Prawo gospodarcze - Notatki - Polityka rolna - Część 2, Poradnik'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Kuba2013
Kuba2013

Prawo gospodarcze - Notatki - Polityka rolna - Część 2, Poradnik'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

DOC (248 KB)
6 str.
710Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z polityki rolnej ilustrujące prawo gospodarcze w formie pytań i odpowiedzi. Część 2.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument

Zasada wolności i równości gospodarczej

Prekursorzy idei ładu samorzutnego (zasada niewidzialnej ręki - Smitha) - L. De Mollin, M. Itale, J. Trucker, Fergusson. Wg Smitha "cnoty systemu naturalnej wolności ucieleśniają rynek". Koncepcję liberalistyczną , czyli wyznającą zasadę, że " najważniejsza wolność, która jest prawem podmiotowym", reprezentowali J. Bentham, B. Constant i J.S. Mill. Głównymi zarzutami jakie można przedstawić klasykom liberalistycznej wizji wolności gospodarczej: • Nihilizm państwowy - "tyle państwa, tyle prawa, ile jest niezbędne" • Absolutyzacja idei wolności - wolność jest prawem podmiotowym a

ograniczenia mogą wynikać jedynie z konieczności ograniczonego rozwoju społ. lub zharmonizowania wolności z innymi prawami podmiotowymi jednostki

• Utylitaryzm - w zasadzie , że "wszystkie urządzenia społeczne, polit., dążyć powinny do uszczęśliwienia jak największej liczby ludności"

Inni klasycy: ordoliberałowie _ Encken, Röpke, Rüstow, Müller - Armack. M.Novak - Amerykanin, neoliberał uważał, że "wolność jest przede wszystkim własnością ducha, intelektu, światła opartego na rozumie prawa". U podstaw rozważań liberałów i neoliberałów leży stwierdzenie: "jedyną wartością, która zasługuje na uszanowanie jest pieniądz", czyli człowiek sprowadzony do "homo economicus" - materializacja idei wolności. Riposta Jana Pawła II w Encyklice "Centisimus annus" "zysk nie jest jedynym regulatorem życia przedsiębiorstwa, natomiast "posłuszeństwo prawdzie o Bogu i człowieku jest pierwszym warunkiem wolności", bowiem tylko materialistyczne podejście do wolności gospodarczej bez perspektywy daru z siebie samego stwarza niebezpieczeństwo wolności egoistycznej. Kierunek neoliberalny można "podzielić" na trzy szkoły: londyńską, fryburską i chicagowską.

Szkoła londyńska - jej jednym z najwybitniejszych przedstawicieli był F.A.Hayek (laureat nagrody Nobla - 1974r. Opowiada się on za wolnością ekonomiczną, ale przy respektowaniu zasady wolnego systemu społecznego, którą są "rządy prawa'. Inaczej mówiąc liberalizm nie neguje potrzeby działalności państwa, ale postuluje politykę, która świadomie stosuje konkurencję, rynek i ceny oraz wykorzystuje system prawny w celu uczynienia konkurencji maksymalnie efektywną i dobroczynną. Hayek poświęcił również dużo uwagi decentralizacji pieniądza uważając, że powinien być zniesiony monopol państwa na emisję pieniądza obiegowego, gdyż spowoduje to pojawienie się wielu rodzajów pieniądza a powstała między nimi konkurencja spowoduje, że jednostki gospodarcze będą posługiwały się tym rodzajem, który najlepiej będzie chronił ich interesy.

Szkoła fryburska - ordoliberalistyczna, której jednym z czołowych przedstawicieli był Willy Encken. Uważał on, że gospodarka jest układem elementów powiązanych więzami interesów, otoczonym przez szersze układy polityczne, religijne i społeczne. Jego zdaniem mogą występować 1

dwa krańcowe przypadki ostatecznego uporządkowania elementarnych układów gospodarczych: gospodarka rynkowa i gospodarka centralnie administrowana. Encken dowodził wyższości gospodarki wolnorynkowej natomiast interwencjonizm państwowy traktował na równi z działalnością monopolów.

Szkoła chicagowska (monetaryzm). - jej przedstawiciele wyznają przede wszystkim zasadę, że organizacja rynkowa przewyższa inne formy realizacji funkcji gospodarczych społeczeństwa. Jej główny zwolennik Milton Friedman odrzuca celowość wszelkiej ingerencji państwa w życie gospodarcze a suwerenni nabywcy i konsumenci poprzez swoje decyzje optymalnie sterują wszelką działalność na rynku. Z teorii monetaryzmu wypływa przekonanie, że w warunkach elastycznych cen system ekonomiczny zdolny jest do samoregulacji, źródłem zaś wszelkich zakłóceń funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej jest interwencjonizm państwowy oraz błędna polityka monetarna, czyli kreowanie przez państwo nadmiernej, w stosunku do rozmiarów produktu, podaży pieniądza na cele finansowania wydatków rządowych i realizacji polityki pełnego zatrudnienia, co prowadziło do inflacji i wypierania inwestycji prywatnych.

Wolność bez odpowiedzialności jest anarchią. Pojęcie "WOLNOŚCI" należy oddzielać od pojęcia :prawo", bowiem: • "prawo osoby" jest to normatywnie określany obowiązek innych

podmiotów stosunku prawnego (niezbędna norma kreująca prawo) • "wolności" - nie obciąża obowiązek świadczenia po stronie innych

podmiotów tzn. nie powinny one czynić niczego, co mogłoby utrudniać korzystanie z wolności(prawo konieczne jedynie do zagwarantowania jej i ograniczenia, bo nie ma wolności bez ograniczeń)

Normatywne początki zasady wolności gospodarczej - prawo francuskie - edykt Turgota XVIIIw.; prawo niemieckie - Konstytucja Królestwa Wirtembergii XIXw. Prawo polskie - art. 101 Konstytucji z 17 III. 1921r. - wolność wyboru zajęcia i zarobkowania oraz przenoszenie własności - Rozp. Prezydenta RP 7.06.1927r. o prawie przemysłowym - "prowadzenie przemysłu jest wolne i dozwolone każdemu, o ile rozporządzenie niniejsze nie przewiduje w tym względzie wyjątków lub ograniczeń". W okresie PRL wolność gospodarczą zastąpiła reglamentacja działalności gospodarczej, dominacja własności państwowej i systemu nakazowo - rozdzielczego. Obecnie wielu znawców przedmiotu łączy wolność gospodarczą z podstawowymi wolnościami człowieka i jego prawem do własności, co znajduje przełożenie na normatywnie przełożone prawa.

Swobody w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 1. Swoboda podejmowania działalności gospodarczej 2. Swoboda prowadzenia działalności gosp. 3. Swoboda w wyborze formy organizacyjno-prawnej 4. Swoboda w konkurowaniu z innymi podmiotami gosp.

2

5. Swoboda w zakresie zbywania własnych towarów i usług oraz kształtowania cen

6. Swoboda w zakresie "decydowania o sposobie zaangażowania kapitału" 7. Swoboda w zakresie zatrudnienia 8. Swoboda w zakresie decydowania "o sposobie prowadzenia działalności

gosp. , jej profilu, czasie trwania"

Zasada wolności gospodarczej w Konstytucji Ustawa z 23.XII.1988r o działalności gosp. Mówi "Podejmowanie i prowadzenie działalności gosp. Jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa" Konstytucja 2.IV>!((&r. w art. 20 i 22 podnosi zasadę wolności gospodarczej do rangi podstawowej zasady ustrojowej: "Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej". "Ograniczenie wolności działalności gosp. Jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny".

Zasada równości (prowadzenie działalności gospodarczej na równych prawach). Wszystkie podmioty gosp. Mają być traktowane równo, bez zróżnicowań dyskryminujących lub faworyzujących.

Zasady równości podmiotów gosp.: 1. Równość dot. Wyboru formy organizacyjnej 2. W zakresie obowiązku ubezpieczeniowego 3. W zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów poli.-

admin. 4. W zakresie dot. Określenia zdolności kredytowej 5. W zakresie zdolności upadłościowej i układowej 6. Równość w zakresie zdolności wekslowej 7. Równość w sferze podatkowej oraz w zakresie dot. Innych obciążeń

publ. Prawnych

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: 1. Konstytucja 2. Ustawy 3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe 4. Rozporządzenia 5. Akty prawa miejscowego

Zasady działania administracji 1. Zasada praworządności - organy administracji państwowej działają na

podstawie przepisów prawa, w toku postępowania organy adm. Państwowej stoją na straży praworządności .

2. Zasada prawdy obiektywnej - wyjaśnienie stanu faktycznego.

3

3. Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa - łączy się z zasadą, że organy mają działać tak, aby pogłębić świadomość i kulturę prawną obywateli.

4. Zasada udzielania pomocy prawnej - obowiązek informowania tak, aby nieznajomość prawa nie szkodziła, aby osoba przez nieznajomość prawa nie działała na swoją szkodę (w trakcie postępowania), ale nie zwalnia od niekorzystnych następstw

5. Zasada zapewnienia czynnego udziału - strony mają wpływ na postępowanie i udział w nim.

6. Zasada wnikliwego i szybkiego działania - posługując się możliwie najprostszymi metodami (inaczej zasada prostoty)

7. Zasada pisemności - w formie pisemnej, ustnie, gdy zgadzają się obie strony na to.

8. Zasada dwuinstancyjności - można się prawie zawsze odwołac od decyzji organu.

9. Zasada trwałości decyzji administracyjnej - jeżeli w I instancji nie wniesiono odwołania.

Rozstrzyganie sporów, które mogą powstać w trakcie prowadzonej działalności gosp.

Sądy: 1. Rejonowe 2. Okręgowe (dawniej wojewódzkie) 3. Apelacyjne 4. Najwyższy

Kodeks postępowania cywilnego - postępowanie w sprawach gospodarczych Dział IV a

Sprawa gospodarcza - sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej działalności gosp.

Stosunki cywilne - równoprawność podmiotów, nie ma dominacji jednej ze stron. Sprawy ze stosunku spółki są też sprawami gospodarczymi. Sprawy przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszenia środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku - sprawy gospodarcze.

Sprawy gospodarcze - sprawy należące do właściwości sądów na podst. Przepisów o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym (Def. Z KPC)

Przedsiębiorcą jest ten, o którym mowa w ustawie o działalności gosp.. Oprócz tego osoba fizyczna, która prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą nie wymagającą zgłoszenia i rolnicy indywidualni.

Pozew - zawiera powództwo, roszczenie w stosunku do drugiej strony Powództwo jest wyrazem pozwu. 4

Roszczenie

Procedura gospodarcza 1. Normalne 2. Postępowanie nakazowe - nie jest wydawany wyrok przez sąd tylko

nakaz zapłaty.

Postępowanie normalne - kończy się wyrokiem, ale przysługuje od tego apelacja w terminach ustawowych. Kasacja - do SN przysługuje każdej stronie (nie wszystkie orzeczenia)

System 3 instancji: sąd, apelacja, kasacja Przedawnienia - po upływie określonego czasu nie można dochodzić roszczeń

Rola i miejsce państwa w dziedzinie publicznego ładu gospodarczgo

PRAWO

Publiczne Prywatne (zespół norm związanych z działalnością (zespół norm regulujących funkcjonowanie państwa np. podatkowe podmioty prawa podmiotów prawa prywatnego np. osoby publicznego) fizyczne)

Prawo gospodarcze (zespół norm, które regulują całość życia

gospodarczego pewnej wspólnoty)

Prawo publiczne gospodarcze Prawo prywatne gospodarcze (zespół norm regulujących działalność gospodarczą (zespół norm, które określają zasady działalności państwa oraz określający ramy działalności gospodarczej osób prawa prywatnego) gospodarczej osób prawa prywatnego)

stosunek państwo a gospodarka (ekonomia) działalność państwa w gospodarce i ramy jakie państwo określa dla działalności gosp.

PRAWO PUBLICZNE GOSPODARCZE (ZAKRES - ILOŚĆ NORM)

5

zakres minimalny zakres maksymalny koncepcja liberalna (koncepcja koncepcja totalna skrajna)

wojsko, policja (stróż), przem. obronny

koncepcja "trzeciej drogi" (interwencjonizm państwa, protekcjonizm państwowy w gospodarce)

Ilość norm zależy od koncepcji państwa i jego aktywności w gospodarce.

Koncepcja liberalna - państwo powinno zostawić wolność a sobie minimalny zakres (wojsko, policja - stróż, przem. Obronny) - życie gospodarcze zostawia człowiekowi (prowadzi do dominacji jednych nad drugimi)

Koncepcja totalna - państwo jest organizatorem życia gospodarczego, działa w gospodarce i jest najważniejszym podmiotem gospodarczym, określa ramy działalności gospodarczej.

Interwencjonizm państwa - działania gospodarcze państwa podejmowane w określonych sytuacjach, praktycznie w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania państwa jako całości.

Protekcjonizm państwa ogół działań interwencyjnych na rynku mających na celu ochronę producenta krajowego przed konkurencyjnym importem oraz popieranie własnego eksortu przy pomocy środków polityki ekonomicznej.

Interwencjonizm - zapewnienie wypełnienia budżetu Protekcjonizm - ochrona pewnych dziedzin gospodarki.

Nie ma możliwości przejścia od gospodarki totalnej do liberalnej. Na zachodzie tylko jest deklarowana wolność gospodarcza; państwo proteguje lub interweniuje w sposób inteligentny.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988r. nowelizowana 38 razy

Podejmowanie działalności gospodarczej

6 Zakazana bezwzgl dni e

Reglamentowane - podporz dkowanie dzi a alno ci zasadom zaw artym w przepisach prawa

Zakazy wzgl dne - pewne dziedziny s wy czone - nie mo na w nich prowa

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument