Model ekonomiczny IS - LM - Notatki  -  Makroekonomia, Notatki'z Makroekonomia. University of Zielona Góra
Konrad_88
Konrad_88

Model ekonomiczny IS - LM - Notatki - Makroekonomia, Notatki'z Makroekonomia. University of Zielona Góra

PDF (225 KB)
3 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Model IS – LM został sformułowany w latach 30-ych XX wieku przez R. Hicksa.Wskazuje on na istnienie zależności między rynkiem towarowym i pieniężnym.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

1

Model ekonomiczny IS – LM Model IS – LM został sformułowany w latach 30-ych XX wieku przez R. Hicksa. Wskazuje on na istnienie zależności między rynkiem towarowym i pieniężnym. Model ten wskazuje, że procesy zachodzące na tych rynkach wzajemnie na siebie oddziałują. Ponadto wskazuje on na rolę polityki pieniężnej i fiskalnej w kształtowaniu się wielkości ekonomicznych i ich zmiany na obu rynkach.

Dochód narodowy (Y) jest wynikiem działania rynek towarowy wpływa na rynek pieniężny i stopę %. Wysokość DN określa wielkość popytu transakcyjnego na pieniądz, popyt ten wynika z konieczności realizacji zaplanowanych wcześniej wydatków. Przy danej podaży pieniądza wzrost popytu na pieniądz wpływa na podwyższone stopy %, żeby ograniczyć popyt na pieniądz i ograniczyć do jego podaży. Stopa %, która ustala się na rynku pieniężnym w zależności od wielkości podaży pieniądza i jej relacji do popytu na pieniądz oddziałuje na rynek towarowy i wielkość DN. Ponieważ stopa % kształtuje wielkość popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego w gospodarce np. wysoka stopa % wynikająca z wysokiego popytu na pieniądz w stosunku do jego podaży ograniczy wielkość wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych, które realizowane są z zaciągniętych kredytów. Założeniem modelu IS-LM jest określenie warunków równowagi na rynku towarowym i pieniężnym, jak też na obu rynkach łącznie oraz sposobów przywracania tej równowagi w warunkach nierównowagi na rynkach.

Model i krzywa IS IS związana jest z rynkiem towarowym. Na rynku towarów w skali makro zachodzi równowaga gdy wielkość agregatowego popytu równa się wielkości agregatowej podaży.

Warunkiem zaistnienia tej równowagi jest równość inwestycji i oszczędności I=S. IS wskazuje na warunki równowagi na rynku towarowym. Liniowa funkcja inwestycji wyrażona jest wzorem I = Ia – wi r gdzie: Ia – inwestycje autonomiczne, jest to ta część ogólnych inwestycji, która jest niezależna od wysokości stopy % i wielkości bieżącego dochodu. Inwestycje

r stopa %

Rynek pieniężny (Pd pieniądza i Pp na pieniądz)

Rynek towarowy (Pd towarów i Pp na towary)

DN (Y)

Polityka pieniężna Polityka fiskalna

APp = APd = Y  APp = Y

docsity.com

2

autonomiczne realizowane są pod wpływem optymistycznych nastrojów producentów, spodziewających się uzyskania zysku relatywnie dużego w przyszłości zwłaszcza gdy pomyślne są przewidywania (prognozy) dotyczące koniunktury gospodarki. wi r – wskazuje na część inwestycji zależną od stopy % wi oraz r to parametr wrażliwości inwestycji na zmiany stopy %. Określa on jak silnie reagują producenci w zakresie działalności inwestycyjnej na zmiany stopy %. Znak „-” wskazuje, że inwestycje są malejącą funkcją stopy %.

Wyższe stopy % zachęcają do lokowania środków pieniężnych w bankach a nie w inwestycjach , zwłaszcza gdy oczekiwana stopa zysku z inwestycji jest niższa od stopy %. Wysoka stopa % powoduje, że koszt uzyskania kredytu inwestycyjnego jest wysoki a to również obniża potencjalną opłacalność inwestycji. S - oszczędności- jest to nieskonsumowana część dochodu narodowego, czyli wielkość oszczędności zależy od wysokości otrzymywanych dochodów i od wielkości konsumpcji. Oszczędności pojawiają się dopiero przy odpowiednio wysokim poziomie dochodów, gdyż zmniejsza się w miarę wzrostu dochodów udział konsumpcji w tych dochodach tzn. konsumpcja rośnie wolniej niż dochód co pozwala na wzrost oszczędności. S = Y – C C = Ca + ksk Y S = Ca + (1- ksk)Y S = Sa + ksoY Y = C + S Y = C + I S = I  z definicji C - konsumpcja łączna Ca – konsumpcja autonomiczna – jest to część konsumpcji łącznej niezależna od DN. Jest to konsumpcja realizowana przy dochodzie równym 0. Konsumpcja autonomiczna jest realizowana z nagromadzonych wcześniej oszczędności bądź z długu (kredyty i pożyczki) ksk – krańcowa skłonność do konsumpcji. ksk = C / Y - przyrost konsumpcji do przyrostu dochodu o jednostkę. kskY – określa tę część konsumpcji, która jest zależna od rozmiaru bieżącego DN (i jest to zależność dodatnia) Sa – oszczędności autonomiczne -jest to część oszczędności, które są pomniejszone o wielkość konsumpcji autonomicznej. Sa jest niezależna od bieżącego dochodu.

I2  I1 I 

Y r2  r1

docsity.com

3

-Ca = Sa 1 - ksk = Kso Kso – krańcowa skłonność do oszczędzania określa przyrost oszczędności w wyniku dochodu o jednostkę. Kso = S / Y Y = C + S  1= C + S / Y 1 = ksk + Kso  Kso = 1- ksk I=S Ia - wi r = -Ca + (1- ksk)Y Ca + Ia - wi r = (1- ksk)Y Y = (1 / 1- ksk ) (Ca + Ia - wi r) Występują dwie zmienne izotoniczne Y oraz r tzn. że równanie to nie ma jednoznacznego rozwiązania. Rozwiązaniem tego równania są różne kombinacje wartości DN (Y) i poziomu stopy % (r). Charakteryzują one się tym, że muszą zapewnić równowagę planowanych inwestycji i oszczędności czyli równość Pp i Pd na rynku towarów.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument