Polityka Zagraniczna Państw Współczesnych, Egzaminy'z Politologia
Marta0421
Marta0421

Polityka Zagraniczna Państw Współczesnych, Egzaminy'z Politologia

DOCX (28 KB)
6 str.
25Liczba odwiedzin
Opis
Polityka Zagraniczna Państw Współczesnych - wybrane zagadnienia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

1. Funkcje polityki zagranicznej państwa Funkcja adaptacyjna

• adaptacja poprzez dostosowywanie do zmian w otoczeniu • adaptacja poprzez oddziaływanie (np. interwencje USA) • polityka nieprzejednania, promotywowana lub zachowawcza

Funkcja ochronna • zagwarantowanie państwu i społeczeństwu wieloaspektowego bezpieczeństwa • zapewnienie przetrwania państwa • niemożliwe jest jednostronne zagwarantowanie bezpieczeństwa • obecnie wzrasta rola bezpieczeństwa ekonomicznego, zwłaszcza energetycznego • również bezpieczeństwo ekologiczne • w tym także opieka dyplomatyczna nad obywatelami

Funkcja informacyjno-reprezentacyjna • zapewnia kontakty państwa z innymi • reprezentacja symboliczna (misja) • intencjonalne przekazywanie informacji i opinii (np. dobre sprzedanie informacji • negatywnej) • kształtowanie wizerunku państwa

Funkcja koordynacyjna • nadanie spójności aktywności państwa na arenie międzynarodowej • harmonizacja działań podejmowanych przez różne ministerstwa • misje dyplomatyczne muszą się dostosowywać do wytycznych MSZ

Funkcja negocjacyjno-organizatorska • inicjowanie, organizowani i wykorzystanie kontaktów międzynarodowych • zapewnienie możliwie najlepszego kontekstu działań państwa na arenie

międzynarodowej • zawieranie umów dwu- i wielostronnych

Funkcja integracyjna • tworzenie, utrzymywanie wspólnoty np. wszyscy chcemy, żeby Polska była

bezpieczna • naród jest codziennym plebiscytem • umacnia grupową mentalność „my - oni”

2. Środki polityki zagranicznej państwa Środki polityczne

• oświadczenia i deklaracje polityczne • szeroko pojęta działalność dyplomatyczna (np. tajna dyplomacja Chińczyków –

wszystko załatwiają, ale nie wypowiadają się w mediach na ten temat) • dyplomatyczne środki rozwiązywania sporów międzynarodowych

Środki ekonomiczne • sankcje gospodarcze • produkty materialne, usługi, kapitał • stosunki gospodarcze • pomoc gospodarcza

Środki wojskowe • zbrojenia i wojna • zagraniczna obecność wojskowa • pomoc wojskowa

Środki kulturowo-ideowe • kultura i dyplomacja kulturalna (np. Instytuty Konfucjusza) • ideologia

Inne środki • wywiad • udział w wielostronnych operacjach pokojowych

3. Kręgi decyzyjne według Rogera Hilsmana A – wewnętrzny krąg decyzyjny – elita decyzyjna

B – drugi krąg decyzyjny – zaplecze administracyjne C – trzeci krąg decyzyjny – partie polityczne, ruchy społeczne, grupy nacisku, społeczeństwo

Wewnętrzny krąg decyzyjny • szef rządu/głowa państwa oraz szef rządu – rdzeń decyzyjny – ogólne nadanie

kierunku polityki zagranicznej • osobiści doradcy szefa rządu • eksperci • przedstawiciele służb specjalnych i wojskowych

Drugi krąg decyzyjny • zaplecze administracyjne (np. tłumacze, sekretarki) • personel MSZ • służby wywiadowcze • ciągłość i stałość procesu decyzyjnego • zapewnienie właściwych warunków technicznych

Trzeci krąg decyzyjny • partie polityczne • ruchy społeczne • grupy nacisku (lobbing) • opinia publiczna

4. Fazy procesu decyzyjnego Faza badania – pozyskiwanie i wymienianie się ważnymi informacjami

• wypełniania przez personel dyplomatyczny, wywiad, wojsko oraz analityków MSZ • kodowanie informacji, klasyfikowanie, interpretowanie oraz magazynowanie lub

przekazywanie danych • Faza analizy – proces oceny związków pomiędzy dostępnymi informacjami oraz ewaluacja

różnorakich opcji w odniesieniu do celów i wartości • decydenci analizują otrzymane dokumenty • na ich podstawie, przy pomocy ekspertów, formułują możliwe opcje (scenariusze)

Faza wyboru – wybranie jednej opcji (maksymalizacja zysków) • wybór jednej z opcji • implementacja • ewaluacja skutków podjęcia decyzji

5. Racjonalność w polityce zagranicznej 6. Uwarunkowania polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych • Mocarstwo nuklearne, jedyne supermocarstwo po zakończeniu zimnej wojny • Największy producent na świecie, najwyższe PKB • Największe nakłady na siły zbrojne na świecie • Największy konsument energii na świecie, przed Chinami i Rosją • Najlepsze uczelnie wyższe na świecie

Główne wyzwania • Cykliczność w równowadze sił • Błędne decyzje w przeszłości – kwestie wizerunkowe (np. wojna w Wietnamie, w Iraku,

Guantanamo) • Procesy globalizacyjne • Terroryzm i zagrożenia asymetryczne (ISIS) • Unilateralizm kontra multilateralizm (jednobiegunowość vs wielobiegunowość konflikt na

Ukrainie Ruch bezwizowy

• Element polityki emigracyjnej • Kryterium to wyłącznie <3% odrzuconych wniosków wizowych • Nie decydują o tym żadne kwestie polityczne • Prezydent nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia 7. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych (2015) • Zastąpiła NSS2010

• Amerykańskie przywództwo nie podlega wątpliwości, pytanie jedynie jakie to ma być przywództwo

• Koniec misji w Afganistanie • Walka z ISIS (budowa koalicji ponad 60 państw) • Nacisk na rozwój stosunków z państwami Azji i Pacyfiku • Zwiększenie inwestycji w Afryce • Otwarcie na normalizację stosunków z Kubą • Kontynuacja negocjacji z Iranem w ramach grupy P5+1 • Nowa polityka klimatyczna, we współpracy z ChRL • Umacnianie sojuszu z Europą • Wspieranie stabilności na obszarze MENA (tereny objęte arabską wiosną) • Zabezpieczenie przed cyberatakami na USA • Walka z zagrożeniem antyterrorystycznym • Wzmacnianie światowej ochrony zdrowia np. wirus Ebola • Wspieranie wschodzących demokracji • Wspieranie młodych liderów w różnych państwach • Zwiększanie potencjału obronnego USA • Wsparcie pokojowego wzrostu Chin • Strategiczne partnerstwo z Indiami • Uznanie rosyjskich działań na Ukrainie za agresję • Potwierdzenie ważności art. 5 Paktu Północnoamerykańskiego • Obietnica pomocy dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji 8. Polityka zagraniczna USA w okresie prezydentury Donalda Trumpa State of the Union

• Priorytetowe kwestie wewnętrzne – Make America great again • Donald Trump poświęcił zdecydowaną większość czasu na analizę rozmaitych

problemów wewnętrznych • Zwalczanie radykalnego terroryzmu islamskiego • Zwalczanie radykałów tzw. Państwa Islamskiego • Potwierdzenie sojuszu z Izraelem • Wycofanie się USA z Trans Pacyfic Partnership (TPP) • Silne wsparcie dla NATO, ale wezwanie sojuszników do wywiązywania się ze

zobowiązań finansowych 9. Uwarunkowania polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej • Położenie geopolityczne • Najludniejsze państwo świata – 1,35 mld (2013) • Jedno z największych terytorialnie państw świata – 9 596 960 km2 • Duże zróżnicowanie narodowościowe i etniczne • Chiny nie są państwem – to cywilizacja • Druga potęga gospodarcza świata • Jedna z najbardziej energochłonnych gospodarek świata • Ekspansja gospodarcza i polityczna, zwłaszcza w Afryce i Azji Środkowej • Mocarstwo atomowe • Kwestia tajwańska • Kwestia tybetańska • Status specjalny – Makao i Hongkong 10. Cele w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej Dwa cele strategiczne

• Ochrona suwerenności i integralności terytorialnej • Realizacja idei ponownej reunifikacji kraju

■ Chiny przeciwstawiają się wszelkim próbom secesji Tajwanu ■ Przeciwstawiają się także uznaniu niezależności Tybetu i Xinjiangu ■ Na świecie są tylko jedne Chiny, należą do nich zarówno kontynentalne Chiny,

jak i Tajwan, integralność i suwerenność terytorium nie może zostać naruszona ■ ChRL za pokojowym uregulowaniem kwestii tajwańskiej

Pozostałe cele • Zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju chińskiej gospodarki: projekt

One Belt, One Road (2013) – Silk Road Economic Belt (SREB) oeaz Marine Silk Road (MSR) → teraz The Belt and Road Initiative (BRI)

• Pokojowy i zrównoważony rozwój • Pełna integracja Chin ze społecznością międzynarodową i uczestnictwo w

organizacjach międzynarodowych 11. Nowe Chiny i nowa polityka zagraniczna • ChRL zaczynają wyznaczać nowe trendy w gospodarce, nauce, kulturze, a także polityce

(program kosmiczny) • Pojawiają się propozycje utworzenia grupy G-2 wraz ze Stanami Zjednoczonymi • ChRL, wg American Goldman Sachs Group, w 2041 r. będzie miała PKB wyższy od PKB

Stanów Zjednoczonych • Soft power: Pekin 2008, Expo Szanghaj 2010, Instytut Konfucjusza • Zgodnie z teorią George’a Modelskiego, trudno utrzymać pozycję dominującą na świecie

przez więcej niż 100 lat; dominacja USA zgodnie z teorią długich cykli w latach 1945-2045 • George Friedman – jeżeli Chiny nie rozwiążą swoich problemów, rozpadną się na wiele

mniejszych państw • Jedno państwo, dwa systemy • Polityka Chinese Dream od 2013 r. 12. Uwarunkowania polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej • Największe terytorialnie państwo – ponad 17 mln km2 • Strefy czasowe: UTC +3 do +12 • Państwo federalne (85 podmiotów, 46 obwodów, 22 republiki, 9 krajów, 3 miasta wydzielone

– Moskwa, Sewastopol, Petersburg, 4 okręgi autonomiczne) • Krym • Federacja Rosyjska jest prawną sukcesorką ZSRR → status stałego członka RB ONZ • 6 miejsce wśród gospodarek świata • Uzależnienie gospodarki od eksportu surowców • Ponad 140 mln obywateli, ujemny przyrost naturalny • Duże zróżnicowanie etniczne • Znaczne dysproporcje w rozmieszczeniu ludności • bardzo zróżnicowane otoczenie geopolityczne • Rządy autorytarne czy demokratyczne? 13. Atuty polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej • Euroazjatycka Unia Gospodarcza? • Bogate zasoby surowcowe • Broń jądrowa (ok 4700 głowic, w tym 2675 strategicznych) • Liczna armia, znaczne siły konwencjonalne • Status stałego członka RB ONZ • Członkostwo w Szanghajskiej Organizacji Współpracy • Korzystne położenie geopolityczne • Cel: Arktyka 14. Wyzwania dla polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej • Nieprzyjazne otoczenie geopolityczne? • Rywalizacja geopolityczna z Chinami i USA • Kwestia Rosjan w byłych republikach ZSRR • Krytyka zbyt bliskich relacji np. z Iranem, Syrią czy Koreą Północną; zaangażowanie w Syrii • Krytyka postawy FR w ramach RB ONZ (Syria) • Zbytnie powiązanie sektora surowcowego z polityką zagraniczną • Spory i potencjalne konflikty (np. Wyspy Kurylskie) 15. Uwarunkowania polityki zagranicznej Niemiec • Centralne położenie w Europie • Republika federalna • Powierzchnia: 357 000 km2

• Ludność: 81 mln (pochodzenie niemieckie ok. 80%, polskie korzenie ok. 1,5 mln osób – 1,9%)

• Obecny szef MSZ – Heiko Maas (SPD) • Utrzymuje stosunki z ponad 190 państwami, także 354 konsulów honorowych • Państwo członkowskie ONZ, UE, G-8, G-20, OECD, NATO • Znaczący potencjał gospodarczy • Korzystne położenie geopolityczny • Próby mediacji np. format normandzki (Niemcy, Francja, Ukraina, Rosja) • Liczni imigranci z Turcji (3,7%); problem niekontrolowanego napływu uchodźców/

imigrantów zwłaszcza od 08.2015 r. 16. Główne obszary polityki zagranicznej Niemiec • Działania na rzecz ochrony praw człowieka • Pomoc humanitarna • Zapobieganie konfliktom • Promocja niemieckiej kultury • Współpraca gospodarcza • Polityka energetyczna i ochrona środowiska • Kryzys migracyjny • Rozbrojenie • Zwalczanie terroryzmu • The 2030 Agenda for Sustainable Development • Zwalczanie cyberprzestępczości • Poszanowanie prawa międzynarodowego • Globalna polityka zdrowotna 17. Podstawowe cele polityki zagranicznej Niemiec (wystąpienie H. Maasa, 2018) • Przemówienie z 16.05.18 r. • Zapobieganie globalnym podziałom i protekcjonizmowi • Zaangażowanie w procesy negocjacyjne na Ukrainie, w Syrii oraz dotyczące irańskiego

programu atomowego (JCPOA) • Poszanowanie zasady nieproliferacji • Kandydatura Niemiec dotycząca niestałego członkostwa w RB ONZ • Potrzeba modernizacji finansów UE • Integracja europejska filarem polityki zagranicznej Niemiec • Relacje transatlantyckie jako drugi filar 18. Uwarunkowania brazylijskiej mocarstwowości • Czynnik świadomościowy – przekonania o mocarstwowości • Uzyskanie niepodległości w 1822 r. • Rozległe terytorium: 8,5 mln km2 (5 miejsce na świecie); 47,5% powierzchni Ameryki

Południowej’ ludność 203 mln • Korzystne położenie geograficzne • Bogactwa naturalne • Krajobrazy • Ludność 207 mln (5 miejsce na świecie) • Biali 53,7%, mulaci i metysi 38,5%, czarni 6,2%, pozostali 0,9% (liczna Polonia – nawet ok.

1,8 mln, Curitiba 400 000 na 1,8 mln mieszkańców) 19. Zarys polityki zagranicznej Brazylii 20. Brazylia jako mocarstwo regionalne • Portugalska ,,wyspa’’ wśród hiszpańskojęzycznych państw • Monarchia do 1889 r. – odmienny system polityczny zapewnił stabilność władzy • Rywalizacja z Argentyną o przywództwo w regionie • Baron Rio Branco i wspieranie USA pod warunkiem że ich polityka nie stoi w sprzeczności z

koncepcjami brazylijskimi • W polityce pragmatyzm pozbawiony ideologicznych przesądów, elastyczny, umożliwiający

realizację różnych wariantów działań dyplomatycznych, jego jedynym celem jest

urzeczywistnienie brazylijskiego interesu narodowego, definiowanego przez siły polityczne sprawujące władzę

• Dyplomacja efektów a nie dyplomacja prestiżu • Niezalena Polityka Zagraniczna – reorientacja polegała na zakwestionowaniu dwubiegunowej

natury ówczesnych stosunków międzynarodowych, ignorując walkę ideologiczną i polityczną. Dążono do rozszerzenia stosunków gospodarczych i politycznych na kraje socjalistyczne, Trzeciego Świata i Azji.

• Podstawowym celem wytyczonym przez rządy wojskowe było osiągnięcie przez Brazylię pozycji mocarstwa regionalnego wiązało się to z: odmową uznania mechanizmów i zasad w SM które wykluczałyby zmiany w SM oraz pozycji i statusie poszczególnych jego uczestników.

• Jako mocarstwo regionalne domagała się uznania i poszanowania swoich interesów przez wspólnotę międzynarodową. Zawierane sojusze miały być zgodne z jej interesami narodowymi.

• Dyplomacja brazylijska odrzucała automatyczną koordynację polityki z jakimkolwiek państwem jeśli nie było to zgodne z jej obiektywnymi interesami.

• Gibson i redefinicja stosunków z USA – opieranie stosunków na realistycznych podstawach uznając różnice w interesach, taktyczne sojusze

• W Brazylii silne poczucie własnej wielkości i potencjału, wycofanie się brazylijskich wojskowych i rozpad świata dwubiegunowego wpłynął korzystnie na wzrost znaczenia tego kraju. Wprowadzone reformy wewnętrzne pozwoliły wyjść jej z kryzysu.

21. Uwarunkowania polityki zagranicznej Japonii 22. Doktryna Yoshidy i doktryna Fukudy • Sformułowana na początku lat 50 przez premiera Shigeru Yoshidę • Zakładała że Japonia pozostając pod ochronnym parasolem sił zbrojnych USA będzie

rozwijać się ekonomicznie, bez obciążeń związanych z koniecznością utrzymywania armii, finansując działania amerykańskiego sojusznika na arenie międzynarodowej

• W ten sposób odbudowa zniszczonych przez II WŚ wysp postępowała dużo szybciej • Przez dwie dekady Japonia ograniczała się do biernego popierania polityki amerykańskiej 23. Uwarunkowania polityki zagranicznej Islamskiej Republiki Iranu 24. Polityka zagraniczna Iranu po 2013 roku

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument