Prawo cywilne i handlowe 25 26 10 2014[1], Egzaminy'z Ekonomia i Prawo. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
alicja_ma_kowiak
alicja_ma_kowiak

Prawo cywilne i handlowe 25 26 10 2014[1], Egzaminy'z Ekonomia i Prawo. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)

DOCX (30 KB)
6 str.
3Liczba pobrań
649Liczba odwiedzin
Opis
prawo cywilne i handlowe
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

PRAWO CYWILNE I HANDLOWE 25.10.2014 /26.10.2014

Zaliczenie : test wielokrotnego wyboru

Literatura: Wojciech J. Kartner „ Prawo cywilne i handlowe w zarysie”

1. PRAWO CYWILNE PODZIAŁ:

część ogólną – reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego;( reguluje kto jest podmiotem prawa cywilnego, czym jest czynność prawna)

prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy;(normy regulujące własność, prawo własności)

•.a. WZGLĘDNE- np. prawo wynikającej z zwartej umowy sprzedaży z konkretnym kontrahentem

•.b. BEZWZGLĘDNE- prawo własności • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym;

prawo spadkowe – zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po zmarłym na inne podmioty prawa;

prawo rodzinne – reguluje stosunki prawno rodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny. (mąż-żona, rodzice-dzieci)

Prawa na dobrach materialnych- patenty, znaki towarowe, własność intelektualna

PODMIOT PRAWA CYWILNEGO- nazywany jest ten , kto może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki. Podmiotowość prawna nie stanowi czyjejkolwiek własności przyrodzonej, lecz nadaje ją prawo.

a) osoby fizyczne – jest nią każdy człowiek bez względu na rasę, wiek, wykształcenie czy

pochodzenie, posiadający dwa atrybuty tj. zdolność prawną oraz zdolność do czynności

prawnych (nabiera tych zdolności z momentem uzyskania pełnoletniości)

b) osoby prawne – czyli jednostka organizacyjna wyposażona przez prawo w osobowość

prawną. Osobowość prawną uzyskuje się w momencie zarejestrowania we właściwym

rejestrze sądowym.

Przykładami osób prawnych są: przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, skarb

państwa, spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością, związki zawodowe,

stowarzyszenia i fundacje.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA- podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.

1

• spółka jawna,

• spółka partnerska,

• spółka komandytowa,

• spółka komandytowo-akcyjna,

• wspólnota mieszkaniowa,

• stowarzyszenie zwykłe,

• spółka akcyjna w organizacji,

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,

• europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

• partia polityczna niewpisana do ewidencji.

RZECZ- część przyrody fizycznie na tyle wyodrębniona , że może stanowić samoistny przedmiot obrotu. Nie jest rzeczą : zwierzę , człowiek, czy część ciała ludzkiego czy narząd.

PODZIAŁ RZECZY

RUCHOMOŚCI NIERUCHOMOŚCI Def: rzeczy ruchome. Kodeks cywilny nie zawiera definicji ruchomości. Jest ona definiowana w doktrynie w sposób negatywny jako wszystko to, co nie jest nieruchomością.

Def: Zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.

CZĘŚĆ SKŁADOWA RZECZY- potrzebne do rozdzielenia rzeczy złożonych (elementy niejednorodne w różny sposób ze sobą sprężone) od rzeczy posiadających części, które nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych. – by dany element był uznany za część składowa musi spełniać określone warunki: * więź fizykalno-przestrzenna – niemożność odłączenia bez zniszczenia rzeczy (§ 2); * więź funkcjonalna – niemożność odłączenia bez zmiany przeznaczenia rzeczy (§ 2); * połączenie trwałe – Części składowe mogą posiadać tak nieruchomości jak ruchomości; – Wyjątki: * art. 48 – budynki lub ich części oraz drzewa i inne rośliny, jeśli stanowią tak przepisy szczególne; * art. 49 – urządzenia służące do odprowadzania lub doprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, przez który biegną, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. – Częścią składową rzeczy mogą być też prawa związane z jej własnością (art. 50) → rozciągnięcie też na te prawa dyspozycji art. 47 § 1 kc (nie mogą być odrębnym prawem) – Nie zakazane jest dokonywanie podziały rzeczy i przekształcenia jej części składowych w rzeczy samoistne, choć zakazy takie mogą być formułowane w przepisach szczególnych (zakaz podziału gruntów rolnych) lub wynikać z konstrukcji praw związanych z rzeczą (np. służebności). – Nie zakazane też jest podejmowanie zobowiązań dot. części rzeczy, posiadania ich, czy oznaczenia szczególnego sposoby wykonywania praw rzeczowych na określonej rzeczy

2

POŻYTKI- należą do przedmiotów stosunków cywilnoprawnych. Obejmują one jakieś dochody z rzeczy lub prawa.

pożytki naturalne rzeczy – płody rzeczy i inne odłączone od niej części składowe, jakie wg zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy, np. przychówek zwierząt domowych, owoce zerwane z drzewa, piasek wydobywany z gruntu w sposób określony zasadami racjonalnej gospodarki;

pożytki cywilne rzeczy – są to dochody, jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Dochody te mogą przybrać postać pieniężną lub niepieniężną (np. czynsz z tytułu dzierżawy gruntu – może być płacony w postaci pieniężnej lub płodów pochodzących z tego gruntu);

pożytki prawa – dochody, które to prawo przynosi zgodnie ze swoim społeczno- gospodarczym przeznaczeniem (chodzi tu o prawa podmiotowe, które nie dotyczą rzeczy, np. pożytkami z wierzytelności pieniężnej mogą być odsetki).

PRZYNALEŻNOŚCI- – samoistna rzecz ruchoma, związana z inna rzeczą (ruchomą lub nieruchomością), tj. rzeczą główną. Np. nie można sprzedać samochodu jednej osobie a drugiej silnika , silnik jest przynależnością do samochodu.

Cechy: * ta sama osoba właścicielem * przynależność jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem; * przynależność jest z rzeczą główną w faktycznym i stałym związku, a przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną nie powoduje utraty charakteru przynależności. NP. SKUTEK PRAWBY UZNANIA ZA PRZYNALEŚNOŚĆ O ILE UMOWA NIE STANOWI INACZEJ: kupno samochodu dotyczy również kluczyków do pojazdu

PRZEDSIĘBIORSTWO- jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Części składowe: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PRZEDSIĘBIORCA- Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 definicja jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

KONSUMENT- Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3

TO BĘDZIE PRAWDOPODOBNIE NA EGZAMINIE !! 2. ŹRÓDŁA POWSTANIA STOSUNKÓW CYWILNO-PRAWNYCH:

CZYNNOŚCI PRAWNE: •.c. Oświadczenie woli-wyraża wolę wywołania skutków prawnych , forma:

jakakolwiek byle by można ustalić treść oświadczenia , bądź udowodnić je. WADY: brak świadomości ludzkiej swobody( nieważność), pozorność (nieważność) błąd,

podstęp, groźba ( unieważnienie ) ZŁOŻENIE: złożone z chwilą , kiedy druga strona mogła się zapoznać z

oświadczeniem woli ( np. list polecony – 2 STRONY NIE BYŁO W DOMU, AWIZO- data zapoznania się z treścią – data odbioru awizo)

•.d.Akt notarialny-wyraża wolę stron, zawiera podpisy stron, podpis +pieczęć notariusza, musi mieć kreślone miejsce i czas, musi zostać odczytany na głos.

•.e. Umowy- zgodne oświadczenie dwóch stron , które implikują kolejne następstwa prawne, mogą być też umowy wielostronne.

3 sposoby zawierania umów : 1. Złożenie oferty i jej przyjęcie 2. W drodze negocjacji ( rokowania ) 3. W drodze aukcji lub przetargu

ZŁOŻENIE OFERTY: to stanowczy wyraz woli zawarcia umowy określonej treści, przyjęcie oferty następuje przez akceptację. Adresat oferty to oblat oferta ustaje wtedy kiedy oferent oznacza termin na umowie, kiedy nie ma określonego terminu to oferta przestaje obowiązywać niezwłocznie kiedy nie została przyjęta.

NEGOCJACJE- polegają na wzajemnym ucieraniu się stron w celu zawarcia umowy, negocjacje są procesem płynnym. Umowa zawarta jest wówczas kiedy strony wyrażą zgodę na wszystkie elementy podlegające negocjacji. Może wystąpić problem nielojalności. Należy uregulować kwestię utajnienia tajemnic przedsiębiorcy.

AUKCJE-to sytuacje w której jednocześnie obecni oferenci mają możliwość składania ofert organizatorowi aukcji. Organizator aukcji musi ustanowić regulamin aukcji, co jest przedmiotem aukcji i według jakich zasad licytujemy. Umowa jest zawarta z chwilą przybicia- wyboru przez organizatora najkorzystniejszej oferty.

PRZETARG-uczestnicy przetargu nie widzą konkurencyjnych ofert, dotyczą skomplikowanychumów, poza tym podobne regulacje jak w aukcji. Wygrywa najkorzystniejsza oferta . Oferent wybiera dla siebie najkorzystniejszą ofertę , lecz może nie wybrać żadnej oferty. Umowa jest zawarta w momencie kiedy organizator przetargu poinformuje tego kogo wybrał. Pozostaje czas niepewności. Ważne jest tutaj wadium. Organizator może uzależnić uczestnictwo w przetargu poprzez wprowadzenie wadium. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny tego który wygrał przetarg. ~Wadium– kaucja, zastaw. Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy.

3. ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: 4

Osoby od 0-13 lat są pozbawione zdolności do czynności prawnych. Od 18 roku życia każdy ma pełną zdolność do czynności prawnych. Kobieta która ukończyła 16 lat ma zdolność do czynności prawnych gdy zawarła związek małżeński za zgodą sądu. Osoby między 13 a 18 rokiem życia mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą przyjmować darowiznę., dysponować wynagrodzeniem za pracę oraz kwotami otrzymanymi od rodziców.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE, CZĘŚCIOWE- choroby psychiczne , osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem. Ubezwłasnowolnić można wtedy , gdy chcemy ochronić daną osobę dla jej dobra. Ubezwłasnowolnienie częściowe- dotyczy osób którym jest potrzebna pomoc w prowadzeniu ich spraw. Osoba ta jest traktowana jak małoletni między 13 a 18 rokiem życia. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie przydzielony jest opiekun, dla częściowo ubezwłasnowolnionego-kurator.

DOBRA OSOBISTE- prawo cywilne chroni dobra osobiste , dobra osobiste to wartość związana z człowiekiem. Katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym. Najważniejsze dobro osobiste to życie a potem zdrowie. Cześć- poczucie własnej godności, jest częścią dobra osobistego. Wolność- swoboda sumienia, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, ( DOBRA OSOBISTE) twórczość naukowa, kult pamięci po osobie zmarłej, prawo do poznania swojego pochodzenia.

SRODKI OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH: -żądanie zaniechania działań naruszenia dóbr osobistych -żądanie usuwania skutków naruszania dóbr osobistych -zadośćuczynienie pieniężne za otrzymaną krzywdę

PRZEDAWNIENIE- Przedawnieniu podlegają wyłącznie roszczenia majątkowe(cywilno- prawne) , to znaczy takie, które w pierwszej kolejności prowadzą do powiększenia lub utrzymania dotychczasowego stanu majątkowego osoby uprawnionej. W przypadku roszczeń z określonym terminem płatności bieg przedawnienia rozpoczyna się z chwilą nadejścia tego terminu (wymagalność). Przez czas trwania postępowania przed odpowiednim organem lub mediatorem bieg przedawnienia jest zatrzymany. Skuteczne przerwanie terminu przedawnienia powoduje, że jego bieg rozpoczyna się na nowo, a dotychczasowy okres traktuje się jak niebyły.

PRZEDSTAWICIELSTWO- kompetencje działania przez jeden podmiot na rzecz i w imieniu innego podmiotu. Może wynikać z dwóch źródeł: z ustawy lub z czynności prawnych. Dwa rodzaje czynności prawnych to: pełnomocnictwo, prokura.

• PEŁNOMOCNITWO- jednostronna czynność prawna, nie wymaga zgody pełnomocnika.

Można je w każdej chwili odwołać. Może przybrać jedną z trzech postaci: -do wykonania jednej konkretnej czynności

5

-rodzajowe(czynności prawne danego rodzaju)

-ogólne-pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu Formy pełnomocnictwa -udzielone w formie aktu notarialnego

• PROKURA- szczególnego rodzaju pełnomocnictwo, które może udzielić tylko przedsiębiorca wpisany do KRS. Zakres prokury wynika z ustawy. Ograniczenie prokury –są bezskuteczne względem osób trzecich.

WARUNEK- to zastrzeżenie zawarte w treści czynności prawnej, które uzależnia powstanie albo ustanie skutków tej czynności od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Warunek może być zawierający i rozwiązujący.

6

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument