Postanowienia - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)
Filip_B
Filip_B

Postanowienia - Notatki - Prawo administracyjne, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet w Białymstoku (UwB)

2 str.
777Liczba odwiedzin
Opis
Prawo: notatki z zakresu prawa administracyjnego przedstawiające postanowienia administracyjne.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

A. Postanowienia

W toku postanowienia wyjaśniającego organ administracji państwowej wydaje postanowienia (art. 123 $ 1) . Do wyjątków należą sytuacje , w

których organ wydaje postanowienia przed wszczęciem postępowania

(art. 31 $ 2 ) lub po jego zakończeniu (art. 264 $ 1 , art. 267 , 108 $ 2 i

art. 113) . Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających z toku postępowania , lecz nie rozstrzygają co do istoty sprawy (art. 123 $

2) Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii proceduralnych , a

ponieważ mogą być wydawane na podstawie przepisów kodeksu , są

aktami stosowania proceduralnego prawa administracyjnego . W razie wątpliwości czy dany fakt organu jest postanowieniem czy

decyzją albo innym aktem administracji , należy uwzględnić treść tego

aktu , a nie jego nazwę (formę ) . „Błędne nazwanie prze organ

administracji państwowej postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji ostatecznej – decyzją , nie zmienia charakteru prawnego tego

aktu jako postanowienia . Również błędne nazwanie rozstrzygnięcia

organu w sprawie podlegającej załatwieniu w formie decyzji –

postanowieniem , nie zmienia charakteru tego aktu jako decyzji.

Postanowienia mogą mieć formę pisemną lub mogą być ogłaszane ustnie .

Postanowienia , od których na mocy wyraźnego przepisu kodeksu służy

zażalenie lub skarga do NSA , organ doręcza na piśmie . Ustne zgłoszenie

postanowień , na które służy zażalenie jest dopuszczalne tylko w przypadkach wymienionych w art. 14 $ 2 (art. 125).

Postanowienia pisemne powinny zawierać następujące elementy :

oznaczenie organu administracji państwowej , datę wydania

postanowienia , oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu , powołanie podstawy prawnej , rozstrzygnięcie ,

pouczenie , czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do NSA

oraz podpis z podaniem imienia , nazwiska i stanowiska służbowego

osoby upoważnionej do jego wydania .

Organ może odstąpić od uzasadnienia postanowienia na podstawie art. 107 $ 4 (art. 126). Do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy art.

109- 113 dotyczące doręczenia decyzji , związania organu wydaną

decyzują, uzupełnia , sprostowania i wyjaśnienia decyzji .

3. Zakończenie postępowania administracyjnego

Faza zakończenia postępowania administracyjnego , która rozpoczyna się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego , tj. po ustaleniu rzeczywistego stanu sprawy administracyjnej , obejmuje przeprowadzenie przez organ prowadzący postępowanie czynności zmierzających do ustalenia konsekwencji prawa materialnego w odniesieniu do strony postępowania , czyli wiążącego prawnie rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji. Faza zakończenia procedury administracyjnej nie ogranicza się tylko do etapu wydania decyzji (zawarcia ugody ), ponieważ obejmuje również czynności strony i organu podejmowane po wydaniu decyzji (art. 109-113) . Faza wydania decyzji obejmuje określenie konsekwencji stosowanej normy prawa

docsity.com

materialnego (sylogizm subsumpcyjny), sporządzenie i podpisanie decyzji oraz doręczenie względnie ustne ogłoszenie decyzji .

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument