Orange.is.the.new.black.s03e02.webrip.xvid evo, Esej'z Architektura. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
deadmaster117
deadmaster117

Orange.is.the.new.black.s03e02.webrip.xvid evo, Esej'z Architektura. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

15 str.
332Liczba odwiedzin
Opis
Zxcvb
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 15
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument

{1150}{1227}{C:$4080FF}::PROJECT HAVEN::|::PREZENTUJE:: {1752}{1836}sezon 3 odcinek 2|PLUSKWY I NIE TYLKO {1838}{1887}{C:$4080FF}t³umaczenie: titi|korekta: loodka {1899}{1978}Mia³am je w wieku lat 15,|potem 19 {1985}{2048}i jeszcze kilka razy,|ale nigdy na rêkach. {2051}{2114}A nie trzyma³am ich|w pobli¿u niczyjej pisi. {2116}{2217}No dobra, raz,|ale dawno i przez przypadek. {2219}{2327}- Nie mo¿na mieæ mend na rêkach.|- To co, mam sztuczne mendy? {2341}{2382}W dupê! {2411}{2449}To pluskwy, kurwa!

0 0 9 C{2451}{2486}Niby ¿e wierzb?

0 0 9 C{2492}{2563}- My la³am, ¿e mendy.|- Ja te¿.

{2573}{2662}- Têskniê za Ianem.|- Kochanie... 0 0 9 C{2684}{2721}Da³ ci jaki szampon?

0 0 9 C{2723}{2826}Nie ¿yj¹ na nas, tylko na po cieli|i reszcie. Pierzemy wszystko!

0 0 9 C

0 0 9 C{2828}{2893}- Zarazi³a mnie?!|- Mnie kto te¿ zarazi³!

0 0 9 C{2903}{2963}- Co jest?|- Flaca ma wierzb.

{2965}{3031}- Pluskwy, to co innego!|- Mendy to mendy. {3033}{3073}Pewnie od twej brudnej siory!

0 0 9 F{3075}{3160}Pewnie ¿y³y w twej|w³ochatej b dzi¹gwie od pocz¹tku.

{3162}{3196}Po pierwsze, nie w³ochatej, {3198}{3235}a po drugie, by³o dobrze,

0 0 9 C

0 0 9 C{3237}{3328}póki kangurzyca Daya nie wlaz³a tu,|by i æ w lady rodzinki.

{3330}{3365}Odwo³aj to. 0 0 9 C{3372}{3440}- Maj¹ wierzb.|- Pluskwy. Flaca je ma.

{3442}{3509}Jebana rasa!|Nie wychodziæ poza swoj¹ strefê! {3516}{3586}- Co znowu?|- S¹ zara¿one pluskwami! {3592}{3643}Bo¿e! Wszystkie je z³apiemy.

0 0 9 C

0 0 9 C{3662}{3729}- Masz jaki magiczny rodek?|- Nie zbli¿aj siê!

{3735}{3797}- Podesz³am tylko!|- Patrz, ona siê drapie? {3799}{3858}Nie. No i co? {3880}{3928}Znacie to o ciê¿arnej pluskwie? {3930}{3972}Urodzi³a mimo sprê¿ynki. {3980}{4041}To cerata, nie mamy sprê¿yn.

0 0 9 C

0 0 9 C{4055}{4119}Bo¿e...|Dobra, ci¹gajcie po ciel!

{4177}{4212}Kurwa! {4214}{4309}{y:i}Uwaga! Pamiêtajcie o wyjêciu|{y:i}d³ugopisów z kieszeni uniformu, {4311}{4370}{y:i}gdy oddajecie go do prania.

0 0 9 C{4478}{4517}Wróci³a !

{4581}{4627}I nie gadasz ze mn¹. {4692}{4730}Co tym razem zrobi³am? {4748}{4863}Oto mój wniosek powpierdolny:|nie dawaæ k³amcom drugiej szansy. {4871}{4919}Kiedy ciê ok³ama³am? {4976}{5076}"Interes kwitnie.|Zakrêcona kolejka na zewn¹trz".

0 0 9 C{5095}{5182}Lepiej ³¿esz ni¿ mój m¹¿,|ale jeste równie g³upia.

0 0 9 C

0 0 9 C{5191}{5250}Mog³a powiedzieæ,|¿e tam nie posz³a .

0 0 9 C

0 0 9 C{5252}{5358}Zamiast tego twierdzi³a ,|¿e jad³a moje wiatruszki.

{5382}{5421}Przepraszam. 0 0 9 C{5433}{5531}My la³am... ¿e robiê dobrze.

{5533}{5615}K³ami¹c?|Chyba inaczej nas wychowano. 0 0 9 C{5617}{5730}Akurat w wielu kulturach|przedk³ada siê godno æ nad prawdê.

{5733}{5785}W Korei nazywa siê to "kibun".

0 0 9 C{5787}{5846}S³ysza³am to w audycji|"Dooko³a wiata".

{5848}{5904}W Rosji mówi¹ na to|"pieprzenie". 0 0 9 C{5911}{6013}I tak nie mog³a nic zrobiæ.|Chcia³am ci zaoszczêdziæ trosk.

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 C{6018}{6130}My la³a , ¿e gdy przyniesiesz mi|z³e wie ci, zabijê pos³añca.

{6140}{6264}Powiedzia³am tak, bo jestem mi³a|i czu³am, ¿e tak trzeba. {6287}{6364}Mili s¹ tchórze i demokraci.

0 0 9 C{6400}{6450}Jeste ma³¹ egoistk¹.

0 0 9 C{6459}{6517}Chcia³a zyskaæ moj¹ sympatiê.

{6529}{6588}Teraz czujê jej du¿o mniej. {6651}{6677}Nastêpna! {6691}{6785}Powell.

0 0 9 C{6797}{6846}Jest. Jaki dokumencik?

{6917}{6994}Bennett? Jak mi³o.|Kolega George'a. {7032}{7074}- George'a?|- Mojego syna. {7077}{7135}Pracowa³ tu. George Mendez.

0 0 9 C{7165}{7287}Pierwszy m¹¿, jego ojciec, by³ z Kuby.|Mam s³abo æ do akcentu.

{7309}{7372}To pewnie dziedziczne. {7427}{7518}Przepraszam.|Taki mechanizm obronny. {7594}{7648}Dziêkujê. {7656}{7680}George...

0 0 9 C{7723}{7807}Mówi, ¿e j¹ kocha.|A pan jak my li?

{7849}{7933}Có¿, ja... nie wiem.|Niewykluczone. {7990}{8041}A pani, przepraszam, do kogo? {8119}{8173}Wiem, powinnam przeprosiæ, {8176}{8240}ale to wydaje mi siê|niewystarczaj¹ce. {8248}{8293}Przez to dziecko|moja córka jest o, taka,

0 0 9 F{8295}{8346}a na skrobankê ju¿ za pó no.

0 0 9 C{8355}{8429}Wiêc oby nie przyjecha³a tu|tylko dla spokoju sumienia.

{8431}{8547}Jestem zatroskan¹ babci¹.|Jak ty, choæ na babciê nie wygl¹dasz. {8551}{8604}Latynoski|maj¹ niesamowit¹ skórê. {8608}{8666}Oby maluch cerê mia³ po mnie. {8672}{8718}Co odziedziczy po tobie? {8772}{8808}Wiem, ¿e... {8841}{8907}nic nie naprawi|postêpku mojego syna, {8909}{8974}ale to dziecko|nale¿y do mojej rodziny. {8977}{9092}- Mieszkaæ bêdzie z moj¹.|- Z twoim... mê¿em? {9097}{9139}Z moim partnerem. {9144}{9233}Który nie jest z dzieckiem|nijak spokrewniony? {9236}{9336}Nie przez krew,|ale potu i ³ez trochê wyla³. {9338}{9435}Dobrze opiekowa³ siê moimi dzieæmi|i zrobi to samo dla Dai. {9504}{9562}Chcê zaadoptowaæ dziecko. {9637}{9752}Nie mogê spaæ w nocy,|bo drêczy mnie... {9852}{9921}Obawiam siê,|¿e dziecko skoñczy jak...

0 0 8 C{9923}{9958} mia³o, powiedz!

{9968}{10000}Jak jego matka? {10006}{10054}Jak George. {10145}{10204}Chcesz wiêc wychowywaæ dziecko,

0 0 9 C{10208}{10283}¿eby nie sta³o siê takie jak to,|które wychowa³a ?

{10288}{10329}Mam jeszcze dwóch synów. {10332}{10425}Jeden studiuje stomatologiê,|a drugi jest historykiem sztuki.

0 0 9 C{10434}{10521}Czyli wyprodukowa³a |sadystê, dentystê i peda³a.

{10528}{10573}Dwóch sadystów i peda³a.

{10583}{10623}Pos³uchaj. {10631}{10767}Masz niezaprzeczalne prawo|nienawidziæ mnie i George'a, ale...

0 0 9 C{10776}{10819}mogê temu dziecku co daæ.

0 0 9 C

0 0 9 C{10826}{10920}Zaoferowaæ mu mi³o æ,|po wiêciæ uwagê,

0 0 9 C{10923}{10992}zapewniæ jaki poziom ¿ycia.

{10994}{11051}Pieni¹dze nie s¹ wa¿ne|dla dziecka... {11053}{11130}- Nie, ale...|- Nie s³uchasz. {11143}{11192}Dla DZIECKA. {11208}{11306}Ale nie da siê cofn¹æ gwa³tu|na mojej córce, {11337}{11442}która zawsze ju¿ bêdzie borykaæ siê|z problemami emocjonalnymi. {11451}{11495}I my równie¿.

0 0 9 C{11625}{11713}Wiem, ¿e pieni¹dze tego|nie naprawi¹, ale oczywi cie,

{11715}{11841}chcê pomóc matce mojego wnuka|w ka¿dy mo¿liwy sposób. {11904}{11967}Mo¿e w miesiêcznych wp³atach? {12039}{12107}A co z babk¹ twojego wnuka?

0 0 9 C{12137}{12170}Oczywi cie.

{12172}{12218}Oto duch wspó³pracy! {12529}{12580}Tylko stra¿niczki maj¹ wstêp. {12592}{12661}Twoja matka ma widzenie|z matk¹ Mendeza.

0 0 9 C{12668}{12742}- ¯e co?! - Wiedzia³a ,|¿e przyjdzie? O czym gadaj¹?

{12745}{12839}Nie wiem! Pornow¹sowa pisa³a,|¿e chce siê spotkaæ. {12865}{12900}Nie zgodzi³am siê.

0 0 9 C{12909}{12979}W³a ciwie nic nie napisa³am,|co oznacza "nie".

{12988}{13042}Pewnie Aleida|do niej napisa³a. {13101}{13189}Wyluzuj. Dziecko jest moje.|Nasze. {13202}{13311}Aleida chce pewnie j¹ wydoiæ.|Wszystko bêdzie dobrze.

0 0 9 C{13376}{13446}Nie widzia³em ciê jeszcze|w tak mia³ej wersji.

{13448}{13492}I podobam ci siê? {13504}{13543}Krêc¹ ciê bebzony? {13609}{13656}S³uchajcie! {13666}{13771}Póki wszystkie kombinezony|nie zostan¹ dwukrotnie wyprane, {13779}{13886}dostaniecie odzie¿ ochronn¹|z nowej, jesiennej kolekcji. {13895}{13955}- Chyba se ¿artujesz.|- Nie ubiorê siê w papier. {13957}{14027}A ja tak, to mój kolor. {14105}{14166}Jest jeden kombinezon ci¹¿owy. {14173}{14210}Lepiej go bierz,

0 0 9 C{14218}{14318}bo zgarn¹ go przero niête kole¿anki|w ci¹¿ach pokarmowych.

{14429}{14495}Nie raz prosi³em:|nie zbli¿aj siê do niej, 0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 F{14497}{14593}a ty gdzie jeste ?|W ród roznegli¿owanych wiê niarek.

{14597}{14638}Wpisujê ci naganê. {14664}{14742}Matka Mendeza|odwiedzi³a Aleidê Diaz.

0 0 9 C{14744}{14816}Mam to gdzie |i tobie te¿ radzê.

{14825}{14870}Mówimy o moim dziecku. {14888}{14955}To nie jest|"Trzech mê¿czyzn i dziecko",

0 0 9 C{14965}{15052}a ty i Mendez nie jeste cie|odtwórcami g³ównych ról.

0 0 9 C{15061}{15158}Jeste cie dwoma pojebami|i funkcjonariuszami stanowymi.

{15169}{15236}Przestañ|oddawaæ siê fantazjom. {15244}{15342}Panie Caputo, po jednym pudle|na celê, wiêcej nie by³o. {15364}{15492}Nie mogê chodziæ w barchanach|i cyckonoszu babci. {15494}{15590}- Przyjdzie wiêcej kombinezonów.|- A kiedy, przepraszam?

0 0 9 C{15635}{15710}Jako nied³ugo,|miejmy nadziejê.

{15719}{15774}Cieszcie siê,|¿e jest ³adna pogoda.

{15816}{15875}Stra¿niku,|mam dla ciebie zadanie. 0 0 9 F{15885}{15927}Zejd do magazynu

0 0 9 C{15937}{16043}i nie wracaj bez kombinezonów|lub czego zbli¿onego, acz dostêpnego.

{16050}{16081}Tak jest. {16124}{16162}Gdzie adiutant? {16373}{16453}Kapral John Bennett|melduje siê na rozkaz, sier¿ancie.

0 0 9 C{16480}{16554}Powiesz mi, co ciê mieszy,|kapralu Chujwiekto?

{16563}{16617}Nic, sier¿ancie,|jestem gotów do akcji. {16623}{16664}Patrz no, Pinglarzu! {16680}{16766}Kapral Ameryka uratuje nas|przed turbaniarzami. {16819}{16865}W szeregu zbiórka! {16923}{16956}Karabin.

0 0 9 C{17082}{17163}Zawsze znajdzie siê|jaki John Wayne McCain,

{17165}{17227}co go trzeba ratowaæ,|bo siê posra³. {17232}{17320}Ale my wolimy,|¿eby ginêli ci wielb³¹dojebcy. {17322}{17371}To w koñcu ich zakichany kraj. {17431}{17507}Proszê, jaki wykrochmalony! {17516}{17553}Mam podró¿ne ¿elazko. {17685}{17752}Wyczuwam bobbita.|Wiecie, co to takiego? {17754}{17812}- Nie jestem...|- Nie o to pytam!

0 0 9 C{17814}{17893}Hobbit militarny,|boj¹cy siê opu ciæ bazê.

{17898}{17956}Uwa¿asz, ¿e ten posraniec|to bobbit? {17958}{18055}Byæ mo¿e. Nie wiem.|Bielszych zêbów nigdy ¿em nie widzia³. {18057}{18142}Nie tchórzê|i jestem przygotowany! {18149}{18225}Jestem tu, by walczyæ,|ratowaæ i odbieraæ ¿ycie! {18435}{18487}Bo¿e,|co za k³êbowisko golonki. {18515}{18563}Czy to przez nas? {18618}{18674}- Ta nowa kanapa?|- Sprawdzi³em na szybko.

0 0 9 C{18676}{18762}Mia³a dziwne plamy,|ale spryska³em je od wie¿aczem.

{18774}{18863}Gdyby kto pyta³,|jest z IKEI. {18875}{18937}{y:i}Blok A za 10 minut|{y:i}rozpoczyna pracê.

0 0 9 C{18939}{19060}Bell, wiêzienie w Hartford|odda nam sze æ pude³ kombinezonów.

{19077}{19146}Obieca³em 300 par podkolanówek,|których nie mam, {19148}{19206}ale to problem na potem. {19213}{19310}- Doggett was po nie zawiezie.|- Zrozumia³am. {19394}{19443}Roznosi siê, jak widzê. {19461}{19511}Roznosz¹ siê jedynie plotki.

0 0 9 C{19513}{19581}To odizolowane zaj cie,|które...

0 0 9 C{19623}{19656}odizolowali my.

0 0 9 C{19733}{19787}Nie wzi¹³em czego z biura. 0 0 9 C{20068}{20177}Idziemy dalej. W³a nie,|nie zatrzymuj siê, Renee.

0 0 8 C{20298}{20352} mierdzisz jak pizzeria.

{20359}{20429}Niewa¿ne. GloNo|uodporni³y mnie na pluskwy. {20438}{20502}- GloNo?|- Gloria i Norma. {20527}{20630}Mniejsza o nazwy.|S¹ solidne, zw³aszcza Norma. {20638}{20715}Ten jej numer|z "magi¹ milczenia". {20726}{20801}A to jest nieg³upie.|Pluskwy pij¹ krew, nie? {20815}{20877}To pluskwy, nie Dracula. {20884}{20949}A ¿e kupujesz bi¿uteriê|w latynosiarni, {20957}{20997}to ju¿ masz je na stówê. {20999}{21095}Czemu wci¹¿ one nam gotuj¹,|skoro s¹ zarobaczone? {21103}{21157}- Urwa.|- Czemu...

{21159}{21294}Pluskwy to same proteiny!|Chrupi¹ce, dobre. {21359}{21390}Drapiesz siê.

0 0 9 C{21392}{21469}To tylko... wi¹d-widmo.

{21493}{21518}Si³a perswazji. {21520}{21605}Trzy dni siê nie myjesz,|dlatego siê drapiesz. {21609}{21642}A co ciê to? {21655}{21744}Nieutrzymywanie higieny osobistej|mo¿e byæ oznak¹ depresji. {21746}{21809}Nie mam ¿adnej depresji! {21841}{21911}Zrobi³o siê gor¹co|i do pryszniców s¹ kolejki, {21913}{22000}ale myjê pachy, mychy i cycuchy|w umywalce. {22002}{22029}Dziêkujemy ogromnie.

0 0 9 C

0 0 9 C{22031}{22147}Uwa¿aj, ¿eby nie zaczê³a ple nieæ,|bo ciê zmusz¹ do k¹pieli jak Azjatkê.

{22149}{22182}Dobrze ci radzê. {22189}{22282}Mo¿e i masz racjê,|ale to nie pluskwy.

0 0 9 F{22284}{22319}We , spadaj!

0 0 9 C{22391}{22450}Forre cie Gump, tu jest zajête!

{22476}{22513}Tylko dla czarnych. {22515}{22593}Mam takie samo prawo|do tego miejsca jak wy. {22595}{22697}Jest t³ok,|a wy mnie dyskryminujecie. {22699}{22778}Nawet gdyby tu wesz³a|Rosa Parks z pluskwami,

0 0 9 C{22780}{22861}wys³a³yby my j¹ na ty³ autobusu,|tak jak ciebie.

{22863}{22968}Kto mnie powstrzyma,|gdy twoja w³ochata stara jest w piekle {22970}{23059}i pcha se w dupsko|potrójny penis szatana? {23083}{23126}- Warren!|- Wyluzuj. {23134}{23211}- Mam ci wpisaæ naganê?|- Nie, ju¿ jest grzeczna. {23220}{23269}Zjad³a trochê za du¿o chilli. {23276}{23365}Oddawaj tego ziemniaka,|ale ju¿! {23387}{23475}Ju¿ dobrze, grzeczna ma³a.|Siadaj. {23482}{23533}Wszystko w porz¹dku, Suzanne. {23535}{23578}Wszystko gra, proszê pani.

0 0 9 C{23652}{23726}- Dostanie ziemniakiem|w najbli¿szej przysz³o ci. - Wiem.

0 0 9 C{23728}{23813}Po piesz siê z jedzeniem.|Wyje¿d¿amy furgonetk¹.

{23877}{23909}¯egnaj, pindo. {23964}{24051}- Nieg³odna?|- Nie w tym korowodzie cycków i dup.

0 0 9 C{24067}{24123}Rozkoszujesz siê|w skryto ci ducha.

{24132}{24182}Wolê pewnych rzeczy|nie widzieæ. {24184}{24283}Po¿yczyæ ci moje papierowe majty?|Mogê je odedrzeæ i ci daæ.

0 0 9 C{24290}{24369}No, u miechnij siê do mamusi.

{24410}{24480}Pamiêtasz, jak Kubra mawia³? 0 0 9 C{24508}{24605}"U miech to niewygodna bielizna.|Rozci¹ga wargi". 0 0 9 C{24643}{24687}Go æ mnie zabije.

0 0 9 C{24768}{24862}Naprawdê my la³am,|¿e jego zamkn¹,

{24868}{24907}a mnie wypuszcz¹. {24987}{25052}Kurwa, duszê siê tu. {25069}{25156}Prze¿yjesz,|bo to robisz najlepiej. {25164}{25266}- Jak karaluch.|- Mo¿e to twoje zwierzê totemiczne.

0 0 9 C{25269}{25368}Wiem, ¿e chcesz mnie pocieszyæ,|ale pomy l, co mówisz.

{25370}{25413}S¹ niesprawiedliwie oceniane. 0 0 9 C{25415}{25474}Pierwsze na wiecie|kojarzy³y siê w pary,

{25482}{25559}¿yj¹ w koloniach,|bo lubi¹ siê dotykaæ, {25567}{25663}i umiej¹ przenosiæ szlugi.|Niez³e z nich twardziele.

0 0 9 C{25716}{25775}Muszê st¹d i æ.

{25804}{25861}Ej, powa¿nie, o co chodzi? {25870}{25949}Szóste warunkowe zwolnienie|w tym miesi¹cu. {25972}{26064}Ma³e wyroki dla ma³ych dilerów|nie s¹ ju¿ tak egzekwowane. {26085}{26133}Gdy ju¿ o tym mówimy...

0 0 9 C{26135}{26256}- Plan Hera to nie byle wykroczenie.|- Mo¿e u¿ywa³aby szyfru?

0 0 9 C{26262}{26397}Gdy z³api¹ nas z tak¹ ilo ci¹ ci¹gutek,|wlepi¹ nam co najmniej dychê.

0 0 9 C{26399}{26460}Tak daleko zasz³y my,|a ty tchórzysz?

0 0 9 C{26462}{26527}Raczej uduszê ciê we nie.

{26541}{26627}Red nam zamurowa³a tunel,|wszystkie æpunki wychodz¹. 0 0 9 C{26629}{26716}Mo¿e to informacja|od wszech wiata do nas.

{26720}{26804}Nie pierdol.|Tym laskom koñczy³y siê wyroki. {26806}{26847}Z nami jest trochê inaczej. {26849}{26912}{y:i}Eskorta do izby chorych. {26919}{26981}Umpa-Lumpa|przerzuci³by nam cukierasy. {26984}{27047}Teraz ju¿ nadu¿ywasz metafor. {27084}{27122}To ju¿ wszystko. {27129}{27207}Moim zdaniem owsianka|jest do jedzenia, nie do voodoo. {27209}{27293}To nie czary, a naturalny lek|przeciw swêdzeniu. {27313}{27394}- To czemu nie robi go izba chorych?|- Dobre pytanie. Dawaj! {27523}{27552}Szlag!

0 0 9 C{27676}{27763}By³y skargi na ple ñ w ry¿u.|Poka¿, gdzie go trzymacie.

{27975}{28024}Co to, akcja interwencyjna? {28026}{28077}Po co gadasz z matk¹ Mendeza? {28093}{28177}- Obopólna troska babæ.|- Ona nie jest babci¹! {28179}{28226}- Ale mo¿e.|- Co to ma znaczyæ? {28228}{28268}Rozmawiam z córk¹!

0 0 9 C{28271}{28350}- To i jego sprawa. - W³a nie.|- Naprawdê?

{28372}{28416}W porz¹dku. {28460}{28518}- Chce adoptowaæ dziecko.|- Co?! {28546}{28598}- Teraz masz s³uchaæ.|- Czego? {28600}{28696}Gorsza ni¿ Mendez-rodzic|jest tylko jego matka w tej roli. {28698}{28779}Te¿ tak s¹dzi³am,|ale ona ma jeszcze dwójkê dzieci. {28788}{28868}Dentystê i artystê.|Z nimi siê jej uda³o. {28873}{28997}- Nikomu nie oddam dziecka.|- Mówi³am, ale ona m¹drze gada. {28999}{29030}Nic, co ona... {29095}{29193}Zosta³o ci jeszcze|37 miesiêcy odsiadki. {29200}{29255}On nic nie zrobi,|bo te¿ go posadz¹. {29257}{29354}Abuela jest za stara,|a Cesar na pewno spieprzy sprawê. {29391}{29460}Pamiêtasz swoje cztery lata|w rodzinie zastêpczej? {29489}{29551}- Chcesz, ¿eby ono tak ¿y³o?|- Nie bêdzie! {29557}{29588}Daj jej skoñczyæ! {29633}{29743}- Chyba nie zastanawiasz siê nad tym?|- A ty? Jeszcze siê nie zgodzi³am. {29751}{29841}- Ale brzmi to sensownie.|- Prócz tego, ¿e to matka {29843}{29942}dilera i gwa³ciciela Pornow¹sa|ma zaadoptowaæ nasze dziecko.

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 C{29948}{30047}Trzyma³e kiedy dziecko?|Zmienia³e pieluchê?

{30060}{30143}Chcesz, ¿eby dziecko|mieszka³o w ruderze z pi¹tk¹ ludzi? {30152}{30205}Tam móg³by mieæ w³asny pokój.

0 0 9 C{30249}{30335}Spêdzi³a choæ noc|sama w sypialni?

{30347}{30407}A on mo¿e mieæ|prawdziwe dzieciñstwo, {30409}{30523}z fors¹, czystymi rêcznikami|i ca³¹ reszt¹.

0 0 9 C

0 0 9 C{30530}{30598}Jeste my szczê liwi z Day¹

{30613}{30672}i rêczniki nam do tego|niepotrzebne.

{30770}{30797}Prawda? {31659}{31708}Kurza twarz, Farzad! {31716}{31819}Ca³y dowcip w tym,|¿e kolesie tañcz¹, nie ona. {31828}{31875}- Kumasz?|- Nie.

0 0 9 C{31917}{32017}Jezu! Nie macie gdzie|jakiego lepszego muzu³manina?

{32024}{32095}Spróbujemy za chwilê|raz jeszcze, panienki. {32351}{32430}Nie ³am siê.|Amerykanie lubi¹ tak traciæ czas.

0 0 8 F{32464}{32499} le pracowaæ? 0 0 8 F{32508}{32603} le robisz z siebie durnia,|a to dobra rzecz.

0 0 9 C{32631}{32679}Jeste wporzo.

{32786}{32829}O co im chodzi? {32871}{32903}Oni...

0 0 9 C{32936}{33015}Jeste cie wszystkie...|ch³opcy ca³uj¹ ch³opcy?

{33033}{33081}A to jebaniec! 0 0 9 C{33107}{33143}Rzeczywi cie.

0 0 9 C{33154}{33216}Jaka paradoksalna kara boska.

0 0 9 C{33218}{33276}Utknê³y my|we w³asnym cyklu wirowania.

{33278}{33360}Ten papierowy strój|przykleja mi siê do potu. {33367}{33444}Raz mama zapomnia³a|kupiæ mi kostium na Halloween {33450}{33553}i obklei³a mnie gazetami,|¿ebym udawa³a kiosk. {33563}{33605}Wiecie, czego nam trzeba?

0 0 9 C{33619}{33657}Li ci fasoli.

{33665}{33731}Mia³am pluskwy na strajku|za schronisko w Portland. {33733}{33766}Okropne warunki.

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 C{33768}{33849}Wabili my pluskwy|na te li cie i zabijali my.

0 0 9 C

0 0 9 C{33851}{33901}To fasola ro nie na li ciach?

0 0 8 C{33915}{33958} ci¹gaæ wszystko!

0 0 9 C{33978}{34119}Przepraszam, panie Luschek,|sk³adamy petycjê o li cie fasoli.

{34128}{34217}I mo¿e dodatkowe pralki?|Albo praczki, obojêtnie. 0 0 9 C{34220}{34268}Ale li cie fasoli to na serio.

0 0 9 C{34271}{34359}Raz jeszcze powiedz "li cie fasoli",|a pieprznê ciê w jebidziurkê.

{34367}{34406}W któr¹kolwiek. {34432}{34480}Mo¿e zamiast tego wiatraczek? {34489}{34534}Dzia³aj¹ przynajmniej dwa. {34579}{34636}- Do dyspozycji.|- Tak jest! {34664}{34741}Nie nadwyrê¿cie ty³ków,|siedz¹c na tym stole.

0 0 9 C

0 0 9 F{34745}{34817}Wymy li³bym dowcipn¹ odpowied ,|gdyby by³o ch³odniej.

{34820}{34854}I gdyby mi siê chcia³o. 0 0 9 C{34857}{34954}Mam nadziejê, ¿e nie przysz³a ,|¿eby nam tu machaæ pizd¹.

0 0 9 C{34959}{35014}Takie obsceniczne tek ciki...

0 0 9 C{35016}{35073}Wiem, ¿e wirujesz do Angie.

{35083}{35177}Ale wiedz, ¿e jedyna rozklapiocha,|która mnie interesuje, to moja, {35187}{35293}a wstêp do niej maj¹|tylko chuje i tampony...

0 0 9 C{35302}{35376}i czasem co innego,|ale tylko, gdy wsadzi to facet.

{35378}{35402}Zapisa³am. {35406}{35517}Ale gdy mówisz "rozklapiocha",|naprawdê ciê¿ko siê oprzeæ. {35528}{35611}Jak to, ¿e stra¿nicy|mog¹ nosiæ prawdziwe ciuchy?

0 0 9 C{35619}{35691}- Jeste my zwolnieni.|- Pluskwy o tym wiedz¹?

{35695}{35745}Co dzieñ pierzecie nam mundury. {35808}{35832}O kurna! {36092}{36123}Luschek! {36145}{36196}Jakbym siê|przed psem rozbiera³.

{36198}{36283}Wypierzcie to natychmiast. {36296}{36337}Chwilunia! {36529}{36583}Herbatka nasenna. {36793}{36853}{y:i}Psikn¹æ tu, psikn¹æ tam, {36855}{36911}{y:i}w majty psikn¹æ sobie mam. {36913}{36968}{y:i}¯eby pluskwy sz³y do precz, {36989}{37041}{y:i}to taka prosta rzecz, {37063}{37150}{y:i}¿eby pluskwy posz³y sobie|{y:i}w sin¹ ciul... {37200}{37269}To wrêcz Titanic|kiepskich pomys³ów. {37271}{37325}Odp³ywamy od pluskiew {37327}{37401}i rozbijamy siê o górê lodow¹|¿r¹cych chemikaliów. {37416}{37490}Moja babka|k¹pa³a siê w lizolu. {37505}{37601}Trzeba sobie wyobraziæ,|¿e to wy gryziecie te pluskwy.

0 0 9 C{37607}{37729}- Nie oddawajcie w³asnej mocy.|- Jak to prawie zrobi³a na obiedzie?

0 0 9 C

0 0 9 C{37734}{37823}Nie mo¿esz wirowaæ,|gdy kto tylko wspomni o Vee.

0 0 9 C{37825}{37869}S³ysza³a tê pindê?

{37876}{37945}Tekst o potrójnym penisie|by³ niedopuszczalny. {37947}{38066}To daje podstawy|do ostrej reakcji.

0 0 9 C{38073}{38152}Wyjecha³a na bia³askê z widelcem,|a to ju¿ przeginka.

{38157}{38229}Vee broni³aby mnie,|gdyby vice by³o versa. {38231}{38307}Nawet gdyby tak by³o,|choæ nie jest,

0 0 9 C{38309}{38408}za chwilê odklei ci siê do reszty|i wyl¹dujesz w wirowni.

{38410}{38465}Musisz siê kontrolowaæ. 0 0 9 C{38493}{38564}- Odwal siê.|- Chcia³a popsikaæ sobie tym skórê?

{38566}{38597}Owszem. {38599}{38691}Zasadniczo, gdy na opakowaniu|pisz¹ UWAGA i OSTRZEGAMY, {38695}{38761}to nie najlepszy pomys³. {38776}{38811}Widzisz? {38813}{38851}Wiedzia³am, ¿e to z³y pomys³, {38853}{38936}gdy ka¿esz mi siê odka¿aæ|kosmetykiem twojej babci.

0 0 9 C{38942}{39002}Czyja babcia|k¹pie siê w lizolu?

{39010}{39082}To robi³o za pigu³kê,|zanim pigu³ka siê pojawi³a. {39084}{39180}Tañsze od kondomów|i piczka po tym pachnie cytrynowo.

0 0 9 F{39188}{39232}Powaga, sprawd cie sobie.

0 0 9 F

0 0 9 C{39240}{39341}Najwyra niej kiepsko dzia³a³o,|skoro jeste miêdzy nami.

{39349}{39435}Ej, a od kiedy ta ³azienka|jest dla bia³asek? {39437}{39524}Od kiedy w latynosiarni|obrodzi³y pluskwy. {39553}{39592}To nie jest czas wolny!

0 0 9 C

0 0 9 C{39595}{39671}Je li nie pracujecie, wyj æ.|Wszystkie!

{39719}{39777}Osadzona,|wyda³am ci polecenie. {39822}{39898}Muszê mieæ pozwolenie|na skorzystanie z WC? {39931}{40001}- Mogê siusiu, pszepani?|- S³ucham? {40003}{40051}- Nagana.|- Co? {40060}{40165}Dziewczyny psikaj¹ siê odka¿aczem,|bo w kryminale roi siê od pluskiew, {40173}{40226}a sikanie jest wykroczeniem? {40228}{40285}Uwielbiam wasze priorytety. {40294}{40384}Gdzie, kurwa, dezynsekcja?|Nie zabijacie pluskiew, {40386}{40445}- bo karaluchy te¿ szlag trafi?|- Niby ¿e karaluch to ja? {40447}{40521}Fakt,|s¹ niesprawiedliwie oceniane. {40563}{40624}- Idziesz na izolatkê!|- Nie, proszê zaczekaæ.

0 0 9 C

0 0 9 C{40626}{40702}To nie jej wina.|W³a nie wróci³a z wolno ci.

0 0 9 C{40708}{40786}- Te¿ chcesz naganê, Chapman?|- Je li to j¹ uchroni.

0 0 9 C{40804}{40924}Proszê. Naprawdê.|Mia³a pani kiedy kiepski dzieñ?

{40926}{41043}Ale taki naprawdê|cholernie kiepski? 0 0 9 C{41122}{41224}Niepos³uszeñstwo i bezczelno æ|wobec pracownika.

{41226}{41278}Dwie nagany, Vause. {41468}{41494}Alex. {41518}{41574}Dlaczego tu wróci³am?

0 0 9 C{41647}{41744}Jak mog³am dopu ciæ,|¿eby znów mnie tu zamknêli?

{41847}{41910}To nie twoja wina. 0 0 9 C{41946}{41988}A potem, ¿e to ja mam wira.

{41990}{42059}{y:i}Tam, gdzie zawsze,|{y:i}jak najszybciej. {42389}{42432}{y:i}Otwórz {42729}{42764}Bo¿e! {42767}{42826}Pewnie nie bêdziemy bogaci {42843}{42903}i zamieszkamy|w nieco mniejszym lokalu, {42910}{42980}ale bêdziemy ciê¿ko pracowaæ,|kochaæ siê i...

0 0 9 C{43004}{43069}bêdziemy mieæ szczê cia|w nadmiarze,

{43079}{43174}wiêc podzielimy siê nim|z naszym dzieckiem. Z dzieæmi. {43276}{43320}Wyjdziesz za mnie?

0 0 9 C{43416}{43467}To tymczasowy pier cionek.

{43550}{43587}Moja noga. {43837}{43879}Bardzo ciê kocham. {43888}{43975}Ale i tak musimy uwa¿aæ.|Na razie. {44140}{44221}¯eby siê uda³o,|musisz siê zamkn¹æ w gara¿u. {44256}{44324}W³¹czy³em ogrzewanie,|wybijê pluskwy w wozie.

0 0 9 C{44326}{44383}Mogê ciê o co zapytaæ?

{44421}{44466}Lubisz dropsy, nie? 0 0 9 C{44488}{44526}Dobry budulec dla miê ni.

{44528}{44572}To by³a alegoria. {44574}{44657}- Ale jaka znów Goria?|- Bo¿e dobry... {44664}{44744}Dobra, pos³uchaj.|I skup siê. {44760}{44883}Powiedzmy, ¿e mam pud³o dropsów,|wielkie jak czo³g.

0 0 9 C{44887}{44979}Uwielbiam je,|ale nie mogê ju¿ ich je æ,

{44981}{45109}bo niszcz¹ mi ¿ycie, psuj¹ zêby,|chodzê do Anonimowych Dropsojadów. {45118}{45192}Muszê siê wiêc ich pozbyæ,|kumasz? {45199}{45270}Wyprowadziæ je poza krymina³. {45382}{45451}Mam w pytê heroiny|i musisz j¹ sprzedaæ. {45471}{45544}Odwali³o ci, osadzona? {45579}{45664}Chcesz, ¿ebym dilowa³ narkotykami?|Jestem stra¿nikiem wiêziennym!

0 0 9 F{45687}{45777}- Chod . Pójdziemy do Caputo.|- Nie!

0 0 9 C{45780}{45880}Powiesz mu dok³adnie to co mnie|i ¿e masz jakie ale do Gorii.

0 0 8 F

0 0 9 C{45888}{45950} le mnie zrozumia³e , Luschek!

0 0 8 C{45985}{46022} wirujê tylko.

{46054}{46088}Sprzedam j¹, jasne. {46098}{46208}Bo¿e mój, stary,|wiesz, ¿e mam s³abe serce. {46220}{46261}Nie mo¿esz mi tego robiæ. {46265}{46367}- Chcê... 80%.|- Towaru czy forsy? {46475}{46570}- Nie mo¿esz tu przychodziæ.|- Wiem, ale mam to.

0 0 9 C

0 0 9 C{46572}{46628}Spa³a z tym?|Odmówi³a Modlitwê Pañsk¹?

{46636}{46688}Super, urok zosta³ zdjêty. {46701}{46800}- Nie musisz go rozbiæ?|- Rozbijê rano do jajecznicy.

0 0 9 C

0 0 9 C{46802}{46894}Nakarmisz kogo moimi problemami?|A je li znów je zjem?

{46896}{46972}Mo¿esz trafiæ rozchwianie hormonalne,|niewiernego mê¿a i sraczkê.

0 0 9 C

0 0 9 C{46974}{47049}Je li siê obawiasz,|nie jedz niadania.

{47058}{47140}To nie w porz¹dku.|Bardzo siê staram. 0 0 9 C{47151}{47236}P³atki posz³y na krem przeciw wi¹dowy,|ergo ludzie jedz¹ wiêcej jajek,

{47238}{47320}ergo twoje jajko|wyl¹duje w jajecznicy. {47687}{47711}Dziêki.

0 0 9 C{47836}{47895}Jestem prawdziwym mieciem.

{47936}{48005}Rozwa¿am opcjê|za³amania nerwowego. 0 0 9 C

0 0 9 C{48010}{48107}G³owa do góry, kibun.|Wymy l jakie dobre k³amstwo.

{48153}{48189}A tej o co chodzi³o? {48197}{48273}Mówi³am jej,|¿e ich restauracja kwitnie. {48275}{48357}- Ale...?|- Jest od miesiêcy zamkniêta. {48384}{48414}Przejebane.

0 0 9 C{48416}{48505}Chcia³am byæ mi³a.|Gdy sk³ama³am, by³a szczê liwa.

{48514}{48591}- Z³udzenia poprawiaj¹ nastrój.|- No nie? {48621}{48672}Najlepiej mi tu by³o,

0 0 9 C{48680}{48777}gdy my la³am, ¿e pewna osoba|wskaza³a mnie jako wspólniczkê.

{48792}{48846}To by³o tak, jakby... 0 0 9 C{48854}{48942}wszech wiat znów nas zespoli³.

0 0 9 C{48960}{49033}A potem stwierdzi³a ,|¿e to ja by³am t¹ gnojów¹.

{49035}{49066}Nie. 0 0 9 C{49082}{49187}To znaczy, tak, wskaza³a mnie|i to by³o do dupy, ale...

{49255}{49357}przez kilka chwil|niewiedza by³a b³ogos³awieñstwem. 0 0 9 C{49513}{49559}Gdy wywali³y my kawê na ³awê,

0 0 9 C

0 0 9 C{49567}{49665}z ca³¹ brutaln¹ szczero ci¹|mówi¹c sobie, co my spieprzy³y,

0 0 9 C{49667}{49784}ale pozosta³y my przyjació³kami,|to by³a genialna sprawa.

0 0 9 C{49824}{49909}Elastyczno æ|cz³owieczego ducha itepe.

{49941}{50004}Sto razy lepsza od niewiedzy. {50057}{50094}Powa¿nie. {50156}{50180}No co? {50226}{50261}O co chodzi, Piper? {50311}{50416}Mia³am... kolegê, {50437}{50529}nazywa³ siê Davy Crockett.

0 0 9 C{50532}{50614}Powiedzia³am mu,|¿e z³ama³a zasady warunkowego.

0 0 9 C{50688}{50740}Zadzwoni³a ...

{50820}{50855}do mojego kuratora? 0 0 9 C

0 0 9 C{50864}{50920}- Mówi³a , ¿e co ci grozi.|- Gówno prawda.

{50922}{50983}- Chcia³am ciê uratowaæ.|- Bzdura, dobrze wiesz. {50985}{51104}- Bzdura do kwadratu!|- Tak strasznie mi przykro.

0 0 9 C{51112}{51249}Ale patrz, teraz znów|wywali³y my kawê na ³awê

{51251}{51334}- i mo¿emy pozostaæ przyjació³kami.|- Zasrana psychopatka! {51336}{51458}- Przestaniesz siê obwiniaæ o wpadkê.|- A zacznê obwiniaæ ciebie? {51469}{51515}To chcesz, ¿ebym robi³a,

0 0 9 C{51518}{51608}¿eby mog³a upajaæ siê w³adz¹|czy co to w ogóle jest?

0 0 9 C{51610}{51686}Jaka w³adza?|Mia³a za³amanie nerwowe!

{51688}{51733}A to ciê nie krêci, no nie? {51789}{51896}Ludzie w depresji kiepsko siê bzykaj¹,|a tego nie chcemy. {51986}{52077}Ty cipo-manipulantko! {52251}{52293}Musi je pan spaliæ. {52345}{52417}¯adnych ksi¹¿ek nie spalimy.|To nie Norymberga. {52424}{52516}A ja nie têpiê takich rzeczy,|ale fakty pozostaj¹ faktami. {52524}{52627}- Mogê siê z nimi kontaktowaæ?|- To normalni ludzie. {52634}{52679}Mogê zobaczyæ?

{52725}{52790}To "Szczury IZBY",|jedna z moich ulubionych. {52801}{52857}Rycza³am, gdy Jenner zmar³.|Nie spalisz tego. {52859}{52949}W ¿yciu nie kupi¹ nowej.|Nie rób tego! {52951}{53031}Spokojnie. Nic nie kupimy,|bo niczego nie spalimy. {53033}{53080}Prawda, Dan? {53108}{53183}- Pluskwa.|- To nie ¿adna pluskwa! {53206}{53290}- To okruszek z ciastka.|- Bêdziesz uczyæ eksperta? {53292}{53340}Jestem ekspertk¹ od ciastek. {53347}{53456}Tylko czyszcz¹c wszelkie zakamarki,|mo¿na pozbyæ siê cholerstwa. {53459}{53527}Nie mo¿ecie spsikaæ ksi¹¿ek|albo potraktowaæ par¹? {53530}{53579}Mówiê ci, ¿e to nie pluskwa.

0 0 9 C{53597}{53647}A pan jak my li?

0 0 9 C{53792}{53852}- Jeste pan pewien na 100%?|- Na 75.

0 0 9 C

0 0 9 C{53854}{53941}- Na ile jeste pewna, ¿e to okruch?|- Jakie 90%.

0 0 9 C{53956}{53992}Proszê, wygra³y my.

{54050}{54107}Chcesz byæ pewna? Skosztuj. {54182}{54209}Jefferson... {54328}{54400}Zje¿d¿am do 50. {54434}{54464}Choroba! {54529}{54557}A ty kto? {54593}{54660}Przepraszam, szukam Cesara.

0 0 9 C{54701}{54773}Cesar! Jaki bia³as.

{54848}{54885}Tatuñcio! {54887}{54953}Co jest?|Wszystko gra u Dai i Aleidy? {54958}{55017}Tak, jest gites.

0 0 9 C{55023}{55104}Mówi³e , ¿ebym wpad³,|no to wpadam.

{55115}{55200}Przynios³em te¿|prezent dla Lucy. 0 0 9 C{55211}{55298}I... o wiadczy³em siê Dai.

0 0 9 C{55306}{55379}Nie mo¿e byæ!|Dawaj do rodka!

{55381}{55452}Nasz kole¿ka wreszcie w akcji! 0 0 9 C{55500}{55553}S³ysza³a , Margarita?

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 C{55559}{55618}Jak to zrobi³e ?|Kupi³e pier cionek?

{55620}{55698}W sumie to go zrobi³em.|Ze sreberka z gumy do ¿ucia. {55708}{55776}- Zaczê³o siê od gumy, wiêc...|- Kotek! {55792}{55859}Co jest? Dawaj kolacjê!

0 0 9 C{55945}{55996}Musisz jej kupiæ|prawdziwy pier cionek.

{55999}{56039}Pewnie, tylko... {56050}{56148}w wiêzieniu nie mo¿e go mieæ,|boby j¹ za niego zak³u³y. {56154}{56207}Mój szef pyta³by, sk¹d go ma. {56218}{56291}Chyba na razie|sreberkowy wystarczy. {56342}{56391}Kto to taki? {56417}{56461}Znów zosta³em tatusiem. {56513}{56591}Ale nie powiesz nic Aleidzie,|prawda? {56595}{56712}Czy muszê ciê przekupiæ filmami|i cuksami jak dzieciaki?

0 0 9 C

0 0 9 C{56774}{56859}Ile razy... Patrz, co narobi³a !|Z³ama³a !

0 0 9 C

0 0 9 C{56921}{56966}Cze æ. Ty jeste Lucy?

{56973}{57069}- Lucy to ja.|- Przepraszam. {57388}{57441}Wszystkiego najlepszego. {57455}{57532}- To od Dayanary.|- Czy to Barbie? {57552}{57610}Otwórz, to siê przekonasz.

0 0 9 C{57618}{57700}To nie Barbie,|ale te¿ wietna rzecz.

{57725}{57771}Kolacja, dziwki!

{57774}{57862}- Szybko gotuje.|- Resztki z knajpy. {57876}{57979}Lecê. Chcia³em tylko podrzuciæ prezent|i podzieliæ siê nowin¹. {57992}{58060}Niez³a próba,|ale zostajesz na kolacji. {58252}{58298}Mi³o ciê widzieæ, Mitch.

0 0 9 C{58306}{58403}- Wola³bym w lepszych okoliczno ciach.|- Mog³y byæ gorsze.

{58408}{58501}- Mog³a tu wci¹¿ byæ Fig.|- Lubi³em j¹, powa¿nie. 0 0 9 C{58567}{58657}Dziêki przedterminowym zwolnieniom|zaoszczêdzisz do æ pieniêdzy,

{58660}{58758}by pokryæ dezynsekcjê,|nie naruszaj¹c rezerw. {58766}{58825}Sam zrobi³em kilka ciêæ,

0 0 9 C{58831}{58920}¿eby kupiæ materace,|których nie uj¹³e w bud¿ecie.

{58929}{58960}Bo nie ma na nie zgody. 0 0 9 C{58962}{59045}Jest. Musi byæ,|bo w³a nie je palimy.

{59050}{59097}Palicie, rozumiem, {59099}{59234}ale nie kupimy stu nowych materaców,|¿eby siê ich za dwa miesi¹ce pozbyæ.

0 0 9 C{59277}{59350}Czemu mieliby my siê|ich pozbywaæ?

{59432}{59470}Nie powiedzieli ci? {59533}{59570}W dupê. {59623}{59683}W dupê! {59787}{59839}St¹d te|przedterminowe zwolnienia. {59846}{59931}Przykro mi. Nie wiem,|czemu ciê nie powiadomiono. {59937}{60029}Pewnie dyrektor zapomnia³ zadzwoniæ|pomiêdzy meczami golfa. {60078}{60135}To ci nijak nie zaszkodzi.

0 0 9 C{60142}{60233}Twoje nazwisko wymieniano|z wielk¹ przychylno ci¹.

{60245}{60308}Najpewniej ciê przenios¹. {60374}{60404}A innych? {60608}{60644}Ile mamy czasu?

0 0 9 F{60652}{60726}Wiê niarki maj¹ byæ|przeniesione do 20.

{60754}{60831}Trzydziestego|oficjalnie zamkn¹ wiêzienie. {61084}{61174}- Jedz frytki, skurwysynu.|- Nie mam ochoty na warzywa. {61201}{61235}Co ja s³yszê?! {61243}{61317}Nie odzywaj siê tak,|on za ciebie p³aci.

0 0 9 C{61325}{61389}W³a nie. Musisz mnie s³uchaæ, 0 0 9 C{61396}{61500}bo je li nie, nast¹pi¹|konsekwencje behawioralne.

{61508}{61611}Z mikrofali smakuj¹ jak gówno.|Nie bêdê ich jad³. {61789}{61836}Margarita|przynios³a ci frytki.

0 0 9 C{61842}{61926}Lepiej,|¿eby migusiem zg³odnia³.

0 0 9 C{62089}{62131}Zrób co dla mnie, Emiliano.

{62133}{62197}Wypierdalaj w podskokach. 0 0 9 F{62316}{62362}Jestem dziebko surowy, wiem.

0 0 9 C{62369}{62486}Ale w g³êbi ducha oni siê ciesz¹,|¿e doros³y trzyma dom w gar ci.

{62493}{62558}Siadaj, ch³opie, i wcinaj. {62647}{62694}{y:i}Za 30 sekund|{y:i}uderzymy w cel. {62696}{62784}{y:i}Powtarzam, za 30 sekund|{y:i}uderzymy w cel.

0 0 9 F{62796}{62852}Nie le jak na pierwsze starcie,|no nie?

{62877}{62952}Czyszczenie latryn i tañce ¿igolaków,|gdy Skynet bawi siê za nas. 0 0 9 C{62954}{63063}Daj ¿yæ! Najwiêksze bomby|zrzucaj¹ w³a nie na latryny.

{63081}{63145}Mo¿e dadz¹ mi medal|"Za gównian¹ obronê". {63159}{63229}Zatkajcie siê|i ¿ryjcie swoje lody.

0 0 9 C{63235}{63304}Wstrzelimy im w czaszki|prawdziw¹ wolno æ.

{63307}{63343}{y:i}Cel potwierdzony. {63359}{63388}{y:i}Ognia!

{63431}{63527}- Trzy, dwa, jeden, bum!|- O¿e¿ kurwa! {63544}{63574}Dobrze, kurwa! {63577}{63640}Bomba! Mieæ bomba!|Oni bomba! {63643}{63674}Nie, to nie on! {63797}{63859}- Granat!|- Wykopnij go, Bennett! {63967}{64004}Wypierdalaæ wszyscy!

0 0 9 C{64124}{64160}Wej æ!

{64287}{64361}Chcê do listy widzeñ|dodaæ adwokata. 0 0 9 C{64363}{64438}- Jaki problem z twoj¹ spraw¹?|- Nie.

0 0 9 C{64449}{64531}I proszê skre liæ z niej|mego mê¿a.

0 0 9 F{64562}{64660}- Usi¹d , Red.|- Dziêkujê, nie bêdê przeszkadzaæ.

0 0 9 F{64671}{64724}Usi¹d , proszê.

{64763}{64868}{y:i}Przywieziono pocztê.|{y:i}Listy podlegaj¹ cenzurze. {64894}{64974}- To o co chodzi?|- Chajtnê³am siê z poduszk¹. {64976}{65088}Miêkk¹, niewygodn¹,|zawsze schowan¹ za moimi plecami. {65096}{65169}Takie s³owa jak "zawsze"|s¹ kategoryczne. {65177}{65292}U¿ywaj¹c ich, umacniamy siê|w naszych przekonaniach.

0 0 9 C{65359}{65406}Gdy za mówimy z uczuciem,

0 0 9 C{65438}{65494}kategoryczno æ|bywa niebezpieczna.

{65496}{65537}Dziêki za dobr¹ radê. {65547}{65627}Proszê dodaæ adwokata|i usun¹æ mego mê¿a. {65650}{65749}Wiesz, ¿e ma³¿eñstwo|to ulica dwukierunkowa? {65751}{65872}Nie da siê p³ywaæ, nie mocz¹c ty³ka.|Te¿ umiem waliæ bana³ami.

0 0 9 C{65937}{66021}Jeste winna m³odszej Red|zg³êbienie powodów,

0 0 9 C{66023}{66082}dla których za niego wysz³a .

{66092}{66130}Mo¿e wci¹¿ s¹ aktualne? {66133}{66249}Jestem winna m³odszej Red|23 lata igraszek z wieloma kochankami, {66257}{66309}ale starczy mi|moje panieñskie nazwisko.

0 0 9 C{66311}{66414}To zobowi¹zanie na ca³e ¿ycie.|Jest wiête.

{66416}{66522}Ani nie znasz ca³ej historii,|ani nie wiesz, co on zrobi³. {66524}{66601}- Lachoci¹g.|- Jak siê wyra¿asz?! {66609}{66635}Wiem, co to znaczy.

0 0 9 C

0 0 9 F{66638}{66724}Nie powinna tak mówiæ o swoim mê¿u|ani o ¿adnym mê¿czy nie.

0 0 9 C{66743}{66848}Siedzisz tu i psioczysz jak jaka |wykorzystywana mêczennica,

0 0 9 C{66856}{66961}niezdolna siê nawet u miechn¹æ,|niepomna uczuæ swego mê¿a.

0 0 9 C{66964}{67010}Co to, jaka rosyjska moda?

{67013}{67105}- Co, do kurwy nêdzy...|- Znów siê wyra¿asz! {67124}{67210}Ostrzegam po raz ostatni,|pani Reznikov.

0 0 9 C

0 0 9 C{67233}{67274}Zapomnia³a , gdzie jeste ,

0 0 9 C

0 0 9 C{67289}{67379}tak jak zapomnia³a ,|¿e twój m¹¿ te¿ ma co do powiedzenia.

{67381}{67483}Przez jego g³upi b³¹d|nie mo¿esz uciekaæ do mamy {67485}{67556}przy pierwszej wiêkszej fali.

0 0 9 C{68379}{68445}- Beznadziejny plan.|- Zajebisty w³a nie.

{68452}{68544}Dragi, przybornik, Luschek,|ulica, kasa. Nic trudnego. {68547}{68597}A gdzie ty, bo przeoczy³am? {68604}{68659}Jestem dobr¹ wró¿k¹,

0 0 9 C{68661}{68742}pilnuj¹c¹, ¿eby ca³ego planu|nie wci¹gnê³a nosem.

{68748}{68830}Wreszcie mam matkê,|która nie ma mnie w dupie, {68832}{68910}choæ to tylko Du¿a Boo. {69078}{69115}Jest problem.

0 0 9 C{69241}{69286}Kto nam zawin¹³ dropsy.

{69328}{69364}Kurwa!

{69686}{69758}To ostatni materac|z oddzia³u E. {69782}{69875}- Ksi¹¿ki nie, uratujemy je.|- Jaja se robisz? {69910}{69961}- To nie ma znaczenia.|- Co? {70020}{70052}To niewa¿ne. {70196}{70232}To ja ju¿ nie wiem. {70549}{70600}S¹ z tego krzaka|ko³o szklarni.

0 0 9 C{70602}{70711}Wprawdzie to nie li cie fasoli,|ale maj¹ str¹ki, wiêc mo¿e...

0 0 8 C{70718}{70747} pisz?

{71288}{71372}Tak naprawdê nie czujesz,|gdy ciê gryz¹. 0 0 8 C{71379}{71494} lina pluskiew zawiera substancjê|o dzia³aniu znieczulaj¹cym.

{71517}{71546}To ci siê tylko zdaje. 0 0 9 C{71548}{71651}Muszê czê ciej spaæ bez materaca.|To dobre na plecy.

0 0 9 C{71657}{71732}Je li uwa¿asz,|¿e to s³uszny krok,

0 0 9 C{71739}{71807}zdecydowanie|powinna to zrobiæ.

{71896}{71972}Wci¹¿ chcesz ocaliæ mój kibun? 0 0 9 C{72039}{72118}Powiedzia³am dzi Alex|prawdê o pewnej sprawie,

{72126}{72218}a ona na to,|¿e by³am manipulantk¹... {72354}{72412}¯e by³am manipulantk¹. {72476}{72507}Gdy k³amiê, {72558}{72599}mam k³opoty. {72627}{72671}Gdy mówiê prawdê, {72703}{72746}mam k³opoty. {72820}{72933}- Nic nie robiê dobrze.|- Czego chcesz ode mnie, rady? {72937}{72966}Proszê bardzo. {72972}{73040}Nie wierz we w³asne brednie. {73081}{73137}Teraz te¿ mi siê zdaje,|¿e siê drapiê? {73143}{73213}Rozejrzyj siê.|Ca³y krymina³ a¿ siê rusza. {73221}{73292}Mo¿esz nam wmawiaæ,|¿e nic w nocy nie czujemy, {73294}{73358}ale rano bêdziemy|pluskwim barem.

0 0 9 C{73367}{73435}Przestañ ju¿ dopasowywaæ|rzeczywisto æ

{73438}{73526}do tego, co masz|w tej jajowatej blond g³ówce. {73695}{73737}Mo¿e i jestem manipulantk¹. {73745}{73823}O ile widzia³am,|¿eby osi¹gn¹æ cel,

0 0 9 C{73850}{73957}choæ rozpowiadasz o swej czysto ci,|grasz nieczysto.

0 0 9 C

0 0 9 C{73982}{74038}Opisa³a w³a nie moj¹ matkê.

{74110}{74164}Jest ninj¹ kibun... {74186}{74262}czy co tam maj¹ w Korei|zamiast ninjów. {74270}{74326}W bia³ej, elitarnej wersji.

0 0 9 C{74331}{74378}Zbudzi³a sw¹ rosyjsk¹ duszê.

0 0 9 C{74386}{74418}Do æ ju¿ k³amstw.

{74424}{74473}Na zdrowie. 0 0 9 C{74481}{74563}Czarno-bia³y wiat|jest lepszy...

{74637}{74681}i czerwony. 0 0 9 C{74731}{74809}- To najlepsza opowie æ Dai.|- Jaka?

0 0 9 C

0 0 9 C{74827}{74899}Bzykn¹³e j¹, a nie s³ysza³e |o akcji na jej quinceanera?

{74901}{74954}Ka¿demu o tym opowiada. {74964}{75060}Aleida najeba³a siê|i wpad³a w tort urodzinowy,

0 0 9 C{75066}{75120}a suknia zapali³a siê jej|od wieczek.

{75128}{75182}To trzeba us³yszeæ z ust Dai. 0 0 9 C{75236}{75319}Nie bêdê ci ciemnia³, stary,|³atwo nie jest.

0 0 9 C{75350}{75420}Jaki czas poci¹gnê to sam.

0 0 9 F

0 0 9 C{75422}{75540}Znajd sobie jak¹ cielêcinkê,|tak¹ jak Margarita.

{75550}{75594}Kobiety do tego w koñcu s¹. {75644}{75702}To by³o ³ó¿eczko Dai. {75713}{75772}I reszty smarkaczy. {75784}{75908}Nic specjalnego,|ale przynosi farta. {75911}{75943}Powodzenie. {76030}{76068}Chcê ci je daæ, stary. {76111}{76182}- A ona?|- Kupimy jej inne. {76221}{76262}To jest dla rodziny Aleidy. {76282}{76307}Zdrówko! {76510}{76569}- Margarita!|{y:i}- No? {76753}{76819}Pó³ roku toto ma,|ale sra jak cz³owiek. {76886}{76921}{y:i}Dzieñ dobry paniom. {76926}{76996}{y:i}Mamy dodatkowe|{y:i}lniane kombinezony.

0 0 9 C{76998}{77122}{y:i}Je li nosisz S lub XS,|{y:i}to kto pierwszy, ten lepszy.

{77874}{77917}Ty kurwo! {77944}{78018}- Pierdol siê, Alex!|- Sama siê pierdol! {80154}{80227}{C:$0080FF}t³umaczenie: titi|korekta: loodka {80231}{80326}{C:$4080FF}Project Haven|facebook.com/ProHaven {80374}{80446}.:: Napisy24.pl - Wprost od t³umaczy ::.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 15 str.
Pobierz dokument