberman i Milles)

1. Taktyki poprawy jakości danych:

a. Kontrola reprezentatywności danych

- zwiększanie liczby przypadków

- celowe wyszukiwanie przypadków kontrastowych

- systematyczne sortownie przypadków lub dopełnienie tych stałych

- losowe pobieranie próbek z całkowitego zbioru badanych zjawisk lub osób

(poszukiwanie wyjątków, praca zespołowa, losowy dobór zdarzeń i

informatorów)

b. Kontrola efektów badacza

- stronniczość typu a: unikanie wpływu badacza na badany

przypadek(długotrwały kontakt z terenem badań, stosowanie dyskretnych

narzędzi pomiaru, systematyczna współpraca z badanymi, okresowe wyjście

poza teren badań i badaną grupę)

- stronniczość typu b: unikanie wpływu badanego przypadku na badacza

(unikanie nadreprezentacji informatorów z elity, poszukiwanie informatorów

z marginesu lub o niskim statusie w grupie, unikanie kooptacji do grupy i

uzyskanie statusu tubylca, analiza więzi międzyludzkich i związków

międzyosobowych w kategoriach teoretycznych, pozyskanie informatorów

do gromadzenia danych, udostępnienie innym badaczom swoich notatek na

różnych etapach badań, tworzenie pytań badawczych w czasie pracy w

terenie na podstawie już zgromadzonych danych)

c. Triangulacja

- danych i typów

- źródeł informacji

- metod i technik gromadzenia danych

- metod i technik analizy danych

- badaczy i analityków

- interpretacji teorii

docsity.com

25

d. Ważenie dowodów

- pod względem typów informatorów

- pod względem okoliczności gromadzenia danych

2. Taktyki poprawy jakości wniosków

a. Kontrola znaczenia wyjątków

b. Wykorzystanie przypadków krańcowych

c. Podążanie za niespodziankami

d. Poszukiwanie dowodów zaprzeczających

3. Taktyki kontroli wyjaśnień:

a. Dokonywanie testów: „Jeżeli…to”

b. Replikacja, poszerzanie rezultatów

c. Odrzucenie relacji pozornych

d. Sprawdzanie konkurencyjnych wyjaśnień

4. Taktyki kontroli wniosków:

a. Pozyskanie informacji zwrotnych od informatorów

Wykład 13: 24.05.2007

Porównanie mocy danych:

1. „słabsze”

- zbierane na początku, w momencie wejścia w teren

- z „drugiej ręki”

- od osoby niewiarygodnej

- zbierane w sposób formalny lub oficjalny

- zbierane w grupie (obecność innych)

2. „mocne”

- zbierane później w powtarzanym kontakcie

- widziane lub uzyskane bezpośrednio

- obserwowane

- od wiarygodnej osoby

- zbierane nieoficjalnie

- informator sam na sam z badanym

Wskazówki dla piszących raporty:

- bądź otwarty, nie wykluczaj możliwości różnych interpretacji

- generuj warianty interpretacji, różne opcje

docsity.com

26

- odwołuj się do różnych form, skojarzeń i form prezentacji

- nie bądź linearny, nie zakładaj linearnego rozwoju wydarzeń, przewidź skoki, odstępy

- zmieniaj wzory analizy (każdy coś zamyka i otwiera)

- szukaj powiązań

- zaufaj wyobraźni, nie trzymaj się schematów

- pracuj z materiałem

- baw się materiałem, traktuj siebie i materiał twórczo

10 zasad dobrego opowiadania:

1. Uporządkowanie informacji (chronologicznie/ problematycznie)

2. Jednoznaczna perspektywa opowiadania (porządek badacza/ badanego)

3. Jaśnie określone granice (o kim/ czym piszemy a o czym/ kim nie)

4. Stopniowe koncentrowanie się na szczególe centralnym

5. „Dzień z życia”- ilustracja ożywiająca opis i przenosząca czytelnika w miejsce

badań

6. Hierarchia ważności (krytyczne/ kluczowe wydarzenia)

7. Fabuła i bohaterowie

8. „Efekt Rashamona”- opowiadanie z różnych punktów widzenia

9. Tajemnica

10. Ciągła świadomość syntezy (przygotowanie do dalszych badań i analizy)

Błędy:

- Badacz ucieka w cień

- Badacz zasypuje czytelnika nieobrobionymi danymi (każde dane muszą być

skomentowane)

- Badacz opowiada wszystko na tym samym poziomie (bez szczegółów)

- Badacz albo jest zbyt szczegółowy albo zbyt akademicki

- Badacz ukrywa niedoskonałości analizy za formą opowieści lub błyskotliwą

prezentacją

Wykład 14: 30.05.2007

Raportowanie wyników. Kwestie etyczne.

Kryteria poprawnego formułowania problemów badawczych:

docsity.com

27

- precyzyjność, jasność, komunikatywność

- usytuowanie problemu na tle wyników badań

- empiryczna sprawdzalność problemu

- przydatność praktyczno-użyteczna problemów

Zyski badań społecznych:

- weryfikowalność stosowanych metod i narządzi badania

- pogłębienie wiedzy na temat badanego problemu

- uzyskanie informacji o zjawiskach niepożądanych i przykładach dobrej praktyki

- uzyskanie diagnozy poprzedzającej działania

- podniesienie odpowiedzialności badanych za rozwój placówki

- formy kontaktów (świat szkoły)

- bardziej systematyczne i metodyczne podnoszenie jakości pracy szkoły

Koszty badań społecznych:

- możliwość naruszenia dobrej opinii

- możliwość narażenia badanych na lęki, stresy, zawstydzenie

- możliwość narażenia na utratę zaufania

- naruszenie autonomii, prawa do samookreślenia

- możliwość zachwiania samooceną badanych i ukształtowanych relacji

- konsekwencje służbowe

Podstawowe kwestie etyczne:

- wartościowość projektu

- granice kompetencji

- świadoma zgoda

- zyski, koszty, obustronność

- szkodliwość, ryzyko

- uczciwość, zaufanie

- prywatność, poufność i anonimowość

- interwencja

- spójność i jakość badań

- własność danych i wyników badań

- wykorzystywanie i nadużywanie wyników badań

docsity.com

28

Procedury zapewnienia anonimowości:

- usunięcie danych identyfikacyjnych

- wprowadzenie szerokich kategorii dla danych

- grupowanie danych

- celowe wprowadzenie w błąd

Wymiary prywatności w badaniach społecznych:

- istotność informacji (prywatna czy nie)

- otoczenie w jakim przeprowadzone są badania(publiczne/ prywatne)

- udzielanie informacji dotyczących możliwości identyfikacji badanych z udzielonymi

odpowiedziami

Informacje konieczne dla osób badanych:

- pełne wyjaśnienie zastosowanej procedury i celu

- opis możliwych niedogodności oraz rozmiarów ryzyka

- opis rozsądnie oczekiwanych korzyści

- ujawnienie procedur alternatywnych, korzystnych dla osób badanych

- udzielanie wszystkich odpowiedzi dotyczących procedury badawczej

- poinformowanie że osoba ma wolny wybór i w każdej chwili może zrezygnować z

badania bez szkody dla siebie

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 14 str.
Pobierz dokument