Negocjacje w biznesie- egzamin, Egzaminy'z Negocjacje
renata-moroz
renata-moroz

Negocjacje w biznesie- egzamin, Egzaminy'z Negocjacje

DOCX (49 KB)
15 str.
30Liczba odwiedzin
Opis
Przydatne zagadnienia na egzamin
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 15
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument

NEGOCJACJE W BIZNESIE DR BIELICKA 24.02.2018- EGZAMIN

ZESTAW I 1. Proszę o charakterystykę sytuacji komunikacyjnej typowej dla negocjacji ;- jako

procesu wymiany Proces wymiany (komunikowania się) – proces wymiany informacji „przenikającej” wszelkie działania stron, od wstępnej prezentacji stanowisk poprzez: kształtowanie relacji, formułowanie i wymianę ofert, przekonywanie się, aż do końca ustaleń i redagowania umowy. Sam proces to ogół zdarzeń i interakcji zachodzących pomiędzy stronami przed osiągnięciem wyniku. W przedsiębiorstwie mają one swoje zastosowanie podczas procesu podejmowania decyzji. Proces wymiany informacji, toczący się do ukształtowania korzystnego dla wszystkich kompromisu.

2. Podstawowy podział strategii negocjacyjnych ze względu na styl negocjacji. Proszę wymienić;

Twardy styl negocjowania (strategia rywalizacyjna)- cel zwycięstwo Miękki styl negocjowania (strategia kooperacyjna)- cel porozumienie Negocjacje rzeczowe (strategia integracyjna)- cel mądry wynik osiągnięty efektywnie i polubownie

3. Poziomy organizacji negocjacyjnych- proszę wymienić i podać najważniejsze cele i zadania na każdym poziomie;

a) poziom strategiczny (cel – wynik jaki chcemy osiągnąć). Zadania do realizacji: określenie przedmiotu sporu, określenie interesów własnych i drugiej strony, wyznaczenie różnic i obszarów wspólnych interesów, ustalenie jak strony chcą rozwiązać konflikt, warianty możliwe do przyjęcia w wyniku negocjacji, konsekwencje wynikające z przyjęcia danego porozumienia. b) poziom taktyczny (cel – określenie sposobów w realizacji celów). Zadania: określenie zasad budowania klimatu zaufania, zaplanowanie taktyk użytych do realizacji założonych celów strategicznych, wytyczenie postaw i kierunków argumentacji, określenie zdarzeń faktów i zjawisk wspierających naszą argumentację, określenie najbardziej skutecznych sposobów prezentacji własnej argumentacji i odpieranie kontrargumentów. c) poziom administracyjny (cel – dopracowanie procesu negocjacji i zapewnienie aby przebiegł bez zakłóceń). Zadania: podczas negocjacji określenie dobrego momentu rozpoczęcia rozmów, czasu i przerw, określenie gdzie, jak przygotować miejsce negocjacji, określenie zespołu negocjacyjnego

4. Kompetencje komunikacyjne negocjatorów w negocjacjach opartych na współpracy- proszę wymienić;

1. Cierpliwość 2. Opanowanie 3. Elastyczność 4. Precyzja wypowiedzi (spójność myśli, słowa, działanie) 5. Asertywność (aktywne słuchanie) 6. Uczciwość (prawdomówność) 7. Kreatywność 8. Odwaga 9. Poczucie własnej wartości

5. Proszę scharakteryzować negocjacje w przedsiębiorstwie jako system wskazując jego aspekty;

a) merytoryczny (ogólne problemy negocjacji, szczegółowe problemy negocjacji, parametry sytuacyjne negocjacji, kontekst organizacyjny) b) celowościowy (system realizowanych celów i warunki współdziałania jednostek) c) rzeczowy (przedmiotowy) i ludzie (podmiotowy) d) dynamiczny (proces zarządzania, funkcje zarządzania, instrumenty) dzieli się na aspekt instrumentalny i funkcjonalny e) statyczny (strukturalny)

ZESTAW II 6. Proszę o charakterystykę sytuacji komunikacyjnej typowej dla negocjacji.

- jako procesu decyzyjnego; Proces decyzyjny, sam proces to ogół zdarzeń i interakcji zachodzących pomiędzy stronami przed osiągnięciem wyniku. W przedsiębiorstwie mają one swoje zastosowanie podczas procesu podejmowania decyzji. Proces podejmowania decyzji, dzięki któremu dwóch lub więcej ludzi decyduje jak podzielić rzadkie zasoby

7. Wybór właściwej strategii negocjacji wynika z określonych wcześniejszych działań. - Jakie to działania; Strategia negocjacyjna winna wynikać z następujących działań:

• analiza możliwych sytuacji • hipotetyczne alternatywy porozumienia • BATNA partnera • BATNA negocjatora

8. Najważniejsze elementy procesu poznawania partnera w negocjacjach. Proszę

wymienić; • zdefiniowanie rozmówcy • jakie są morale rozmówcy • cele i aktualne potrzeby rozmówcy • priorytety rozmówcy • BATNA rozmówcy, porównanie BATNY naszej i rozmówcy

• wiedza rozmówcy o naszych problemach • sytuacja negocjacyjna rozmówcy • kompetencje decyzyjne rozmówcy • styl negocjacyjny i umiejętności negocjacyjne rozmówcy

9. Proces przygotowania negocjacji w przedsiębiorstwie: - etapy; - fazy; Etap I. Planowanie negocjacji Faza 1. Identyfikacja i analiza przed- negocjacyjna Faza 2. Ustalenie zakresu i strategii negocjacji Faza 3. Planowanie operacyjne negocjacji Etap II. Prowadzenie negocjacji Faza 1. Otwarcie negocjacji (faza wstępna) Faza 2. Negocjacje właściwe (faza środkowa) Faza 3. Zamykanie negocjacji (faza końcowa) Etap III. Podsumowanie negocjacji Faza 1. Działania merytoryczne (związane z zawarciem umowy, kontraktu) Faza 2. Działania analityczne oceniające, dotyczące procesu negocjacji

10. Zasady negocjowania oparte na współpracy- proszę wymienić najważniejsze etapy; Zasady negocjowania oparte na współpracy, aby negocjacje były nastawione na współpracę, w trakcie rozmów należy przestrzegać czterech podstawowych zasad. 1. Oddziel człowieka od problemu. 2. Broń interesów a nie stanowisk. 3. Poszukuj nowych kreatywnych rozwiązań korzystnych dla obu stron. 4. Nalegaj na ustalenie obiektywnych kryteriów oceny rozwiązań.

ZESTAW V 11. Charakterystyczne cechy dobrych negocjacji w przedsiębiorstwie- proszę wymienić;

1. wzajemna korzyść 2. uczciwość w negocjacjach 3. trwałość rezultatu 4. przydatność społeczna negocjacji 5. efektywność rozmów 6. pogłębienie dobrych stosunków

12. Negocjacje jako sytuacja komunikacyjna określają cztery elementy. Jakie to elementy? Proszę wymienić.

1. INTEGRACYJNE (RELACYJNE) 2. RYWALIZACYJNE (POZYCYJNE) 3. WIELOSTRONNE 4. MIĘDZYNARODOWE

13. Negocjacje jako proces społeczny. Proszę krótko scharakteryzować wskazując poziomy i cele.

Negocjacje to proces społeczny, który odbywa się na różnych poziomach: F 0 D 8 poziom międzyludzki /relacje interpersonalne/ F 0 D 8 poziom organizacyjny/decyzje strategiczne, operacyjne, administracyjne/ F 0 D 8 poziom międzyorganizacyjny/interkulturowość

14. Strategie negocjacyjne- czynniki warunkujące wybór. Proszę wymienić. • analiza możliwych sytuacji • hipotetyczne alternatywy porozumienia • BATNA partnera • BATNA negocjatora

15. Kompetencje negocjacyjne negocjatorów w negocjacjach opartych na współpracy- Proszę wymienić.

1. Cierpliwość 2. Opanowanie 3. Elastyczność 4. Precyzja wypowiedzi (spójność myśli, słowa, działanie) 5. Asertywność (aktywne słuchanie) 6. Uczciwość (prawdomówność) 7. Kreatywność 8. Odwaga 9. Poczucie własnej wartości

ZESTAW VI 16. Pojęcie- BATNA

BATNA – Best Alternative To Negotiated Agreement Najlepsza alternatywa dla porozumienia—sposób postępowania, który gwarantuje najlepszą realizację interesów bez porozumienia z drugą stroną. Nasz najlepszy PLAN B, co możemy zrobić, gdy nie dojdzie do porozumienia. DOBRA BATNA DAJE SIŁĘ W NEGOCJACJACH! SŁABĄ BATNE LEPIEJ NIE UJAWNIAĆ!

17. Porównanie negocjacji relacyjnej z pozycyjną- uwzględniając sposób prowadzenia rozmów (i jeszcze jakieś dwa podpunkty)

Negocjacje relacyjne (integracyjne) - prowadzące do osiągnięcia obopólnych korzyści stron, realizowane w oparciu o stosowane przez strony rozmów zasady etyczne, win-win. - brak nastawienia na pokonanie przeciwnika, - akcent na uporanie się z problemem i osiągnięcie optymalnego, obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania,

- są procesem identyfikowania wspólnego dla stron celu i próbą znalezienia najlepszej dla nich alternatywy rozwiązania konfliktu. Negocjacje pozycyjne(rywalizacyjne), inaczej zwane przetargowymi. Wtedy kiedy jedna strona chce zysku (wygr-przegr). Wyróżniamy twarde i miękkie (kooperacyjne i rywalizacyjne). Twarde (uczestnicy są przeciwnikami, celem jest zwycięstwo, twardy stosunek dla ludzi i problemów, brak zaufania itd). Miękkie (uczestnicy są przyjaciółmi, celem jest porozumienie, miękki stos do ludzi i problemów, zaufanie do drugiej strony itd)

18. Rodzaje negocjacji według miejsca i sposobu prowadzenia negocjacji; wg. sposobu prowadzenia rozmowy (postawa): -unikowa (negowanie istnienia konfliktu) -separacyjna (odcinanie się, obwinianie przeciwnika, negatywne ocenianie drugiej strony, domaganie się od przeciwnika podporządkowania czy też zmiany stanowiska, negatywne domniemania, czyli przypisywanie przeciwnikowi myśli lub intencji, których nie wyrażał, unikanie odpowiedzialności za konflikt) - integracyjna (jednoznaczne określenie własnego stanowiska, podkreślenie wspólnoty interesów, przyjęcie współodpowiedzialności). wg. sposobu komunikowania się osób uczestniczących: -negocjacje twarde (charakteryzują się stawianiem drugiej stronie zdecydowanych i konkretnych wymagań) -negocjacje miękkie (charakteryzują się częstym stosowaniem uników i znaczną uległością przynajmniej jednego negocjatora) wg. miejsca: -u siebie -na terenie partnera -na gruncie neutralnym -w sposób pośredni

19. Zasady negocjacji oparte na współpracy; Zasady negocjowania oparte na współpracy, aby negocjacje były nastawione na współpracę, w trakcie rozmów należy przestrzegać czterech podstawowych zasad. 1. Oddziel człowieka od problemu. 2. Broń interesów a nie stanowisk. 3. Poszukuj nowych kreatywnych rozwiązań korzystnych dla obu stron. 4. Nalegaj na ustalenie obiektywnych kryteriów oceny rozwiązań.

20. Negocjacje jako narzędzie uczenia się w organizacji (kto powinien brać udział w negocjacjach, zaangażowanie szefostwa, jakie osoby występują w negocjacjach);

Narzędzie uczenia się organizacji – proces ciągłego uczenia się poprzez negocjacje obejmuje pozyskiwanie, gromadzenie, rozwijanie, stosowanie i przekazywanie wiedzy na czterech poziomach: 1. wzbogacanie indywidualnej wiedzy specjalistycznej 2. rozwijania umiejętności na szczeblu organizacji ( zrozumienia procesu uczenia się i budowania systemu zdobywania wiedzy)

3. działań organizacji sprawdzających, czy sposób prowadzenia rozmów jest właściwy i ewentualnej korekty stosowanych strategii 4. zmiany sposobu działania firmy W procesie uczenia uwzględnia się 2 rodzaje wiedzy: minimalna (ogólna) i interaktywną (specyficzną). Proces uczenia zawiera 2 pętle: 1. bieżącą ocenę i uczenie się tzn. negocjatorzy powinni dokonywać ciągłej oceny procesu i wykorzystywać wiedzę uzyskaną w danej fazie do przygotowań do fazy następnej 2. wykorzystywanie zdobytej wiedzy tzn. po zakończeniu negocjacji uczestnicy powinni jeszcze raz przeprowadzić analizę i ocenić, w jaki sposób uzyskane doświadczenia mogą być wykorzystane do poprawy wyników negocjacji Kto powinien brać udział?

Przewodniczący, Protokolant, Słuchacz, Krytyk, Kontroler Ponadto w spotkaniu negocjacyjnym mogą uczestniczyć inne osoby takie jak: inżynierowie i eksperci w danej dziedzinie, psycholog, prawnik, tłumacz itd.

ZESTAW VII 21. Proszę o charakterystykę sytuacji komunikacyjnej w przedsiębiorstwie, typowej dla

negocjacji w przedsiębiorstwie. Proszę wymienić rozwiązania w zakresie organizacji prowadzenia negocjacji;

Proces wymiany - proces wymiany informacji, toczący się do ukształtowania korzystnego dla wszystkich kompromisu Proces decyzyjny - proces podejmowania decyzji, dzięki któremu dwóch lub więcej ludzi decyduje jak podzielić rzadkie zasoby Proces sekwencji posunięć/działań - strony osiągają możliwie korzystne rozwiązanie częściowego konfliktu interesów

22. Zespół negocjacyjny- skład oraz role poszczególnych uczestników; Przygotowanie i prowadzenie negocjacji to efekt pracy grupy osób, w której każdy posiada określone zadania do wykonania. Osoby te tworzą zespół negocjacyjny i są do niego dobierane nie tylko ze względu na wiedzę, ale przede wszystkim z powodu określonych cech osobowości, umiejętności oraz specyfiki roli, jaką mają odgrywać w zespole.

Liczebność zespołu uzależniona jest od przedmiotu negocjacji, jednak za optymalny skład zespołu uznaje się 5 osób, które pełnią następujące role:

Przewodniczący- osoba odpowiedzialna za przebieg i porządek spotkania negocjacyjnego, wyznacza kolejność osób zabierających głos, wyznacza przerwy; Protokolant- odpowiedzialny za sporządzanie notatek z przebiegu rozmów, przytaczanie ich fragmentów, redagowanie streszczeń, Słuchacz- wysłuchuje pozostałych negocjatorów i określa, które problemy pominięto, Krytyk- zajmuje się krytyczna oceną negocjatorów, jak i przebiegu spotkania, Kontroler- jego zadaniem jest ocena rezultatów spotkania i decyzja o ustępstwach.

Ponadto w spotkaniu negocjacyjnym mogą uczestniczyć inne osoby takie jak: inżynierowie i eksperci w danej dziedzinie, psycholog, prawnik, tłumacz itd.

23. Proszę wyjaśnić pojęcia BATNA- INCOTERMS oraz wskazać ich związek/lub brak z negocjacjami. Jeśli tak, to uzasadnić;

BATNA – Best Alternative To Negotiated Agreement Najlepsza alternatywa dla porozumienia—sposób postępowania, który gwarantuje najlepszą realizację interesów bez porozumienia z drugą stroną. Nasz najlepszy PLAN B, co możemy zrobić, gdy nie dojdzie do porozumienia. DOBRA BATNA DAJE SIŁĘ W NEGOCJACJACH! SŁABĄ BATNE LEPIEJ NIE UJAWNIAĆ! INCOTERMS- formuły handlowe Reguły Incoterms to: - reguły handlowe stosowane przy umowach kupna–sprzedaży towarów. - opracowane w celu ujednolicenia warunków handlowych i ich interpretacji. - kluczem do sukcesu jest jednak umiejętne rozpoznanie ryzyka i zastosowanie właściwego Incoterms do zawieranej transakcji. Warunki Incoterms regulują: sposób dokonania dostawy towarów do określonego miejsca i poniesienia związanych z tym kosztów oraz ryzyka przypadkowej utraty/uszkodzenia tow w trans.

24. Strategie negocjacyjne w przedsiębiorstwie: - determinanty wyboru- wymienić determinują kierunek i czas różnego rodzaju posunięć, pozwalają uniknąć nadmiernego komplikowania problemu decyzyjnego oraz łączą ze sobą wiele aspektów, by wybrać najlepszy dla decydenta sposób realizacji celu.

• Skład zespołu negocjacyjnego • Cechy dobrego negocjatora • Przestrzeń negocjacyjna • Czas trwania negocjacji

- rodzaje strategii- wymienić; Podział strategii ze względu na wymiar współpracy-walki oraz aktywność-bierność:

Strategia aktywno-kooperacyjna.Strategia pasywno-współpracująca. Strategia aktywno-walcząca.Strategia pasywno-walcząca.

Podział strategii negocjacyjnych zaproponowany przez A. i S. Winchów:

Strategia współpracy.Wygrana-Wygrana.Wygrana-Przegrana. Przegrana-Przegrana

25. Proszę przedstawić wymagania z zakresu: - wiedzy - umiejętności

- kompetencji Dla Dobrego Negocjatora; wiedzy – wiedza branżowa

umiejętności – umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność obiektywnych uwag kompetencji – np. cierpliwość, opanowanie, inteligencja emocjonalna, kreatywność, elastyczność Najistotniejszymi kompetencjami negocjatora powinno być opanowanie zasad porozumiewania się: 1. Słuchania, 2. Mówienia (komunikacja werbalna), 3. Argumentowania, 4. Opanowanie specyfiki i znaczeń mowy ciała (komunikacja niewerbalna).

ZESTAW IX 26. Błędy w negocjacjach dotyczące etapu przygotowania się do negocjacji. Proszę

wymienić; Nieprzygotowanie się podczas przygotowania to przygotowanie porażki”- Zbigniew Nęcki

• brak jasnych celów • nieprzygotowanie, brak argumentów • niezrozumienie potrzeb drugiej strony • nadmierna wiara w spryt i szybkość

27. Miejsce negocjacji- proszę wymienić możliwe rozwiązania; - u siebie - na terenie partnera - na gruncie neutralnym - w sposób pośredni

28. Proces przygotowania negocjacji w przedsiębiorstwie. Proszę wymienić: - etapy/fazy; - poziomy; Etap I. Planowanie negocjacji Faza 1.Identyfikacja i analiza przed- negocjacyjna: Faza 2. Ustalenie zakresu i strategii negocjacji: Faza 3. Planowanie operacyjne negocjacji: Etap II. Prowadzenie negocjacji Faza 1. Otwarcie negocjacji (faza wstępna): Faza 2. Negocjacje właściwe (faza środkowa): Faza 3. Zamykanie negocjacji (faza końcowa):

Etap III. Podsumowanie negocjacji: Faza 1. Działania merytoryczne (związane z zawarciem umowy, kontraktu): Faza 2. Działania analityczne oceniające, dotyczące procesu negocjacji: Poziomy:

10.a. Strategiczny 10.b. Taktyczny 10.c. Administracyjny

29. Proszę wyjaśnić znaczenie pojęcia Dyskusja negocjacyjna;

DYSKUSJA NEGOCJACYJNA, Dyskusja jest wymianą zdań na określony temat poprzez wspólne jego omawianie i rozpatrywanie. Dotyczy prawdziwych ludzi o prawdziwych uczuciach, negocjacje zawsze są rozmową, której zawsze towarzyszą emocje i uczucia, co daje dyskusje częściowo o charakterze osobistym.

30. Style rozwiązywania problemów i konfliktów możliwe do wykorzystania w negocjacjach. Proszę wymienić.

**Unikanie –ignorowanie lub pomijanie kwestii istnienia konfliktu, stosowany podczas sporów o charakterze ambicjonalnym **Dostosowanie – rekonstrukcja własnego stanowiska, nie jako akceptacja poglądów drugiej strony tylko pożądanie współpracy **Rywalizacja-przyjęcie postawy W-P i za wszelką cenę dążenie do wygrania konfliktu **Kompromis – znalezienie rozwiązania przez częściową rezygnację z własnych potrzeb na rzecz ustępstw ze strony partnera **Współpraca – szukanie obustronnych korzyści wspólnego rozwiązania konfliktu potraktowanego problemowo

ZESTAW XII 31. Podstawowy podział strategii negocjacyjnych ze względu na styl negocjacji;

Twardy styl negocjowania (strategia rywalizacyjna)- cel zwycięstwo Miękki styl negocjowania (strategia kooperacyjna)- cel porozumienie Negocjacje rzeczowe (strategia integracyjna)- cel mądry wynik osiągnięty efektywnie i polubownie

32. Poziomy negocjacji organizacyjnych- proszę wymienić wskazując najważniejszy cel na każdym poziomie;

1. STRATEGICZNY cele: - główny cel negocjacji - główny stan/wynik jaki chcemy osiągnąć 2. TAKTYCZNY cel: określenie sposobów realizacji celów

3. ADMINISTRACYJNY cel: „wygładzenie” procesu negocjacji i zapewnienie aby przebiegał on bez zakłóceń

33. Negocjacje jako narzędzie uczenia się w organizacji. Proszę scharakteryzować wskazując najważniejsze elementy.

Proces ciągłego uczenia się poprzez negocjacje obejmuje pozyskiwanie, gromadzenie, rozwijanie, stosowanie i przekazywanie wiedzy na czterech poziomach:

1. wzbogacania indywidualnej wiedzy specjalistycznej 2. rozwijania umiejętności na szczeblu organizacji (zrozumienia procesu uczenia się i

budowania systemu zdobywania wiedzy). 3. działań organizacji sprawdzających, czy sposób prowadzenia rozmów jest właściwy, i

ewentualnej korekty stosowanych strategii 4. zmiany sposobu działania firmy

DOPISAĆ 2 PĘTLE 34. Proszę wyjaśnić pojęcia:

- INTERESY stron; w interesie stron leży, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki umowy lub jak najniższą cenę dla danej firmy, którą reprezentują a stanowisko takie, żeby zapewnić byt klientowi; interes jest nadrzędny w stosunku do stanowiska. - DYSKUSJA NEGOCJACYJNA, Dyskusja jest wymianą zdań na określony temat poprzez wspólne jego omawianie i rozpatrywanie. Dotyczy prawdziwych ludzi o prawdziwych uczuciach, negocjacje zawsze są rozmową, której zawsze towarzyszą emocje i uczucia, co daje dyskusje częściowo o charakterze osobistym. ZŁA DEFINICJA

35. Dobry Negocjator- Proszę przedstawić wymagania w zakresie: - wiedzy - umiejętności - kompetencji wiedzy – wiedza branżowa umiejętności – umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność obiektywnych uwag kompetencji – np. cierpliwość, opanowanie, inteligencja emocjonalna, kreatywność, elastyczność Najistotniejszymi kompetencjami negocjatora powinno być opanowanie zasad porozumiewania się: 1. Słuchania, 2. Mówienia (komunikacja werbalna), 3. Argumentowania, 4. Opanowanie specyfiki i znaczeń mowy ciała (komunikacja niewerbalna).

ZESTAW XIII 36. Proszę określić negocjacje jako proces społeczny;

Negocjacje to proces społeczny, który odbywa się na różnych poziomach: F 0 D 8 poziom międzyludzki /relacje interpersonalne/ F 0 D 8 poziom organizacyjny/decyzje strategiczne, operacyjne, administracyjne/ F 0 D 8 poziom międzyorganizacyjny/interkulturowość

37. Proszę wyjaśnić pojęcia: - BATNA - INCOTERMS I wskazać związek/lub jego brak z negocjacjami; BATNA – Best Alternative To Negotiated Agreement Najlepsza alternatywa dla porozumienia—sposób postępowania, który gwarantuje najlepszą realizację interesów bez porozumienia z drugą stroną. Nasz najlepszy PLAN B, co możemy zrobić, gdy nie dojdzie do porozumienia. DOBRA BATNA DAJE SIŁĘ W NEGOCJACJACH! SŁABĄ BATNE LEPIEJ NIE UJAWNIAĆ! INCOTERMS- formuły handlowe Reguły Incoterms to: - reguły handlowe stosowane przy umowach kupna–sprzedaży towarów. - opracowane w celu ujednolicenia warunków handlowych i ich interpretacji. - kluczem do sukcesu jest jednak umiejętne rozpoznanie ryzyka i zastosowanie właściwego Incoterms do zawieranej transakcji. Warunki Incoterms regulują: sposób dokonania dostawy towarów do określonego miejsca i poniesienia związanych z tym kosztów oraz ryzyka przypadkowej utraty/uszkodzenia tow w trans.

38. Negocjacje jako- instrument zarządzania przedsiębiorstwem. Proszę wskazać najważniejsze czynniki determinujące sposób zorganizowania takich negocjacji;

- Podstawowym czynnikiem inicjującym negocjacje są potrzeby, ich rodzaje oraz siła motywowania. -osobowościowe uwarunkowaniauczestników negocjacji, do nich zaliczane są:

ogólnie pojęte kompetencje komunikacyjne, asertywność, sposób rozwiązywania konfliktów, podatność na stres, ale także system wartości czy światopogląd itp.

- ilość osób biorących udział w negocjacjach, - kontekst sytuacyjny negocjacji, -relacje istniejące między uczestnikamiNegocjacje w przedsiębiorstwie obejmują wszelkie ich rodzaje wynikające z jego istoty jako szczególnego rodzaju organizacji. Stanowią one instrument zarządzania firmą. Negocjacje stanowią więc sposób kształtowania relacji firmy z otoczeniem i wewnętrznych warunków współdziałania.

39. Proszę podać podział negocjacji w przedsiębiorstwie według: - celu negocjacji; - sposób realizacji;

Wg. Celu: - przegrany – przegrany – istotą jest pognębienie przeciwnika, nawet kosztem poniesienia strat - wygrany – przegrany – celem jest uzyskanie maksymalnych korzyści kosztem strat oponenta - wygrany – wygrany – celem jest wzajemna korzyść i zminimalizowanie strat po obu stronach. Wg. sposobu prowadzenia rozmowy (postawa): - unikowa (negowanie istnienia konfliktu) - separacyjna (odcinanie się, obwinianie przeciwnika, negatywne ocenianie drugiej strony, domaganie się od przeciwnika podporządkowania czy też zmiany stanowiska, negatywne domniemania, czyli przypisywanie przeciwnikowi myśli lub intencji, których nie wyrażał, unikanie odpowiedzialności za konflikt) - integracyjna (jednoznaczne określenie własnego stanowiska, podkreślenie wspólnoty interesów, przyjęcie współodpowiedzialności).

40. Dobry Negocjator- Proszę przedstawić wymagania w zakresie: - wiedzy - umiejętności - kompetencji; - wiedzy – wiedza branżowa - umiejętności – umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność obiektywnych uwag - kompetencji – np. cierpliwość, opanowanie, inteligencja emocjonalna, kreatywność, elastyczność Najistotniejszymi kompetencjami negocjatora powinno być opanowanie zasad porozumiewania się: 1. Słuchania, 2. Mówienia (komunikacja werbalna), 3. Argumentowania, 4. Opanowanie specyfiki i znaczeń mowy ciała (komunikacja niewerbalna).

ZESTAW XIV 41. Proszę porównać style negocjowania:

- styl rywalizacyjny - styl współpracy;

Styl współpracy (kooperacyjny):

Styl rywalizacyjny:

- uczestnicy są przyjaciółmi - celem jest porozumienie - ustępuj dla podtrzymania kontaktów

- uczestnicy są przeciwnikami - celem jest zwycięstwo - żądaj ustępstw jako warunków podtrzymania kontaktów - bądź twardy wobec ludzi i problemu

- traktuj problem i ludzi delikatnie - ufaj innym - łatwo zmieniaj stanowisko - składaj oferty - ujawnij dolną granicę, tego co możesz zaakceptować - przyjmuj jednostronne straty dla dobra porozumienia - szukaj jednego rozwiązania akceptowanego przez drugą stronę - nalegaj na zawarcie porozumienia - poddawaj się presji

- nie ufaj innym - podtrzymuj swoje stanowisko - stosuj groźby - ukrywaj dolną granicę akceptacji - żądaj jednostronnych ustępstw jako warunku prowadzenia rozmów - szukaj jednego rozwiązania korzystnego tylko dla Ciebie - nalegaj na przyjęcie Twojego stanowiska - wywieraj presję

42. Poziomy przygotowania negocjacji w organizacji; - proszę wymienić i wskazać najważniejsze cele na każdym z nich. 1. STRATEGICZNY cele: - główny cel negocjacji - główny stan/wynik jaki chcemy osiągnąć 2. TAKTYCZNY cel: określenie sposobów realizacji celów 3. ADMINISTRACYJNY cel: „wygładzenie” procesu negocjacji i zapewnienie aby przebiegał on bez zakłóceń

43. Co oznaczają pojęcia: - INTERESY stron - STANOWISKA stron -DYSKUSJA negocjacyjna, - INTERESY stron; ; w interesie stron leży, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki umowy lub jak najniższą cenę dla danej firmy, którą reprezentują a stanowisko takie, żeby zapewnić byt klientowi; interes jest nadrzędny w stosunku do stanowiska. - Stanowiska stron; Stanowisko rozumiemy jako wypowiedziane oczekiwania jednej ze stron. Nie zawsze jest ono identyczne z jej interesem. Stanowiska wyrażają pewne kierunki działania. Prowadząc negocjacje na tym poziomie łatwo jest utknąć na przyjętych pozycjach, a rozwiązanie rozpatrywane jest w kategorii wygrany – przegrany. Okopanie się na stanowisku daje rozmówcy tylko dwie możliwości – odrzucić lub zaakceptować, „walczyć” lub pójść na kompromis. Poznając wartości i przekonania swojego rozmówcy, znacznie łatwiej dojść do porozumienia! - DYSKUSJA negocjacyjna; (dotyczy prawdziwych ludzi o prawdziwych uczuciach, negocjacje zawsze są rozmową, której towarzyszą emocje i uczucia, co daje dyskusje częściowo o charakterze osobistym

Proszę wskazać elementy wspólne i różne;

44. Proszę podać cechy charakterystyczne dla negocjacji: - wielostronnych - międzynarodowych; WIELOSTRONNE: charakterystyka: - brak jednoznacznego, łatwego do zobrazowania związku łączącego strony negocjacji - sposób rozstrzygnięcia, tj. zawarcie porozumienia lub jego odrzucenie nie zawsze wymagają jednomyślnej akceptacji wszystkich negocjatorów - zachowanie negocjatora odnosi się do szerszego kontekstu - procesy o wysokiej kompleksowości: - liczbowej i informacyjnej, - społecznej, - proceduralnej, - strategicznej MIĘDZYNARODOWE: charakterystyka: - większa kompleksowość niż negocjacje we własnym kraju - niezbędna wiedza z zakresu różnic kulturowych, partnerów w negocjacji, specyfiki kraju, w którym toczą się negocjacje (m.in. obowiązujące w nim przepisy i normy prawne), języka negocjacji, Incoterms

45. Dobry Negocjator- proszę przedstawić wymagania w zakresie: - wiedzy - umiejętności - kompetencji; wiedzy – wiedza branżowa umiejętności – umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność obiektywnych uwag kompetencji – np. cierpliwość, opanowanie, inteligencja emocjonalna, kreatywność, elastyczność Najistotniejszymi kompetencjami negocjatora powinno być opanowanie zasad porozumiewania się: 1. Słuchania, 2. Mówienia (komunikacja werbalna), 3. Argumentowania, 4. Opanowanie specyfiki i znaczeń mowy ciała (komunikacja niewerbalna).

46. 13 KROKÓW NEGOCJOWANIA STYLEM WSPÓŁPRACY – 1.przedsiawienie celów 2.określenie w przybliżenie pierwszego celu, ewentualnie dwóch 3.wysłuchać stanowiska drugiej strony 4.prośba o określenie pierwszego celu lub ile będzie chciał 5.wytłumaczyć dlaczego zależy nam na celu, udzielenie największej możliwej i bezpiecznej ilości info 6.prośba o wytłumaczenie, dlaczego drugiej stronie zależy na jego celu, bez naciskania i

wymuszania 7. WSPÓLNE poszukiwanie rozwiązań pozwalających zrealizować cele, kluczowa część negocjacji, wymaga szczególnych umiejętności interpersonalnych w dialogu 8. Partnerzy negocjacji w dialogu, kreatywnie-wspólnie, w relacjach partnerskich dążą do wielu pomysłów, są otwarci, nie oceniają żadnego pomysłu, w tej części powinien dominować dyskurs menadżerski 9.Partnerzy oceniają pomysły i odrzucają te nierealne przestrzegając zasad partnerstwa/otwartości/prawdy 10. Koncentracja na nieodrzuconym pomyśle, sprawdzanie czy da się go zmodyfikować dla łatwiejszego wprowadzenia w życie i osiągając cele obu stron. 11.Jeżeli pkt 10 jest ok to ustalenie szczegółów realizacji. Praca nad udokumentowaniem wspólnej pracy w formie umowy/kontraktu negocjacyjnego. W tej sposób doszliśmy do W-W. 12.Jeżeli nie znaleziono rozwiązania lub pomysły są niemożliwe do wykonania to szukamy kompromisów. 13.Procedurę powtarzamy dla każdego z celów, które przedstawiono na początku spotkania.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument