Podstawy Prawa w Gospodarstwie, Egzaminy'z Prawo Gospodarcze. Uniwersytet Warszawski
kasia_orlinska
kasia_orlinska

Podstawy Prawa w Gospodarstwie, Egzaminy'z Prawo Gospodarcze. Uniwersytet Warszawski

DOC (122 KB)
11 str.
3Liczba pobrań
196Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
PPwG - przykładowe pytania egzaminacyjne wraz z prawidłowymi odpowiedziami.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 11
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument

1. Budżet państwa uchwalany jest przez: sejm 2. Referendum ma prawo zarządzić: co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat, Prezydent RP 3. Trybunał Stanu: pociąga do odpowiedzialności konstytucyjnej osoby znajdujące się na najwyższych stanowiskach 4. Najwyższa Izba Kontroli podlega: sejmowi 5. Trybunał Konstytucyjny: orzeka o zgodności ustaw z Konstytucją orzeka o zgodności aktów normatywnych naczelnych i centralnych organów państwa z ustawami i Konstytucją ustala powszechnie obowiązującą wykładnię ustaw orzeka w sprawach skarg na decyzje organów administracji państwowej 6. Zasady tworzenia i funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są uregulowane w: Kodeksie spółek handlowych 7. Rada pracownicza w przedsiębiorstwie państwowym jest wyłaniana: przez pracowników przedsiębiorstwa w drodze wyborów 8. Zgłoszeniu działalności gospodarczej do ewidencji nie podlega: -podjęcie działalności gospodarczej przez osoby prawne -podjęcie niekoncesjonowanej i nie podlegającej wymogowi uzyskania zezwolenia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną 9. Zdolność prawną w Polsce posiada: każdy człowiek 10. Rozporządzenie ministra publikujemy: Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej 11. Sankcja nieważności: pozbawienie czynności/aktu prawnego mocy prawnej 12. Przepisy dyspozytywne: zawierają normy, które obowiązują w przypadku, gdy strony nie uregulują spraw w umowie w sposób odmienny 13. Stosowanie praktyk monopolistycznych jest w prawie polskim: zabronione, chyba że nie powodują one istotnego ograniczenia konkurencji i są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej 14. Naczelny Sąd Administracyjny: rozpatruje skargi na decyzje organów administracji państwowej z powodu ich niezgodności z prawem rozpatruje odwołania od orzeczeń wydawanych w pierwszej instancji przez sądy wojewódzkie 15. Rzecznik Praw Obywatelskich: stoi na straży praw i wolności obywateli 16. Umowy międzynarodowe pociągające za sobą znaczne obciążenia finansowe państwa są ratyfikowane przez: Prezydenta za zgodą Sejmu. 17. Zwróconą przez Prezydenta (nie podpisaną) ustawę Sejm może ponownie uchwalić: 3/5 głosów, przy co najmniej połowie posłów na sali. 18. Najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych RP jest:Prezydent 19. RM: zapewnia wykonywanie ustaw i kieruje całością administracji rządowej 20. Do kompetencji Prezydenta należy: wprowadzanie stanu wojennego wydawanie rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu powoływanie prezesów Sadu Najwyższego podpisywanie ustaw 21. Aktami normatywnymi Prezydenta są: dekrety rozporządzenia z mocą ustawy zarządzenia rozporządzenia 22. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym organem wykonawczym gminy jest: wójt, burmistrz lub prezydent

23. W jakiej formie prawnej podmiot zagraniczny może prowadzić działalność gospodarczą:sp. z o.o., sp.a., nabywając akcje i udziały spółek już istniejących 24. Kto np. nie ma uprawnień do żądania wszczęcia postępowania przez Urząd Antymonopolowy:Rodzina Y, konsument Z (osoba) 25. Czynność prawna konsensualna dochodzi do skutku:

z reguły poprzez samo złożenie oświadczenia woli 26. W ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji przewiduje się wydawanie tzw. powszechnych świadectw udziałowych. Zgodnie z ustawą uprawnionymi do nabycia tych świadectw są:

obywatele RP zameldowani na pobyt stały w kraju, którzy najpóźniej w ostatni dzień poprzedzającego rok emisji świadectw osiągnęli pełnoletność. 27. Organami założycielskimi przedsiębiorstw państwowych są: naczelne i centralne organy administracji państwowej NBP banki państwowe 28. Organom przedsiębiorstwa państwowego przysługuje w stosunku do decyzji nadzorczych organu założycielskiego prawo odwołania do: sądu gospodarczego 29. Wykładni legalnej dokonuje w Polsce: Trybunał Konstytucyjny 30. Gmina: może prowadzić dział. gosp. w zakresie użyteczności publicznej 31. Przepisy porządkowe są wydawane przez: radę gminy (uchwała) wojewodę(rozporządzenie) zarząd gminy (zarządzenie) zarząd powiatu (gdy zaistnieje taka potrzeba) 32. Sekretarz stanu to: jednocześnie zastępca ministra i wiceminister 33. Rada gminy jest: organem stanowiącym gminy 34. Ministerstwo tworzone jest: aktem Rady Ministrów 35. W skład Rady Ministrów wchodzą: Prezes RM, ministrowie, sekretarzowi stanu 36. Przepis:jest jednostką redakcyjną aktu prawnego 37. W postępowaniu administracyjnym może uczestniczyć: prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich 38. Strona w postępowaniu administracyjnym: może być reprezentowana przez pełnomocnika 39. Promesa to: decyzja organu administracyjnego zawierająca zobowiązanie organu administracji do wydania określonej decyzji o ile warunki faktyczne i prawne nie ulegną zmianie 40. Bilans w przedsiębiorstwie państwowym zatwierdza: rada pracownicza 41. Budżet gminy: uchwala rada gminy 42. Radę gminy może rozwiązać: Sejm 43. Aktami prawnymi wojewody są: decyzje administracyjne 44. Jednostkami pomocniczymi w gminie mogą być: sołectwa, osiedla, dzielnice 45. Decyzja dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, która istotnie narusza interes ogólnospołeczny może być zaskarżona przez: radę pracowniczą do sądu gospodarczego 46. Spółdzielnia może:być utworzona przez osoby prawne i osoby fizyczne 47. Artykuły ustawy nie będącej kodeksem dzieli się kolejno na: ustępy, punkty, litery 48. Derogacja to:uchylenie aktu prawnego 49. Oligopol występuje, gdy rynek jest opanowany przez: kilka dużych przedsiębiorstw o równej sile 50. Wykładnia autentyczna to wykładnia dokonywana przez: organ, który wydał interpretowany akt prawny 51. Organ koncesyjny: naczelny lub centralny organ administracji państwowej

52. Zakaz „zmiany na gorsze” w postępowaniu administracyjnym oznacza: zakaz wydania decyzji niekorzystnej dla strony odwołującej się 53. Deklaratoryjny akt administracyjny: stwierdza powstanie sytuacji prawnej z mocy samego prawa 54. NSA: kontroluje legalność decyzji administracyjnych rozpatruje odwołania od decyzji wojewodów wykonuje kontrole instancyjną w postępowaniu administracyjnym rozpatruje zażalenia na postanowienia organów administracji 55. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: następuje w formie decyzji administracyjnej jest potwierdzany zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 56. Urząd Antymonopolowy zakazując praktyki monopolu może nałożyć na podmiot gosp. karę w wysokości:do 10% przychodu w poprzednim roku 57. Decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu sprzedaży przedsiębiorstwa podejmuje: rada pracownicza za zgodą organu założycielskiego organ założycielski 58. Postanowienie: rozstrzyga kwestię związaną z tokiem postępowania przed organem państwowym jest z reguły wydawane przez organ prowadzący postępowanie 59. Od decyzji administracyjnej ministra przysługuje: odwołanie, skarga do NSA 60. Akt prawny konstytutywny: ustanawia nowe uprawnienia lub obowiązki 61. Przedstawiciel: osoba, którą strona czynności prawnej upoważnia do działania w jej imieniu 62. Wykładnia autentyczna jest: dokonywana przez organ, który wydał akt prawny 63. Wadium: określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji, czyli dodatkowe zastrzeżenie pieniężne, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu na polecenie organizatora. 64. Prokurator generalny: stoi na straży praworządności 65. Bierne prawo wyborcze do Sejmu nie przysługuje: urzędnikom administracji państwowej i zawodowym wojskowym 66. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu niezgodności ustawy z Konstytucją jest wiążące 67. Wojewoda jest: przedstawicielem rządu na terenie województwa zwierzchnikiem zespolonej administracji rządowej 68. Organami przedsiębiorstwa państwowego są:

ogólne zebranie pracowników(delegatów), rada pracownicza, dyrektor 69. Zasada legalizmu w prawie karnym oznacza, że: sąd przeprowadza wszelkie dowody, które nie są zakazane obowiązującym prawem 70. Rozporządzenia mogą wydawać:Prezydent, RM, Prezes RM, minister kierujący działem administracji rządowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 71. Odwołanie od decyzji administracyjnej może wnieść tylko strona 72. Koncesja na działalność w zakresie ochrony osób i mienia należy do kategorii aktywów prawnych konstytutywnych 73. Członkostwa w zarządzie gminy nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego zatrudnieniem w administracji rządowej 74. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 75. Organami powiatu są rada powiatu, starosta, zarząd powiatu

76. Zakaz reformatio in peius oznacza, że:

Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, a także tylko w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 77. Akty prawa miejscowego są stanowione przez radę gminy i sejmik województwa 78. Decyzja administracyjna podlega kontroli NSA na podstawie kryterium legalności i słuszności 79. Zasadniczy podział terytorialny w Polsce jest 3- stopniowy 80. Jeżeli sprawa administracyjna nie zostanie załatwiona w terminie, to organ obowiązany jest zawiadomić o tym strony stronie przysługuje zażalenie do organu wyższego stopnia 81. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest płatne 82. Urząd skarbowy jest jednostką administracji podatkowej obsługującej naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym, a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej. 83. Dowodem w postępowaniu administracyjnym może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem 84. Urzędnik służby cywilnej jest zatrudniany na podstawie mianowania 85. Wadą nieważności decyzji administracyjnej jest trwała niewykonalność decyzji w dniu jej wydania 86. Korpus służby cywilnej tworzą zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych pracownicy urzędów wojewódzkich 87. Dekoncentracja to formalny lub nieformalny podział kompetencji władczych pomiędzy kilka podmiotów, instytucji, ośrodków decyzyjnych. Metoda ta jest na dużą skalę stosowana w obrębie poszczególnych szczebli organizacyjnych. 88. Skarbnik gminy to główny księgowy budżetu gminy 89. Wójt jest przewodniczącym zarządu gminy (kieruje jej bieżącymi sprawami) 90. Stroną w postępowaniu administracyjnym może byćkażdy 91. Zarząd gminy jest wybierany w wyborach powszechnych 92. Dewolucja to przejęcie sprawy do załatwienia lub do wykonania określonego zadania przez organ wyższego stopnia od organu niższego stopnia. 93. Nadzór nad organami samorządu terytorialnego sprawuje Rada Ministrów 94. Prezydent miasta stołecznego Warszawy jest wybierany w wyborach powszechnych 95. Członków komisji rady gminy wybiera rada gminy 96. Organem odwoławczym od decyzji wójta jest wojewoda 97. W drodze referendum gminnego można odwołać radę gminy i wprowadzić nowy podatek na terenie gminy 98. Decyzja administracyjna jest aktem administracyjnym 99. Członkami związku komunalnego są gminy 100. Organy administracji publicznej działają na podstawie prawa 101. Obsługę administracyjno-prawną Prezesa Rady Ministrów wykonuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 102. Referendum lokalne może być przeprowadzone z inicjatywy organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego na wniosek mieszkańców

103. Odwołanie od decyzji wojewody o odmowie wydania paszportu służy stronom odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego. 104. Nieruchomość może być wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 105. Rozporządzenie ministra jest aktem normatywnym aktem podporządkowanym ustawi 106. Od decyzji ostatecznej służy odwołanie do organu wyższego stopnia 107. Organem ewidencyjnym w sprawach ewidencji działalności gospodarczej jest: sąd gospodarczy, urząd wojewódzki 108. Ministerstwo jest resortem 109. Komitet stały RM to organ pomocniczy RM i Prezesa RM, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów. 110. Decyzję w sprawie zmiany nazwiska wydaje Urząd Stanu Cywilnego 111. Akty prawa miejscowego ogłasza się w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym 112. Termin złożenia skargi do NSA na decyzję administracyjną wynosi 30 dni 113. Obalenie prawomocnych orzeczeń NSA jest możliwe w drodze rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania 114. Sesje rady gminy zwołuje przewodniczący rady gminy 115. Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji 116. Zarząd komisaryczny w gminie wprowadza Premier 117. Gminę tworzy się w drodze rozporządzenia Rady Ministrów 118. Zezwolenie na prowadzenie imprezy masowej wydaje: wójt 119. Od decyzji wydanej przez ministra w pierwszej instancji lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie:ale strona niezadowolona może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 120. Odwołanie od decyzji wójta w zakresie przeprowadzenia imprezy masowej służy do: samorządowego kolegium odwoławczego, wojewody, NSA 121. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wymaga: zgłoszenia do rejestru, koncesji 122. Decyzję na założenie na nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej bez zgody właściciela wydaje: wójt 123. Starosta pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która: otrzymała pożyczkę z funduszu pracy nie stawiła się w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w ciągu 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego stawiennictwa na wniosek bezrobotnego 124. Nadzór nad gminą Warszawa Centrum sprawuje wojewoda 125. Do kompetencji Prezydenta RP zaliczamy: ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych, zapewnienie wykonywania ustaw i wydawania rozporządzeń, mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach 126. Sołectwo: pomoc gminy, charakterystyczną głównie dla obszarów wiejskich 127. Cudzoziemiec: każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego 128. Budżet województwa: uchwala sejmik województwa 129. Kadencja Prezydenta trwa: przez 5 lat 130. Decyzje administracyjne noszą nazwę:orzeczeń 131. Podstawą stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest: wydanie decyzji bez podstawy prawnej z rażącym naruszeniem prawa 132. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem:

organem I instancji w sprawach zobowiązań podatkowych 133. Powiatowa rada narodowa jest: terenowym organem władzy państwowej 134. Rozporządzenie porządkowe wojewody ogłasza się: w obwieszczeniach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie 135. Decyzje administracyjne może wydawać: rada gminy, zarząd gminy, wójt 136. Samorządowe kolegium: organ administracji publicznej wyższego stopnia 137. Nadzór nad wojewodą sprawuje: Prezes Rady Ministrów 138. Kierownik urzędy rejonowego jest:organem rządowej administracji ogólnej 139. Decentralizacja: ustawowe, trwałe, chronione prawem przekazywanie organom decentralizowanej władzy publicznej (gminom, powiatom, województwom) zadań, kompetencji i środków, w które do tej pory były wyposażone organy władzy centralnej.140. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może zarządzić: Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów na wniosek Senatu w trybie „uchwał okolicznościowych” na wniosek Rady Ministrów Prezydent, za zgodą Senatu 141. Sejm powołuje Prezesa NBP na wniosek: Prezydenta na 6-letnią kadencję 142. Pozycja dominująca podmiotu gospodarczego domniemywa się jeżeli jego udział w rynku przekracza:40% 143. Sędziowie są powoływani na wniosek KRS przez: Prezydenta RP 144. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje: Prezydentowi RP, Senatowi, RM (rządowi), posłom, grupie co najmniej 100tys obywateli (obywatelska inicjatywa ustawodawcza). 145. Vacatio legis to: określony w przepisach prawa okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Umożliwia to wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich wejścia w życie. 146. Przepis odsyłający:wskazuje inny przepis lub grupę przepisów, które określają normę właściwą dla określonej sytuacji 147. Skrócenie kadencji Sejmu może nastąpić w razie:

nie przedłożenia Prezydentowi ustawy budżetowej w terminie 148. Drugie czytanie ustawy w Sejmie odbywa się: na obradach plenarnych 149. Obrady plenarne: Senat zbiera się zwykle co dwa tygodnie. Przed rozpoczęciem obrad senatorowie przyjmują porządek posiedzenia, który powstaje w wyniku wcześniejszych prac prezydium senatu. Na jednym posiedzeniu Senat pracuje nad kilkoma ustawami przekazanymi przez Sejm. 150. Wybory do Sejmu są

powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i proporcjonalne 151. Prowadzenie polityki zagranicznej należy do kompetencji: RM 152. Prerogatywa: przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska. W systemach parlamentarnych kompetencje głowy państwa wyłączone spod kontroli organu przedstawicielskiego, w praktyce niewymagające kontrasygnaty rządowej. 153. Interpelacja poselska to jedna z form polskiej kontroli parlamentarnej. Polega na wystosowaniu polskiej kontroli parlamentarnej. Polega na wystosowaniu pisemnego pytania przez Posła na Sejm RP (poprzez Marszałku Sejmu) do Premiera lub konkretnego ministra. 154. W tytule aktu normatywnego oznacza się rodzaj aktu. 155. Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaliczamy

Konstytucję, ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe 156. Dyspozycja normy prawnej określa powinne zachowanie adresata 157. Wykładnia funkcjonalna odwołuje się do

znaczenia słów i zwrotów zawartych w przepisie 158. Zezwolenia udziela właściwy, wskazany w ustawie organ administracji 159. Działalność gospodarcza regulowana wymaga: złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków niezbędnych do prowadzenia danej działalności 160. Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić wyłącznie

na cel publiczny oraz za odszkodowaniem 161. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego

może polegać na przekształceniu firmy państwowej w spółkę akcyjną 162. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalają rady gmin 163. Pomocą publiczną jest dotacja. 164. Czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa. 165. Dozwolona pomoc publiczna

może być udzielana bez konieczności jej weryfikacji przez Komisję Europejską 166. Porozumienie ograniczające konkurencję może być wynikiem działania

organów samorządu zawodowego 167. Przepisy derogacyjne

uchylają dotychczas obowiązujący stan unormowań prawnych 168. Ewidencja działalności gospodarczej

jest prowadzona przez organ wykonawczy gminy 169. Działalność gospodarcza, zgodnie z ustawą, jest prowadzona w sposób

ciągły, zorganizowany, zarobkowy 170. Jaki jest zakres obowiązywania i rodzaje aktów prawa powszechnie obowiązującego? RODZAJE: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia, akty prawa miejscowego ZAKRES: wszelkie rodzaje spraw objętych regulacją prawne. 171. Na czym polega zasada hierarchiczności źródeł prawa? Konstytucja ma zawsze pierwszeństwo przed innymi źródłami prawa. Następnie: ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego. 172. Na czym polega zasada porządku treściowego źródeł prawa? Kilka takich samych aktów np. ustaw nie zgadza się ze sobą – prawo szczegółowe ma pierwszeństwo przed prawem ogólnym. Jednolity język, spójność logiczna pomiędzy elementami. 173. Jakie są rodzaje umów międzynarodowych w polskim systemie prawa? Ratyfikowane(dotyczy wszystkich, zatwierdza je Prezydent jako źródło prawa powszechnie obowiązującego) i nieratyfikowane(dotyczy Polski jako kraju) 174. Rozporządzenia w systemie prawa wydawane są w celu wykonania ustawy. 175. Organy mogące wydawać rozporządzenia: Prezydent, RM, Prezes RM, minister kierujący działem administracji rządowej, powołany przez RM przewodniczący wchodzący w skład Komitetu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 176. Z jakich el. składa się upoważnienie do wydania rozporządzenia?

Powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz zawierać wytyczne dotyczące treści aktu. 177. Akt prawa miejscowego to rodzaj aktu powszechnie obowiązującego, posiada wszystkie cechy tych aktów, ale obowiązuje tylko na obszarze działania organu przez który został wydany. Mogą być wydawane przez organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, tj wojewodowie i organy administracji niezespolone 178. Jakie są rodzaje aktów prawa miejscowego?

Uchwały, akty wykonawcze, przepisy porządkowe 179. Zasada pierwszeństwa UW – akty prawa krajowego nie mogą być sprzeczne z prawem Unii, a w razie potrzeby najpierw zastosowanie ma prawo UE.

180. Czym jest prawo „soft law”? Miękkie prawo nie ma mocy wiążącej. Zawiera zalecenia wytyczne wydawane

głównie przez Komisję Europejską. 181. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego: rozstrzyganie wątpliwości dotyczących hierarchicznej zgodności norm, w tym przede wszystkim na zapewnieniu poszanowania zawartych w Konstytucji norm o najwyższej mocy. 182. Skargę do TK może wnieść:

każdy czyje prawa konstytucyjne lub wolnościowe zostały naruszone. 183. Jakie organy mogą wydawać akty prawa wewnętrznego?

RM, Premier, Prezydent, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, Wojewodowie, Sejm i Senat 184. Jakie są rodzaje aktów prawa UE?

Rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. 185. Skarga konstytucyjna – środek prawny pozwalający os. fizycznej bądź prawnej na zweryfikowanie ostatecznych rozstrzygnięć organów publicznych,które naruszają konstytucyjne prawa i wolności osoby występującej ze skargą. Może być wniesiona tylko w wypadku wyczerpania toku instancyjnego, czyli gdy zostaną wykorzystane wszelkie pozostałe środki odwoławcze. 186. W skład TK może wejść osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego SN lub NSA. Wybierani przez Sejm. 187. Na czym polega zasada jednolitości prawa UE?

-prawo wspólnotowe jest w całości i jednakowo stosowane w każdym z państw członkowskich, -jednolitość ma zapewnić taki sam sposób stosowania prawa wspólnotowego na terenie całej wspólnoty i jest "wymogiem jednolitego porządku prawnego",

-prawo wspólnotowe musi być jednolite wewnętrznie, to znaczy, że należy eliminować z systemu prawa wspólnotowego te normy niższego rzędu, które są w konflikcie z innymi normami wyższego rzędu. 188. Co oznacza „wolność” mandatu parlamentarnego?

Poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności, nie jest natomiast przedstawicielem tych, którzy go wybrali, oznacza to, że nie istnieje prawna zależność posła od jego wyborców, niedopuszczalne są nakazy czy ich instrukcje, nie ma też możliwości odwołania przez nich posła. Status posła jest uformowany w sposób zapewniający mu niezależność i swobodę działania. 189. W skład RM wchodzi Prezes RM i ministrowie. Mogą być powoływani w skład wiceprezesi RM oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów. 190. Dlaczego akty prawa miejscowego muszą być zgodne z ustawami?

Podlegają one zasadzie konstytucyjnej (tzw. LEGALIZM). Akty prawa miejscowego wydawane są na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. 191.` Zakaz subdelegacji do wydawania rozporządzeń polega na zabronieniu organowi wskazanemu do wydania rozporządzenia przekazania tego uprawnienia. 192. Kworum - minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały 193. Czym jest immunitet?

Instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane. 194. Jakie są rodzaje immunitetu posła/senatora? Materialny, formalny. 195. RM pełni funkcje: sprawy polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów zapewnia wykonanie ustaw posiada inicjatywę ustawodawczą wydaje rozporządzenia i podejmuje uchwały koordynuje i kontroluje pracę organów administracji rządowej

chroni interesy Skarbu Państwa uchwala projekt budżetu państwa, kieruje jego wykonaniem zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 196. Jakie zadania wykonuje PRM, wiceprezes i ministrowie?

-PRM kieruje RM, zapewnia wykonywanie polityki RM w ustroju polityczny. -wiceprezes RM zapewnia koordynację prac RM w zakresie polityki

społecznej, równego statusu kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji -minister wykonuje zadania wyznaczone przez PRM, w tym zadania

wynikające z pełnienia funkcji Szefa Kancelarii PRM, kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii PRM. 197. Dymisja RM – gdy Sejm wyrazi Radzie konstruktywne wotum nieufności oraz w przypadku śmierci PRM. 198. Wotum nieufności - podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca brak zaufania do działalności ministra albo rządu, prowadząca do ich dymisji. Jest to instrument egzekwowania politycznej odpowiedzialności ministra czy rządu. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. 199. Na czym polega kompetencja działań RM? prowadzenie polityki zewnętrznej i wewnętrznej kraju, kierowanie administracją rządową, zapewnienie wykonywanie ustaw, uchwalanie projektu budżetu, wydawanie rozporządzeń, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, zawieranie umów międzynarodowych, ścisła współpraca z Unią Europejską, chronienie interesów państwa. 200. Kworum – minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji (np. w przedmiocie wyborów, podjęciu uchwały). 201. Mechanizm konstruktywnego wotum nieufności zabezpiecza przed pochopnym odwołaniem rządu przez parlament i tym samym zabezpiecza przed destabilizacją systemu politycznego. 202. Zasada niepołączalności materialnej polega na tym, że poseł i senator nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, która wiąże się z osiąganiem korzyści majątkowych ze Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. 203. Co może zrobić Prezydent w przypadku przedłożenia mu ustawy do podpisu?

Prezydent może skorzystać z weto ustawodawczego; tzn. do sejmu i ponowne rozpatrzenie lub do TK w celu sprawdzenia zgodności z Konstytucją. Weto Prezydenta jest skutecznejeżeli 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Sejm odrzuci weto Prezydenta, to nie ma on innej możliwości, jak podpisać ponownie uchwaloną ustawę i zarządzić jej ogłoszenie. Jeśli nie będzie wystarczającej liczby głosów, proces ustawodawczy kończy się i ustawa nie nabierze mocy prawnej. 204. Rodzaje organów Sejmu:Prezydium Sejmu (Wicemarszałek, organ decyzyjny), konwent seniorów (organ konsultacyjny), marszałek, komisje sejmowe, ew. kluby i koła poselskie (organy polityczne sejmu) 205. Organami wykonującymi zadania rządowe w terenie są:

wojewoda, organy rządowej administracji zespolonej w województwie 206. Na jakich zasadach członkowie RM ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną?

Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter indywidualny, egzekwować ją można od każdego członka RM z osobna. Wnioskować w tej sprawie może Prezydent lub grupa 115 posłów. Wniosek kierują na ręce Marszałka Sejmu, który przekazuje go Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w celu zbadania zasadności. Komisja OK przekazuje sprawozdanie oraz końcowy wniosek na posiedzenie plenarne Sejmu, gdzie odbywa się głosowanie – postawienie członka RM w stan oskarżenia przed TS wymaga 3/5 głosów posłów.

Postępowanie przed TS jest dwuinstancyjne. 207. Odpowiedzialność polityczna, prawna lub obyczajowa członków RM.

Zasada, zgodnie z którą parlament może odwołać szefa rządu wraz z całym gabinetem (odpowiedzialność solidarna) bądź poszczególnych ministrów (odpowiedzialność indywidualna), jeżeli negatywnie oceni prowadzoną przez nich politykę. 208. Kary w przypadku popełnienia deliktu konstytucyjnego: utrata praw wyborczych, utrata orderów i odznaczeń, zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych lub organizacjach społecznych. 209. Organy rządowej administracji niezespolonej i zespolonej. TERENOWA ZESPOLONA – zwierzchnictwo wojewody TERENOWA NIEZESPOLONA – zwierzchnictwo rządu, podlega organowi centralnemu, organizacja skarbowa 210. Bezwzględną ilość głosów - większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się[1] (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego czy uchwalenia tajności obrad. 211. Zwykła większość głosów - Sejm uchwala ustawę zwykłą większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż „przeciw”), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 212. Kwalifikowana większość głosów - przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do podjęcia uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji prawnej może być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich członków danego zgromadzenia, członków obecnych na sali lub członków biorących udział w głosowaniu. 213. Niepołączalność formalna została określona w art. 103 Konstytucji. Polega na tym, że mandat posła i senatora nie może być łączony z funkcją: • Prezesa NBP • Prezesa NIK • Rzecznika Praw Obywatelskich • Rzecznika Praw Dziecka • Zastępców wyżej wymienionych osób (1-4) • Członka Rady Polityki Pieniężnej • Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji • Ambasadora • Mandat posła i senatora nie może być łączony z zatrudnieniem w: • Kancelarii Sejmu • Kancelarii Senatu • Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej • Administracji rządowej 214. Akt, który określa prawa i obowiązki przedsiębiorcy to:

źródła prawa, akt normatywny 215. Promulgacja oznacza:ogłoszenie aktu prawnego. 216. Funkcje Sejmu obejmują:stanowienie prawa, kontrolę działania RM, kreację niektórych stanowisk państwowych 217. O skróceniu kadencji Sejmu może zdecydować:Sejm, Prezydent 218. Uchwały jednostek samorządu terytorialnego ogłasza się w: Dzienniku Urzędowym Województwa 219. Referendum w sprawie zmiany konstytucji zarządzać może:Grupa posłów

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument