Outsourching w hotelarstwie, Ćwiczenia i Zadania'z Teoria zarządzania. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
daryna-balabukha
daryna-balabukha

Outsourching w hotelarstwie, Ćwiczenia i Zadania'z Teoria zarządzania. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)

DOCX (25 KB)
5 str.
44Liczba odwiedzin
Opis
Pojęcie outsourcingu Cel outsourcingu Podstawowe rodzaje outsourcingu Przykład outsourcingu w hotelarstwie
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Outsourcing w hotelarstwie

Daryna Balabukha Z/16/2s/1/NN

Pojęcie outsourcingu Outsourcing ma dwa kluczowe słówa angielskich: outside -zewnętrzny i recourse –zasoby, zapasy, środki. Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej czyli tzw. usługodawcy, niezwiązanemu bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizujący się w konkretnie określonej dziedzinie.

1

Kluczową rolę w tej definicji outsourcingu odgrywa fakt swobody wyboru sposobu wykonywania danej funkcji. Odróżnia on bowiem outsourcing od innych relacji między kontrahentami, gdzie wykonawca dostaje instrukcje od zleceniodawcy jak zadanie ma być wykonane. Zleceniodawca, w outsourcingu oczekuje określonych wcześniej wyników, natomiast sama realizacja całego procesu pozostaje w gestii wykonawcy.

Cel outsourcingu

Celem outsourcingu jest zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonej działalności. Na ten ogólny cel składają się różnorodne cele cząstkowe.

Są to przede wszystkim cele strategiczne. Głównym celem strategicznym outsourcingu jest skoncentrowanie się zakładu macierzystego na jego działalności kluczowej, decydującej o jego pozycji konkurencyjnej i perspektywach rozwojowych. Dzięki temu następuje zwiększenie swobody doboru partnerów i warunków współdziałania z nimi. Swobodny dobór partnerów pozwala uzyskać dostęp do know-how niemożliwego do osiągnięcia własnymi siłami. Redukcja problemów operatywnych, następująca w wyniku outsourcingu, umożliwia kierownictwu zakładu macierzystego koncentrację na problemach strategicznych. Outsourcing spowodować powinien także lepszą realizację celów rynkowych, np. poprawę pozycji rynkowej zakładu macierzystego, zwiększenie skali jego działalności, koncentrację rynkową działalności. Prowadzić powinno to do lepszej realizacji celów ekonomicznych: zwiększenia przychodów, redukcji kosztów, a co za tym idzie poprawy wyników ekonomicznych i ograniczenia ryzyka ekonomicznego prowadzonej działalności. W wyniku outsourcingu następuje obniżenie struktury organizacyjnej zakładu macierzystego, a w ślad za tym uproszczenie struktur i procedur organizacyjnych skutkujące poprawą zarządzania. Przy pomocy outsourcingu osiągnięte mogą być także cele motywacyjne. Dzięki outsourcingowi następuje obiektywizacja wyników ekonomicznych, rozpowszechnienie myślenia i działania ekonomicznego oraz rozwój przedsiębiorczości. Przedstawiona powyżej różnorodność celów outsourcingu wskazuje, że cele te nie mogą być zredukowane wyłącznie do celów ekonomicznych, a zwłaszcza jak to się powszechnie uważa, do redukcji kosztów. Redukcja kosztów jest ważnym, lecz nie jedynym celem podejmowania przedsięwzięć outsourcingowych.

Podstawowe rodzaje outsourcingu

Biorąc pod uwagę powiązania zakładu macierzystego z partnerami outsourcingowymi możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami partnerów outsourcingowych:

- partnerami całkowicie niezależnymi od zakładu macierzystego, niezależnymi zarówno organizacyjno- prawnie jak też kapitałowo (czyli niezależnymi podmiotami gospodarczymi) - partnerami częściowo zależnymi od zakładu macierzystego, niezależnymi organizacyjno-prawnie, natomiast zależnymi kapitałowo (czyli podmiotami powiązanymi – spółkami-córkami – zakładu macierzystego).

Wyróżnia się outsourcing kontraktowy i kapitałowy.

Wydzielenie funkcji (działalności) ze struktury zakładu macierzystego i przekazanie jej do realizacji przez niezależny podmiot gospodarczy określane jest jako outsourcing kontraktowy. Podstawą kontroli wydzielonej działalności jest bowiem w tym przypadku umowa outsourcingowa zawarta pomiędzy tym podmiotem, a zakładem macierzystym. Do zalet outsourcingu kontraktowego należą: swoboda doboru wykonawcy, uproszczenie struktury organizacyjnej oraz specjalizacja. Natomiast do jego wad można zaliczyć: konieczność zwolnień pracowników, ograniczenie możliwości kontroli realizacji funkcji powierzonych podmiotom zewnętrznym oraz różnice kultur organizacyjnych obu stron umowy outsourcingowej.

Wydzielenie funkcji (działalności) ze struktury zakładu macierzystego i przekazanie jej do realizacji 2

przez podmiot powiązany (spółkę-córkę) zakładu macierzystego określone jest jako outsourcing kapitałowy. Podstawą kontroli wydzielonej działalności jest bowiem w tym przypadku zarówno umowa outsourcingowa, jak też nadzór właścicielski wynikający z powiązań kapitałowych. Precyzyjnie rzecz ujmując jest to więc outsourcing kontraktowo-kapitałowy. Partnerami outsourcingowymi mogą być zarówno istniejące już podmioty, jak też podmioty tworzone specjalnie dla realizacji wydzielanych funkcji, niezależne i powiązane. Zaletami tego typu outsourcingu jest: unikanie zwolnień pracowników, możliwość kontroli realizowanych funkcji oraz brak niedopasowania kulturowego obu organizacji. Do wad zalicza się ograniczoną swobodę wyboru partnera outsourcingowego i ograniczenie zmiany sposobu działania. Dodać należy, że w przypadku outsourcingu kontraktowego mamy najczęściej do czynienia z istniejącymi podmiotami, w przypadku outsourcingu kapitałowego dla wydzielanej działalności tworzone są zazwyczaj nowe podmioty powiązane. Zróżnicowanie rodzajów outsourcingu stwarza możliwość lepszego dostosowania prowadzonej działalności do wymogów jej skuteczności i efektywności. Przedstawiony powyżej podział na dwa podstawowe rodzaje outsourcingu – kontraktowy i kapitałowy – ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia celów i skutków wydzielenia. Związany jest on także z odmiennym trybem przygotowania i wdrażania wydzieleń.

Zastosowanie outsourcingu

Outsourcing może mieć zastosowanie w następujących dziedzinach: - usługi księgowe, - usługi finansowo analityczne, - usługi internetowe - zarządzanie projektami w zakresie controllingu, - zarządzania jakością, - zarządzanie projektami w zakresie restrukturyzacji lub reorganizacji, - zarządzanie projektami w zakresie informacji zarządczej, - zarządzanie personelem, - zarządzanie dokumentami, - administracja, - kompleksowe usługi informatyczne, - usługi szkoleniowe, - usługi transportowe, - usługi ochrony mienia, - usługi marketingowe - call center. Outsourcing jest nową strategią stosowaną na całym świecie przez firmy o różnych rozmiarach i o różnym profilu działalności. Stosowany jest zwykle, gdy zasoby zewnętrzne są dostępne, wysokiej jakości i tańsze od wewnętrznych. Każda firma realizuje co jakiś czas określony projekt, który wymaga zatrudnienia zewnętrznych ekspertów, którzy dysponują niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz umiejętnościami koordynacji i zarządzania projektami. Outsourcing opiera się na określonych zasadach, które muszą być przestrzegane przez obie strony umowy outsourcingowej od początku jej trwania, tak aby współpraca była udana. W przeciwnym razie umowa może zostać zerwana przedwcześnie. Jedną z tych zasad jest określenie zakresu usług oraz jakości ich wykonania zgodnych z oczekiwaniami zleceniodawcy. Dzięki temu zleceniodawca zabezpiecza się przed jej niewłaściwym wykonaniem przez zleceniobiorcę. Na przykład jeśli placówka medyczna decyduje się na zastosowanie outsourcingu informatycznego to w umowie powinno być dokładnie określone czy firma outsourcingowa przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe działanie sprzętu będącego własnością placówki medycznej czy może sprzęt ten jest dzierżawiony przez placówkę medyczną. Organizacja korzystająca z usług firmy outsourcingowej powinna również unikać angażowania się w proces wykonania usługi po wcześniejszym ustaleniu wszelkich formalności. Pożądany wynik umowy outsourcingowej zależy w dużej części od początkowej jej fazy. Outsourcing powinien być wdrażany etapami i wszystkie te etapy powinny być w miarę precyzyjnie zapisane w

3

umowie. Przejęcie opieki nad określoną sferą działalności firmy przez drugą firmę wymaga dobrego poznania się i zdobycia zaufania przez obie strony umowy outsourcingu.

Przykład outsourcingu w hotelarstwie

Jako przykład przeanalizować można outsourcing w hotelarstwie. Pracowałam w czterygwiazdkowym hotelu Krakowa jako kelnerka i obserwowałam taki przykłady outsourcingu.

Outsourcing usług pralniczych Jedną z funkcji realizowanych przez służby pięter jest pranie bielizny hotelowej oraz odzieży gości. Funkcja ta ma istotne znaczenie ze względu na konieczność zachowania odpowiednich standardów higieny, tym samym wpływa na jakość świadczonych przez hotel usług. Funkcję tę realizuje w hotelach pralnia. Zatrudnia ona kilku pracowników, jest odpowiednio wyposażona w maszyny pralnicze i zajmuje specjalnie przystosowane do swojej działalności pomieszczenia. Powyższe czynniki implikują wysokie koszty funkcjonowania pralni hotelowej. Działalność ta może być w hotelach zlikwidowana i przekazana niezależnemu zakładowi, działającemu na danym terenie, wyspecjalizowanemu w świadczeniu usług pralniczych, który realizować będzie usługi na wyższym poziomie i po niższych kosztach. Wydzielona i przekazana niezależnej firmie może być też szersza działalność, obejmująca zaopatrzenie w odzież i pościel, a także ich pranie, naprawę i wymianę. Pralnia hotelowa jest inwestycją kosztowną. Nakłady finansowe ponoszone na jej założenie kształtują się nawet na poziomie kilkudziesięciu tys. zł. Dlatego właściciele hoteli decydują się często na powierzenie usług prania firmom zewnętrznym. Należy wtedy odpowiedzieć na pytanie, czy jest to opłacalne. Opłacalność pralni uzależniona jest od dziennej ilości rzeczy przeznaczonych do prania. Jeśli jest ich dużo, opłacalne jest zorganizowanie pralni w hotelu. Własna pralnia umożliwia także umieszczenie w ofercie hotelu dodatkowej usługi – goście mogą wtedy zlecić jej wypranie własnych ubrań. Koszt prania zależy od ceny środków piorących, ilości zużywanej wody i prądu. Specjaliści oceniają, że średni koszt prania kilograma bielizny we własnej pralni to ok. 2,5 zł, a w pralni zewnętrznej – 4,0 zł 12. Zlecenie usługi pralniczej firmie zewnętrznej nie gwarantuje wysokiej jakości jej wykonania, ponieważ nieuczciwi właściciele pralni stosują często do prania wybielacze oraz nieprofesjonalne i tanie detergenty, które niszczą pościel hotelową. Natomiast w wypadku pralni hotelowej istnieje możliwość wyboru środków piorących. Właściciele nowych hoteli wolą powierzyć pranie firmie zewnętrznej, negocjują lepsze (tańsze) umowy na świadczenie usług. Małe hotele próbują natomiast zmniejszyć koszty prania, zlecając zakładom zewnętrznym pranie lekkich materiałów (np. obrusów, nakładek). Pranie ciężkich materiałów, takich jak np. ręczniki frotte czy pościel, odbywa się w pralni hotelowej.

W przypadku hotelu w którym pracowałam, nie było tam pralni i hotel korzystał z uslug zewnętrznej firmy. Hotel istniję nie długo i jest „młody”. Moja opinia jest taka, że gdyby hotel miał swoją pralnie to byłoby nie opłacone.

Literatura:

„Zeszyty Naukowe” nr 788; Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008; Małgorzata Sztor

Artykuł „Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem”; Urszula Tarsa.

Strony internetowe:

www.e-hotelarz.pl

www.findict.pl/slownik/outsourcing

4

5

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument