Prawo gospodarcze - Notatki - Polityka rolna - Część 3, Poradnik'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Kuba2013
Kuba2013

Prawo gospodarcze - Notatki - Polityka rolna - Część 3, Poradnik'z Polityka rolna. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

DOC (15 KB)
2 str.
952Liczba odwiedzin
Opis
Politologia: notatki z polityki rolnej ilustrujące prawo gospodarcze w formie pytań i odpowiedzi. Część 3.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Przedstaw relacje prawa gospodarczego publicznego do innych dziedzin prawa. W prawie polskim nie wyodrębniono w formie kodeksowej prawa gospodarczego. Normy prawa gospodarczego graniczą z normami: - innych działów prawa publicznego (prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe,pracy itp.), - prawa prywatnego (zwłaszcza z prawem cywilnym i prywatnym prawem gosp.). Prywatne prawo gospodarcze zajmuje się ustrojem organizacyjnym przedsiębiorców, jednak ustrój ten w dużej mierze musi być kształtowany normami prawa gospodarczego publicznego.

Równość gospodarcza. Zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej z 1988r.(u.d.g.) przedsiębiorcy mają równe prawa, niezależnie od typu własności, w zakresie korzystania z kredytów bankowych, zaopatrzenia w środki produkcji, obciążeń publicznoprawnych. W myśl zasady równości wszyscy obywatele mają równe prawa, państwo nie może traktować gospodarujących obywateli zróżnicowanie (ale tylko w warunkach które wymagają jednolitego traktowania). Zasada równości przedsiębiorców obejmuje równość w zakresie:- wyboru formy organizacyjnej, - przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, - określenia zdolności kredytowej i wekslowej, -obowiązków ubezpieczeniowych, -tzw. Zdolności upadłościowej i układowej.

Rodzaje żródeł prawa gospodarczego publicznego. -kodeks cywilny- wybrane przepisy kodeksu cywilnego dotyczące osób fizycznych i prawnych w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, -rozporządzenie Prezydenta RP z 1934r.-kodeks handlowy, - ust. z 1981r. O samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, -ust. z 23 grudnia 1988r. O działalności gospodarczej, -ust. z 1990r. O samorządzie terytorialnym, -ust. z 1990r. O przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, -ust. z 1991r. O spółkach z udziałem zagranicznym, -ust. z 1993 o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, -ust. z 1996r. O komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, -ust. Z 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, -ust. Z 1998r. o finansach publicznych, -ust z 1998-prawo dewizowe.

Formy protekcjonizmu państwowego. Protekcjonizm- działania interwencyjne na rynku mające na celu ochronę produkcji krajowej przed konkurencyjnym importem, a także popieranie własnego eksportu za pomocą środków polityki ekonomicznej. Formami protekcjonizmu państwowego są: instrumenty pozataryfowe, ustalanie kwot importowych i eksportowych, podwyższanie stawek celnych. Polska może stosować nadzwyczajne środki protekcjonistyczne, jedynie w ściśle określonych przypadkach, np. w związku z trudną sytuacją na rynku rolnym- ograniczenie importu i eksportu żywności, zmniejszenie kontyngentów, wprowadzenie nowych zasad ich rozdzielania.

Organy przedsiębiorstwa państwowego. -ogólne zebranie pracowników(delegatów), -rada pracownicza, -dyrektor przedsiębiorstwa.

Różnice między koncesją a zezwoleniem. zezwolenia najczęściej dotyczą działalności gospodarczej nie objętej monopolem i nie oznaczają rezygnacji z

monopolu państwowego; - zezwol. są wydawane w wyniku sprawdzenia możliwości uchylenia zakazu wykonywania działalności gospodarczej (który ustanowiony został ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego,itp.); -o zezwol. ubiegać się mogą nie tylko przedsiębiorcy niepaństwowi; -warunki uzyskania zezwoleń określają odrębne ustawy w sposób zróżnicowany (odpowiednio do specyfiki gospodarczej, której dotyczą); -zezwol. wydawane są zarówno przez naczelne lub centralne organy władzy ale także przez terenowe organy administracji rządowej, organy gminy i starostowie; -zezwol. udziela się w trybie przepisów k.p.a. niekiedy zmodyfikowanych przepisami szczegółowymi; -zezwol. na prowadzenie niektórych typów działalności gospodarczej wiąże się z wyrażeniem zgody na utworzenie w sensie prawnym jednostki gospodarczej, za pomocą której można prowadzić działalność, na którą zostało wydane zezwolenie; -zezwol. są decyzjami administracyjnymi i podlegają ochronie; -obowiązek uzyskiwania zezwol. na poszczególne rodzaje działalności określają odrębne ustawy uchwalone przed 1stycznia 1989r. i póżniejsze; -zezwol. wymusza wydanie zgody na prowadzenie działalności, jeżeli starający się o nią przedsiębiorca spełnił wszystkie warunki przewidziane przez prawo.

Kiedy następuje wykluczenie z ewidencji. gdy przedsiębiorca zawiadamia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej; - organ ewidencyjny

dokonał wpisu z naruszeniem prawa; -sąd zakazuje osobie fizycznej prowadzenia działalności gosp. objętej wpisem.

Wykluczenie z ewidencji jest decyzją administracyjną.

Cel reprywatyzacji.

-uporządkowanie stosunków własnościowych; -zadośćuczynienie za krzywdy poniesione w wyniku przejęcia mienia na rzecz państwa, na podstawie aktów prawnych wydanych w latach 40-tych i 50-tych; -budowa polskiej klasy średniej; -ochrona budżetu państwa przed jego obciążeniem związanym z dochodzeniem roszczeń reprywatyzacyjnych

Cele i zakres ustawy o zamówieniach publicznych. Ustawa o zamówieniach publicznych dotyczy zamówień na wykonywanie usług i robót budowlanych, na dostawy opłacane w całości lub w części ze środków publicznych. Zamówienia publiczne mają istotne znaczenie przy eliminowaniu żródeł patologicznych związanych z uznaniowością w administracji publicznej. W przepisach ustawy określone zostały wymagania dotyczące warunków zamówienia, warunków które powinien spełniać oferent, warunków dot. informacji potrzebnych do prawidłowego sporządzenia oferty i uczestnictwa w przetargu. Ustawa określa sześć trybów udzielania zamówień publicznych: przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji.

Czym się różni zakaz konkurencji od klauzuli konkurencyjnej.

Brak komentarzy
Pobierz dokument