Polityka społeczna zadania na egzamin, Egzaminy'z Biznes i społeczeństwo
kha975
kha975

Polityka społeczna zadania na egzamin, Egzaminy'z Biznes i społeczeństwo

DOCX (18 KB)
2 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
polityka społeczna
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

1. PODMIOT I GENEZA POLITYKI SPOŁECZNEJ. Podmioty polityki społecznej: Typy podmiotów: - międzynarodowe, - państwo i jego instytucje, - poza państwowe, - lokalne, - zakłady pracy.

Międzynarodowe podmioty polityki społ. a) podejmujące kwestie socjalne w skali globalnej ONZ z wyspecjalizowanymi agendami; najbardziej znacząca Rada Gosp.- Społ. (rozwijanie m.nar. współpracy w sferze gosp., kult., zdrowia, i problematyki społ.; analiza przestrzegania praw człowieka i podst. wolności, koordynowanie działań wyspecjalizowanych organizacji). Działalność prowadzi przez komisje funkcjonalne, komitety oraz gosp. komisje regionalne. Współpracuje z kolejnymi podmiotami- FAO, WHO, MOP, UNESCO. Mniejsze znaczenie- Agencje Specjalne- nazywane organami pomocniczymi, nadzorowane przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Gosp.- Społ. (UNICEF- opieka nad matką i dzieckiem, warunki sprzyjające kształtowaniu poziomu zdrowotności; UNHCR- rozwiązywanie współczesnego problemu uchodźstwa.; WFP- światowy program żywnościowy- pomoc żywnościowa krajom cierpiącym głód; Fundusz Narodów Zjednoczonych do Spraw Działalności Populacyjnej- dane dot. zaludnienia, formułowanie trendów dla polityki ludnościowej i rodzinnej; Instytut Badawczy Narodów Zjednoczonych dla Rozwoju Społ. (UNRISD)- badania dot. Polit. Gosp. I społ., a szczególnie tej ostatniej w odniesieniu do wzrostu gosp., Światowa Rada Żywności (WFC)- koordynacja polityki produkcji i konserwacji żywności, udzielanie pomocy żywnościowej; Międzynarodowa Rada Kontroli Narkotyków, Ośrodek Narodów Zjednoczonych do Spraw Osiedli Ludzkich (Habitat), działalność międzynarodowa w zakresie budownictwa. b) UE 4 komisje stałe przy Parlamencie Europejskim (spraw socj. I pracy, środowiska, zdrowia i ochrony konsumentów, ds. młodzieży, kultury, nauki, mediów i sportu, ds. kobiet. Kompetencja- Regulamin Parlamentu Europejskiego. Rada UE- organ ustawodawczy, zarządza polityką ekonom. UE Komisje Europejskie- Dyrektoriat 5. odpowiada za politykę społ. (zajmuje się polit. zatrudnienia, oświatową, zdrowotną, migracją i komunikacją społ. Komitet Ekonom. -Społ.- doradztwo Radzie oraz Komisji (przede wszystkim- rolnictwo, transport, polit. społ.., migracja, funkcjonowanie przedsiębiorstw). Trybunał Sprawiedliwości- nadrzędny sąd Wspólnot (zgodność traktatów wspólnotowych z obowiązującym prawem) Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) – postulaty: prymat celów socjalnych nad celami wyłącznie ekonomicznymi, rozwój kraju i jego finansowej polityki, pełne zatrudnienie, sprawiedliwy udział pracujących w korzyściach- wzrost płac, skracanie czasu pracy, poprawa jej warunków, prawo do rokowań zbiorowych.

Uchwala m.nar. konwencje i zalecenia, dotyczące pracy, które są dla krajów (po ratyfikacji- wiążące). Blisko 200 konwencji; organizacja pomocy technicznej, dot. zatrudnienia, v.a. w krajach rozwijających się 3. Krajowe podmioty polit. społ. 1. Sejm- stanowi prawa społ., kontroluje resorty działające w sferze społ. 2. RM- ustala przepisy wykonawcze, zasady działania resortów 3. Min. Pracy i Spraw Socj. 4. Min. Ochrony Zdrowia, 5. Min. Edukacji Nar., Kultury i Sztuki. 6. Min. Sprawiedliwości (patologie społ.) 7. Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. 8. ZUS-emerytury, renty, fundusz alimentacyjny, fundusz emerytalny rolników. 9. Kasy Chorych 10. PZU (całokształt ubezpieczeń gosp.) 11. KK i inne związki wyznaniowe 12. Fundacje 13. Organizacje Społ. np. PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; w tym pozarządowe (wolontariat)- finansujące działalność agencji socjalnych, bezpośrednie usługi; orzecznictwo na rzecz określonych grup ludności, poprawa warunków bytu w środowiskach lokalnych 4. Samorządowe podmioty polit. społ. ZFDANIA: zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury społ., zaspakajających powszechne, codzienne potrzeby ludności, organizowanie i prowadzenie działań z zakresu zabezpieczeń społ., w tym pomocy społ. Funkcjonowanie w samorząd. org wykonawczych służb socj., lokalna realizacja polit. społ. państwa- środki dochodowe budżetu; działanie związków wyznaniowych, organizacji społ. i osób prywatnych (osiedla mieszkaniowe, jednostki osadnicze wsi, samorząd lokalny mieszkańców, związki

międzykomunlane- np. org. samorządowe w województwach.

2. JAKIMI TRZEMA SFERAMI ZAJMUJE SIĘ POLITYKA SPOŁECZNA? Sfera materialna, psychospołeczna i bytu.

3. JAKIE ZACHODZĄ RELACJE POMIĘDZY ROZWOJEM EKONOMICZNYM A REALIZACJĄ CELÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ. Im szybszy rozwój ekonomiczny tym lepsza realizacja celów polityki społecznej.

4. WYMIEŃ I KRÓTKO ZCHARAKTERYZUJ ŚRODKI DZIAŁANIA W POLITYCE SPOŁECZNEJ. 5. WYMIEŃ I SCHARAKTERYZUJ PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ. 6. DEMOGRAFICZNY ASPEKT POLITYKI SPOŁECZNEJ. 7. DEMOGRAFICZNE ASPEKTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Polityka ludnościowa – system świadomych przedsięwzięć, których celem jest wywołanie pożądanych zmian w rozwoju i ruchu ludności. Polityka ludnościowa jest domeną państwa, które w drodze aktów prawnych oraz innych form wprowadza w życie środki realizujące cele tej polityki (kodeks rodzinny i opiekuńczy). Jednym z elementów powinno być wyraźne określenie jej zasad. Ważnym elementem w realizacji polityki ludnościowej są programy demograficzne. Rozróżnia się 3 typy polityki: - polityka pronatalistyczna – działania prowadzące do zwiększenia liczby urodzeń, - polityka antynatalistyczna – polityka prowadząca do zmniejszenia liczby urodzeń, - polityka neutralna. 8. WYMIEŃ TWOIM ZDANIEM NAJWAŻNIEJSZE SPOŁECZNE PROBLEMY RODZINY I

KRÓTKO ZCHARAKTERYZUJ. 9. OPISZ FUNKCJONUJĄCĄ W POLSCE POLITYKE MIESZKANIOWĄ (W UJĘCIU

PAŃSTWOWYM I RYNKOWWYM). 10. BEZROBOCIE I JEGO SKUTKI SPOŁECZNE. 11. POLITYKA OCHRONY PRACY (KODEKS PRACY, NAJWAŻNIEJSZE ARTYKUŁY). 12. ZCHARAKTERYZUJ (KRÓTKO) SYSTEM OŚWIATOWY W POLSCE. 13. OCHRONA ZADROWIA – JEJ ZADANIA I PROBLEMY. 14. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – OPISZ SYSTEM. 15. PODAJ ANALIZE SWOT TEOJEGO MIASTA POWIATOWEGO I JEGO REGIONU. 16. PODAJ WIZJE I NAJWAŻNIEJSZE PIORYTETY W STRATEGII ROZWOJU TEOJEGO MIASTA

POWIATOWEGO. 17. PODAJ I KRÓTKO ZCHARAKTERYZUJ 5 NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ SPOŁECZNYCH

W POLSCE W 2012 R. (NP. PODWYŻSZENIE WIEKU EMERYTALNEGO DO 67 LAT). 18. WADY I ZALETY MIASTA CHOJNIC (TYLE SAMO WAD I ZALET).

Brak komentarzy
Pobierz dokument