Prasa lokalna - Notatki - Polski System Medialny - Część 1, Notatki'z Komunikacja masowa. University of Warsaw
Karolina_90
Karolina_90

Prasa lokalna - Notatki - Polski System Medialny - Część 1, Notatki'z Komunikacja masowa. University of Warsaw

PDF (283 KB)
6 str.
4Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Notatki dotyczą prasy lokalnej i bezpłatnej wychodzącej na obszarze Warszawy, której jest coraz więcej. Nie zawsze jednak jest ona godna oglądania nie wspominając już o czytaniu jej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

PRASA

LOKALNA

____________________________________________________________________

WARSZAWA

docsity.com

Prasa lokalna Warszawy

Wstęp

Tematem niniejszego referatu jest prasa lokalna Warszawy. Skupiam się w tej pracy

wyłącznie na prasie bezpłatnej wychodzącej na obszarze Warszawy, której z dnia na

dzień jest coraz więcej. Nie zawsze jednak jest ona godna oglądania nie wspominając

już o czytaniu jej.

Zainteresowanie wśród społeczeństwa tą kategorią prasy wynika z wielu powodów.

Miedzy innymi z tego że mieszkańcy Warszawy zawsze chcą być poinformowani na

temat tego co się dzieje szczególnie w ich mieście. Sięgają po gazetę po to,

by dowiedzieć się o ostatnich wydarzeniach w mieście, w powiecie, a także po to by np.

dowiedzieć się , w jaki sposób można choćby poprzez udział w wyborach

samorządowych wpływać na rzeczywistość, w której się żyje.

Prasa lokalna zwana niekiedy prowincjonalną ma w Polsce wieloletnią tradycje.

Pierwsze polskie pisma były rozprowadzane na małym obszarze i miały niezbyt wielu

zwolenników.

Treścią tych pism były wydarzenia na dworach Europy, wojny, bitwy, klęski

żywiołowe, choroby itp.

Taka tematyka interesowała ówczesnych czytelników najbardziej.

Definicja prasy lokalnej

Warto znać definicje prasy lokalnej, jej zasięg oraz kryteria by umieć ją odróżnić od

prasy regionalnej, która obejmuje zupełnie inny obszar oddziałowywania niż prasa,

którą przedstawiam.

Prasa lokalna - bardzo niejednolita grupa wytworów prasowych, których wspólna

cechą jest fakt ukazywania się poza głównym centrum lub głównymi ośrodkami życia

społeczno-politycznego oraz kulturalnego danego kraju i kolportowanie ich na

określonym terytorium.

Wśród prasoznawców panuje zgoda że do prasy lokalnej i sublokalnej zalicza się

publikacje periodyczne ukazujące się na obszarach mniejszych niż jedno województwo

zwłaszcza te które obejmują swoim zasięgiem małe miasta, osiedla, gminy, peryferia a

także poszczególne dzielnice w dużych aglomeracjach, wspólnot parafialnych, załóg

zakładów pracy, mniejszości narodowych itp.

Chodzi tu szczególnie o niejednorodny ograniczony liczebnie krąg odbiorców.

Kryterium zasięgu oddziałowywania

1) miejsce wydawania i redagowania

2) obszar kolportażu

3) treść pisma- wyraźne ilościowe dominacje treści lokalnej

docsity.com

Funkcje prasy lokalnej

- informacja lokalna

- integracja środowiska lokalnego

Funkcja ta polega na scalaniu danego środowiska, budzenie poczucia wspólnoty

tzw. lokalnego patriotyzmu i współodpowiedzialności za losy miasta czy gminy.

- kontrola władz lokalnych

- promowanie inicjatyw lokalnych

- edukacja

- dostarczanie rozrywki

- kształtowanie opinii społecznej

- wspieranie kultury lokalnej

Krótko o historii prasy lokalnej

Polsce prasa lokalna pojawiła się jako społeczno-kulturalne konsekwencje dokonujące

się po roku 1989r.

Od lat 90-tych trwa gwałtowny ilościowy rozwój prasy lokalnej. Transformacja

systemu prasowego po roku 1989, powstanie komitetów obywatelskich, reforma

samorządowa umożliwiła wyzwolenie aktywności społecznej doprowadzając do

powstania wielu pism lokalnych.

Pionierem warszawskiej prasy lokalnej w końcowych latach Polski Ludowej był

tygodnik „Pasmo” wydawany w 1989 roku przez Ursynowskie Natolińskie

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne.

Prawdziwą eksplozje tego typu wydawnictw oficjalnych spowodowały wybory

w czerwcu 1989 roku.

Przodowały głownie komitety obywatelskie „Solidarność”.

Gazetki miały najczęściej formę druków ulotnych (ale nie tylko) o charakterze

agitacyjnym prezentując danego kandydata. Ich zadaniem było doprowadzenie do

zwycięstwa w wyborach parlamentarnych później zaś samorządowych.

Rozdawano je najczęściej nie odpłatnie w miejscach zgromadzeń, tam gdzie można

było spotkać największą liczbę ludzi (na terenach przy kościelnych, sklepach, itp.)

Większość z nich po spełnieniu swojej roli kończyła życie, by powstać przy następnych

podobnych okazjach.

Część z nich kontynuowała jednak działalność, uczyniając wydawanie lokalnego pisma

przedmiotem swej zawodowej aktywności i przekształcając je w sublokalne,

środowiskowe czy partyjne periodyki, o różnych obliczu ideowym i zmiennej

częstotliwości.

Jednak pierwsze lokalne biuletyny i gazetki wydawali najczęściej ludzie, którzy na

różne sposoby związani byli z działalnością podziemną a następnie z Ruchem

Komitetów Obywatelskich. Byli to nauczyciele, bibliotekarze, lekarze, urzędnicy itp.

Prawie nikt spośród nich nigdy nie miał nic wspólnego z zawodowym dziennikarstwem

czy działalnością wydawniczą co oznaczało wydawanie takiej prasy mało

profesjonalnie.

docsity.com

Rola prasy lokalnej polega na rzetelnym i odpowiedzialnym informowaniu

czytelników.

Prasa lokalna bierze aktywny udział w inicjowaniu rozmaitych przedsięwzięć na rzecz

konkretnych społeczności, rozwiązywaniu konkretnych problemów danej miejscowości

a także w procesie społecznej kontroli władzy samorządowej dlatego miedzy innymi

nazywana jest czwartą władzą.

Wygląd periodyku

Przeciętne pismo lokalne jest miesięcznikiem formatu A4, o objętości 12 stron

z kolorową winietą, jego przeciętny nakład wynosi 1000 egzemplarzy.

W większości przypadkach tytuł jest dotowany przez lokalne władze samorządowe

a co trzecie pismo można traktować jako w pełni niezależne finansowo.

Stowarzyszenia prasy lokalnej

Dzienniki prasy lokalnej otrzymują pomoc od „Stowarzyszenia Prasy Lokalnej”

założonej w 1992r.

Celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych dziennikarzy

oraz przede wszystkim dbanie o etykę zawodową.

W odpowiedzi na potrzebę zorganizowania lokalnego środowiska dziennikarskiego

powstało „Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej”. Zarejestrowane w 1993roku.

Skupia 35 redakcji pism lokalnych z terenu Warszawy i województwa.

Organizuje cykliczne seminaria i warsztaty dziennikarzy.

Celem Stowarzyszenia jest stawianie nagłaśnianie społecznych potrzeb środowisk

lokalnych w rejonie ukazywania się pisma, propagowania postaw obywatelskich ,

pluralizmu i różnorodności form życia społecznego.

Czytelnicy gazet lokalnych najbardziej cenią sobie tytuły całkowicie niezależne od

gmin, ośrodków religijnych, po prostu apolityczne. Jak wykazały badania warszawiacy

żądają przede wszystkim dobrej i rzetelnej informacji z której oni sami mogą

wyciągnąć wnioski.

Wydawanie gazet przez urzędy gminne wzbudza coraz większe kontrowersje.

Przeciwnicy twierdzą że płacenie za własną promocje wzbudza niezadowolenie

mieszkańców.

Istnieje także „Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej” od września 1989 roku.

Wspiera rozwój demokracji.

Jest pierwszą i największą organizacją pozarządową, wspierające samorządy

terytorialne ich ludzi i inicjatywy.

Jej misją jest szerzenie idei samorządności obywatelskiej jako formy demokracji.

Wspomaga gminy, związki i stowarzyszenia gminne oraz lokalne organizacje

pozarządowe w całej Polsce poprzez działalność.

FDRL dążąc do zwiększenie udziału lokalnych społeczności w życiu publicznym

realizuje programy służące wyłanianiu i wspieraniu lokalnych liderów,

docsity.com

współdziałaniu mieszkańców gmin z władza lokalną organizowaniu różnego rodzaju

debat i dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców lokalnych społeczności.

Działalność tej fundacji służy rozwojowi mediów lokalnych.

W 1995 r. powstaje „Forum Mediów Lokalnych, które jest próbą znalezienia formuły

współpracy środowiska mediów lokalnych i swego rodzaju platformą

szkoleniowo-konsultacyjną, wspierająca rozwój mediów lokalnych i sublokalnych.

O niezłej sytuacji pism świadczy fakt że w przeważającej większości są dostępne

nieodpłatnie, czyli są w stanie finansować się z reklam i ogłoszeń.

Większość wydawców twierdzi ze choć nie ma mowy o zyskach to na ogół

nie dokładają do tytułów.

Co oznaczy niezależne pismo lokalne ?

Gazeta w której wydawca i redaktorzy nie są podporządkowani finansowo,

politycznie i personalnie instytucjom państwowym, wyznaniowym, gospodarczym

oraz lokalnym oddziałom partii politycznych, zależą wyłącznie od czytelnika.

Tylko pisma niezależne od lokalnych władz mogą się zdobyć na pełen obiektywizm ,

dać równe szansę wypowiedzenia się każdemu mieszkańcowi, krytycznie ocenić

administracje, promować miejscowych liderów , edukować i kształcić opinie publiczną.

Zyski czy straty gazet bezpłatnych mających charakter ogólny-krajowy.

Gazety bezpłatne, nazywane „gazetami 10 minut” - bo tyle czasu potrzeba na

ich przeczytanie.

Trafiają przede wszystkim do młodych odbiorców. W województwie mazowieckim

„Metropol”, jest na trzecim miejscu najlepiej czytających przez ludzi gazetą.

Według danych Polskich Badań Czytelnictwa występuje z wynikiem 12,8% co oznaczy

że trafia on do 525 tysięcy osób.

Rozwój prasy bezpłatnej to efekt walki koncernów wydawniczych wkładających

w ten segment rynku miliony dolarów.

Obecnie Warszawa jest zasypywana przeróżnymi gazetami bezpłatnymi każdego dnia.

Zysków jak twierdzą redaktorzy owych pism nie przynoszą narazie żadnych.

Jednak wszyscy wydawcy są zgodni że tytuły gazet bezpłatnych potrzebują conajmniej

dwóch lat. Wystartowanie z nowym tytułem, zarówno płatnym jak i bezpłatnym,

wymaga etapowego zainwestowania od 5 do 15 mln. dolarów - mówi Marcin

Mastalarz, redaktor naczelny „Metropolu”. Zanim w gazecie pojawia się pierwsze

reklamy, potrzeba kilku miesięcy inwestować w infrastrukturę, zespół redakcyjny,

papier i druk. Przez ten czas gazety przynoszą straty ale w następnych miesiącach już

zarabiają

i inwestycje zaczynają się zwracać. „Metropol” ma wyjść na zero po trzech latach

funkcjonowania na polskim rynku. W tym czasie pochłonie kilkadziesiąt milionów

dolarów.

docsity.com

Utrzymanie gazety lokalnej

Wszystkie lokalne gazety utrzymują się przede wszystkim z reklam, które drukują

na łamach. Początkowo były dotowane przez gminy lecz małe liczba środków

własnych spowodowała, ze zrezygnowały one jednak z tego rodzaju współpracy.

Przeciętny nakład

Nie wszystkie redakcje chcą ujawniać nakład pisma. Z zebranych informacji wynika że

przeciętny najniższy nakład wynosi 2 tys. egzemplarzy najwyższy 80 tys. egzemplarzy.

Zdarzają się nakłady poniżej jednego tysiąca egzemplarzy.

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument