Pojęcie stylizacji - Notatki - Poetyka, Notatki'z Poetyka. University of Warsaw
Warsawa
Warsawa

Pojęcie stylizacji - Notatki - Poetyka, Notatki'z Poetyka. University of Warsaw

PDF (250 KB)
2 str.
2Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Definicja pojęcia stylizacji i jej użycie poza literaturą, zagadnienia takie jak pastisz, parafraza, cytat itp.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument
STYLIZACJA

STYLIZACJA

Zarys poetyki (E. Midońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara) stylizacja: ukształtowanie językowo wypowiedzi na wyraźne podobieństwo stylu innej wypowiedzi lub zespołu

wypowiedzi → realizowana dzięki przejęciu zasad wyboru i układu elementów w postaci stosowanej przez tych, na

których styl i język dokonuje się stylizacji

 pojęcie stylizacji pojawia się także poza literaturą: malarstwo, rzeźba, architektura

 stylizacja językowa: możliwa tylko w obrębie języka → istnieje stylizacja językowa na gatunki muzyczne, nigdy na konkretny utwór muzyczny → dotyczy to sfery akustyki

 nie da się konkretnie powiedzieć, w jakim celu stosuje się stylizację → cel zmienia się w zależności od jej charakteru

 każda stylizacja zastosowana w utworze wzmaga siłę jego ekspresji → stylizacja jest potwierdzeniem pewnego kręgu kulturowego, tradycji uznawanej i kontynuowanej przez pisarza

przegląd najważniejszych możliwości w zakresie sylizacji

ALUZJA LITERACKA

 w danym utworze odnajdujemy przywołanie konkretnego obrazu lub pojęcia znanego z innego utworu literackiego → pokazanie go w nowej strukturze, zazwyczaj w odmiennym celu artystycznym

 aluzja literacka czasami może być kluczem do właściwego odczytania całego utworu (J. Tuwim Odyseusz)

 funkcja: potęgowanie siły ekspresji środkami „pożyczonymi”, sprawdzonymi w swej wartości artystycznej, ale przetworzonymi dla artystycznych celów nowego utworu

PARAFRAZA

 sposób budowania tekstu przez włączenie do niego elementów konkretnej wypowiedzi, utworu literackiego, ale przyporządkowanych nowej formie i nowej treści (J. Tuwim Bagdad, czyli o przyszłym poecie)

CYTAT

 przytoczenie w oryginalnym kształcie fragmentu cudzego utworu, wtopienie go w tekst wypowiedzi literackiej (J. Tuwim Kwiaty polskie)

 w cytacie nie ma możliwości odmienienia intencji i wymowy ideowej cytowanego utworu → może on funkcjonować tylko w tym kształcie, jaki nadał mu jego twórca

STRESZCZENIE

 zabieg bliski zabiegowi użycia cytatu – forma narracji o jakimś utworze (J. Tuwim Kwiaty polskie, A. Mickiewicz Pan Tadeusz)

PASTISZ

 stylizacja polegająca na zagęszczeniu czyichś – typowych – chwytów stylistycznych dla ukazania ich wyrazistości → stylizacja na jakiś określony (bo indywidualny) styl językowy

 jest zabawą literacką i posiada bezpośrednią wskazówkę czyj styl został podchwycony (K.Wyka Przy drogowym pobrzeżu)

PARODIA

 chwyt podobny do pastiszu, różniący się tym, że: → często pojawia się tendencja satyryczna → w parodii mamy do czynienia z kondensacją chwytów stylistycznych charakterystycznych dla czyjegoś stylu,

ale chwyty te pozbawione są pierwotnych motywacji estetyczno-ideowych, co prowadzi do karykaturalnych

przejaskrawień

 parodia dała podstawy poematu heroikomicznego, który powstał z parodii poematu homeryckiego

 w parodii ważną rolę odgrywa przyjęcie identycznego kształtu rytmicznego wypowiedzi, tego samego gatunku wierszowego

STYLIZACJA NA GATUNEK LITERACKI

 odwołanie się do jakiegoś gatunku literackiego poprzez wyzyskiwanie pewnych elementów strukturalnych i kompozycyjnych danego gatunku (K. I. Gałczyński Żywot Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego) →

wykorzystanie stylizacji wersyfikacyjnej itp.

docsity.com

STYLIZACJA NA UTWÓR MUZYCZNY

 dążenie do tego, aby wiersz oddziaływał na równi: warstwą brzmieniową o znaczeniową, ale strona brzmieniowa była ekspresywnie mocniej nacechowana

 zjawisko rzadkie, ponieważ współczesna poezja świadomie odchodzi od eksponowania walorów dźwiękowych wiersza, skupiając się na walorach treściowych słowa

 taką stylizacje realizuje się za pomocą (prze wszystkim) elementów kompozycyjnych utworu: układ wątków, motywów (K. I. Gałczyński Melodia; Niobe)

STYLIZACJA NA JĘZYK OBCY

 próba naśladowania dźwięków jakiegoś (obcego) języka z jego charakterystyczną melodią → daje to specyficzną melodię językową

 takiego zabiegu dokonuje się przez wyzyskanie układów głosek i formantów wyrazowych charakterystycznych dla danego języka (J. Tuwim O mowie rosyjskiej)

ARCHAIZACJA

 zabieg umożliwiający osiągniecie tzw. kolorytu lokalnego i czasowego przez wprowadzenie języka określonej epoki, której utwór dotyczy → założenie jest oczywiście teoretyczne, bo nie możemy oddać epoki, jeśli jest zbyt

odległa 1

 potrzeby artystyczne wykluczają w zasadzie pełne nasycenie tekstu językiem danej epoki → w praktyce posługuje się tu archaizmami bez względu na epokę z której pochodzą → archaizm pełni funkcję sygnału dawności

STYLIZACJA NA GWARĘ

 dialektyzacja wprowadza czasem do literatury język gwar jako kompletny system językowy

 zabieg ten pociaga za sobą niebezpieczeństwo – wprowadzenie fałszu artystycznego

 wprowadzenie gwary do utworu literackiego pełni funkcje stylizacyjną w tym sensie, że albo charakteryzuje postaci albo miejsce

 operowanie gwarą może przybrać dwie formy a) gwara jest jednym systemem językowym utworu literackiego

b) język gwarowy pojawia się na równi z językiem literackim, nie jest to jednak dowolna mieszanina, ale wyraźne sfunkcjonalizowanie obu systemów językowych

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument