Organizacja procesu opiekuńczo wychowawczego, Slajdy'z Edukacja wyższa
dorota7100
dorota7100

Organizacja procesu opiekuńczo wychowawczego, Slajdy'z Edukacja wyższa

PPTX (509 KB)
20 str.
5Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
prezentacja- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 20
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument

Organizacja procesu opiekuńczo- wychowawczego

Przygotowała: Dorota Niewiadomska

Pedagogika II rok, grupa 2

• Proces opiekuńczo- wychowawczy • Etapy procesu opiekuńczo- wychowawczego • Cykl planowania • Podstawa prawna • Idea Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych • Zadania MOW • Formy Oddziaływań w MOW • Zasady umieszczania uczniów w ośrodkach • MOW w Łobżenicy, charakterystyka • Podopieczni ośrodka • Statutowe zadania MOW w Łobżenicy • Organizacja pracy ośrodka • Zadania resocjalizacyjne ośrodka • Metody pracy wychowawczej • Źródła informacji

i i

l l i

ł i

i ł i i i

i i i

i i i j

j ł i ji

Struktura

Proces opiekuńczo- wychowawczy

Jest cyklem następujących po sobie zmian, które wzajemnie się warunkują, adekwatnych do kolejnych etapów samodzielności oraz niezależności życiowej wychowanka (jest to proces ewolucyjny). Jako proces globalny (czyli całościowy) zawiera pewne pasma zmian poczynając od stanu wyjściowego do stanu końcowego, natomiast jako proces parcjalny obejmuje on zmiany zachodzące w czynnościach oraz zależnościach opiekuńczych dotyczące tylko niektórych elementów składowych.

Etapy procesu opiekuńczo- wychowawczego

• rozpoznawanie potrzeb opiekuńczych jednostek i środowiska, • diagnoza społeczna, • profilaktyczna działalność opiekuńcza, • kompensacja społeczna braków środowiskowych, • wspomaganie rozwoju jednostki i rodziny, • przekazywanie indywidualnych przypadków różnym

instytucjom i placówkom według kompetencji, • koordynacja działań w środowisku, • ocena efektywności działań, • postulowanie zmian w zakresie stosowania metod.

Cykl planowania

• Ustalić cel nadrzędny i operacyjny (szczegółowy) • Koncepcja (etap obmyślania zasobów i środków) • - ogniwo podstawowe w planowaniu • - zestrajanie • - alternatywne planowanie • Pozyskiwanie zasobów i środków (także kadrę) • Wdrożenie planu (działanie) • Kontrola lub nadzór

Podstawa prawna MOW

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2012 r. Nr 109, poz. 631).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011 r. Nr 296, poz.1755

Idea Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji jako resocjalizacyjno -wychowawcze, a dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

Zadania MOW

1. Do zadań MOW należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

2. Do MOW przyjmowana jest młodzież, wobec której sądy rodzinne wydały w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich postanowienia o konieczności zastosowania środka wychowawczego polegającego na umieszczeniu w placówce resocjalizacyjnej.

3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze tworzone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

Formy oddziaływań wychowawczych w MOW

• Organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno- wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych, ułatwiających funkcjonowanie społeczne oraz umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego i społecznego.

• MOW powinny zapewniać: realizację obowiązku szkolnego, udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych, uczestnictwo w indywidualnych lub grupowych zajęciach resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, pomoc w nauce, przygotowanie wychowanków do samodzielności w życiu społecznym, całodobową opiekę.

Zasady umieszczania uczniów w ośrodkach

Umieszczanie w MOS: a) skierowanie starosty właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania wychowanka do ośrodka (na własnym terenie lub na terenie najbliższego powiatu, w przypadku braku ośrodka),

b) przesłanie skierowania i dokumentacji do ośrodka, c) przybycie wychowanka do ośrodka, d) przyjęcie wychowanka (zgodnie z procedurami

obowiązującymi w placówce (zapoznanie z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w ośrodku). 

MOW w Łobżenicy - charakterystyka

1. Istnieje od 1951 roku – początkowo jako zakład poprawczy dla chłopców – aktualnie MOW,

2. Ośrodek przeznaczony jest dla młodzieży męskiej niedostosowanej społecznie w wieku od 13 do 18 lat, ale w wyjątkowych przypadkach dyrektor placówki może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu wychowanka ( na jego prośbę i nie dłużej niż do 21 roku życia).

3. Ośrodek jest placówką czynną przez cały rok, w jego skład wchodzą: - trzyletnie Gimnazjum - specjalne dla niedostosowanych społecznie oraz dwuletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa- specjalna dla niedostosowanych społecznie.

4. Uczniami szkół wchodzących w skład Ośrodka jest młodzież niedostosowana społecznie z terenu całej Polski.

Pkt. I.6 i I.8 Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy.

Podopieczni ośrodka (1)

1. Chłopcy niedodostowani społecznie, skierowani do ośrodka na podstawie decyzji lub wyroku sądowego.

2. Bezpośrednie przyczyny zastosowania przez sąd środka wychowawczego w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej to najczęściej: nie realizowanie obowiązku szkolnego, spożywanie alkoholu i innych środków chemicznych, dokonywanie drobnych przestępstw (głównie kradzieży), ucieczki z domu, przynależność do kryminogennych subkultur, agresja i autoagresja, lekceważenie powszechnie akceptowanych norm zachowań.

3. Oddziaływania wychowawcze placówki mają szczególne znaczenie, stanowią integralną część procesu resocjalizacji, któremu poddawani są wychowankowie.

Pkt IV. Cele i zadnia profilaktyki – załącznik Statutu MOW w Łobżenicy

Podopieczni ośrodka (2)

Wyróżniającą cechą, również prawie wszystkich

wychowanków MOW, jest nieprawidłowy rozwój moralny i

aspołeczny system wartości. Picie alkoholu czy zażywanie

narkotyków, bywało dla wielu rozrywką, środkiem na

codzienne kłopoty, a nawet sposobem na życie. Kradzieże i

agresja fizyczna, dzięki którym zdobywali na to środki, były

również częstym przejawem ich patologicznych postaw.

Statutowe zadania MOW w Łobżenicy

1. Eliminowanie przejawów i skutków niedostosowania społecznego, przygotowanie ich do samodzielnego życia zgodnie z normami prawnymi i społecznymi w oparciu o proces resocjalizacyjny.

2. Zapewnienie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły gimnazjalnej lub szkoły zawodowej.

3. Przygotowanie wychowanków do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu. 4. Wdrażanie do wykonywania pracy zawodowej, z pełną odpowiedzialnością i zrozumieniem jej znaczenia. 5. Zapewnienie wykształcenia ogólnego niezbędnego do wykonania zawodu i umożliwiającą dalszą naukę, a

także wdrożenie do samokształcenia. 6. Nabywanie doświadczeń w życiu w społeczności szkolnej i Ośrodka. 7. Wychowywanie na świadomych i twórczych obywateli zdolnych do pełnienia ról społecznych. 8. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ochronę przyrody i środowiska. 9. Umacnianie poczucia obowiązku i dyscypliny. 10. Kształtowanie patriotycznej i pro europejskiej postawy, poszanowania tradycji i wartości kultury narodowej. 11. Przygotowanie młodzieży do świadomego i odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu. 12. Wyrobienie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej, sprawności fizycznej, a także dbania o własne

zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego. 13. Kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowania norm społecznych oraz godności własnej osoby i

drugiego człowieka (kolegi), a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności.

Organizacja pracy ośrodka

1. Ogólną organizację pracy w Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy tworzą: Statut Ośrodka i System Wychowania Resocjalizacyjnego.

2. Organami organizacyjnymi ośrodka, wymienionymi statucie są: a) Dyrektor Ośrodka- pełni funkcje kierownicze dla jednostki w zakresie kadrowym, zarządczym, finansowym, edukacyjnym według uprawnień przewidziany ustawami oraz przepisami statutu b) Rada Pedagogiczna - pełni funkcje doradczo – opiniujące dla „zespołu dyrekcji”, c) Samorząd Wychowanków.

Zadania resocjalizacyjne MOW

Podstawowym zadaniem resocjalizacyjnym w MOW w Łobżenicy realizowanym przez internat, szkołę, warsztaty jest: a) eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, b) korektura zdewiowanych cech osobowości, c) przygotowanie do samodzielnego życia zgodnego z normami prawnymi i

społecznymi oraz do samodzielności zawodowe. Powyższe zadania realizowane są poprzez: d) zintegrowana działalność dydaktyczną, korekcyjną, wychowawczą i opiekuńczą, e) przygotowanie do pracy zawodowej, f) organizowanie udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym

środowiska, g) współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi i innymi

instytucjami.

Metody pracy wychowawczej

Metody pracy wychowawczej stosowane w placówce to:  indywidualizacja oddziaływań wychowawczych,  konsekwentne doskonalenie działalności dydaktyczno- wychowawczej,  doskonalenie metod oddziaływania wychowawczego,  rozwój zainteresowań i rozbudzanie ambicji w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce i

pracy,  wyrabianie samorządności i gospodarności wychowanków,  przygotowywanie wychowanków do usamodzielnienia się,  stosowanie technik resocjalizacyjnych: psychotechnik, socjotechnik i kulturotechniki,  wykorzystanie w pracy resocjalizacyjnej niezbędnych środków i pomocy naukowych,  atrakcyjność prowadzonych zajęć zgodnie z zainteresowaniami podopiecznych,  próby samorządności wychowanków,  nierozłączność nauki z wychowaniem,  współpraca z rodziną,  stworzenie odpowiednich warunków socjalno -bytowych.

Instrumenty pracy wychowawczej

1. Do prowadzenia i sumowania informacji wychowawczych w każdej grupie tworzony jest „Arkusz Spostrzeżeń” oraz „Zeszyt Przekaźnikowy”.

2. Arkusz Spostrzeżeń zawiera strony poświęcone indywidualnym uwagom dotyczącym wszelkich form aktywności wychowanka zarówno w szkole jak i w Ośrodku.

3. Zeszyt Przekaźnikowy zawiera informacje na temat stanów osobowych klas przekazywanych na zajęcia szkolne oraz wracających po zajęciach do Ośrodka. W zeszycie wpisywane są informacje o osiągnięciach dydaktycznych, stopniu przygotowania do zajęć oraz zachowaniu wychowanków w szkole i w warsztatach.

•. Załącznik do Statutu MOW w Łobżenicy.

Źródła informacji:

1. T. Wolan, Reformowanie placówki resocjalizacyjnej, Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze, 2003, nr 10, s. 25-30.

2. P. Kędzierski, J. Kulesza, Analiza przyczyn umieszczania dzieci i młodzieży w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz opinia dyrektorów MOW i MOS nt.: w jakich strukturach powinny funkcjonować ośrodki, Pracownia Resocjalizacji Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogiczne, Warszawa 2008.

3. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa, 2000.

4. Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Łobżenicy. 5. http://www.mow-lobzenica.pl/ 6. AKTY PRAWNE

Dziekuję za uwagę

http://www.mow-lobzenica.pl/wp-content/uploads/2015/01/SAM_1499.jpg

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 20 str.
Pobierz dokument