Polityka Zagraniczna Polski, Egzaminy'z Politologia
Marta0421
Marta0421

Polityka Zagraniczna Polski, Egzaminy'z Politologia

DOCX (37 KB)
8 str.
23Liczba odwiedzin
Opis
Polityka Zagraniczna Polski - wybrane zagadnienia.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 8
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI

1. Uwarunkowania wewnętrzne obiektywne – wymień i opisz Środowisko geograficzne państwa: istotnymi dla Polski elementami środowiska

geograficznego są: • Położenie w środku Europy- szanse odgrywania roli kraju tranzytowego, pomostowego

dla rozwijania transportu na linii Wschód-Zachód., • Stosunkowo duża zasobność w surowce naturalne m.in. energetyczne, skupienie na

pozyskiwaniu energii z własnych zasobów a nie szukaniu alternatywnych dostawców, zasoby gazu z łupków skalnych jako istotne uzupełnienie dla gazu ,,klasycznego’’

• W większości naturalny charakter granic państwowych – Polska posiada uznane przez wszystkich sąsiadów granice.

Potencjał ludnościowy: • Liczba ludności, gęstość zaludnienia, tempo przyrostu naturalnego, struktura wieku

ludności, skład narodowościowy, wielkość emigracji i liczba imigrantów • W Polsce mieszka 38,1 mln ludzi, (6 miejsce w UE), obecnie ma miejsce ujemny przyrost

naturalny (-0,4 promil.), rozpoczynający się proces starzenia się społeczeństwa • Potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny

• Stwarzanie warunków do zaspokajania rosnących potrzeb materialnych i ogólnocywilizacyjnych społeczeństwa. Słabością Polski jest niewielki potencjał naukowo- techniczny. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w relacji do PKB w Polsce od początku transformacji są niewystarczające.

• Gospodarka polska, choć dość elastyczna i dobrze radzi sobie z globalnym kryzysem finansowym, jeśli nie będzie oparta na innowacyjności to nie sprosta konkurencji.

• Potencjał militarny – posiadanie go dostarcza środków wojskowych do prowadzenia polityki zagranicznej a zwłaszcza polityki bezpieczeństwa.

System społeczno-polityczny • Polska od około 25 lat jest państwem demokratycznym w którym organy władzy są

wyłaniane w wyborach powszechnych. Jest to jednak system jeszcze nie w pełni dojrzały, co przejawia się w niskiej kulturze politycznej rządzących i dominujących na scenie politycznej partii politycznych.

• Ważną rolę pełnią wolne media aspirujące do reprezentowania całej opinii publicznej. Rolą mediów w demokratycznym państwie powinno być rzetelne informowanie i współuczestniczenie w społecznej kontroli, prowadzonej przez pastwo polityki zagranicznej.

2. Uwarunkowania wewnętrzne subiektywne Percepcja środowiska międzynarodowego przez własne społeczeństwo i państwo oraz

postawy społeczne wobec innych państw • W procesie postrzegania swojego środowiska międzynarodowego przez państwo i

społeczeństwo kształtuje się i zmienia wizerunek innych podmiotów oraz zjawisk międzynarodowych. Postrzeganie międzynarodowe może być mimowolne, spontaniczne lub też dokonywane profesjonalnie z udziałem specjalistów.

• Postrzeganie środowiska międzynarodowego oraz podstawy społeczne wobec innych państw i narodów są zależne od kultury politycznej, poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz od reprezentowanego przez nie systemu wartości, przekonań religijnych i dominującej ideologii. Percepcja stanowi krok wstępny do zdobywania wiedzy o ni i do formułowania ocen i wniosków dla polityki zagranicznej. Jeśli percepcja jest adekwatna do rzeczywistości, pozwala zrozumieć świat i właściwie określać granice swobody i możliwości osiągania celów polityki zagranicznej.

• Bardzo ważne znaczenie ma doświadczenie historyczne które rzutuje na sposób postrzegania otoczenia własnego państwa oraz rozumienia własnych interesów narodowych i państwowych.

Koncepcje polityki zagranicznej • Koncepcja polityki zagranicznej państwa stanowi pewien przemyślany wyobrażony stan

rzeczy i spraw który powinno się urzeczywistniać. Jest więc kategorią subiektywną,

należącą do sfery świadomości społecznej: wyraża wartości i interesy społeczeństwa (nardu), które mają być realizowane poprzez stosunki państwa ze środowiskiem międzynarodowym. Te wartości i interesy przybierają w koncepcji postać systemu celów podstawowych (strategicznych).

• Koncepcja będąc ogólnym planem działania nie jest w pełni ujawniana, natomiast opinii publicznej jest udostępniona jedynie doktryna polityki zagranicznej, która zawierza spójny wewnętrznie i zhierarchizowany system celów.

• Po okresie poszukiwań w latach 1991-1992 wykształcił się wyraźny zachodni kierunek polskiej polityki zagranicznej, który do dziś przeważa nad pozostałymi kierunkami aktywności międzynarodowej Polski. W ramach tej opcji zasadnicze znaczenie miało sformułowanie celów przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO, oraz ukształtowanie partnerskich stosunków z Niemcami i USA. Drugi zasadniczy kierunek stanowi polityka wschodnia koncentrująca się w pierwszym okresie na likwidacji dotychczasowych więzi zależności imperialnej od ZSRR a następnie rozliczaniach historycznych i budowie traktatowych podstaw stosunków dwustronnych ze wschodnimi sąsiadami.

• Jakość oraz aktywność własnej służby zagranicznej i dyplomacji • Znaczący czynnik ludzki, kwalifikacje i predyspozycje osobowościowe polityków i

urzędników, jak i cały system organizacyjny służby zagranicznej i dyplomacji. • Wpływ polityków: przywódców państw, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych

czy parlamentarzystów na politykę zagraniczną jest bezpośredni i bardzo duży, to właśnie oni są jej aktorami i decydentami. W procesie realizacji polityki zagranicznej państw najbardziej bezpośrednio jest zaangażowany personel służby zagranicznej i dyplomacji. Rola tych służb nadal pozostaje duża, mimo znaczącego wpływu na ich funkcjonowanie stale dokonującego się postępu naukowo-technicznego. Niezwykle ważne są więc kwalifikacje i predyspozycje indywidualne osób w nich zatrudnionych. One w największym stopniu realizując decyzje zwierzchników i podejmując własne decyzje operacyjne mogą przyczyniać się do zapewnienia efektywności racjonalności tej polityki.

3. Uwarunkowania zewnętrzne obiektywne – wymień i opisz • Trendy ewolucji najbliższego danemu państwu środowiska międzynarodowego

• Procesy zachodzące w systemie międzynarodowym wyłaniają trendy ewolucji sytuacji międzynarodowej. Najważniejsze dla każdego państwa są te trendy które zachodzą w najbliższym jego otoczeniu międzynarodowym. Bliskość w znaczeniu powiązań danego państwa oraz bliskość terytorialna.

• Sposób uzależnienia polityki zagranicznej państwa od trendów ewolucji sytuacji międzynarodowej bywa różny; warunkują go atrybuty siły państwa i możliwości wpływu na innych uczestników stosunków międzynarodowych. Im większy potencjał gospodarczy czy militarny tym bardziej niezależna politycznie (suwerenne państwo).

• Tendencje wpływające na politykę zagraniczną polski od 1989r. np.: zjednoczenie Niemiec w 1990r., rozpad bloku wschodniego i ZSRR w latach 1989-1991r., przyśpieszenie integracji europejskiej, utworzenie UE, transformacja wewnętrzna i poszerzania NATO, ewolucja polityki USA wobec Europy, kryzys finansowy w świecie zachodnim rozpoczęty w 2008r.

• Pozycja państwa w systemie stosunków i roli międzynarodowych • Pozycja jest synonimem miejsca zajmowanego przez państwo a może być oznaczana

wskaźnikami ilościowymi lub/i jakościowymi. • Polska zajmuje od 1989r. dość ważną i wysoką pozycję jako państwo które

przeprowadziło udaną transformację swojego systemu politycznego i ustroju społeczno- gospodarczego, pokojowo ułożyło stosunki ze wszystkimi sąsiadami, przystąpiło do najpotężniejszego sojuszu polityczno-wojskowego (NATO) i najsilniejszej organizacji integracyjnej UE. Ważnym elementem tej pozycji jest również uczestnictwo w organizacjach jak ONZ, OBWE czy Rada Europy. Duże znaczenie w kręgu europejskim ma udział Polski w Trójkącie Weimarskim oraz strukturach współpracy subregionalnej: Grupie Wyszehradzkiej, Radzie Państw Morza Bałtyckiego i Inicjatywie Środkowoeuropejskiej.

• Struktura i zasięg umownych powiązań międzynarodowych państwa oraz obowiązujące prawo międzynarodowe

• Obowiązujące prawo międzynarodowe stwarza określone obowiązki dla jego stron. Istniejące normy bezwzględnie obowiązującego prawa (ius cogens) takie jak zawarte w KNZ. Obowiązek ich przestrzegania dotyczy nawet państw niebędących jej stronami.

• Sprawy bezpieczeństwa Polski opierają się przede wszystkim na wielostronnym Traktacie Północnoatlantyckim i kilku deklaracjach i umowach dwustronnych.

4. Uwarunkowania zewnętrzne subiektywne – wymień i opisz • Międzynarodowa percepcja danego państwa i narodu oraz oczekiwania i wymagania

stawiane danemu państwu przez inne państwa • Percepcja państwa i społeczeństwa jest bardzo zróżnicowana a na uwagę zasługują przede

wszystkim wypaczone obrazy i negatywne stereotypy, np. niesprawiedliwe oceny tzw. Polskich obozów koncentracyjnych i eksterminacji Żydów na polskiej ziemi w czasie okupacji niemieckiej.

• Koncepcje polityki zagranicznej innych państw • W stronę państwa kierowane są koncepcje polityki zagranicznej innych państw, zwłaszcza

z grona sojuszników i partnerów z UE, a także wschodnich sąsiadów. Decydenci polityczni i urzędnicy państwowi powinni je właściwie odczytywać. Do tego potrzebny jest odpowiedni zespół analityków.

• Jakość oraz aktywność służby zagranicznej i dyplomacji innych państw • Współczesna dyplomacja innych państw czy dyplomacja UE jest profesjonalna. Rośnie

również znaczenie wielostronnej dyplomacji konferencyjnej i potrzeba prowadzenia dyplomacji prewencyjnej, zwłaszcza w ramach UE, NATO i OBWE. Polska dyplomacja stoi przed poważnymi wyzwaniami a one stwarzają rosnące potrzeby profesjonalizacji służby zagranicznej i dyplomacji.

5. Uwarunkowania wewnętrzne polityki zagranicznej PRL • Przejęcie władzy w Polsce przez komunistów – zmiana ustroju; rząd na uchodźstwie w

Londynie • Straty w potencjalne ludzkim; repatriacje • Obecność wojsk radzieckich w Polsce (300-400 tysięcy po wojnie, ok. 70 tysięcy w latach

80.) • Koncepcje polityki zagranicznej PRL

6. Uwarunkowania zewnętrzne polityki zagranicznej PRL • Decyzje wielkich mocarstw dotyczące Polski – zmiany terytorialne • Zmiana geopolityczna w Europie Środkowo-Wschodniej – Polska w radzieckiej strefie

wpływów • Zimnowojenny podział Europy (świata)

7. Polityka zagraniczna PRL w latach 50. i 60. Etap I (1945-1956)

• Ustalenie przebiegu granicy z ZSRR (VIII 14945) • Idea solidarności słowiańskiej (panslawizm – wszyscy jesteśmy jedną wielką

słowiańską rodziną) • Układ polsko-czechosłowacki (III 1947) • Układy z Bułgarią, Rumunią, Jugosławią i Węgrami • Uznanie KRL-D w 1947 r. • Stosunki dyplomatyczne z ChRL od 1949 r. • RWPG (1949) • Polska – NRD (Układ zgorzelecki) – uznanie granicy, VII 1950 • Powstanie Układu Warszawskiego – 1955 r.

Kierunki polityki zagranicznej po 1956 r. • Po X 1956 r. trzy główne kierunki polskiej polityki zagranicznej

➔ Wobec najbliższego otoczenia (sojusznicy)

➔ Wobec państw kapitalistycznych ➔ Wobec krajów rozwijających się

8. Polityka zagraniczna PRL w latach 70. Etap II (1956-1981)

• Unormowanie stosunków z ZSRR (zadłużenie, obecność wojsk radzieckich w Polsce)

• Rozwój współpracy z Czechosłowacją i NRD (stosunki handlowe, kredyty z NRD, łączenie rodzina niemieckich – 1957)

• Adam Rapacki (szef MSZ 1956-1968) • Od 1964 (wybór Breżniewa) wzrosła lojalność Polski względem ZSRR • II seria układów sojuszniczych: 1965-1970 (odnawiano, przedłużano stare) • Interwencja w Czechosłowacji w 1968 r. • Zmiany mechanizmów w ramach UW i RWPG (miały być bardziej

przyjacielskie, równiejsze, państwa sowieckie miały mieć więcej do powiedzenia)

Koncepcje polityki zagranicznej w latach 70. • Znowelizowana Konstytucja PRL w 1976 r. - polityka zagraniczna PRL oparta

na ➔ Interesach Narodu Polskiego ➔ Solidarności z państwami socjalistycznymi ➔ Pokojowym współistnieniu i współpracy z państwami o odmiennych systemach

9. Polityka zagraniczna PRL po roku 1981 Etap III (1981-1989)

• Stan wojenny w Polsce: 13 XII 1981 – 22 VII 1983 • Zaniepokojenie w bratnich państwach • Napięcia w stosunkach z ZSRR • Szczyty RWPG i UW w Warszawie w 1985 r. • Spór z NRD (Zalew Szczeciński 1985-1989)

Koncepcje polityki zagranicznej 1986 r. • Deklaracja PRL z lipca 1986 r. w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie ➔ Umacnianie sojuszu z państwami socjalistycznymi ➔ Działania na rzecz odprężenia w SM ➔ Popieranie narodów walczących o wolność ➔ Umacnianie ONZ (plan Jaruzelskiego) ➔ Rozbrojenie ➔ Współpraca gospodarcza z wszystkimi partnerami ➔ Propagowanie polskiej kultury i dobre relacje z Polonią

Etap III (1981-1989) • Odnowienie stosunków z państwami komunistycznymi na Dalekim Wschodzie,

a w tym z ChRL (gen. Jaruzelski, 1986) • Pierwsza wizyta przedstawiciela państwa UW na tak wysokim szczeblu w

Chinach od 1962 roku • Obrady Okrągłego Stołu w Polsce – 1989 • Początek demontażu obozu socjalistycznego

10. Początki polityki zagranicznej III RP – Jesień Ludów • System komunistyczny był niereformowalny • Strukturalny kryzys komunizmu • Interakcja pozytywna – wspieranie zmian w państwach socjalistycznych przez

państwa Zachodu • Obrady Okrągłego Stołu w Polsce – zakończono w 04.1989, wybory 4.06.1989 • Sukces Solidarności • Powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego (12.09.1989) • Podobne zmiany w NRD, na Węgrzech, Czechosłowacji i Rumunii • ZSRR uznaje kierunek przemian – stopniowo tracił wpływy w regionie

11. Informacja dot. PZ ministra Krzysztofa Skubiszewskiego (1990) • Niewątpliwą i największą zasługą Krzysztofa Skubiszewskiego podczas sprawowania

funkcji ministra spraw zagranicznych w latach 1989-1993 była odbudowa wizerunku Polski w świecie .

• 14 listopada 1990 Skubiszewski podpisał z Hansem-Dietrichem Genscherem układ graniczny między Polską a Niemcami, gwarantujący uznanie przez RFN granicy na Odrze i Nysie. W okresie jego urzędowania zapoczątkowane zostały rokowania dotyczące członkostwa Polski w NATO.

Expose K. Skubiszewskiego z 1990 r. • Główny cel: przywrócenie pełnej niepodległości • Interes narodowy podstawą polityki zagranicznej oraz polska racja stanu • Zmiany w Europe wpływają na sytuację międzynarodową w Polsce • Pozyskanie zagranicznego wsparcia • Starania o udział Polski w konferencji międzynarodowej dotyczącej

zjednoczeniu Niemiec – nie ma jedności Europy, bez jedności Niemiec • Podziały ideologiczne tracą na znaczeniu • Globalna rywalizacja supermocarstw ustępuje miejsca dialogowi i współpracy • Znika zagrożenie wojenne • Szansa, by trudne położenie geopolityczne i geostrategiczne Polski uczynić

atutem • Polska będzie współtworzyć system bezpieczeństwa europejskiego • Istotnym narzędziem tego systemu KBWE • Zapowiedź bliskiej współpracy z Niemcami i ZSRR • Stosunki z ZSRR oparte na partnerstwie • Dążenie do uznania zachodniej granicy Polski przez Niemcy • Zainteresowanie kierunkiem południowym (Jugosławia, Włochy) oraz

północnym (współpraca państw bałtyckich) • Rozszerzenie powiązań politycznych z Zachodem, w tym z USA • Rozbudowa zaniedbanych stosunków z Ameryką Łacińską • Dążenie do redukcji ogromnego zadłużenia Polski • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, a zwłaszcza ONZ • Znoszenie barier i tworzenie ułatwień w ruchu osobowym • Rozwój kontaktów z Polonią • Szansa na stopniowe dochodzenie do konfederacji europejskiej, tzw. idea

Mitteranda • Wspólnoty Europejskie podstawą integracji europejskiej: celem stowarzyszenie • Udział w rokowaniach rozbrojeniowych • Rokowania dotyczące taktycznej broni nuklearnej • Zapewnienie dostaw surowców • Rokowania dotyczące statusu wojsk radzieckich w Polsce • Zacieśnienie relacji z Australią i Nową Zelandią • Chęć nawiązania i wykorzystania stosunków z Republiką Korei, ZEA, Katarem

i Omanem • Wykorzystanie normalizacji stosunków z Izraelem i Chile • Chęć poprawy obrotów handlowych z ChRL • Polska zainteresowana współpracą w Afryce • Europa z ulgą wita „koniec Jałty”

12. Polityka zagraniczna za rządów SLD-PSL w latach 2001-2005 Exposé W. Cimoszewicza 2002 r.

• Priorytet przyznany kwestiom europejskim i transatlantyckim • Promocja polskiej gospodarki • Wymóg kreatywności i inicjatywy w ramach procesów globalizacyjnych • Włączenie Polski w walkę z terroryzmem: misja stabilizacyjna w Iraku, ISAF w

Afganistanie • Uzyskanie korzystnych warunków przystąpienia

• Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w UE • Wspieranie współpracy między NATO a Rosją • Polska za reformą OBWE • Nowoczesna dyplomacja to w mniejszym stopniu cylinder i frak, w większym

zaś – przetargi, kontrakty i kredyty • Rozwój współpracy z USA • Wśród głównych partnerów – Niemcy • Strategiczne partnerstwo polsko-ukraińskie • Strategiczne znaczenie regionów pozaeuropejskich

13. Polityka zagraniczna Polski za rządów PiS (2005-2007) Exposé Minister SZ Anny Fotygi 2007 r.

• Cele ▲ Umocnienie pozycji Polski w UE ▲ Zapewnienie bezpieczeństwa, zwłaszcza energetycznego ▲ Zwiększenie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej

• Wierność wartościom, służenie doświadczeniem • Zasada „nic o nas bez nas” • Zacieśnienie relacji z V4 oraz państwami bałtyckimi • Tzw. Polityka jagiellońska • Wiarygodność Polski na światowych rynkach finansowych • Pozycja Polski w UE powinna odpowiadać jej formalnemu statusowi (szóste

państwo Wspólnoty) • Istotna suwerenność państwa w ramach UE, obrona tożsamości narodowej • Solidarność energetyczna – za bliższą współpracą z Norwegią, przeciwdziałanie

niekorzystnym projektom • Polska za dalszym rozszerzaniem UE (wymieniona Turcja, Ukraina i państwa

bałtyckie)

14. Dualizm w polskiej polityce zagranicznej w latach 2007-2010 • Konflikt na linii prezydent L. Kaczyński a rząd PO-PSL w latach 2007-2010 • Dualizm w polityce zagranicznej: BBN kontra MSZ • Polityka jagiellońska vs polityka zrównoważona • Koniec rozłamu po wyborze B. Komorowskiego na urząd prezydenta RP w 2010

r. • Przykłady

▲ Ratyfikacja traktatu lizbońskiego → Kaczyński nie chciał podpisać ratyfikacji (ratyfikacja 10.10.2009, w życie 1.12.2009)

▲ Szczyt RE – kto ma pierwszeństwo w reprezentowaniu kraju → afera krzesłowa

▲ Gruzja 2008 – szczyt 5 prezydentów w Tbilisi, wg rządu było to zbytnie drażnienie Rosji

15. Cele polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej • 2011 • Pierwszeństwo w proponowaniu tematów rozmów • Prowadzenie rozmów • Cele polskiej prezydencji

• Integracja europejska jako źródło wzrostu • Bezpieczna Europa – żywność, energia, obronność • Europa czerpiąca korzyści z otwartości

16. Informacja dot. polskiej polityki zagranicznej ministra Grzegorza Schetyny (2014) Expose Grzegorza Schetyny

• 6.11.2014 • Minister Sikorski pozostawił polską dyplomację w dobrej kondycji • PKB Polski to 230% naszego PKB z 1990 r.

• Ostatnie wydarzenia dowodzą słuszności koncepcji dwóch filarów polityki zagranicznej Polski: członkostwa w UE i NATO

• Większy nacisk na pozaeuropejski wymiar polityki zagranicznej, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej

• Rosja zakwestionowała ład międzynarodowy w 100-lecie wybuchu I WŚ • Polska za wdrożeniem Planu Gotowości Sojuszu w ramach NATO • Za pogłębieniem współpracy z USA • Polska zainteresowana zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy z Bliskiego Wschodu

(negocjacje z Iranem) • Polska za dostosowaniem dyplomacji unijnej do największych wyzwań • Za wzmacnianiem roli Trójkąta Weimarskiego • Szacunek i wsparcie dla Ukrainy • Pozytywna ocena roli Białorusi (chwilowe zbliżenie Białoruś-Polska-Niemcy) • Uważamy, że stosunki polsko-rosyjskie mogą być dobre ale zwrot wraku i budowa

pomnika w Smoleńsku: Nie zapominamy o tym! • Polska nie zrezygnuje ze starań o przystąpienie do strefy euro, ale brak określonej daty • Pogłębianie integracji europejskiej, przeciwdziałanie skutkom kryzysu, zwiększenie

konkurencyjności oraz współpraca UE ze strategicznymi partnerami • Energia: za utrzymaniem równowagi pomiędzy ambitnymi celami klimatycznymi i

wzrostem gospodarczym • Wśród priorytetów umacnianie stosunków z Niemcami i Francją • ChRL: strategiczny partner RP w Azji • Duże nadzieje: Japonia, Republika Korei, Indie, Wietnam, Indonezja, Singapur, Mjanma i

inne państwa ASEAN • Wznowienie obecności dyplomatycznej w Mongolii • Program Go Africa • Wzmocnienie dyplomacji ekonomicznej w Ameryce Łacińskiej oraz regionie Zatoki

Perskiej • Deklaracja wsparcia zagranicznych działań polskich przedsiębiorców • Kontynuacja starań o przyznanie niestałego członkostwa w RB ONZ (2018-2019) • Wsparcie dla uchodźców syryjskich, także dla Kurdów • Troska o utrzymanie więzi z 20-milionową Polonią • Efektywne wykorzystanie środków przesuniętych z budżetu Senatu do MSZ na ten cel,

m.in. finansowanie TVP Polonia

17. Informacja ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza (2018) • Polityka zagraniczna kształtowana zgodnie z wolą obywateli • Zagwarantowanie narodowej niepodległości i suwerennej państwowości • Pozycja międzynarodowa Polski zależna od jej pozycji w NATO i UE • UE znajduje się w kryzysie • Wojskowa obecność USA podstawą bezpieczeństwa europejskiego • Rosja zagrożeniem dla podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych • Bezpieczeństwo narodowe najwyższym priorytetem w polityce zagranicznej RP • Dążenie do wzmocnienia obecności wojskowej NATO w regionie • Polska za polityką otwartych drzwi w ramach NATO (przyjęcie Ukrainy i Gruzji) • Dalsze pogłębianie więzi z USA • Poczucie odpowiedzialności za działania Polski w ramach RB ONZ • Członkostwo Polski w UE wzmacnia pozycję Rzeczpospolitej na arenie międzynarodowej • Jednym z głównych zadań – zapewnienie równoprawnego i podmiotowego udziału Polski

w procesie integracji europejskiej (sprzeciw wobec Europy dwóch prędkości) • Deficyt demokracji w UE to nie figura retoryczna, a rzeczywistość z głębokimi

konsekwencjami politycznymi • Za utrzymaniem wysokiego poziomu finansowania z funduszy strukturalnych • Za rozwiązaniem kryzysu migracyjnego, przeciwko systemowi kwotowemu • Niemcy głównym partnerem politycznym i gospodarczym w UE • Francja pozostaje dla nas ważnym partnerem

• Wśród najbliższych partnerów także Zjednoczone Królestwo, Włochy, Hiszpania oraz Holandia

• Coraz istotniejsza rola oraz wsparcie Grupy Wyszehradzkiej • Na znaczeniu zyskuje inicjatywa Trójmorza • W interesie Polski i Europy pragmatycznie stosunki z Rosją • Niepodległa, demokratyczna i stabilna Ukraina jest z polskiego punktu widzenia

niezbędnym elementem porządku i bezpieczeństwa europejskiego • Istnienie niepodległej Białorusi leży w żywotnym interesie Polski • Naszym głównym partnerem na kontynencie azjatyckim jest ChRL. W ubiegłym roku nasze

obroty handlowe osiągnęły blisko 30 mld USD. Rośnie pozycja Polski w transporcie towarów pomiędzy Chinami i Europą; już dziś 90% transportu kolejowego pomiędzy Chinami a Unią Europejską przechodzi przez terminal w Małoszewiczach

• Wzmocnienie współpracy z Japonią i Republiką Korei • Dalszy rozwój relacji z Indiami i partnerami ASEAN • Plany intensyfikacji stosunków z Australią i Nową Zelandią • Za rozwojem stosunków z Izraelem • Polonia to niezwykle ważny element narodowej wspólnoty. Pamiętamy o niej zwłaszcza w

roku, w którym przypada setna rocznica odzyskania niepodległości. Poza granicami Polski mieszka ok. 20 mln naszych rodaków lub osób o polskich korzeniach

• Nowa ustawa repatriacyjna • Pomoc rozwojowa jest inwestycją w stabilność i bezpieczeństwo świata, a przez to i Polski.

Zgodnie z Wieloletnim programem pomocy rozwojowej na lata 2016-2020 głównymi odbiorcami polskiej pomocy są: Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal i Tanzania

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 8 str.
Pobierz dokument