Migracja bazy danych - Notatki - Bazy danych - Część 1, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Irena85
Irena85

Migracja bazy danych - Notatki - Bazy danych - Część 1, Notatki'z System Zarządzania Bazą Danych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

9 str.
551Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane zostają tematy z zakresu bazy danych: migracja bazy danych. Część 1.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument

MIGRACJA BAZY DANYCH

Z MS ACCESS DO MS SQL SERVER

docsity.com

Spis treści

1. WPROWADZENIE DO MS SQL SERVER 2005 ................................................ 3

2. MIGRACJA BAZY DANYCH .............................................................................. 4

2.1. Wprowadzenie .......................................................................................................................... 4

2.2. Zadanie ...................................................................................................................................... 5

2.3. Wykonanie zadania .................................................................................................................. 5

3. ZADANIE DO WYKONANIA............................................................................. 17

docsity.com

1. Wprowadzenie do MS SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2005 to system zarządzania bazą danych, który oprócz podstawowych funkcji przechowywania, przetwarzania i wyszukiwania danych posiada szereg dodatkowych narzędzi ułatwiających m.in. eksploatację, zarządzanie, analizę i raportowanie. Poniżej prezentowany jest krótki opis niektórych z jego komponentów.

Podstawowym silnikiem bazy danych jest SQL Server Database Services. Zawiera narzędzia do zarządzania danymi relacyjnymi oraz XML. W skład SQL Server Database Services wchodzą następujące komponenty:

 Data files (odpowiedzialny za stworzenie folderu w ścieżce, która użytkownik poda jako folder docelowy instalacji);

 Replication (umożliwia kopiowanie danych i obiektów bazy danych między jedną lub wieloma bazami danych);

 Full-Text search (zawiera silnik do szybkiego wyszukiwania danych tekstowych w bazie danych – tworzy indeksy dla danych tekstowych, dzięki czemu wyszukiwanie jest szybsze).

Kolejne narzędzie to Analysis Services - zawiera narzędzia OLAP (ang. Online Analytical Processing), które umożliwiają przedstawianie analiz oraz wspierają wyszukiwanie informacji w hurtowniach danych.

Report Server to narzędzie służące do zarządzania, wykonywania, przedstawiania i dystrybucji raportów. Instaluje domyślnie Report Builder, który umożliwia raportowanie ad hoc oraz Report Manager – narzędzie do zarządzania Report Server’em.

Notification Services jest platformą, która umożliwia rozwijanie i udoskonalanie aplikacji służących do wysyłania spersonalizowanych okresowych informacji do różnych urządzeń lub innych aplikacji. W jej skład wchodzą Engine Components, Client Components oraz Rules Components.

Integration Services to zbiór narzędzi i programowalnych obiektów służących do tworzenia i zarządzania zbiorami, które wydobywają, przetwarzają i ładują dane.

Client Components: zawiera narzędzia do zarządzania bazą danych oraz przykładowe bazy danych i aplikacje. W skład Client Components wchodzą:

 SQL Server Command Line Tools - zawiera narzędzia, które umożliwiają administrację serwerem SQL z poziomu linii poleceń.

 Report Server Tools - instaluje narzędzie do konfiguracji Report Server’a jak i umożliwia administrację Report Server’em z poziomu wiersza poleceń.

 Connectivity Components - instaluje komponenty umożliwiające komunikację między klientem a serwerem (zawiera m.in. biblioteki dla ODBC oraz OLE DB.

 Programming Models - instaluje oprogramowanie umożliwiające developerom dodawanie lub modyfikowanie m.in. narzędzi replikacji oraz relacji.

 Data Transformation Services Runtime - instaluje środowisko umożliwiające uruchamianie pakietów stworzonych w SQL Server 2000 za pomocą narzędzia Data Transformation Services.

 Management Tools - zawiera narzędzia do zarządzania SQL Server’em (SQL Server Configuration Manager – do zarządzania ustawieniami konfiguracji sieci serwera i

docsity.com

klienta, SQL Server Management Studio – m.in. do edycji i wykonywania zapytań, SQL Profiler – umożliwia graficzny monitoring bazy danych SQL Server i Replication Monitor – umożliwia graficzny podgląd topologii replikacji oraz dostarcza szczegółowych informacji na o statusie publikacji i subskrypcji).

 Development Tools - instaluje następujące narzędzia: Business Intelligence Development Studio, Reporting Services Report Designer, Reporting Services Model Designer, Report Designer (narzędzie do publikacji raportów dla Report Server) oraz SDK.

Firma Microsoft udostępnia cały szereg pomocy, które umożliwiają lepsze i bardziej efektywne korzystanie z narzędzia MS SQL Server. Dostępne na stronach MS Books Online Documentation and Samples zawiera wsparcie techniczne Microsoftu - dokumentację, przykładowe bazy danych (3 bazy danych AdventureWorks) oraz przykładowe kody, progamy i rozwiązania. Dodatkowo wersja uproszczona systemu - MS SQL Server 2005 Express Edition jest darmowa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.microsoft.com/sql/default.mspx

2. Migracja bazy danych

2.1. Wprowadzenie

Tworzenie bazy danych polega na przygotowaniu struktury do składowania danych (pp. Rys. 1). Struktura ta zawiera przynajmniej jeden plik danych, zawierający obiekty bazy i jeden plik rejestru transakcji. Przed utworzeniem bazy warto zapoznać się z architekturą magazynu danych, a także z funkcją rejestru transakcji.Specyfika baz danych

Extent (8 8 KB stron)

Strona (8 KB strona)

Tabele, indeksy

Dane

Baza danych

Dane (*.mdf)Dane (*.mdf) Rejestr (*.ldf)Rejestr (*.ldf)

Bufor danych

Zapisanie modyfikacji w rejestrze transakcji

Zapisanie modyfikacji w rejestrze transakcji

3

Checkpoint zapisuje zatwierdzone transakcje

Checkpoint zapisuje zatwierdzone transakcje

Odczytanie stron danych do bufora danych

Odczytanie stron danych do bufora danych

2

Zarejestrowanie modyfikacji danych

Zarejestrowanie modyfikacji danych

1

Dysk

Dysk 4

Rejestr transakcji

Magazyn danych

Rys. 1 Struktura bazy danych w MS SQL Server

Przy tworzeniu bazy istotne jest zrozumienie sposobu składowania danych, dzięki czemu możliwe jest określenie ilości przestrzeni dyskowej, którą trzeba przydzielić bazie. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące składowania danych:

 Wszystkie bazy posiadają podstawowy plik danych (*.mdf) oraz jeden lub więcej plików rejestru transakcji (*.ldf). Baza może mieć także dodatkowe pliki danych (*.ndf). Pliki te

docsity.com

posiadają nazwę logiczną, używaną w instrukcjach języka Transact-SQL oraz nazwę pliku systemu operacyjnego.

 Gdy tworzona jest baza danych, to w bazie tej umieszczana jest kopia bazy model, zawierającej tabele systemowe. Minimalny rozmiar bazy musi być równy lub większy od rozmiaru bazy model.

 Dane składowane są na stronach. Strona ma rozmiar 8 KB.  Pliki rejestru transakcji przechowują wszystkie informacje, niezbędne do regeneracji

bazy. Domyślnie rozmiar rejestru transakcji stanowi 25% rozmiaru plików danych. Aby uniknąć rywalizacji o przestrzeń dyskową, rejestr transakcji należy umieścić na innym dysku niż dane.

Rejestr transakcji zapisuje modyfikacje danych wprowadzone do bazy przy pomocy instrukcji: INSERT, UPDATE oraz DELETE. W razie awarii systemu, proces automatycznej regeneracji serwera Microsoft SQL Server wykorzystuje rejestr transakcji do ponowienia zakończonych transakcji oraz anulowania transakcji niezakończonych. Znaczniki transakcji wykorzystywane są w czasie automatycznej regeneracji do określenia punktu startowego i końcowego transakcji. Transakcja uznawana jest za kompletną, jeśli znacznik BEGIN TRANSACTION posiada odpowiadający mu znacznik COMMIT TRANSACTION.

2.2. Zadanie

Należy dokonać migracji bazy danych Kadry z systemu MS Access do systemu MS SQL Server.

2.3. Wykonanie zadania

 Rozpoczęcie pracy w MS SQL Server wymaga utworzenia maszyny wirtualnej, w której system będzie działał. Operację tworzenia nowej maszyny wirtualnej, kopiowania do niej plików z serwera sieciowego należy wykonać z pomocą Prowadzącego laboratorium.

MS SQL Server został zainstalowany wewnątrz maszyny wirtualnej, dlatego pracę rozpoczynamy od uruchomienia aplikacji Microsoft Virtual PC. Otworzy się konsola programu, w której należy wybrać zainstalowaną maszynę wirtualną i wcisnąć przycisk Start (Rys. 2).

Rys. 2 Uruchamianie maszyny wirtualnej

 Po uruchomieniu systemu Windows w oknie maszyny wirtualnej, traktujemy ją jak nasze okno robocze – pracujemy tylko w tym oknie, aż do zamknięcia aplikacji Microsoft Virtual PC.

docsity.com

 W oknie Virtual PC należy znaleźć (pod przyciskiem Start lub na Pulpicie) i uruchomić program MS SQL Server Management Studio.

Rys. 3 Uruchamianie MS SQL Server Management Studio

 Serwer wymaga zalogowania się – nie należy niczego zmieniać w ustawieniach, a jedynie wcisnąć przycisk Connect (Rys. 4).

Rys. 4 Uruchamianie Ms SQL Server Management Studio

docsity.com

 Po uzyskaniu połączenia z serwerem należy utworzyć nową bazę danych (Rys. 5)

Rys. 5 Zakładanie nowej bazy danych

 W celu utworzenia nowej bazy danych należy zdefiniować następujące parametry (Rys. 6):

 Nazwa bazy danych – Kadry,

 Startowy rozmiar bazy danych – ustawienia domyślne: 3MB dla pliku danych, 1MB dla pliku dziennika,

 Przyrost danych - co 1 MB bez ograniczeń dla pliku danych, co 1 MB do max. 10MB dla pliku dziennika,

 Ścieżka dostępu – folder Baza Danych na Pulpicie.

Rys. 6 Parametry nowej bazy danych

docsity.com

 Nowa baza danych jest już dostępna w MS SQL Server (Rys. 7) i można przystąpić do zaimportowania tabel z danymi.

Rys. 7 Nowa baza danych – Kadry

 Należy uruchomić program wspomagający import i eksport danych pomiędzy różnymi źródłami zasilającymi i docelowymi. Jest to program SQL Server Business Intelligence Developer Studio (Rys. 8).

Rys. 8 Uruchamianie SQL Server BI Developer Studio

 Na stronie startowej należy wybrać Create Project (Rys. 9)

docsity.com

Rys. 9 Strona startowa SQL Server BI Developer Studio

 Uruchamiany jest panel, w którym dokonujemy wyboru typu tworzonego projektu oraz jego parametrów (Rys. 10). Będzie to nowy projekt typu Integration Services Project. Należy go zapamiętać pod nazwą ImportBD w folderze Pulpit\Instrukcje BD\Ćwiczenie 9-10\Wykonanie ćw 9-10.

Rys. 10 Tworzenie nowego projektu integracji danych

 Po uruchomieniu projektu w oknie Solution Explorer (prawdopodobnie prawa część ekranu) z menu podręcznego folderu SSIS Packages należy wybrać opcję SSIS Import and Export Wizard (Rys. 11)

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument