Podstawy finansów i rachunkowości, Egzaminy'z Finanse
renata-moroz
renata-moroz

Podstawy finansów i rachunkowości, Egzaminy'z Finanse

DOCX (200 KB)
6 str.
27Liczba odwiedzin
Opis
Podstawy finansów i rachunkowości- skrypt
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

Rodzaj działalności

Forma prawna działalności

Cechy osoby przedsiębiorczej

• Optymizm i dynamizm w działaniu

• Umiejętność analizy i wnioskowania oraz podejmowania inicjatywy

• Bogactwo emocjonalne i intelektualne, solidna wiedza

• Zdolności organizacyjne i przywódcze

• Umiejętność podejmowania decyzji

• Ambicja

• Odwaga

• Wiara we własne siły, pewność siebie

Alternatywne formy prowadzania działalności gospodarczej

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Model preinkubacji AIP (Firma bez ZUS), polega na udostępnianiu początkującym przedsiębiorcom osobowości prawnej fundacji AIP w celu realizacji swoich biznesów,

w 2005 roku ogólnopolska sieć AIP liczyła 12 inkubatorów (56 w 2015),

w 2006 roku funkcjonowało w nich 300 startupów (2300 w 2015).

Jednostki tworzone przez uczelnie wyższe zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która mówi:

„W celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami.

Akademicki inkubator przedsiębiorczości utworzony:

w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni;

w formie spółki handlowej lub fundacji działa w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe.

W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości utworzonych w formie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, tworzy się rady nadzorujące, których skład i kompetencje określone są odpowiednio w ich regulaminach.

Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości powołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, spośród kandydatów przedstawionych przez rady nadzorujące tych jednostek”.

Definicje w AIP

• Program AIP - techniczne i organizacyjne formy działania określone niniejszym Regulaminem.

• Inkubator - jednostka organizacyjna Fundacji, funkcjonująca przy uczelni wyższej, której powierzono wykonywanie zadań pomocniczych w ramach obsługi Programu AIP

• Dyrektor AIP - osoba umocowana przez Zarząd AIP, do kierowania Inkubatorem oraz wykonywania innych, określonych pełnomocnictwem czynności

• Uczestnik Programu AIP - osoba fizyczna, która została przez AIP zakwalifikowana do przystąpienia do Programu AIP i podpisała z AIP stosowną umowę

Akademic kie Inkubator

y

• Startup – przedsięwzięcie gospodarcze prowadzone przez AIP

• Umowa - umowa regulująca prawa i obowiązki AIP oraz Uczestnika Programu, której integralną część stanowią Zasady funkcjonowania Startup’ów

Zakres AIP

• W ramach Programu AIP: pomaga, tworzy i prowadzi działalność gospodarczą według pomysłu biznesowego opracowanego przez Uczestnika Programu AIP (zwanego: Startup)

ZALETY AIP

• Firma bez ZUS

• Obsługa księgowa Firmy

• Obsługa prawna Firmy

• Administracja Firmy

WADY AIP

• Ryzyko utraty płynności finansowej

• Ryzyko niezależnych zdarzeń rynkowych i makroekonomicznych

• Ryzyko operacyjnym

Źródła finansowania startupów

Inwestor, Anioł Biznesu, fundusze unijne

Fundusze Venture Capital - Finansowanie typu equity (udziały w zamian za kapitał).

- Inwestowanie we wczesne fazy rozwoju firmy: zasiewu, startu.

- Średnio- lub długoterminowy charakter inwestycji (3-7 lat).

- Inwestowanie w firmy o wysokiej stopie wzrostu.

- Wysokie ryzyko prowadzonych inwestycji.

- Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych.

- Inwestowanie w zdywersyfikowany portfel startupów.

Przykłady wykorzystania AIP

Chomikuj.pl

Zynga – przeglądarka gier

Filmaster.pl

Skype

Podstawy rozliczania działalności gospodarczej

Cele podatkowe zależne od źródła dochodów i przychodów

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Formy opodatkowania:

Karta podatkowa

- Ryczałt ewidencjonowany

Podatek liniowy

Zasady ogólne

Karta podatkowa

Najprostsza forma

Brak obowiązku prowadzenia ksiąg

Podatek na podstawie wyliczeń US

Dla pozarolniczej działalności, wolne zawody

Podatek płatny do 07 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Nie ma możliwości wspólnego rozliczania ze współmałżonkiem lub dzieckiem

Wybrane stawki karty podatkowej na 2017 rok:

szewc (naprawiający jedynie obuwie) bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2017 roku miesięcznie 120 zł (w 2016 r, 2015 r. i w 2014 r. płacił też 120 zł, w 2013 r. płacił 119 zł, w 2012 r. płacił 115 zł, w 2011 r. płacił 111 zł);

tapicer bez pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2017 roku miesięcznie 283 zł (w 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił też 283 zł, w 2013 r. płacił 281 zł, w 2012 r. płacił 271 zł, w 2011 r. płacił 261 zł);

złotnik-jubiler bez pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2017 roku miesięcznie 469 zł (w 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił też 469 zł, w 2013 r. płacił 465 zł, w 2012 r. płacił 448 zł, w 2011 r. płacił 430 zł);

krawcowa bez pracowników w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2017 roku miesięcznie 140 zł (w 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił też 140 zł, w 2013 r. płaciła 139 zł, w 2012 r. płaciła 134 zł, w 2011 r. płaciła 129 zł);

fryzjer damski w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem zapłaci w 2017 roku miesięcznie 365 zł (w 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił też 365 zł, w 2013 r. płacił 362 zł, w 2012 r. płacił 349 zł, w 2011 r. płacił 335 zł);

fryzjer męski w takiej samej miejscowości (5-50 tys. mieszkańców) i też z 1 pracownikiem zapłaci w 2017 roku miesięcznie 304 zł (w 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił także 304 zł, w 2013 r. płacił 301 zł, w 2012 r. płacił 290 zł, w 2011 r. płacił 279 zł);

osoba świadcząca usługi kosmetyczne (z 1 pracownikiem) w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców zapłaci w 2017 roku miesięcznie 365 zł (w 2016 r., 2015 r. i w 2014 r. płacił też 365 zł, w 2013 r. płaci 362 zł, w 2012 r. płaciła 349 zł, w 2011 r. płaciła 335 zł);

ślusarz bez pracowników w miejscowości do 5 tys. mieszkańców zapłaci w 2017 roku miesięcznie 365 zł (w 2016 r., 2015 r. i 2014 r. płacił też 365 zł, w 2013 r. płacił 362 zł, w 2012 r. płacił 349 zł, w 2011 płacił 335 zł);

osoba świadcząca usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności (również przykładowo w miejscowości zamieszkałej przez 5-50 tys. mieszkańców z jednym pracownikiem) zapłaci w 2017 roku miesięcznie 597 zł (w 2016 r. i 2015 r. płacił też 597 zł, w 2014 r. płacił 596 zł, w 2013 r. płaci 591 zł, w 2012 r. płacił 569 zł, w 2011 płaciła 547 zł).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – do 20 stycznia

mit przychodów 250.000 euro

Ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej, kwartalnej

Korzystanie z ulg

Nie można rozliczać się ze współmałżonkiem i dzieckiem

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-28

Nie ma możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem i dzieckiem

Ryczałt pobierany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o KUP, zgodnie ze stawkami stosowanymi do danego rodzaju przychodu:

- 20% - wolny zawód

- 17% - pośrednictwo + przetwarzanie danych

- 8,5% - większość usług (niewymienione nigdzie indziej)

- 5,5% - usługi budowlane + transport drogowy > 2 ton + działalność wytwórcza

- 3% - handel + usługi gastronomiczne

Podatek liniowy – podatek od dochodu

przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według stałej stawki – 19% (brak kwoty wolnej od podatku)

dochodów opodatkowanych wg. tej formy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem;

zaliczki od uzyskanego dochodu można wpłacać miesięcznie lub kwartalnie (mali podatnicy+ rozpoczynający działalność

przysługuje prawo odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych w roku podatkowym

nie ma możliwości wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem

nie przysługuje możliwość odliczenia od 19% podatku ulgi na dzieci

nie przysługuje prawo do zwolnień z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzenia szkół oraz dochodów uzyskanych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

roczne rozliczenie - PIT-36L

Zasady ogólnePodstawowa forma opodatkowania podatnik zobowiązany jest prowadzić urządzenia księgowe:

- podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe;

- ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- ewidencję przebiegu pojazdu

- inne ewidencje nie wymienione w updof, a wskazane w odrębnych przepisach

przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według skali progresywnej – wg. stawek 18% (do kwoty opodatkowania 85 528 zł) i 32% (powyżej tej kwoty)

obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku

zaliczki, w terminach określonych w updof, można wpłacać: miesięcznie; kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą)

można korzystać z ulg i preferencji wskazanych w ustawie.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument