Paperasia, Ćwiczenia i Zadania'z Język Angielski. Uniwersytet Wrocławski
ucandance
ucandance

Paperasia, Ćwiczenia i Zadania'z Język Angielski. Uniwersytet Wrocławski

DOCX (13 KB)
1 str.
906Liczba odwiedzin
Opis
ytfgrfgrgtgh
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 str. / 1
Pobierz dokument

Celem podjętego przeze mnie tematu pracy było przede wszystkim przedstawienie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, ukazanie możliwego wsparcia przy zatrudnieniu takich osób oraz w jaki sposób można ograniczyć bezrobocie osób niepełnosprawnych w dzisiejszych czasach. Praca obejmuję trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawione zostało zagadnienie bezrobocia oraz dane, które obrazują wielkość bezrobocia w Polsce. Opisane zostały także występujące rodzaje bezrobocia a także jego przyczyny. W ostatnim punkcie pierwszego rozdziału została poruszona kwestia bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Drugi rozdział w całości dotyczy osób niepełnosprawnych. Zaczynając od przedstawienia pojęcia ‘czym jest niepełnosprawność?’, przedstawieniu istniejących koncepcji niepełnosprawności, kończąc natomiast opisaniem wyglądającej sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Trzeci rozdział zaczyna się od scharakteryzowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, opisując jego funkcjonowanie, podstawę prawną oraz podejmowane działania. Drugi punkt trzeciego rozdziału obrazuje przykłady wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast trzeci punkt przytacza przykłady ograniczenia bezrobocia osób niepełnosprawnych. W ostatnim punkcie pracy omówione są realizacje projektów powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które w swoich działaniach znalazły także miejsce właśnie dla osób niepełnosprawnych.

The target of the subject of my paper, in the first place, is depicting the situation of the disabled on the job market based on the example of the Poviat Employment Agency in Leszno, showing the possible support while employing such people and how the unemployment of the disabled can be cut down nowadays. The paper consists of three chapters. In the first one, the question of the unemployment and data, which picture the amount of the unemployment in Poland, are introduced. The types of the unemployment and its causes are introduced as well. The issue of the unemployment among the disabled is raised in the last paragraph of the first chapter. The second one is fully concerned with the disabled. Starting from the introduction of the matter ‘What is a disability?’, then showing existing conceptions of the disability, and ending with the description of a position of the disabled on the job market. The third chapter begins with characterizing the Poviat Employment Agency in Leszno, showing its performance, legal footing and actions taken. The second paragraph of the third chapter depicts the examples of supporting the disabled; the third, on the other hand, cites the examples of curbing the unemployment of the disabled. The last paragraph of the paper analyzes the realizations of the projects of the Poviat Employment Agency in Leszno, which are co-financed by the European Union from the funds of the European Social Fund within the Human Capital Programme, which also found a place for the disabled in their actions.

Brak komentarzy
Pobierz dokument