Prawo i postępowanie karno - skarbowe - Notatki - Prawo administracyjne - Część 2, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet Warszawski
Lady_Pank
Lady_Pank

Prawo i postępowanie karno - skarbowe - Notatki - Prawo administracyjne - Część 2, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet Warszawski

10 str.
3Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Jest wyspecjalizowaną dziedziną w prawie karnym , nawiązuje do szeregu aktów prawnych prawa administracyjnego , cywilnego , finansowego ( dewizowego ) i do szeregu innych ustaw , które związane są z systemem finansowym o...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

Na gruncie procesowym instytucja czynnego żalu jest negatywną przesłanką procesową

skutkującą nie wszczynaniem postępowania ,jeżeli postępowanie zostało wszczęte to podlega

ono umorzeniu – art. 17 § 1 w związku z art. 113 .

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE - jest to instytucja specyficzna , która

unormowana jest w części materialnej . art. 17 i 18 KKS . jak również w części procesowej (

142 , 149 ) Decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze znajduje się w gestii sądu i to sąd

podejmuje te decyzje . Negocjacje jednak co do poddania się karze są prowadzone z

finansowym organem dochodzenia ( urząd skarbowy , insp, ochrony skarb. , urząd celny ) .

Warunki dobrowolnego poddania się karze:

Tą instytucje stosuje się do sprawców czynu zagrożonego karą grzywny ( za wyjątkiem art.

37 i 38 ) które mówią o nadzwyczajnym zaostrzeniu kary.

- wina sprawcy i okoliczności popełnionego czynu nie mogą budzić wątpliwości 9 art. 145 .3 KKS ) , który dot. wniosku organu finansowego o dobrowolnym poddaniu się

odpowiedzialności

- sprawca musi uiścić należność publiczno – prawną , gdy jego czyn polega na uszczupleniu bądź też narażeniu na uszczuplenie takiej należności

- sprawca powinien uiścić kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej grzywnie za dany czyn zabroniony art. 17 § 1 pkt. 2 – 1/30 najniższego wynagrodzenia do 400 krotności

1/30

- sprawca musi wyrazić zgodę na przepadek przedmiotu , ta zgoda musi dotyczyć co najmniej przedmiotów które podlegają obowiązkowemu przepadkowi , jeżeli sprawca nie

może wyrazić zgody to musi uiścić równowartość przepadku przedmiotu , obowiązek

uiszczenia równowartości pieniężnej nie może dot. przedmiotów , których posiadanie

bądź jakiekolwiek dysponowanie jest zabronione przez prawo ( art.29 §4)

- sprawca powinien uiścić zryczałtowaną wartość kosztów procesów , nie może to być więcej niż 1/30 najniższego wynagrodzenia , art.28 . art. 17 § 2 pkt. 4

Przesłanki negatywne :

- warunkiem pierwszym jest zagrożenie sankcją ograniczenia wolności za przestępstwa skarbowe

- nadzwyczajne zaostrzenie kary grzywny Zgłoszenie interwencji co do przedmiotu podlega przepadkowi , chyba , że interwencja

została wycofana do czasu wniesienia aktu oskarżenia.

INTERWENT- to osoba , która nie jest podejrzanym albo oskarżonym w postępowaniu o

przestępstwa skarbowe , która zgłosiła w tym postępowaniu roszczenie wobec przedmiotów

podlegających przepadkowi .

Regulacja procesowa o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności

- organ dochodz. finansowy obowiązany jest pouczyć przed pierwszym przesłuchaniem oskarżonego o możliwości skorzystania z takiej instytucji

- oskarżony może zgłosić wniosek ustnie bądź pisemnie , jeżeli osoba nie ukończyła lat 18 , wówczas wniosek składa przedstawiciel ustawowy

- do wniosku musi być dołączony dowód uiszczenia należności publicznej , dowód zryczałtowanych kosztów procesów, wyrazić zgodę na przepadek , ewentualnie uiścić

równowartość pieniężną przedmiotu przepadku.

- Oskarżony może cofnąć swój wniosek , jednakże nie może tego uczynić przed upływem 1 miesiąca od jego złożenia

- Ponowne złożenie wniosku nie jest dopuszczalne , jeżeli organ dochodzenia zaaprobuje wniosek oskarżonego wówczas występuje do sądu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia

na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Sąd nie jest związany z wnioskiem , podejmując decyzję musi wziąć pod uwagę społeczną

szkodliwość czynu jak również rozważyć czy dobrowolne poddanie się karze zaspokoi interes

docsity.com

finansowy skarbu państwa. Na podstawie art. 148 § 1 sąd udziela postanowienie zgody na

dobrowolne poddanie się karze. Zgodnie z art. 18 § 1 sąd udzielając takiej zgody , orzeka :

1. tytułem grzywny kwotę nie niższą niż uiszczoną przez sprawcę 2. przepadek przedmiotu – tylko w granicach w jakich sprawca wyraziła na to zgodę ,

postanowienie sądu wywołuje skutki takie jak każde orzeczenie kończące postępowanie .

Jednakże postanowienie to nie podlega wpisaniu do rejestru karnego , co jest korzystne

dla sprawcy , ponadto zastosowanie tej instytucji nie stanowi przesłanki recydywy

skarbowej w art. 37 § 1 pkt. 4

ODSTĄPIENIE OD WYMIERZENIA KARY

Uregulowane w art. 19 KKS jest stosowana na etapie orzekania o karze. Instytucja ta jest

możliwa na 2 etapach:

1. na zasadzie przepisów szczególnych KKS i recypowanych przez KK 2. na podstawie art. 19 pkt. 1 i 2 Odnośnie norm szczególnych zakładających możliwość odstąpienia od wymierzenia kary

:

1. art. 14 § 2 KK w związku z art. 21 § 3 KKS w zakresie usiłowania nieudanego 2. art.22 § 2 KK w związku z art. 20 § 3 KKS w zakresie podżegacza i pomocnika , którzy

odstąpili od dokonania czynu

3. art. 10 § 5 KKS w zakresie błędu co do okoliczności wyłączających bezprawie 4. art.11 § 2 KKS przy ograniczonej poczytalności sprawcy 5. art. 20 § 3 KKS odnośnie współdziałającego wobec którego na jego karalność nie wpływa

okoliczność osobista innego współdziałającego

6. art.36 § 1 w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary art. 77 § 4 i 5

art.19 § 1 0 druga grupa przypadków

1 gdy stopień społecznej szkodliwości przestępstwa skarbowego zagrożony jest karą

pozbawienia wolności bądź łagodniejsza , nie jest znaczny

2 przy wykroczeniu skarbowym , a w szczególności wypadków zasługujących na szczególne

uwzględnienie biorąc jednocześnie elementy podmiotowe i przedmiotowe czynu sprawcy.

Odstąpienie od wymierzenia kary nie stoi na przeszkodzie orzeczenia środka karnego. W

stosunku co do przestępstw i wykroczeń skarbowych może zostać orzeczony przepadek

przedmiotu lub ściągnięcie ich równowartości pieniężnej

SRODKI KARNE

- podanie wyroku do publicznej wiadomości - utrata prowadzenia określonej działalności gospodarczej , wykonywania zawodu lub

piastowania określonego stanowiska

Odstępując od wymierzenia kary sąd może również odstąpić od orzeczenia środka karnego ,

chociażby orzeczenie takiego środka było obowiązkowe , powyższa regulacja nie dotyczy

przedmiotów zakazanych.

Art.29 pkt.4 , które zawsze podlegają przepadkowi . Następuje wpisanie do rejestru karnego ,

przy czym krótsze są terminy zatarcia skazania . Przy przestępstwach skarbowych zatarcie

następuje po upływie roku od wydania prawomocnego orzeczenia , jeżeli orzeczono środek

karny to zatarcie nie może nastąpić przed jego wykonaniem , darowaniem lub

przedawnieniem wykonania art. 107 KK w związku z art. 20 § KKS

W przypadku wykroczeń skarbowych zatarcie następuje w upływem roku od wydania

prawomocnego orzeczenia art. 52 § 2 KKS.

Środki reakcji prawno - karnej na czyn sprawcy :

- kary - środki karne - środki zabezpieczające

docsity.com

KARY – katalog kar przy przestępstwach skarbowych wskazany jest w art. 22 § 1 zaś przy

wykroczeniach w art. 47 § 1 KKS. Za przestępstwa skarbowe są następujące kary :

- kara grzywny w stawkach dziennych - kara ograniczenia wolności - kara pozbawienia wolności Kara grzywny kwotowa – grzywna art. 23 KKS

W pierwszej kolejności określa się liczbę stawek a następnie wysokość 1stawki dziennej ,

jeżeli kodeks nie stanowi inaczej to najniższa liczba stawek wynosi 10 a najwyższa 720 .

stawka dzienna grzywny nie może być niższa niż 1/30 najniższego wynagrodzenia w czasie

orzekania w I instancji ( 28,30 ) i nie może przekraczać jej 400 krotności , czyli ( 11 320 ).

Przypadki , kiedy kara górna grzywny może przekroczyć 720 stawek a nie może 1080 :

- nadzwyczajne zaostrzenie kary 9 art. 37 i 38 ) - przy karze łącznej grzywny - ciąg przestępstw. Wyrokiem nakazowym sąd może wymierzyć karę grzywny nie przekraczającą 200 stawek

dziennie , chyba , że kodeks przewiduje karę łagodniejszą.

Przy wykroczeniach skarbowych mamy doczynienia z grupą kwotową która jest orzekana w

wysokości od 1/10 najniższego wynagrodzenia do 20 krotności najniższego wynagrodzenia.

Mandatem kary można wymierzyć grzywnę , która nie przekracza stawki podwójnej

wysokości najniższego wynagrodzenia . Wyrokiem karnym w postępowaniu o wykroczenia

skarbowe można wymierzyć grzywnę , która nie przekracza 10 krotności najniższego

wynagrodzenia art.48.

WYKŁAD

Kara ograniczenia wolności jest to kara , której przewidziane jest jedno przestępstwo ( 110

), ponadto tę karę można wymierzyć na podstawie art. 26 $ 1 w szczególności jest to możliwe

wtedy , gdy obok kary ograniczenia wolności są wymienione środki karne takie jak :

przepadek przedmiotu , zakaz prowadzenia działalności gospodarczej , zakaz wykonywania

zawodu bądź stanowiska , podanie wyroku do publicznej wiadomości , ponadto obok kary

ograniczenia wolności , jeżeli wymierzamy zamiast kary pozbawienia wolności sąd może

orzec karę grzywny , jeżeli mamy doczynienia z przestępstwem polegającym na uszczupleniu

bądź na narażeniu uszczupleniu należności publiczno -prawnej to wówczas sąd ma obowiązek

nałożenia na skazanego zwrotu tego uszczuplenia . W tej regulacji zamiennego wymierzenia

kary ograniczenia wolności nie stosuje się do sprawcy przestępstwa umyślnego , który

uprzednio przed swoim czynem został skazany na karę pozbawienia wolności , na czas nie

krótszy niż 6 m-cy bezwarunkowe zawieszenie jej wykonania.

Kara pozbawienia wolności liczona jest w miesiącu od 1 miesiąca do 12 miesięcy ,

natomiast nadzwyczajnie obostrzona nie może przekraczać 18 miesięcy również łącznie .

Kara ta polega na :

- pracy społecznie użytecznej w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie - na potrąceniu z wynagrodzenia w wymiarze od 10 do 25 % na rzecz skarbu państwa. W okresie wykonywania kary pozbawienia wolności skazany nie może rozwiązać stosunku

pracy bez zgody sądu , ponadto miejsce i czas wykonywania kary określa sąd po wysłuchaniu

skazanego. Ponadto w okresie wykonywania kary pozbawienia wolności skazany bez zgody

sądu nie może zmienić miejsca zamieszkania , obowiązany jest wykonywać nałożoną pracę i

obowiązek składania wyjaśnień z przebiegu pracy. Wymierzając tę karę sąd może oddać pod

dozór sprawcę przestępstwa chodzi tutaj o kuratora , osobę godną zaufania , instytucję ,

fundację i inną organizację społeczną , która zajmuje się pomocą skazanym i walką z

demoralizacją.

docsity.com

Kara pozbawienia wolności jest wymierzana na czas nie krótszy niż 5 dni i nie dłuższy niż lat

3 – jest to zasada od której są wyjątki :

- podstawą wymierzenia kary pozbawienia wolności i jej główną regulacją w KKS jest art. 27 , wynika z niego , że k.p.w. wymierza się w dniach , miesiącach , latach

- nadzwyczajne obostrzenie kary ( 37 , 38 ) - ponadto wyjątkiem jest odpowiedzialność za przestępstwa ciągłe oraz kara łączna ( sąd

może wymierzyć k.p.w. do 15 lat )

Środki karne i środki zabezpieczające

Art. 22 $ 2 i 3- Środki karne za przestępstwa skarbowe:

1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

2) przepadek przedmiotów,

3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,

4) przepadek osiągniętych korzyści majątkowych,

5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego

zawodu lub zajmowania określonego stanowiska,

6) podanie wyroku do publicznej wiadomości,

7) pozbawienie praw publicznych,

8) środki związane z poddaniem sprawcy próbie:

a) warunkowe umorzenie postępowania karnego,

b) warunkowe zawieszenie wykonania kary,

c) warunkowe zwolnienie.

§ 3. Środkami zabezpieczającymi są:

1) umieszczenie w zakładzie zamkniętym,

2) umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym,

3) umieszczenie w zakładzie karnym, w którym stosuje się środki lecznicze lub

rehabilitacyjne,

4) umieszczenie w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego,

5) skierowanie do placówki leczniczo-rehabilitacyjnej,

6) przepadek przedmiotów,

7) zakazy wymienione w § 2 pkt 5. ( zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska)

Art. 47. § 2. Środkami karnymi za wykroczenia skarbowe są:

1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

2) przepadek przedmiotów,

3) ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

Środkami zabezpieczającymi za wykroczenia skarbowe jest :

1 ) przepadek przedmiotów

Środki karne są orzekane obok kary . Jedynym środkiem karnym , który może zostać

orzeczony bez orzekania kary jest przepadek przedmiotu ( 15 $ 4 ) , który umożliwia

orzeczenie przepadku przedmiotu w postępowaniu wobec nieobecnego . Środki karne mogą

być orzekane w razie odstąpienia od wymierzenia kary . Mogą być orzekane :

- przepadek - ściągnięcie równowartości przepadku przedmiotu - zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - podanie wyroku do publicznej wiadomości Mogą być orzekane osobno.

Przepadek przedmiotu ( 29 ) przesłanki :

1) przedmiot pochodzący bezpośrednio z przestępstwa skarbowego,

2) narzędzie lub inny przedmiot stanowiący mienie ruchome, które służyło lub było

przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego,

docsity.com

3) opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki

sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych

przedmiotów,

4) przedmiot, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesyłanie

jest zabronione

Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa z art. 86 , 88 , 89 , 90 ,91 to wówczas sąd orzeka

przepadek przedmiotu . Zasadą jest , że następuje orzeczenie przepadku chociażby

przedmioty stanowiły własność sprawcy. , na podstawie art. 35 $ 2 nie orzeka się przepadku

jeżeli przedmiot stanowi własność osoby trzeciej , a sprawca nabył te przedmioty w drodze

przestępstwa, ponadto nie można orzec przepadku jeżeli :

1. Jego orzeczenie byłoby nie współmierne do przestępstwa a nie wykroczenie 2. Uiszczono należności publiczno – prawne dotyczące przedmiotów zagrożonych

przepadkiem i od tego są wyjątki:

- chyba , że ta uiszczona należność jest niewspółmiernie niska do wartości przepadku przedmiotu

- przepadek przedmiotów tzw. Zakazanych art19 pkt 4 , chodzi o przedmioty przysporzone do popełnienia przestępstwa

Z chwilą gdy orzeczenie staje się prawomocne przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na

rzecz skarbu państwa.

Instytucja zapłaty równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu

W sytuacji gdy niemożliwe jest orzeczenie z uwagi na ich zniszczenie , zgubienie z innych

przyczyn faktycznych lub prawnych , orzeczenie przepadku przedmiotu nie może nastąpić ,

sąd orzeka stopień stanowiący równowartość pieniężną przepadku przedmiotu , chyba , że

chodzi o tzw. Przedmioty zakazane ( art.29 pkt 4 ) . Sąd powinien określić wartość

przedmiotu w chwili czynu , jeżeli nie może to nastąpić dokładnie , sąd powinien określić

wartość w przybliżeniu.

Przesłanki :

- sprawca dopuścił się przestępstwa w stanie niepoczytalności - społeczna szkodliwość czynu jest znikoma - zastosowano warunkowe umorzenie postępowania - zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego - sprawca dopuścił się przestępstwa po ukończeniu lat 17 a przed ukończeniem lat 18 Zakaz prowadzenia działalności

Może być on orzeczony jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie

niepoczytalności. Sąd orzeka ten środek bez wyznaczenia terminu na jaki okres ten środek

jest orzekany , uchyla go jednak w razie ustania przyczyn jego orzeczenia.

Zakaz zajmowania określonego stanowiska , wykonywania określonego zawodu ,

pozbawienia praw publicznych ( od 1 roku do lat 5 ) Zakazy mogą zostać orzeczone w

sytuacji :

1. Gdy sprawca dopuścił się jednego z emmeratywnie wymienionych przestępstw z art. 34 $ 2

2. Zastosowano wobec sprawcy przestępstwa nadzwyczajne obostrzenie kary art. 38 pkt. 1 i 2

Zakazy mogą być orzeczone , jeżeli sprawca nadużył stanowiska lub zawodu przy

popełnianiu przestępstwa skarbowego bądź dalsze zajmowanie stanowiska , wykonywania

określonego zawodu bądź też prowadzenia określonej działalności gospodarczej zagraża

istotnym dobrom chronionym prawem. Taki środek karny może zostać uznany za wykonalny

po upływie połowy okresu na jaki został orzeczony ale nie wcześniej niż po rocznym jego

wykonywaniu art. 191 KKS . Zakazy mogą być orzeczone jako środki zabezpieczające , ale

bez orzekania okresu na jaki są orzekane.

docsity.com

Pozbawienie praw publicznych

Może zostać orzeczone w sytuacji gdy :

1. Zastosowano wobec sprawcy nadzwyczajne obostrzenie kary i wymierzono mu karę pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata. Pozbawienie praw publicznych polega na

ustaniu prawa wyborczego , prawa w sprawowaniu wymiary sprawiedliwości , pełnienia

funkcji w organach państwowych , samorządowych i zawodowych , utrata biernego i

czynnego prawa wyborczego a także utrata oznaczeń i tytułów honorowych a także

uniemożliwienie ich uzyskania w trakcie obowiązującego środka karnego . Zostaje on

uważany za wykonany po upływie połowy kary , ale nie wcześniej niż po upływie 1 roku

jego obowiązywania ( 191 )

Nadzwyczajne złagodzenie kary ( 36 ) może nastąpić w sytuacji :

- w stosunku co do młodocianego - w przypadku błędu wyłączającego bezprawność - przy ograniczeniu poczytalności - w przypadku usiłowania nieudolnego - w sytuacji czynnego żalu - wobec podżegacza lub pomocnika , gdy czynu zabronionego nie usiłowano dokonać - wobec współdziałających , gdy ujawnił on informację organów ścigania dotyczącą czynu

zabronionego i osób w nim uczestniczących.

1. Sąd wymierza karę ograniczenia wolności gdy czyn zabroniony był zagrożony karą pozbawienia wolności

2. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary i w ramach tej instytucji orzec środek karny ( przepadek przedmiotu , ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotu ,

zakazy , podanie do publicznej wiadomości ).

3. Sąd może odstąpić od orzeczenia środka karnego chociażby jego orzeczenie było obowiązkowe jedynym wyjątkiem jest sytuacja , gdy zachodzi konieczność orzeczenia

przepadku przedmiotów zakazanych . W sytuacji gdy sprawca przestępstwa dopuścił się

czynu , którego skutki uszczuplają lub narażają na uszczuplenie należności publiczno –

prawnej to ponadto sprawca zobowiązany jest uiścić taką należność aby sąd mógł

zastosować złagodzenie kary . W ramach tej instytucji sąd może orzec karę grzywny w

wysokości nie przekraczającej połowy górnej granicy ustawowego zagrożenia za dane

przestępstwo . W sytuacji gdy mamy doczynienia ze sprawcą który wyjawił organom

ścigania informację dotyczącą osób uczestniczących w przestępstwie oraz zachodzą

okoliczności jego popełnienia to sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary a

nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Nadzwyczajne zaostrzenie kary ( art. 38 )

Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności:

1) do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych,

2) do roku albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny przekraczającą 360 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia

także kary grzywny grożącej za to przestępstwo,

3) przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo skarbowe w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie wyłącza wymierzenia z

takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo obok kary

pozbawienia wolności.

Oznacza to , że w tej sytuacji z pkt.3 sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 5 dni do

4 lat i 6 miesięcy.

docsity.com

4) Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności

w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego podwójnie, gdy

sprawca dopuścił się przestępstwa , którego skutkiem jest tzw. wielka wartość, co oznacza ,że

sąd maksymalnie może wymierzyć karę 6 lat pozbawienia wolności

Przesłanki ( 37 $ 1 ):

Sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca:

1) popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe powodując uszczuplenie należności

publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość

przedmiotu czynu zabronionego jest duża,

2) uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu,

3) dopuścił się już przestępstw w ramach tzw. Przestępstwa ciągłego

4) dopuścił się przestępstwa w ramach recydywy skarbowej

5) dopuścił się przestępstwa w działaniu zorganizowanej grupy lub w związku mającym na

celu popełnienie przestępstwa skarbowego

6) dopuścił się przestępstwa z użyciem groźby jej użycia , przemocy lub wspólnie z inną

osobą

7) dopuścił się przestępstwa poprzez wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego

połączenia innej osoby

1000 krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia – zaostrzenie to może dotyczyć

tylko przestępstwa enumeratywne wskazanych w art. 38 $ 2 , obok takiej kary pozbawienia

wolności sąd może wymierzyć karę grzywny zwiększoną o połowę . W przypadku tym sąd

może orzec karę zwiększoną do 1080 dziennych stawek grzywny . Zgodnie z art. 38 $ 2

obostrzenie nie może przekraczać 6 lat pozbawienia wolności , 1080 dziennych stawek

grzywny oraz 18 miesięcy kary ograniczenia wolności.

RECYDYWA – to tradycyjna okoliczność obostrzająca karę w prawie karnym i w prawie

karno skarbowym . Może ona zaistnieć przy uprzednim skazaniu sprawcy za czyn umyślny na

karę ograniczenia wolności , pozbawienia wolności i karę grzywny jeżeli sprawca w ciągu 5

lat od odbycia co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności , 6 miesięcy ograniczenia

wolności i uiszczenia 120 stawek dziennych grzywny , a następnie popełnia przestępstwo

skarbowe tego samego rodzaju to wówczas będziemy mieli doczynienia z konkluzją

recydywy skarbowej . Nie jest to przestępstwo podobne a jest to przestępstwo należące do

tego samego rodzaju przestępstw wymienionych w kodeksie skarbowym bądź też

przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia. Jeżeli będziemy mieli

doczynienia z przemocą lub groźbą jej użycia to nie musi być okoliczność polegająca na

umiejscowieniu przestępstwa w tym samym rozdziale KKS ( 53 $ 12 ) . Jeżeli sprawca

dopuszcza się recydywy skarbowej to istnieje możliwość obostrzenia kary. ( art. 37 wedle

zasad określonych w art.38 ).

JEDNOŚĆ , WIELOŚĆ CZYNÓW ZABRONNIONYCH

Czyn – to uzewnętrznione zachowanie człowieka , które realizuje się poprzez działanie bądź

zaniechanie . Jeżeli to zachowanie wypełnia normy przepisy prawa KKS wówczas będziemy

mieli doczynienia z przestępstwem skarbowym bądź wykroczeniem .

Kumulatywna kwalifikacja prawna ma miejsce wówczas , gdy jedno zachowanie

człowieka wypełnia znamiona kilka przepisów ustawy ( 6 KKS ) . W takiej sytuacji sąd

skazuje sprawcę za jedno przestępstwo ale na podstawie wszystkich zbiegających się

przepisów , natomiast sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę

najsurowszą , jeżeli zdarzy się tak , że wszystkie zbiegające się czyny są zagrożone takimi

samymi karami to skazanie sprawcy następuje z przepisu którego znamiona najbardziej

charakteryzują zachowanie się sprawcy.

docsity.com

CZYN CIĄGŁY– ( 6 $ 2 KKS ) zachodzi wówczas , gdy sprawca dopuści się 2 lub więcej

zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem do wszystkich

swoich zachowań. Znamiona czynu :

- dopuszcza się 2 lub więcej przestępstw - z góry powzięty zamiar ( zamiar odnosi się do wszystkich zachowań ) - krótki odstęp czasu ( kilku miesięczny okres czasu ) Konsekwencją przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego :

- będzie to , że w razie zmiany ustawy w trakcie realizacji czynu do jego zachowania będziemy stosowali nową ustawę

- jeżeli choć jedno z zachowań sprawcy zostało popełnione pod rządami ustawy to wówczas nie będzie istniała możliwość zastosowania amnestii bądź abolicji

- okres przedawnienia liczy się od ostatniego zachowania sprawcy objętego znamieniem ciągłości.

CIĄG PRZESTĘPSTW – ( art. 37 $ 1 pkt.3 zawiera definicję ). Znamiona :

- sprawca dopuszcza się przestępstw w podobny sposób - krótki odstęp czasu - przestępstwa muszą być popełnione pod wpływem ciągle ponawianego zamiaru - przestępstwa popełniane przez sprawcę muszą być regulowane przez tę samą normę - ciągiem mogą być objęte tylko te czyny , które sprawca dopuścił się zanim zapadł

pierwszy wyrok chociażby nieprawomocny

Różnice między czynem ciągłym a ciągiem przestępstw :

- w ramach czynu ciągłego sprawca nie musi dopuszczać się przestępstwa , a może dopuszczać się wykroczeń, które będą składały się na przestępstwa. Z kolei w ramach

ciągu przestępstw każde zachowanie się sprawcy jest przestępstwem.

- w ramach czynu ciągłego sprawca cechuje się zamiarem z góry powziętym do wszystkich zachowań . W ramach ciągu przestępstw zamiar jest ponawiany do każdego przestępstwa .

- co do krótkiego odstępu czasu jest to okres do kilku miesięcy - czyn ciągły nie skutkuje obostrzeniem kary , natomiast ciąg przestępstw skutkuje

przesłanką nadzwyczajnego obostrzenia kary ( art. 37 $ 1 pkt. 3 w związku z zasadami art.

38 )

Ciąg przestępstw jest to odmiana realnego zbiegu przestępstw

REALNY ZBIEG PRZESTĘPSTW – ( art. 20 $ 2 KKS w związku z art. 85 , 86 itd. )

zachodzi wtedy , jeżeli sprawca 2 lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok

chociażby nieprawomocny , co do któregokolwiek z tych przestępstw.

Na I etapie zgodnie z art. 85 i 86 sąd wymierza za każde z tych przestępstw karę z osobna , a

na II etapie swojego orzekania sąd wymierza karę łączną . Wymierzając karę łączną w

zakresie kary grzywny sąd na nowo określa stawki dzienne , jednakże wysokość stawki

dziennej w ramach kary łącznej nie może przekraczać stawki grzywny ustalonej za

poszczególne przestępstwa . Ograniczenia w zakresie orzekania ( 38 $ 1 i 2 ).

Może zachodzić realny zbieg między ciągiem przestępstw , w tej sytuacji sąd wymierza karę

najpierw za ciąg , dalej za przestępstwa , a następnie karę łączną.

INSTYTUCJA PRORACYJNA

Warunkowe umorzenie postępowania –(art.41 KKS a także w art.20 $ 2 KKS w związku z

art.63,67 i 68 KK )

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie :

- jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne - okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości - postawa sprawcy nie karanego za przestępstwa umyślne , jego właściwości i warunki

osobiste oraz dotychczasowy sposób bycia uzasadniają , że pomimo umorzenie

docsity.com

postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego , a w szczególności nie

dopuścił się popełnienia przestępstwa.

Warunkowe umorzenie postępowania nie stosuje się do sprawcy przestępstw

przekraczających 3 lata kary pozbawienia wolności ( art. 41 ) . Ponadto zgodnie z art. 39 $ 2

warunkowe umorzenie postępowania nie stosuje się do sprawcy przestępstwa skarbowego

popełnionego w okolicznościach określonych w art. 37 $ 1 pkt. 1-3 , 5 , 7 a także sprawcy

przestępstw skarbowych popełnionych w warunkach określonych w art. 38 $ 2 . Warunkowe

umorzenie postępowania następuje na okres próbny od 1 – 2 lat . W okresie tym sąd może

oddać sprawcę pod dozór kuratora , osoby godnej zaufania , instytucji bądź organizacji

społecznej. Warunkowe umorzenie postępowania może zostać podjęte fakultatywnie bądź

obligatoryjnie . Sąd podejmuje obligatoryjne postępowanie karne jeżeli sprawca w okresie

próbnym popełnił przestępstwo umyślne za które został prawomocnie skazany . Sąd

podejmuje fakultatywne postępowanie jeżeli sprawca dopuścił się innego przestępstwa

skarbowego lub w inny sposób naruszył porządek prawny , dopuścił się wykroczenia , uchylał

się od dozoru bądź też nałożonych na niego obowiązków. Sąd może podjąć postępowanie

zgodnie z art. 41 $ 2 KKS jeżeli sprawca w okresie próbnym uchylał się od obowiązku

uiszczenia należności publiczno -prawnej . Warunkowe umorzenie postępowania nie może

zostać podjęte później niż 6 miesięcy od okresu próbnego.

Warunkowe zawieszenie wykonywania kary – sąd może zawiesić wykonanie kary nie

przekraczającej 2 lata pozbawienia wolności , karę ograniczenia wolności i karę grzywny ,

nastąpi to wówczas jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia celu kary a w szczególności

zapobieżenie powrotowi do przestępstwa. Podejmując decyzję o warunkowym zawieszeniu

wykonania kary sąd bierze pod uwagę :

- warunki i właściwości osobiste sprawcy - dotychczasowy sposób bycia - zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próbny. Okres ten biegnie od

uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat , jeżeli sąd podejmuje decyzję o

zawieszeniu kary pozbawienia wolności , od 1 do 3 lat jeżeli następuje zwieszenie kary

ograniczenia wolności i kary grzywny. W okresie próbnym sąd może nałożyć obowiązki na

skazanego ( 72 ) :

- informowanie o przebiegu okresu próby sądu lub kuratora - obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego - obowiązek wykonywania świadczeń ciążących na skazanym - obowiązek pracy zarobkowej , nauki lub przygotowania zawodowego - obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub innych środków

odurzających

- poddanie się leczeniu odwykowemu lub rehabilitacyjnemu - powstrzymywanie się od przebywania w określonym miejscu bądź środowisku - inny obowiązek , który będzie właściwy i zapobiegnie ponownemu popełnieniu

przestępstwa.

Orzeczenie obowiązku następuje po wysłuchaniu sprawcy oprócz obowiązku poddania się

leczeniu , sąd może zmienić obowiązki.

Okoliczności obligatoryjne i fakultatywne wykonania kary

Sąd zażąda obligatoryjne wykonanie kary , jeżeli sprawca w okresie próbnym dopuścił się

popełnienia podobnego przestępstwa za które został prawomocnie skazany . Wtedy sąd

orzeka o wykonaniu kary.

Sąd może zarządzić fakultatywne wykonanie kary , jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa

innego niż wspomniany wyżej i ewentualnie w inny sposób naruszył porządek prawny ,

dopuścił się wykroczenia lub uchylał się od obowiązków. Zarządzenie wykonania kary nie

docsity.com

może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od upływu okresu próby. Wraz z upływem

okresu próby przy założeniu że nie znajdą się okoliczności obligatoryjnego i fakultatywnego

wykonania kary to wówczas następuje zatarcie skazania z mocy prawnej.

Warunek przed terminowego zwolnienia – jest to instytucja , która dotyczy kary

pozbawienia wolności . Sąd może zarządzić zwolnienie skazanego z odbywania kary jeżeli

będzie istniała pozytywna prognoza kryminologiczna tzn. będzie istniało uzasadnione

przekonanie , że sprawca będzie przestrzegał porządek prawny i nie dopuścił się

przestępstwa. Sąd może zwolnić skazanego z odbywania reszty kary po odbyciu przez niego

co najmniej połowy jednak nie mniej niż 6 miesięcy. Jeżeli sprawca dopuścił się recydywy

skarbowej to sąd może zwolnić sprawcę po odbyciu 2/3 kary .

Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki odwołań .

Sąd odwołuje obligatoryjnie warunkowe zwolnienie , jeżeli sprawca w okresie próby dopuścił

się przestępstwa umyślnego , za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.

Jeżeli sprawca w okresie próby dopuścił się innego przestępstwa , bądź w inny sposób

naruszył porządek prawny to sąd może odwołać fakultatywnie warunkowe zwolnienie . W

razie odwołania kolejne warunkowe zwolnienie nie może zostać zastosowane wcześniej niż

przed upływem 1 roku po osadzeniu sprawcy w zakładzie karnym. Jeżeli sprawca w okresie

próby i w ciągu 6 miesięcy po jego ukończeniu nie spowodował okoliczności , która by

dawała podstawę do warunkowego zwolnienia to uważa się , że sprawca odbył karę z chwilą

warunkowego zwolnienia . Sąd może zwolnić sprawcę z kary odbywania pozbawienia

wolności , gdy :

- odbył połowę kary - w tym czasie przestrzegał porządku prawnego i wykonywał prace nałożone przez sąd. Art. 44 , 45 , 51 omówić samemu.

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument