Pp, skrypt i, Egzaminy'z Prawo
Maximus94
Maximus94

Pp, skrypt i, Egzaminy'z Prawo

DOC (211 KB)
26 str.
2Liczba pobrań
483Liczba odwiedzin
Opis
Podstawy Prawa
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 26
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 26 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 26 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 26 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 26 str.
Pobierz dokument

1. Istota i pojęcie prawa, Normy i przepisy prawne, System prawa; stosunek prawny (istota prawa, normy prawne i ich rodzaje, stosunek prawny, zdarzenie prawne, stosowanie prawa, wykładnia prawa: rodzaje wykładni, źródła prawa, akt prawny, luki w prawie, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa)

W każdym kraju jest inny system prawa, każdy to prawo odbiera inaczej np. Polska pozytywistyczny

model prawa, zaś Chiny – Konfucjusz, kraje arabskie – religia islamska. To co dla nas jest normalne

dla innych niekoniecznie i odwrotnie np. w krajach arabskich zakaz odsetek od kredytów czy

kamieniowanie ludzi, we Francji sankcjonuje się narzeczeństwo. Polska 30 tys. prawników, Hiszpania

100 tys., Chiny 13 tys.

Prawo jest kształtowane też przez inne normy – np. moralne, religijne czy obyczajowe.

Przed 1918 było kilka różnych systemów prawa na ziemiach polskich. Wprowadzono normy kolizyjne

międzydzielnicowe.

Jest wiele koncepcji prawa :

a) pozytywistyczna – nie ma związku miedzy prawem i moralnością

b) psychologiczna – Petrażycki – społeczeństwo musi zgadzać się na normy, na im więcej się zgadza tym lepiej dla systemu

1. Prawo – zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.

Prawo materialne – prawa i obowiązki

Prawo formalne – dochodzenie swoich praw

Art. 89-91 konstytucji – hierarchia aktów prawnych w Polsce.

Kodeks – ustawa, np. kodeks cywilny.

Nowelizacja – wprowadzenie, zmiana lub uchylenie czegoś.

Tekst jednolity – ustawa i wszystkie nowelizacje do niej. Może ogłosić marszałek sejmu.

Ustawy ogłaszana są w Dzienniku Ustaw.

Akty powszechnie obowiązujące – konstytucja, ustawa, umowa międzynarodowa, rozporządzenie,

akty prawa miejscowego.

Subsumcja – dopasowanie sytuacji do danej normy.

Vacatio legis – okres od przyjęcia ustawy do czasu wejścia w życie.

Art. 3.

1. Ustęp

1) punkt

a) litera

z) tiret

za

zz) tiret drugi

zza

Systematyzacja przepisów : część, księga tytuł, dział, rozdział, oddział

Świadomość prawna : ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące

zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.

Praworządność – stan faktyczny, w którym podstawowe dziedziny stosunków społecznych są

uregulowane przepisami prawnymi i przepisy te są przez organy państwowe ściśle przestrzegane.

2. Norma prawna : wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

Cechy normy : generalna – do każdego, abstrakcyjna – jak najszersza sytuacja.

Budowa normy prawnej : hipoteza – określenie sytuacji, dyspozycja – sposób postępowania, sankcja

– dolegliwości za niestosowanie.

Lex imperfecta – bez sankcji

Rodzaje norm :

Imperatywna – bezwzględnie wiążąca

Dyspozytywna – względnie wiążąca

Semimperatywna – minimum

Normy prawne a moralność : pozytywna, negatywna, obojętna

Przepis prawny – elementarna część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest artykuł,

paragraf, itd.

Przepisy blankietowe – przepisy tylko z sankcją.

3. Stosunek prawny : stosunek społeczny uregulowany przez prawo. 5 elementów : prawo podmiotowe, obowiązek odpowiadający prawu podmiotowemu, podmiot prawa,

podmiot obowiązku, przedmiot stosunku prawnego.

Prawo podmiotowe – przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od

innego podmiotu prawa pewnego zachowania się np. oddania pieniędzy. Prawo podmiotowe dzieli się

na bezwzględne i względne.

4. Zdarzenie prawne : każde zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego.

dzielą się na:

działania – zależne od woli człowieka • zdarzenia sensu stricto – niezależne od woli człowieka np. śmierć człowieka, klęski żywiołowe

działania dzielą się na:

• czyny prawne – takie zdarzenia, które zostały dokonane bez zamiaru wywołania skutków prawnych (złodziej włamujący się do mieszkania ma zamiar ukraść, a nie wywołać skutki prawne. Dzielą się na dozwolone i niedozwolone (zabronione przez prawo)

• akty prawne – zdarzenia wywołane w zamiarze wywołania skutków prawnych np. umowa sprzedaży. Dzielą się na czynności prawne, akty administracyjne, orzeczenia sądowe konstytutywne

5. Stosowanie prawa : posługiwanie się przez organy publiczne przepisami prawnymi jak instrumentami służącymi do podejmowania decyzji.

Stosowanie prawa :

1. Ustalenie istnienia lub braku między stronami stosunku prawnego np. czyn karny

2. Stworzenie, zniesienia, zmiana między stronami nowego stosunku prawnego – np. rozwód

Stosowanie prawa :

1. Ustalenie stanu faktycznego.

2. Ustalenie normy prawnej dla danego stanu.

3. Wnioskowanie i wydanie decyzji.

Kwalifikacja prawa – ustalenie normy prawnej.

6. Wykładnia prawa i jej rodzaje : interpretacja prawa – zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.

zróżnicowanie wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący:

• wykładnia autentyczna – dokonywana przez tego, kto przepis ustanowił • wykładnia legalna – dokonywana przez upoważniony do tego organ państwa (1947-1989

Rada Państwa, 1989-1997 Trybunał Konstytucyjny, Konstytucja 1997 nie wyznaczyła nikogo do oficjalnego pełnienia roli wykładniczej)

• wykładnia operatywna (praktyczna) – na użytek aktów stosowania prawa objętych kompetencją danego organu mogą jej dokonywać wszystkie organy władzy publicznej, szczególne znaczenie ma tu wykładnia sądowa

• wykładnia doktrynalna (naukowa) – każdy może dokonać prywatnie wykładni prawa na swój użytek, lecz nie ma ona dla nikogo mocy wiążącej.

zróżnicowanie wykładni ze względu na metodę :

• wykładnia słowna – polega na wykonywaniu interpretacji przepisów prawnych przy wykorzystaniu reguł znaczeniowych i konstrukcyjnych języka prawnego i naturalnego

• wykładania systemowa – polega na ustaleniu rzeczywistego znaczenia przepisów ze względu na ich usytuowanie w systematyce wewnętrznej aktu normatywnego

• wykładnia celowościowa – jej istota wyraża się w ustaleniu znaczenia przepisu zgodnie z celem, jaki chciał osiągnąć ustawodawca stanowiąc ten przepis

• wykładnia historyczna – okoliczności powstania przepisu

zróżnicowanie wykładni ze względu na jej wyniki :

• wykładnia stwierdzająca – tak samo jak słowna • wykładnia rozszerzająca – szersze niż ze słownej • wykładnia zwężająca – przyjmuje węższe rozumienie przepisu niż wynikałoby to z wykładni

literalnej

7. Źródła prawa : sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne.

Akty powszechnie obowiązujące : Kon. Ust. Um. M. Rozp. APM

Akty wewnętrzne : Uchwały Rady Ministrów, Zarządzenia premiera i ministrów

Organy promulgacyjne – Dzennik Ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe

Ustawa – najważniejsze sprawy kraju.

Tryb uchwalania ustawy :

1. Inicjatywa ustawodawcza : 15p. lub komisja, senat, prezydent, Rada Ministrów, 100 000 obywateli

2. Pierwsze czytanie – komisje, b. ważne cały sejm

3. Drugie czytanie – sprawozdanie komisji dla sejmu, poprawki – do komisji, bez poprawek – trzecie

czytanie

4. Trzecie czytanie – przedstawienie sprawozdania i głosowanie

Ustawy – quorum i zwykła większość głosów

Ustawa „pilna” – Rada Ministrów i tylko dwa czytania

Do senatu – 30 dni, przyjęta lub do sejmu – zwykła większość

Prezydent – 21 dni – veto, TK, podpis = veto – 3/5 głosów

Dziennik ustaw – wchodzi w życie po 14 dniach.

Umowa międzynarodowa – ratyfikacja Prezydent, niektóre zgoda sejmu. a) pokój, sojusz, itd.

b) wolność praw lub obowiązków zagwarantowanych w konstytucji

c) członkostwo w organizacjach

d)finansowe obciążenie państwa

e) sprawy wymagające regulacji ustawowej

inne – premier informuje sejm o przedłożeniu prezydentowi.

Rozporządzenia : RM, Premier, Ministrowi, Prezydent, Przewodniczący komitetów Celem jest wykonanie ustawy.

DzU – 14 dni

Akty prawa miejscowego : Samorząd terytorialny i organy administracji rządowej, inne instytucje

np. kuratorium.

Wojewoda – rozporządzenia : porządkowe – jakieś imprezy, wykonawcze wojewody : Wojewódzki

dziennik urzędowy (14 dni)

8. Akt prawny : ujęty w odpowiedniej formie wyraz woli państwa – zarówno o charakterze ogólnym (ustawa), jak i dotyczący indywidualnej sprawy np. decyzja podatkowa.

Akty prawne :

Normatywne – normy prawne do wszystkich np. ustawa

Nienormatywny – wydane przez organy w imieniu państwa np. sądy

Publikacja aktów prawnych : DzU, Monitor Polski, Dzienniki ustaw niektórych ministerstw

Kodeks : obszerny, jednolity akt normatywny

Doskonalenie prawa : unifikacja – ujednolicenie na danym terenie, inkorporacja – zebranie zasad w

jeden zbiór, kodyfikacja – zebranie w kodeks

Kodeks Hammurabiego – XVIII w. p. n. e.

Prawo Dwunastu Tablic – 500 pne

Kodeks Justyniana – 528r.

1896 r. kodeks cywilny niemiecki

Polska przed wojną : 1928 postępowania karnego, 1930 postępowania cywilnego, 1932 karny, 1933

zobowiązań, 1934 handlowy

Polska po wojnie : 1964 rodzinny i opiekuńczy, 1964 cywilny, 1961 morski, 1974 pracy 1997 karny,

1997 kodeks spółek handlowych

9. Luki w prawie : tam gdzie powinno być uregulowanie prawne, a go po prostu nie ma.

Analogia legis – analogia z ustawy

Analogia iuris – analogia z prawa

Nie ma analogii w procesie karnym.

10. Kolizje przepisów prawnych : stosunek prawny jest uregulowany więcej niż jednym przepisem.

1. Kolizja w czasie – przepisy wprowadzające lub przejściowe

2. Kolizja w przestrzeni – różne części kraju, różne kraje

Przepisy kolizyjne tworzą prawo międzynarodowe prywatne.

a) prawo osobowe – przez obywatelstwo

b) prawo rzeczowe – na terenie gdzie się znajduje

c) oceny umów i innych aktów prawnych – tam gdzie zawierano umowę

Lex superior derogat legi inferiori – ustawa nadrzędna uchyla podrzędną

Lex posteriori derogat legi priori – akt późniejszy uchyla akt wcześniejszy

Lex specialis derogat legi generali – prawo o większym stopniu szczegółowości należy stosować

przed prawem ogólniejszym.

Superfluum – zbędny, powtarzający się przepis

11. Systematyka prawa :

System prawa – całokształt obowiązujących w państwie przepisów, z uwzględnieniem ich podziału na

gałęzie, oraz zespół zasadniczych idei przewodnich o które opiera się system państwa, a także

podstawowe idee prawne.

Prawo publiczne i prywatne – Ulpian : interes państwa, jednostki, Jellinek – uprawnienia jednej ze

stron, równość. Bieling i Sambo – między państwem i obywatelami, między obywatelami, Thón :

interwencja państwa, wniosek obywatela

Prawo materialne i formalne – najważniejsze istota prawa; jak egzekwować materialne – służebne

Prawo międzynarodowe i wewnętrzne.

Podział prawa na gałęzie : Publiczne i prywatne.

Konstytucyjne,administracyjne(nieskodyfikowane), finansowe, cywilne(prywatne), rodzinne(prywatne

i publiczne), pracy, karne, procesowe (karne, cywilne, administracyjne).

