Organizacja turystyki - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce
Grzegorz
Grzegorz

Organizacja turystyki - Notatki - Turystyka, Notatki'z Hotelarstwo i Turystyka. University of Podlasie in Siedlce

PDF (99 KB)
7 str.
1Liczba pobrań
565Liczba odwiedzin
Opis
Turystyka: notatki z zakresu turystyki dotyczące organizacji turystyki; rynek i popyt turystyczny; czynniki wpływające na wielkość oraz strukturę popytu turystycznego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument

Rynek turystyczny - jest to proces, w ramach którego nabywcy i sprzedawcy określają, co mają zamiar kupować i sprzedawać i na jakich warunkach. Inaczej są to wzajemne stosunki wynikające z wymiany między dostawcami a odbiorcami, których decyzje kształtują podaż i popyt. Popyt turystyczny - jest to wielkość zapotrzebowania na produkt turystyczny przy określonych cenach i w określonym czasie. Popyt turystyczny związany jest ściśle z działem ekonomii zajmującym się potrzebami ludzkimi. Potrzebą w tym przypadku jest pożądanie wartości użytkowych. Popyt turystyczny znajduje odzwierciedlenie najczęściej w potrzebie zakupu pakietu turystycznego. Popyt dzielimy na:

potencjonalny - jest to popyt, który może być zaspokojony w przyszłości, ale nie obecnie, bo nie ma pokrycia w dochodach;

• efektywny - jest to popyt, który może być zaspokojony natychmiast. Cechy popytu turystycznego:

• substytucyjność popytu (wewnętrzna) - polega na zamianie jednej struktury produktu turystycznego na inną wynikającą ze spadku dochodów;

• substytucyjność popytu (zewnętrzna) - polega na tym, że na skutek spadku dochodów popyt turystyczny zanika, a wydatki z nim związane są przeznaczane na inne cele;

• łączność - nabycie jednego dobra lub usługi łączy się z koniecznością nabycia innych dóbr lub usług;

• restytucja (odnawianie) - w krajach Europy Zachodniej lub w Stanach Zjednoczonych (krajach, gdzie turystyka jest wysoko rozwinięta) zanik popytu turystycznego nie występuje;

• sezonowość - popyt turystyczny wzrasta w czasie sezonu, ponieważ każdy walor turystyczny ma swój określony okres zarówno wykorzystania jak i zwiedzania;

• niejednorodność - popyt turystyczny składa się z bardzo wielu popytów cząstkowych na różnorodne dobra i usługi; jest określony przez grupę specyficznych czynników zarówno ekonomicznych jak i pozaekonomicznych, o jego wielkości i strukturze decyduje również wiele czynników o charakterze nie wymiernym;

• mobilność - popyt turystyczny kieruje się do miejsca występowania walorów, dóbr oraz usług turystycznych, tylko tam może być on zrealizowany;

• wzrost popytu turystycznego jest szybszy niż wzrost dochodów przy założeniu, że pozostałe czynniki wpływające na jego wielkość nie ulegają zmianie;

• duża możliwość popytu turystycznego ma zagrożenia o charakterze społecznym, ekonomicznym a przede wszystkim politycznym, popyt turystyczny nazywany jest bardzo czułym barometrem sytuacji politycznej. Czynniki wpływające na wielkość oraz strukturę popytu turystycznego Popyt turystyczny jest związany niemal z wszystkimi dziedzinami życia człowieka i to będzie determinowało ustalenie czynników wpływających na jego rozmiary i jednocześnie będzie to trudnością w ustaleniu tych czynników. Każdy z czynników wpływających na rozmiary popytu wpływa także na jego strukturę czasową, rodzajową oraz przestrzenną. 1. Czynniki ekonomiczne: − cena; − dochód;

− czynnik ogólnogospodarczy - oznacza to, że na podstawie ogólnej znajomość sytuacji gospodarczej danego państwa możemy określić czy istnieją w tym państwie warunki do wystąpienia popytu turystycznego (np. stopa bezrobocia, wielkość przeciętnej płacy, kurs wymiany walut). 2. Czas wolny – może być przeznaczony na uprawianie turystyki zarówno w skali dnia ale przede wszystkim w skali tygodnia oraz roku. Wraz ze wzrastaniem tygodnia pracy będzie wzrastało zapotrzebowanie na udział w różnorodnych formach turystyki krótkoterminowej, szczególnie na ruch turystyczny weekendowy w coraz bardziej odległe miejsca. Czyli czas wolny będzie wpływał na strukturę przestrzenną popytu turystycznego. Wpływa on również na strukturę rodzajową, ponieważ wzrasta udział na różnorodne formy rozrywki w całości wydatków turystycznych. 3. Czynniki demograficzne – rozmiary popytu potencjalnego będą określone przede wszystkim przez liczbę ludności, przez wzrost liczby ludności, który nosi nazwę eksplozji demograficznej. Analizując czynniki demograficzne bardzo istotna jest struktura ludności według: − wieku; − stanu cywilnego; − miejsca zamieszkania; − przynależności do grup społeczno-zawodowych; − struktury wykształcenia. 3. Czynniki cywilizacyjne – uprzemysłowienie, wprowadzanie nowej techniki, wzrost ludności zamieszkałej w miastach oraz zatrudnionych poza rolnictwem. Związane jest to z większym wysiłkiem psychicznym, skażeniem środowiska,

chorobami cywilizacyjnymi, stąd rodzi się dążenie do ucieczki od codzienności i regeneracji sił. 4. Czynniki psychologiczne − moda – naśladownictwo, chęć pokazania się, oryginalność; − religijne – związane z miejscami szczególnego kultu religijnego często o

znaczeniu międzynarodowym; − uczuciowe – przede wszystkim turystyka o charakterze etnicznym. 5. Czynniki marketingowe Najważniejszym czynnikiem oddziaływującym na popyt turystyczny jest promocja turystyczna, czyli oddziaływanie na potencjalnych turystów oraz pośrednie ogniwa sprzedaży polegające na przekazywaniu im informacji, która ma w odpowiednim stopniu zwiększyć ich wiedzę na temat produktu turystycznego w celu stworzenia preferencji na rynku turystycznym. Spośród wielu rodzajów promocji szczególne znaczenie będzie miała reklama oraz propaganda turystyczna. Aby zaistniał popyt potencjalny turysta musi przede wszystkim wiedzieć o istnieniu produktu, a więc zarówno informacja jak i propaganda turystyczna będą wpływać na rozmiary i strukturę popytu potencjalnego a potem realnego. 6. Czynniki podażowe − polityka turystyczna państwa; − transport; − baza noclegowa; − organizatorzy podróży. Dodatkowym czynnikiem, który może wpłynąć na wzrost popytu jest sezonowość. Wakacje, to okres kiedy zauważyć można większy popyt na usługi turystyczne, dużo ludzi korzysta z wyjazdów zagranicznych, wyjazdy są częstsze niż w innych sezonach. Są to wyjazdy nie tylko rekreacyjne ale również wyjazdy do pracy, co jest kolejnym czynnikiem. Inną motywacją do wyjazdów są szczególne okazje takie jak święta, urodziny, komunie, ale również korzenie - chęć spotkania się z rodziną. Sezonowość wykorzystania bazy turystycznej, wpływa znacząco na kształtowanie się zysku w całym okresie roku kalendarzowym. W momencie gdy obniża się cenę na usługi turystyczne wzmaga się popyt na ruch turystyczny. Zaczyna podróżować więcej ludzi o niskich zarobkach lub ludzi bezrobotnych. I odwrotnie - w momencie, gdy podniesie się stopa życiowa i spadnie bezrobocie, wzrośnie popyt na usługi turystyczne. Następnym czynnikiem, który wpływa na obniżenie popytu na usługi turystyczne jest wzrost konkurencji, gdyż powoduje to, że klient ma większy wybór pośród ofert i produktów proponowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne. Natomiast, gdy w regionie jest mniejsza ilość

przedsiębiorstw turystycznych, konkurencja maleje i następuje wzrost popytu w danej firmie. Popyt turystyczny może pojawić się przy stosunkowo wysokim poziomie dochodów uzyskiwanych przez poszczególne gospodarstwa domowe. Im poziom oszczędności będzie wyższy tym wyższa będzie skłonność do konsumpcji turystycznej. Potwierdza tę tezę sytuacja na współczesnym rynku turystycznym, na którym głównymi państwami emisyjnymi czyli wysyłającymi turystów będą kraje o wysokim poziomie stopy życiowej mieszkańców. Na strukturę przestrzenną popytu wpływa nie tylko rozmieszczenie walorów ale również ich przystosowanie do potrzeb turystów, dostępność komunikacyjna obszaru, zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji oraz dochodów i cen. Mierniki popytu turystycznego:

• wskaźnik aktywności turystycznej netto - oznacza udział procentowy wyjeżdżających przynajmniej jeden raz w roku w ogólnej liczbie ludności;

• wskaźnik aktywności turystycznej brutto - oznacza liczbę wyjazdów odniesioną do ogólnej liczby ludności;

• liczba osób zarejestrowanych w bazie noclegowej - jest to miernik najczęściej stosowany;

• wartość środków pieniężnych, jakie turyści ponoszą w miejscu tymczasowego pobytu - jest to najważniejszy miernik z punktu widzenia ekonomii;

• długość pobytu turystów w danym miejscu lub liczba noclegów związanych z ich pobytem;

• częstotliwość wyjazdów turystycznych; • średnie dzienne wydatki turysty w miejscu wypoczynku. Tendencje popytu turystycznego: • zmiany w motywacjach turystów i zachowaniach turystów; • większe docenianie roli urlopów; systematyczny wzrost popularności turystyki; większe zapotrzebowanie na jakość usług; większe zróżnicowanie sposobów spędzania urlopów; zróżnicowanie motywów turystycznych; nadawanie większego znaczenia czynnikom przyrodniczym; wzrost zainteresowania turystyką osób o niższych dochodach.

Podaż - jest to ilość dóbr i usług, którą wytwórcy zamierzają sprzedać. Inaczej podaż oznacza relację między ilością produktu, którą wytwórcy skłonni są

oferować w danym czasie a ceną, przy założeniu, że inne zjawiska kształtujące rynek nie ulegną zmianie. Celem podaży turystycznej jest zaspokojenie potencjalnego oraz realnego popytu turystycznego. Podaż turystyczna wpływa bezpośrednio i pośrednio na kształtowanie się popytu, polega to na tym że wpływa zarówno na jego rozmiary jak i strukturę. Istnieje bardzo wiele kryteriów podziału podaży turystycznej, wynika to z faktu ogromnej złożoności produktu turystycznego. Najczęściej dzielimy podaż na pierwotną i wtórną, do pierwotnej zalicza się głównie dobra przyrodnicze oraz dobra kultury (muzeum, strefa archeologiczna, park narodowy), do wtórnej zaś wszystkie dobra i usługi które umożliwiają wykorzystanie zarówno przyrodniczych jak i antropogennych atrakcji oraz funkcjonowanie turyście w trakcie migracji turystycznej (wycieczka turystyczna). Podstawowymi determinantami podaży są:

• dostępność czynników wytwórczych (pracy, kapitału, nowoczesnych technologii, organizacji);

• zmiany produktywności wywołane zmianami sposobów wytwarzania; • zmiany opłacalności wytwarzania innych dóbr i usług.

Cechy podaży turystycznej: • podstawowa część podaży turystycznej w tym przede wszystkim walory

turystyczne mają charakter niewymierny; • miejsca występowania podaży turystycznej mają na ogół niskie walory z punktu

widzenia lokalizacji działalności produkcyjnej; • rozmiary podaży danego kraju zależą od bardzo wielu czynników co wynika z

faktu że dla zaspokojenia potrzeb turystycznych niezbędne jest funkcjonowanie bardzo wielu resortów;

• oferowane w ramach podaży turystycznej usługi nie mogą być wytwarzane na zapas;

• walory turystyczne mają określoną lokalizację w związku z czy nie mogą być przemieszczane a zatem popyt turystyczny musi się kierować do miejsc ich występowania;

• wielkość podaży turystycznej zależy m.in. od chłonności miejsc występowania walorów turystycznych, stanowi to jednocześnie znaczące ograniczenie wzrostu podaży;

• podaż turystyczna w przeciwieństwie do popytu ma charakter sztywny względem miejsca występowania, ponieważ bazy turystycznej oraz świadczonych

przez tą bazę usług turystycznych nie da się przenosić, co jest w decydującym stopniu uwarunkowane rozmieszczeniem walorów turystycznych;

• znaczna część podaży turystycznej jest wykorzystywana sezonowo ponieważ każdy walor ma swój okres tzw. aktywności turystycznej;

• niektóre elementy podaży turystycznej cechuje duża kapitałochłonność wytworzenia i odzwierciedleniem tego jest wysoki udział kosztów stałych w bazie turystycznej;

• specyficzne są możliwości i skutki kształtowania podaży w warunkach spadającego popytu. Podaż nigdy nie jest w stanie dostosować się w krótkim okresie czasu do wahań w popycie turystycznym;

• w skład podaży turystycznej wchodzą urządzenia związane z ogólną infrastrukturą danego państwa co powoduje że struktura i funkcjonowanie podaży są w dużym stopniu przede wszystkim w dłuższych okresach czasowych uzależnione od sytuacji gospodarczej danego kraju;

• komponenty podaży turystycznej mają charakter komplementarny co powoduje że podaż turystyczna ma charakter łączny.

Tendencje podaży turystycznej: • globalizacja rynku: większa oferta i lepsza dostępność; zróżnicowanie produktu turystycznego; lepsze i w większym stopniu komplementarne usługi; większa oferta noclegów poza hotelami; większe zainwestowanie środków publicznych w projekty wiązane z turystyką; reorganizacja obszarów zabudowanych; większa rozpiętość cen pakietów podróżnych.

Podaż turystyczna, a więc i produkt charakteryzuje się relatywnie wysokim nominałem kosztów stałych (koszty stałe to np. czynsz dzierżawczy, ogrzewanie, wynagrodzenie pracowników administracyjnych, amortyzacja). Podaż turystyczna jest sztywna w układzie przestrzennym, czyli o jej lokalizacji decyduje występowanie atrakcji turystycznych. Podaż turystyczna jest lokalizowana w miejscach o niskich walorach produkcji materialnej (np. Mazury, góry, obszary nadmorskie). Podaż ma czasami charakter importochłonny, czyli istnieje duże zapotrzebowanie na wypoczynek zagraniczny. Podaż turystyczna jest sztywna w układzie przestrzennym, o jej lokalizacji decyduje występowanie walorów turystycznych. Miejsca występowania podaży turystycznej mają na ogół niskie walory z punktu widzenia produkcji materialnej (np. zanieczyszczenie powierzchni). Wielkość podaży turystycznej jest uzależniona od chłonności

miejsc występowania walorów turystycznych. W miarę tego jak popyt się demokratyzuje rynek turystyczny staje się wobec zmian cen i dochodów coraz bardziej reaktywny - gdy spada podaż spada cena, gdy rośnie podaż rośnie cena. W miarę wzrostu ceny, wytwórcy skłonni są zwiększyć skalę wytwarzania oraz postępować odwrotnie gdy cena spada. Elastyczność cenowa podaży jest to relacja procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany wielkości cen. Elastyczność cenowa podaży informuje nas o tym, o ile procent zmieni się podaż w sytuacji, gdy cena zmieni się o 1%. Istnieje wiele czynników, które wpływać mogą na popyt i podaż usług turystycznych. W zależności od regionu czynniki te będą się zmieniać i przybierać inną postać.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument