Metody badań marketingowych - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. University of Warsaw
Quidam00
Quidam00

Metody badań marketingowych - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. University of Warsaw

PDF (474 KB)
9 str.
977Liczba odwiedzin
Opis
Analiza metod badań marketingowych na przykładzie działalność firmy usługowo-handlowej „JAFAX”.Firma pragnie rozszerzyć obszar swojej działalności w dziedzinie sprzedaży telefonów komórkowych i akcesoriów do tychże telef...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument

METODY

BADAŃ

MARKETINGOWYCH

docsity.com

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie ............................................................................................... 3 2. Problem badawczy ......................................................................................... 3 3. Teza ............................................................................................................ 3 4. Wyniki badań ................................................................................................ 4 5. Dane wtórne ................................................................................................. 14 6. Wnioski ........................................................................................................ 16 7. Wskazówki do przyszłych badań ...................................................................... 17 8. Załączniki – ankieta

docsity.com

WPROWADZENIE

Na terenie gminy Drezdenko prowadzi działalność firma usługowo-handlowa „JAFAX”.

Firma pragnie rozszerzyć obszar swojej działalności w dziedzinie sprzedaży telefonów komórkowych i akcesoriów do tychże telefonów. Na obszarze miasta Drezdenka znajduje się jedno autoryzowane przedstawicielstwo operatora telefonii komórkowej.

PROBLEM BADAWCZY

Czy istnieje wystarczająco duży rynek zbytu dla planowanej dodatkowej działalności firmy „JAFAX” i jakie są perspektywy rozwoju tego rynku.

TEZA

Przy istniejących uwarunkowaniach istnieje wystarczająco duży i perspektywiczny rynek zbytu dla planowanego rozszerzenia działalności firmy „JAFAX”.

METODOLOGIA

Instrumentem pomiarowym w przeprowadzonym badaniu była ankieta składająca się z 21 pytań. W ankiecie zostały zastosowane pytania filtrujące w celu wyodrębnienia populacji badanej. Wstępne pytania były ogólne, a kolejne stawały się coraz bardziej szczegółowe.

docsity.com

Populacja badana została wyodrębniona na podstawie cechy stałej (przestrzennej), tj. miejsca zamieszkania (Polska, województwo lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki, gmina Drezdenko), cechy stałej czasowej (w dniu 30 kwietnia 2002 roku). Reprezentatywna grupa populacji badanej liczyła 124 osoby. Jak widać z wykresu nr 1, ankietę wypełniło 23% osób, które mieszkało na obszarach wiejskich gminy a 77% w Drezdenku.

miasto 77%

wieś 23%

Następne pytanie umieszczone w ankiecie dotyczyło liczby gospodarstw domowych posiadających przynajmniej jeden telefon komórkowy. Z ankiety wynika, że ponad połowa gospodarstw domowych na terenie gminy Drezdenko posiada przynajmniej jeden telefon komórkowy.

Jak wynika z przeprowadzonej ankiety wśród gospodarstw domowych posiadających telefon komórkowy, największy odsetek stanowią gospodarstwa posiadające jeden telefon

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

odsetek gospodarstw domowych posiadających telefon komórkowy

odsetek gospodarstw domowych nie posiadających telefonu komórkowego

docsity.com

komórkowy (62%). Odsetek gospodarstw posiadających dwa telefony komórkowe wynosi 26%, resztę stanowią gospodarstwa, które posiadają więcej niż dwa telefony komórkowe.

Z pośród ankietowanych na pytanie czy posiada Pan(i) telefon komórkowy twierdząco

odpowiedziało 36% respondentów. Reszta ankietowanych nie zdeklarowała się do posiadanie telefonu komórkowego.

Struktura wieku osób posiadających telefon komórkowy przedstawia się następująco: 11,1% stanowi odsetek osób w wieku do 20 lat, największy odsetek był w przedziale od 20 do 40 lat i wynosił 60%. Osób w wieku od 40 do 60 lat posiadających telefon komórkowy było 24,4% a najmniejszy odsetek stanowiły osoby powyżej 60 roku życia, zaledwie 4,4%.

62%

26%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

liczba gospodarstw domowych posiadająca jeden telefon liczba gospodarstw domowych posiadająca dwa telefony liczba gospodarstw domowych posiadająca więcej niż dwa telefony

36%

64%

odsetek osób posiadających telefon komórkowy odsetek osób nie posiadajcych telefonu komórkowego

docsity.com

Na pytanie czy posiadany telefon komórkowy jest służbowy lub prywatny, aż 89% respondentów stwierdziło iż posiadany telefon komórkowy jest prywatny. 11% zadeklarowało się, że posiadany prze nich telefon komórkowy jest służbowy.

Na pytanie od jak dawna posiada Pani(i) prywatny telefon komórkowy, z pośród posiadaczy wyłącznie prywatnego telefonu komórkowego i posiadaczy telefonu prywatnego oraz służbowego 9,3 % respondentów zdeklarowało się, że swój telefon komórkowy posiada od 4 miesięcy natomiast 39,5 % respondentów nabyło telefon w 2001 roku, 25,6 % ankietowanych nabyło swoją komórkę w 2000 roku, 14 % w 1999 roku a 11,6% w 1998 roku i wcześniej .

11,1%

60,0%

24,4%

4,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

do 20 lat od 20-40 lat od 40-60 lat powyżej 60 lat

0%

20%

40%

60%

80%

osoby posiadajace wyłącznie telefon służbowy osoby posiadające wyłącznie telefon prywatny osoby posiadające telefon służbowy i prywatny

docsity.com

Większość ankietowanych swoje telefony nabyła u autoryzowanego przedstawiciela operatora sieci telefonii komórkowej poza Drezdenkiem 55%, 42% nabyło u autoryzowanego przedstawiciela operatora sieci telefonii komórkowej w Drezdenku, 3% zakupiło swoje komórki od osób prywatnych .

76,6% badanych zobowiązanych jest do płacenia comiesięcznego abonamentu z tytułu korzystania z usług operatora sieci komórkowej, natomiast 23,3% ankietowanych nie jest zobligowana do jego płacenia .

9,3%

39,5%

25,6%

14,0%

11,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

4 miesiące 2002 roku 2001 rok 2000 rok 1999 rok 1998 rok i wcześniej

42%

55%

3%

atoryzowany przedstawiciel sieci telefonii komórkowej w Drezdenku autoryzowany przedstawiciel operatora sieci telefonii komórkowej poza Drezdenkiem osoba prywatna

docsity.com

77%

23%

osoby płacące abonament osoby nie zobligowane do płacenia abonamentu

Na pytanie kiedy wygasa umowa z operatorem sieci komórkowej 11% odpowiedziało, że w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. 25% dało odpowiedź, że w okresie od 3 do 6 miesięcy. 12,2% od 6 miesięcy do roku, pozostałym respondentom umowa wygasa za co najmniej rok.

8%

15%

28%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

do 3 miesięcy od 3 do 6 miesięcy od 6 miesięcy do roku powyżej roku

Chęć podpisania nowej umowy lub jej przedłużenia z pośród osób posiadających telefon komórkowy wyraziło 84,8% ankietowanych, 3% takiej chęci nie wyraziło a 12,2% nie miało wyrobionej opinii w tej kwestii .

docsity.com

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

osoby chcące przedłużyć osoby nie chcące przedłużyć osoby niezdecydowane

Z pośród badanej grupy respondentów mających telefony komórkowe za które nie trzeba płacić stałego abonamentu 10% doładowuje swoje konto co dwa tygodnie, 30% raz w miesiącu a najwięcej, bo aż 60% ankietowych doładowuje swoje konto co trzy miesiące.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

co tydzień co dwa tygodnie co miesiąc co trzy miesiące

Znaczna większość ankietowanych, 64% karty uzupełniające konto, zakupiła poza autoryzowanymi przedstawicielstwami operatorów sieci komórkowej, natomiast 36% respondentów kupiło karty uzupełniające konto u autoryzowanych przedstawicieli.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument