optymalny koszyk przyk, Poradnik'z Mikroekonomia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Michal.Bielicki
Michal.Bielicki

optymalny koszyk przyk, Poradnik'z Mikroekonomia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

PDF (109 KB)
2 str.
506Liczba odwiedzin
Opis
a
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
(Microsoft Word - Optymalny koszyk przyk\263ad liczbowy.doc)

Wojciech Pacho Szkoła Główna Handlowa

1

Kącik dla ciekawskich ☺ 

Wybór optymalnego koszyka dóbr. Przykład liczbowy.

Rysunek przedstawia mapę gustu konsumenta w stosunku do dóbr X i Y. Dobro X kosztuje

PX=1, natomiast Y PY=2. ZałóŜmy, iŜ początkowo konsument posiada koszyk w punkcie A

na krzywej obojętności I. Przyjmijmy, Ŝe w tym punkcie krańcowa stopa substytucji MRS jest

równa 100

1 =

Y

X . Oznacza to, iŜ utrzymanie się na krzywej obojętności I przy wzroście Y o

1 jednostkę wymagałoby ubytku X o 0,01 jednostki. Większy ubytek jest niedopuszczalny,

gdyŜ wiązałoby się to ze spadkiem uŜyteczności. Ze stosunku cen wynika, iŜ aby zwiększyć

Y o 1 naleŜy zrezygnować z 2X, czyli z ilości większej niŜ dopuszczalna dla utrzymania się

na tej samej krzywej obojętności. Zatem gdybyśmy chcieli zrealizować powiększenie koszyka

o 1 Y, to uŜyteczność spadnie.

Natomiast gdybyśmy chcieli powiększyć koszyk o 1X, to jest to korzystne, gdyŜ rośnie

uŜyteczność. Aby powiększyć koszyk o 1X i nie pogorszyć uŜyteczności (pozostać na

krzywej obojętności I), moŜemy pozbyć się 100Y. Ze stosunku cen wynika, iŜ gdybyśmy

pozbyli się 100Y, to moglibyśmy zakupić dodatkowo aŜ 200X, czyli zdecydowanie więcej niŜ

wymagane dla utrzymania niezmienionej uŜyteczności. Zyskalibyśmy aŜ 199 jednostek X na

powiększenie uŜyteczności (na rysunku oznaczałoby to przejście na wyŜej połoŜona krzywą

obojętności na przykład II). Zmiana koszyka A poprzez powiększanie X kosztem ubytków Y

jest zatem korzystne nabywcy. Dodatkowe korzyści będą rosły aŜ do punktu E, w którym

krańcowa stopa substytucji zrównuje się ze stosunkiem cen 1

2 =

Y

X . W tym punkcie po

dodaniu 1X utrzymanie tej samej uŜyteczności (pozostanie na krzywej obojętności III) wiąŜe

się z ubytkiem ½ Y. Pozbywając się ½ Y moŜemy kupić dodatkowo tylko 1X, czyli dokładnie

tyle ile potrzeba, aby uŜyteczność nie zmieniła się (pozostajemy na krzywej obojętności III).

Y

X

A

B

I

II

III

E

Wojciech Pacho Szkoła Główna Handlowa

2

Przyjmijmy teraz, Ŝe konsument posiada koszyk w punkcie B, gdzie krańcowa stopa

substytucji jest równa 1

100 =

Y

X . Wzorując się na poprzednim rozumowaniu, spróbuj

samodzielnie przeprowadzić dowód, iŜ opłacalne jest pozbywanie się z koszyka dobra X na

rzecz dobra Y.

Brak komentarzy
Pobierz dokument