Prawo europejskie : sensu stricto – UE, sensu largo – organizacje zachodnioeuropejskie

Źródła prawa Europejskiego :

PIERWOTNE • traktaty ustanawiające Wspólnoty • niepisane zasady prawne • prawo zwyczajowe

POCHODNE Rozporządzenie – akt prawny zawierający normy prawne, mają bezpośrednią moc

obowiązywania w państwach członkowskich, są publikowane w dzienniku urzędowym Wspólnot Europejskich, PE i KE

Dyrektywa – wiąże państwo tylko co do celu, jaki należy osiągnąć, pozostawiając mu swobodę wyboru drogi; państwa są obowiązane dokonywać wykładni prawa wewnętrznego zgodnie z treścią dyrektyw, wydawane są przez Radę UE czasami wspólnie z PE

Decyzja – dotyczy indywidualnego przypadku – może być skierowana do osób fizycznych i osób prawnych lun państwa członkowskiego, Rada UE lub KE

Zlecenie i opinia – nie mają mocy wiążącej; wydawane są głównie przez Komisję Europejską

Nieoznaczone akty prawne: rezolucje, uchwały, projekty, komunikaty etc.

Organy UE : PE : 736, max 750, Strasburg, 5 lat(powszechne i bezpośrednie), głównie opiniotwórczy i kontrolny, niektóre akty – np. przyjęcie nowego członka.

RUE : przedstawiciele rządów, 6 miesięczne cykle przewodnictwa – teraz Hiszpania, organ wydający prawo, decyzja : jednogłośna lub kwalifikowaną większoścą, lub zwykłą większością. Kwalifikowana większość – 55% państw członkowskich, 65% mieszkańców UE

KE : Bruksela, komisarze 5 lat – potwierdzone przez PE, Jose Manuel Barroso, Janusz Lewandowski – komisarz ds. budżetu, uchwały – bezwzględna większość głosów

•..1 Uruchamia procesy decyzyjne RUE •..2 Wydaje akty wykonawcze – uzupełnienie Rady •..3 Reprezentowanie Wspólnoty i państw członkowskich

TS : Luksemburg, 27 sędziów na 6 lat, 8 rzeczników, Pierwszy rzecznik – rozdział spraw, wniosek końcowe Wielka Izba – 13, Izby – 5 lub 3

TO : Luksemburg, 25 członków przez RUE na 6 lat, wspiera PE w kontroli finansów, sporządza sprawozdanie, a PE udziela absolutorium KE

2-3.Elementy prawa cywilnego – część ogólna (pojęcie i zakres prawa cywilnego, zasady p.c., stosunek cywilnoprawny, podmioty p.c. – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, czynności prawne, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, przedstawicielstwo, przedawnienia)

1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego:

Prawo cywilne – zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami.

Cechy : głównie stosunki majątkowe, ale też osobiste; równorzędność stron, pełna i równa ochrona mienia, większość przepisów względnie obowiązująca, p.c. dotyczy każdego, prawo cywilne zakłada autonomiczność (jak chcę to zawieram, mogę kształtować jego treść), chyba, że delikt – samoistne źródło zobowiązania np. uszkodzenie cudzej rzeczy, szkoda na zdrowiu

Kodeks cywilny – podział : 1. część ogólna – zagadnienia wspólne dla pozostałych działów – ks. I 2. prawo rzeczowe – ks. II 3. prawo zobowiązaniowe – ks. III 4. prawo spadkowe – ks. IV

Ponadto : 5. rodzinne 6. na dobrach niematerialnych

Kiedyś dochodziło jeszcze prawo pracy i rodzinne – dziś osobne kodeksy

Źródła PC w Polsce : Kodeks cywilny – 1964 r., ale jest też wiele innych źródeł – np. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy prawo budowlane.

2. Zasady prawa cywilnego:

Klauzule generalne – zasady. Klauzula generalna – przepis prawny, który przez użycie ogólnych pojęć, podlegających ocenie organu stosującego prawo, ma na celu osiągnięcie elastyczności w stosowaniu prawa.

Są też klauzule dla całego prawa – np. wolność gospodarcza.

Klauzule w PC : 1. Zasady współżycia społecznego. 2. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. 3. Dowód obciąża tego, kto chce udowodnić 4. Jest domniemanie działania w dobrej wierze. 5. Dotyczy każdego w równej mierze. 6. Pelna i równa ochrona mienia. 7. Nie ma umowy wstecznej.

Ad. 1 – blankietowość – różne wartości w różnym czasie

3. Stosunek cywilnoprawny: oświadczenie woli, orzeczenie sądu, ustawodawca, zdarzenie np. śmierć

Stosunek cywilnoprawny – zachodzący między równorzędnymi prawnie stronami stosunki społeczne na tle majątkowym oraz nieliczne stosunki osobiste, regulowane przez normy prawa cywilnego.

a)podmiot stosunku – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną. b) przedmiot stosunku c) uprawnienia wynikające ze stosunku d) obowiązki wynikające ze stosunku

Prawa niezbywalne – podmioty nie mogą ich zmieniać np. prawo pierwokupu.

Prawo podmiotowe – przyznana i zabezpieczona przez normy prawa cywilnego oraz wynikająca ze stosunku prawnego możność postępowania w określony sposób.

Są też oczywiście granice sfery możności – klauzule generalne.

Prawo podmiotowe a uprawnienie – nie są to synonimy, na prawo podmiotowe może się złożyć więcej niż jedno uprawnienie.

Roszczenie – uprawnienie skonkretyzowane, skierowane do danej osoby

Prawa podmiotowe : względne i bezwzględny, majątkowe i niemajątkowe, przenoszalne i nieprzenoszalne.

4. Podmioty prawa cywilnego:

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci.

Osoba prawna – jednostka organizacyjna, która może występować jako samodzielny podmiot prawa. Podział : ze względu na stopień tworzenia : instytucjonalne, zrzeszeniowe, ze względu na cele : cele gospodarcze i cele niegospodarcze. Organy osób prawnych : organ, pełnomocnik ma tylko pełnomocnictwo.

Ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych – można tak samo ograniczyć.

Ułomne osoby prawne – np. spółki, jednak społki z.o.o. i akcyjne to osoby prawne. Czyli : Jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej – może tyle co zakłada akt. Spółki : komandytowa, jawna, partnerska, komandytowo – akcyjna

Konsument – czynność prawna niezwiązana z działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna.

Osoba prawna odpowiada tylko z majątku spólki – akcyjna lub z.o.o.. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnym, którym ustawa przewiduje zdolność prawną – majątek spółki, a w drugiej kolejności pieniądze akcjonariuszy.

Osobowość prawna – rejestracja, ustawa – ustawowe powołanie.

Organizacja musi mieć organy, jeżeli nie ma to jest kurator.

Skarb Państwa – osoba prawna, inne państwowe osoby prawne – np. szpital (skarb panstwa nie odpowiada)

Skarb państwa chroni Prokuratoria generalna.

5. Zdolność prawna:

Zdolność prawna – zdolność do występowania w charakterze podmiotu (strony) w stosunkach cywilnoprawnych od narodzin do śmierci.

Nasciturus – jeszcze nienarodzony – zdolność prawna warunkowa – jak urodzi się żywy

6. Zdolność do czynności prawnych:

Osoba fizyczna : a) pełna – 18 lat lub przez ślub b) częściowa – 13 lat, częściowe ubezwłasnowolnienie – kurator - własny zarobek - to co zostało mu dane - może być pełnomocnikiem dla mocodawcy Bezskuteczność zawieszona – póki nie potwierdzi przedstawiciel ustawowy, można wyznaczyć termin. c) brak – mniej niż 13 lat, całkowite ubezwłasnowolnienie (nie jest w stanie kierować własnym postępowaniem, może zawierać drobne czynności prawne) – opiekun

Uznanie za zmarłego : 10 lat (koniec roku kalendarzowego), 5 lat – pow. 70 lat, musi mieć więcej niż 23 lata, szczególne przypadki : katastrofa – 6mscy, przybycie do portu – 2 lata od wiadomości, nieprzewidziane zagrożenia (np. powódź) – 1 rok

Jak się odnajdzie – nieruchmości cofnięcie. Śmierć – dzień prawdopodobny lub w dniu uznania. Kommorienci – ci co razem zmarli.

Miejsce zamieszkania : tam gdzie zamierzamy razem przebywać – czynnik obiektywny i czynnik subiektywny, dziecko – miejsce zamieszkania rodziców lub jednego lub sąd opiekuńczy określa. Jest tylko jedno miejsce zamieszkania.

Dobra osobiste : kolokwium : - dobra osobiste są chronione - dobro osobiste – niematerialna wartość świata uczuć – są chronione konstytucyjnie, ale również w prawie cywilnym

Dobro osobiste – ochrona niemajątkowa : zaniechanie, usunięcie skutków, oświadczenie Dobro osobiste – ochrona majatkowa : zadośćuczynienie pieniężne – przy krzywdzie, zapłata na cel społeczny.

Nie mogą być zbyte. Dobra osobiste to czyjaś sprawa. Nie można przekazać.

Logika w prawie : I – musi być to i to Lub – lub, to i to Albo – albo to albo to

7. Czynności prawne:

To taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli.

Oświadczenie woli – akt woli i jego uzewnętrznienie. Nawet splunięcie i przybicie – musi być zrozumiały. Jest złożone wtedy, gdy można zapoznać się z treścią – np. dotarcie maila do skrzynki. Jeżeli przed śmiercią to i tak jest ważne.

Treść czynności prawnej i tworzonego przez się stosunku cywilnoprawnego : a) oświadczenie woli b) przepisy odnoszące się do danego rodzaju czynności prawnych c) zasady współżycia społecznego d) ustalone zwyczaje

czynności prawne : jednostronne lub dwustronne (testament i umowa), rozporządzające i zobowiązujące (przeniesienie własności i zapłata), odpłatne i nieodpłatne (sprzedaż, darowizna), konsensualne i realne (jedynie oświadczenie woli, oświadczenie woli i wydanie)

Przesłanki ważności czynności prawnych : 1. Posiadanie zdolności prawnej. 2. Brak sprzeczności z ustawą i zasadami współżycia społecznego. 3. Odpowiednia forma np. akt notarialny 4. Wolność od wad.

Może zostać unieważniona : nieważność bezwzględna i względna (człowiek, który zawarł może unieważnić).

Zawarcie umowy : 1. Złożenie i przyjęcie oferty. 2. W drodze aukcji lub przetargu – ogloszenie, zgłaszanie ofert, przyjęcie oferty 3. W drodze negocjacji.

Oferta – oferent, oblat, kontroferta; co i za ile, przyjęta bez zbędnej zwłoki gdy potwierdziło się.

Informacja a oferta – oferta jest potwierdzona, a informacja to zaproszenie do zawarcia umowy.

Aukcja – przebicie, przybicie – zawarcie umowy

Wadium – określona suma przed przystąpieniem do aukcji (zabezpiecznie) Jak się nie wywiąże – zwraca podwójne wadium Tryb negocjacyjny – wszystkie postanowienia, które były przedmiotem negocjacji – trzeba uwzględnić wszystko, aby zawrzeć umowę przez negocjację.

8. Forma czynności prawnych: obowiązek wynika z ustawy lub z zawartej wcześniej umowy

Forma zwykła – zrozumiała, najczęściej ustna. Formy szczególne : - zwykła forma pisemna – zastrzeżona pod rygorem nieważności, bez rygoru nieważności – forma pisemna dla dowodu - forma pisemna z datą pewną - forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym - forma aktu notarialnego - inne np. elektroniczne

9. Wady oświadczenia woli:

1. Brak świadomości lub swobody. 2. Pozorność np. żart 3. Błąd – mylne wyobrażenie o czymś, mylne oświadczenie woli, podstęp, błędy motywacyjne nie mają znaczenia. 4. Groźba – musi być bezprawna – niebezpieczeństwo majątkowe i osobiste

1,2 – nieważność bezwzględna 3,4 – nieważność względna – uchylenie oświadczenia musi być na piśmie – czas jeden rok

Termin – zdarzenie przyszłe pewne, jeżeli wypada w niedzielę lub w dzień wolny – można wykonać dzień później.

Warunek – zdarzenie przyszłe niepewne – np. sprzedam Ci jak się ożenisz, jak ktoś coś zrobił specjalnie, to się nie ziścił.

10. Przedstawicielstwo:

- dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie

Przedstawicielstwo –polega na tym, że czynność prawna dokonana zostaje przez osobę zwaną przedstawicielem, w imieniu innej osoby, zwanej reprezentantem, oraz, że pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Przedstawicielstwo : a) ustawowe – wynika z danej ustawy np. rodzicielstwo b) pełnomocnictwo – na woli mocodawcy : - ogólne – rózne czynności prawne w imieniu mocodawcy – np. administrowanie - rodzajowe – jednego rodzaju, np. sprzedaż - szczególne – konkretna rzecz np. sprzedanie

11. Przedawnienia :

Dawność – zasiedzenie, przemilczenie, terminy zawite, przedawnienie

Przedawnienie – polega na tym, że po upływie wskazanego przez prawo terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia.

Dotyczy to majątku : 10 lat, 3 lata – roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, świadczenia okresowe, naprawienie szkody, 2 lata – przedsiębiorcy hotelowi i gastronomiczni, 1 rok – związane z transportem i przewozem, 0,5 roku – roszczenie przewoźnika wobec innego przewoźnika.

Można się zrzec korzystania z przedawnienia.

Za każdy okres przedawnia się osobno (np. przy świadczeniu okresowym). Biegnie od kiedy miał oddać, jak nieokreślone to następnego dnia.

Zawieszenie biegu przedawnienia : 1. Dzieci przeciw rodzicom – czas trwania władzy rodzicielskiej. 2. Przeciw opiekunom i kuratorom – czas trwania. 3. Jeden małżonem względem drugiego – czas trwania. 4. Czas trwania przeszkody w dochodzeniu roszczeń. (siła wyższa)

Przerwanie biegu przedawnienia : 1. Czynność przed sądem w celu dochodzenia roszczenia. 2. Uznanie roszczenia przez dłużnika 3. Wszczęcie mediacji !!! – nowość, pewnie na egzaminie.

Roszczenie stwierdzone prowomocnym orzeczeniem sądu – tylko 10 lat (samo)

4. Elementy prawa cywilnego – zobowiązania (źródła zobowiązań, zasada swobody umów, umowy nazwane (sprzedaż, najem), nienazwane, odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa; ochrona konsumenta - niedozwolone klauzule umowne;)

Zobowiązanie – stosunek prawny, w którym jedna za stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania czyli świadczenia.

Świadczenie – np. zapłata, wykonanie usługi czy zwrot rzeczy

Wierzyciel – prawo pomiotowe wobec dłużnika, lecz tylko wobec dłużnika – prawo podmiotowe względne, wierzytelność i dług

Zobowiązanie solidarne – dłużników lub wierzycieli, dla jednego jak dla wszystkich – sami potem regulują

Prawo zobowiązaniowe – część ogólna i szczegółowa.

Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, występujące z takim natężeniem, iż nie da mu się zapobiec zwyczajnie używanymi środkami. – głównie gwałtowne działania przyrody i jakieś wojny. (nie można przewidzieć, nie można zapobiec, pochodzi z zewnątrz)

Szkoda – uszczerbek w obeznym i przyszłym majątku, jakiego poszkodowany doznaje wzbrew swojej woli. Szkoda to różnica między dwoma stanami majątkowymi – tym po i tym przed szkodą. (ekonomiczna – majątek np. piorun, prawna – ktoś odpowiedzialność np. firma ubezpieczeniowa za piorun.)

Szkoda majątkowa – strata, utracony zysk Szkoda majątkowa – na mieniu, na osobie Wysokość szkody – rynkowa, szczególna, emocjonalna

Podstawa odpowiedzialności za szkodę – umowa (ubezpieczenie) albo ustawa Naprawienie szkody – restytucja naturalna albo restytucja pieniężna Odpowiedzialność za szkodę [majątkową i niemajątkową (różne co do ludzi)]

1. Źródła zobowiązań : 1. Czynności prawne – najczęściej umowy 2. Czyny niedozwolone. 3. Akty administracyjne – stosunek między organem państwowym a adresatem, ale też między adresatami – np. obowiązek dostarczenia czegoś podczas wojny 4. Inne zdarzenia – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (np. zapłacenie rachunku sąsiada, kiedy on nie może (pozytywne) albo bezpodstawne wzbogacenie – szczególny rodzaj nienależne świadczenie.

Ad. 1. Umowa – zgodne oświadczenie woli stron prowadzące do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego. a) umowa nazwana – są to normy uregulowane prawnie np. sprzedaż. b) umowa nienazwana – jej treść ani część treści nie odpowiada umowom nazwanym c) umowa mieszana – zawiera alementy normy nazwanej – np. hotelowa

a) jednostronnie zobowiązująca – jedna strona tylko prawa, druga obowiązki – np. darowizna b) dwustronnie zobowiązująca : prawa i obowiązki dla obu stron - wzajemne – obie świadczenie, które jest ekwiwalentem świadczenia drugiej strony np. najem

a) odpłatne – np. sprzedaż b) nieodpłatne – np. darowizna

a)konsensualna – tylko odpowiednie oświadczenia woli b) realna – złożenie woli i wydanie rzeczy np. przechowanie

Umowa przedwstępna Dodatkowe zastrzeżenia umowne : zawarte w umowie

a) zadatek – w poczet wynagrodzenia, jest odszkodowowaniem, przepada, można domagać się podwójnego zwrotu

b) umowne prawo odstąpienia c) odstępne

2. Zasada swobody umów :

W granicach wyznaczonymi przepisami i zasadami współżycia społecznego strony dysponują swobodą – czy w ogóle zawierać, z kim zawierać, jaką nadać treść.

Nie jest to norma prawna, ale myśl przewodnia.

Ograniczenie swobody zawierania umów – przepisami w interesie społecznym – np. gdy jedna za stron przy umowie popełni przestępstwo.

3. Umowy nazwane (sprzedaż, najem) :

Umowa sprzedaży – zobowiązanie sprzedawcy przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydanie mu tej rzeczy, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy odpowiednią cenę.

Jest to umowa wzajemna i konsensualna. Własność : rzecz indywidualnie oznaczona – moment umowy, rzecz gatunkowo oznaczona lub przyszła – chwila wydania rzeczy, rzecz przesłana – przekazanie przewoźnikowi. Sprzedaż nieruchomości – tylko akt notarialny

Rękojmia : Ciąży odpowiedzialność za jakość i stan prawny. Odpowiedzialność sprzedawcy – bez względu czy o wadzie wiedział. Sprzedawca jest zwolniony, gdy kupujący wiedział oraz gdy wady fizyczne po wydaniu rzeczy z winy kupującego

Uprawnienia kupującego : 1. Wymiana – koszt sprzedawcy 2. Odstąpienie – ale nie wtedy, gdy sprzewaca od razu naprawi/wymieni 3. Obniżenie ceny 4. Naprawienie – gdy sprzedawca jest producentem

Akty staranności do danych uprawnień : a) zbadanie dostarczonych mu rzeczy – wady ukryte i wady jawne b) zawiadomienie sprzedawcy o wadach – w ciągu miesiąca, inaczej produkty zywnościowe c) zgłoszenie roszczeń – rok, budynki 3 lata

wada prawna – np. kradzione i tak jak przy innych wadach

Gwarancja – wszystko zależy od gwaranta.

Sprzedaż konsumencka : a) między przedsiębiorstwem a osobą fizyczną b) umowa mieści się w zakresie działalności sprzedawcy c) nabycie na cele koncupcyjne d) jest to rzecz ruchoma e) nie pochodzi ze sprzedaży upadłościowej oraz innego działania sądowego

.1 Cena – poinformować o cenie, poinformować o cenie ilośiowej

.2 Sprzedaż na raty, pow. 2000 zł, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz na życzenie kupującego – warunki umowy na piśmie

.3 Odpowiednie informacje o towarze, informacje przy towarze, umożliwienie sprawdzenia, na żądanie kupującego wyjaśnienie zasad umowy, musi wydać wszytkie elementy oraz intrukcje itd.

.4 Sprzedawca odpowiada – 6mscy i domniemanie, że była wada

.5 Zapewniania producenta itd. – sprzedawca nie odpowiada, gdy ich nie znał, nie mają znaczenia itd.

.6 Niezgodność – zły montaż, albo wynikający zły z instrukcji.

.7 Sprzedawca nie odpowiada, gdy kupujący wiedział albo powinien był wiedzieć.

.8 Kupujący – dwa miesiące od wykrycia wady, 14 dni dla sprzedawcy, 2 lata na wykrycie, rzeczy uzywane rok, żywność – krócej, rok na powiadomienie sprzedawcy, jeżeli sprzedawca wiedział to terminy nie mają znaczenia

.9 Nie można tego ograniczać umową, sprzedawca może wystąpic o odszkodowanie do producenta – ma 6 mscy

Gwarancja – wszystko zależy od gwaranta.

Sprzedaż na raty :

Tylko przedsiębiorstwo o działalności handlowej i tylko osoba fizyczna. 1. Sprzedawca może zastrzec w umowie natychmiastową spłatę po niezapłaceniu – ale przynajmniej dwóch, gdy wartoś to przynajmniej 1/5. 2.To samo co wyżej tylko może wystąpić o zwrot rzeczy, ale wcześniej wyznaczyć termin spłaty zaległości. 3. Kupujący może płacić przed terminem i odliczać odsetki. 4. Rękojmi nie można ograniczać. 5. Umowa nie może utrudniać kupująceu uprawnień z tytułu rękojmi Kredyt gotówkowy.

Prawo pierwokupu : umowne i ustawowe Umowa o dzieło : przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia Chodzi tylko o rezultat pracy. Musi mieć charakter trwały. Wynagrodzenie – ryczałtowe i kosztorysowe. Przyjmujący zamówienie – rękojmia.

Umowa najmu : wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz.

Dzierżawa – zyski Użyczenie – bezpłatne Podnajem Wypowiedzenie przy czynszu miesięcznym – miesiąc Bez wypowiedzenia – w sposób sprzeczny, naraża na uszkodzenie, zalega za dwa okresy płatności.

Umowa dzierżawy : wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić umówiony czynsz. - mogą być też dzierżawione prawa – np. łowieckie - może być korzyść - termin z dołu, bez umowy – półrocznie z dołu

Umowa pożyczki : dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy gatunkowo oznaczonych, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i jakości.

Czas oznaczony lub nieoznaczony (6 tyg. po wypowiedzeniu)

Umowa użyczenia : użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Wcześniej zwrot : niezgodnie z przeznaczeniem, pożyczanie komuś innemu bez zgody albo jeśli rzecz stała się potrzebna.

Jest niodpłatna, rzecz indywidualnie oznaczona, nie przechodzi prawo własności

Umowa zlecenie : przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Nie gwarantuje się efektu jak przy dziele. Zleceniodawca może wskazywać zleceniobiorcy. Jest odpłatne lub nieodpłatne.

Umowa przechowania : przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie.

Umowa realna – konieczne wydanie rzeczy.

Depozyt nieprawidłowy – nie te same, ale takie same np. pieniądze, własność przechodzi.

Umowa hotelowa : hotel zobowiązuje się dać gościowi używanie miejsca w hotelu oraz spełniać dodatkowe usługi i świadczenia, a także czuwać nad wniesionymi przez gościa rzeczami, w zamian za umówioną zapłatę.

Hotel – odpowiedzialność za rzeczy wniesione – wyjątek : szkoda wynikła z właściwości wniesionej rzeczy, spowodowała siła wyższa, powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub towarzysza, pracownika, odwiedzającego.

Szkoda – 100x za pokój, pojedyncza rzecz – 50x Pełna wysokość – wina hotelu, przyjęcie rzeczy do depozytu lub odmówienie przyjęcia, kiedy hotel musi – pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty. Te przedmioty są też zastawem pobytu gościa.

Poręczenie : umowa, w której poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela do wykonania zobowiązania dłuznika w przypadku, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Zabezpieczenie cudzej wierzytelności. Jest umową wtórną i gaśnie w raz z ustaniem zobowiązania głównego. Poręczyciel odpowiada solidarnie z dłużnikiem. Poręczyciel za dłużnika – roszczenie regresowe.

Umowa darowizny : darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Papiery wartościowe : dokumenty stwierdzające istnienie pewnych praw i wyposażone w taki przywilej, że realizacji praw w nich wymienionych możliwa jest wyłącznie na podastawie przedłożenia lub zwrotu takich dokumentów.

a) papiery imienne – na osobę – przelew i wydanie dokumentu b) papiery na zlecenie – imienne lub na osoby przeniesione w drodze indosu c) na okaziciela – nie są imienne

weksel – sporządzony w przewidzianej formie prawnej dokument, zobowiązuje wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk określonej osoby wymionej w tym dokumencie kwoty pieniężnej.

- weksel trasowany – wystawca, trasat (płaci), remitent - weksel własny – wystawca, remitent - weksel gwarancyjny – gwarancja

Czek – papier wartościowy zwierający skierowane do banku polecenie wypłacenia okazicielowi lub określonej imiennie osobie podanej w nim kwoty pieniężnej z rachunku wystawcy. Czek 10 dni. - konto czekowe w banku - czek kasowy – wypłacenie - czek rozrachunowy – przelanie na konto w tym samym banku - podróżnicze – podjęcie gotówki za granicą

4. Umowy nienazwane :

umowa nienazwana – jej treść ani część treści nie odpowiada umowom nazwanym

5. Odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa :

Odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa) – ma postać wyłączenie majątkową i może dotknąć tylko mienia, przybiera postać obowiązku naprawienia szkody. Jest to też odpowiedzialność osobista – można dochodzić na całym majątku obecnym i przyszłym. Przeciwieństem jest odpowiedzialność rzeczowa – tylko na danej rzeczy, bez względu na właściciela.

Odpowiedzialność deliktowa – stosunek prawny powstał przez szkodę i wcześniej nie łączył ich stosunek prawny, bądź też szkoda nie ma związku z istniejącym stosunkiem.

Odpowiedzialność kontraktowa – szkoda została wykonana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, a łączy ich wcześniejszy stosunek prawny – np. umowa lub inne zdarzenie prawne.

Zasady podparcia odpowiedzialności cywilnej : a) zasada winy b) zasada ryzyka c) zasada słuszności d) zasady współżycia społecznego

Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych : (odpowiedzialność deliktowa) Cel – kompensacyjny, prewencyjny, wcyhowawczy

a) odpowiedzialność za własne czyny wina – wadliwy stosunek psychiczny, wie lub powinien wiedzieć, że robi źle; umyślna, nieumyślna – niedbalstwo świadome i nieświadome Odpowiedzialność ponosi też podżegacz i pomocnik. Sprawca nie ponoci odpowiedzialności, gdy jest niepoczytalny, kalectwo fizyczne, obrona konieczna, wyższa konieczność, samoobrona Zgoda osoby pokrzywdzonej – rzeczy, nie ma ospowiedzialności, a np. tym co nie może rozporządzać – ciało jest Winę trzeba udowodnić.

b) odpowiedzialność za cudze czyny - odpowiedzialność za czyny niepoczytalnych (nadzór) – z ustawy lub z umowy, domniemanie winy – przypuszcza się zaniedbanie, naprawienie szkody można też od niepoczytalnego -odpowiedzialność za czyny osób, którym powierzono coś zrobić – domniewanie winy – wybór niewłaściwej osoby - odpowiedzialność za czyny podwładnych – pracodawca nie może się uwolnić od odpowiedzialności, pracownik za szkodę odpowiada też na zasadzie winy

c) odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funcjonariuszy państwowych Na takiej zasadzie jak osoby prawne. Państwowa osoba prawna – wtedy ponosi ona np. uczelnia. - ponosi za czynności służbowe - ograniczenie – gdy wyrokiem sądu, postanowieniem komornika, wtedy odpowiada za wyrok, a nie za czyn, jeżeli błąd wyroku w odpowiedni sposób się uzasadni - rozszerzenie – szkody na ciele - niewinne skazanie, niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie – odpowiada za skutek, a nie wyrok

d) odpowiedzialność przedsiębiorstw stosujących siły przyrody na zasadzie ryzyka – bezwzględnie wiązące – wyłączenie – siła wyższa, wina poszkodowanego, wina osoby, za którą przedsiębiorstwo nie odpowiada

e) odpowiedzialność posiadaczy mechanicznych środków komunikacji na zasadzie ryzyka, przedsiębiorstwo nawet za prywatne przejażdżki kierowcy, posiadacz samochodu ma roszczenie zwrotne wobec kierowcy (wina), odpowiada za każdego przewożonego – grzecznościowo – zasada winy, odpowiedzialność solidarna

f) odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na zasadzie ryzyka, nie odpowiada, gdy nie można było przewidzieć

g) inne przypadki odpowiedzialności za czyny niedozwolone a) szkody przez zwierzę – ten kto zwierzę chowa albo się nim posługuje – najczęściej właściciel b) wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie przedmiotu – ten kto pomieszczenie zajmuje c) zawalenie się budowli lub oderwanie części – posiadacz budowli, najczęściej właściciel

Wykonanie zobowiązań : Dłużnik – zobowiązanie wykonć zgodnie z jego treścią, w sposób odpowiadający zasadom współżycia społecznego, zgodnie z celem społeczno-gospodarczym i ustalonymi zwyczajami.

Wierzyciel ma obowiązek współdziałać w wykonywaniu zobowiązania.

O wszystkim praktycznie decyduje umowa lub reguły itd. Ustawa : Miejsce – dom zamieszkania lub siedziba dłużnika Pieniądze – dłużnik przesłać wierzycielowi na swój koszt i ryzyko

Czas – niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela do wykonania

Wypowiedzenie – jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron – ustawa lub umowa

Zobowiązania wzajmne – jednocześnie.

Pokwitowanie – służy temu iż to dłużnik musi udowodnić, że coś spełnił.

Odpowiedziałność kontraktowa : Odpowiedzialność dłużnika : 1. Wierzyciel poniósł szkodę. 2. Między szkodą a nie wykonaniem – związek przyczynowo-skutkowy. 3. Okoliczności za które dłużnik ponosi odpowiedzialność np. niedbalstwo

Można rozrzeszyć i ograniczyć w umowie. Dłużnik nie ponosi odpowiedzialności przez siłę wyższą i przypadek.

Wierzyciel musi przed sądem udwodnić swoją szkodę i związek przyczynowo-skutkowy. Nie musi udowadniać winy dłużnika, bo jest jej domniemanie.

Niemożliwość świadczenia – bez winy dłużnika – wygasa Częsciowa niemożliwość świadczenia – częściowo wygada Niemożliwość przemijająca – na czas

Ponosi odpowiedzialność gdy z jego winy. Jego wina też wtedy, gdy po zawarciu umowy nie może jej zrealizować. Jeżeli ma niemożliwość świadczenia musi wynagrodzić stratę i utracony zysk

Wierzyciel może wystąpić o wydanie surogatów – np. pieniędzy z ubezpieczenia, kiedy dom kupił, a przed wydaniem spłonął.

Zwłoka i opóźnienie (niezależne od winy), opóźnienie nie dotyczy zobowiązań pieniężnych - oodsetki umowne bądź ustawowe.

Zgaśnięcie zobowiązań : - wykonanie - świadczenie w miejsce wykonania – coś innego np. w naturze - potrącenie – umowne i ustawowe (ustawowe – muszą istnieć wzajemne wierzytelności, wierzytelności między tymi samymi osobami, świadczenia muszą być tego samego rodzaju, wierzytelności muszą być wymagalne i zaskarżalne) - odnowienie - złożenie do depozytu sądowego, złożenie na zachowanie (wyznaczenie zarządcy) - zwolnienie z długu – zwolnienie i zgoda dłużnika - zmiana wierzyciela lub dłużnika – cesja – cedent przenosi wierzytelność na cesjonariusza, przejęcie długu – nowy dłużnik (musi być zgoda obu stron) – na piśmie pod rygorem nieważności

6. Ochrona konsumenta – niedozwolone klauzule umowne :

1. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na

osobie – np. przy samochodach (potrącenie)

2. wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (jakieś na ryzyko konsumenta)

3. wyłączają lub istotnie ograniczają potrącenie wierzytelności konsumenta

z wierzytelnością drugiej strony

4. przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed

zawarciem umowy,

5. zezwalają kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków

wynikających z umowy bez zgody konsumenta,

6. uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w

przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju,

7. uzależniają zawarcie, treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, niemającej

bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane postanowienie,

8. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta

konsumenta,

9. przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej

interpretacji umowy,

10. uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej

przyczyny wskazanej w tej umowie,

11. przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności

świadczenia z umową,

12. wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie

niespełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej

wykonania,

13. przewidują utratę prawa żądania zwrotu świadczenia konsumenta spełnionego

wcześniej niż świadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadają, rozwiązują lub

odstępują od umowy,

14. pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od

niej lub jej wypowiedzenia,

15. zastrzegają dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej

na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu

wypowiedzenia,

16. nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek

rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

17. nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy,

obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego,

18. stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla

którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia,

19. przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do

zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia,

20. przewidują uprawnienie kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny

lub wynagrodzenia po zawarciu umowy, bez przyznania konsumentowi prawa

odstąpienia od umowy,

21. uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez

osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy

których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od

spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności,

22. przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania

lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta,

23. wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu

polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają

rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy, ( warto

pamiętać, że poddanie sprawy pod jurysdykcję sądu polubownego jest, co do zasady dozwolone, chyba, że narzucono je konsumentowi jednostronnie).

(bez szkód na osobach, ograniczenie ryzyka za niewykonanie, ograniczają potrącenie

wierzytelności, coś z czym nie mógł się zapoznać, przeniesienie praw i obowiązków bez

zgody, dalsze umowy, inne umowy, świadczenie tylko od woli kontahenta, interpretacja umowy tylko kontrahent, jednostronna zmiana umowy, tylko kontrahent swierdza zgodność

z umową, wyłączają zwrot, utrata tego co konsument spełnił wcześniej, tylko konsument nie

może z umową, wypowiedzenie bez powodu i terminu, tylko konsument zadatek, rażąco

wysoka kara, umowa na czas oznaczony przedłużona, tylko kontrahent zmiana cech

świadczenia, podwyższenie ceny bez możliwości rezygnacji, odpowiedzialność uzależniona

od innych lub ogromne formalności, wykonanie bez realizacji, jakieś matactwa w

sądownictwie)

Ćwiczenia – zobowiązania : (ważne)

Wierzyciel i dłużnik

Zobowiązanie :

- stosowne działanie – umowa zlecenie

- rezultat – umowa o dzieło

Jeżeli spełnienie jest niemożliwe umowa wygasa – np. ogromny wzrost cen drewna, jak umowa

o dzieło na wykonanie mebli.

Pożyczka : Odpowiedzialność ma dłużnik – ma on również dług, lecz odpowiedzialność ma

również poręczyciel w razie nieoddania długu.

Odpowiedzialność :

- osobista – całym swoim majątkiem

- rzeczowa – zastaw

Zobowiązanie naturalne – takie, które się przedawniło, ale można je spłacić.

Coś musi być sredniej jakości, a wykonanie z najwyższą starannością.

Właściwość świadczenia – musi być spełnione przez konkretną osobę, jeżeli czynność tego

wymaga – np. malowanie portretu przez słynnego malarza lub wierzyciel tego chce.

Pożyczka w walucie obcej – jeżeli nie było zastrzeżenia, to można oddać w złotówkach. Należy

oddać sumę nominalną (bez inflacji itd.). Sąd może zdecydować inaczej, jeżeli była jakaś

hiperinflacja.

Jeżali jest jakaś szczególna sytuacja, to sąd może stwierdzić, że trzeba zmienić umowę np. brak

dostępu do materiałów czy siła wyższa.

Wyzysk – naruszenie zasady współżycia społecznego – np. babcia płacąca wróżce, a nie debil.

Odsetki :

.1 Wynika z czynności prawnej.

.2 Z ustawy.

.3 Od sądu lub innego organu.

Jeżeli jest zwłoka należą się odsetki ustawowe. Odsetki od odsetek – tylko powództwo lub

umowa – zakaz anatocyzmu.

Odsetki ustawowe – 13% rocznie

Odsetki maksymalne – 4x stopa kredytu lombardowego NBP – dzisiaj 20%

Zadatek – jeżeli dali, trzeba oddać dwukrotność, zadatek przepada

Zaliczka – zaliczkę trzeba zwrócić, nie ma formalności

Odstępne – jeżeli się odstąpi od umowy to się płaci.

To wyżej na kolokwium.

Odpowiedzialność deliktowa : trzeba stwierdzić winę, szkodę, związek przyczynowy

wina deliktowa – z czynu niedozwolonego

-wina, ryzyko, słuszność

Na zasadzie ryzyka – np. ten kto mieszka, a spadło doniczka. Odpowiedzialność na zasadzie

ryzyka – np. ten kto wypadł z pociągu przez winę konduktora – odpowiada PKP.

Na zasadzie normalnego następstwa – np. podarcie lotto na milion to oddaje się milion,

podarcie kuponu przed losowaniem – tyle, ile ktoś zainwestował.

Koszty pewne – tyle ile ktoś mógł zarobić, a nie ile sobie wymarzył.

Odpowiedzialność kontraktowa – trzeba udowodnić szkodę.

Poszkodowany decyduje o tym, czy chce przywrócenia stanu poprzedniego czy koszty.

Jeżeli nadmierne koszty przywrócenia – to zwrot pieniędzy.

Cena – z daty ustalenia odszkodowania, chyba, że szczególne okoliczności to sąd może zmienić.

Nie tylko za straty, ale za korzyści, które ktoś mógł odnieść.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 26 str.
Pobierz dokument