Prawo podatkowe - Notatki - Prawo administracyjne - Część 2, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet Warszawski
Lady_Pank
Lady_Pank

Prawo podatkowe - Notatki - Prawo administracyjne - Część 2, Notatki'z Prawo Administracyjne. Uniwersytet Warszawski

25 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki przedstawiający system podatkowy jako uporządkowany zbiór podatków, które występują na danym terenie w danym czasie.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 25
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 25 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 25 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 25 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 25 str.
Pobierz dokument
WYKŁAD II

1

WYKŁAD II

25.11.2007

PRAWO PODATKOWE

System podatkowy to uporządkowany zbiór podatków, które występują na danym

terenie w danym czasie.

W tym systemie istnieją różnego rodzaju klasyfikacje podatków.

I. kryterium przedmiotowe II. kryterium podmiotowe III. kryterium czasowe

I. Klasyfikacja podatków ze względu na kryterium przedmiotowe:

1. podatki przychodowe 2. podatki dochodowe 3. podatki konsumpcyjne 4. podatki majątkowe

Podatki przychodowe- stanowią podstawowe źródło dochodów budżetowych. Podatki te

cechuje tzw. przerzucalność, tzn. że są one przenoszone na nabywców w cenach towarów lub

usług.

W Polsce do podatków przychodowych należą:

1. VAT 2. podatek akcyzowy ( w części) 3. podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatki dochodowe – są to podatki bezpośrednie, osobiste. Obciążają one wyniki

działalności podatnika i nie można ich przenieśćna inny podmiot.

Zalicza się do nich:

1. podatek dochodowy od osób fizycznych 2. podatek dochodowy od osób prawnych 3. zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby fizyczne (tj. karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

ryczałt od przychodów osiąganych przez osoby duchowne z tyt. pełnienia posług

duszpasterskich)

docsity.com

2

Podatki konsumpcyjne – do podatków tych należą:

1. podatek od posiadania psa 2. podatek akcyzowy 3. podatek od gier

Podatki majątkowe – opodatkowaniu podlega tutaj sam fakt posiadania składników

majątkowych. Są to podatki, które stanowią dochody budżety gmin.

Do podatków majątkowych zalicza się:

1. podatek od środków transportowych 2. podatek od nieruchomości 3. podatek leśny 4. podatek rolny (z tym, że nie można go jednoznacznie przyporządkować do grupy

podatków majątkowych, gdyż w pewnych sytuacjach przybiera on postać podatku

przychodowo-majątkowego, co wiąże się ze specyfiką prowadzenia gospodarstwa

rolnego)

5. podatek od spadków i darowizn 6. podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Podatek rolny – to podatek który reguluje ustawa o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 roku

Dz. U. z 1984 r. nr 52 pozycja 268.

Podatek leśny – reguluje ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym Dz. U. z 2002 r. nr

200 poz. 1682.

Podatek od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia

12.01.1991 roku Dz. U. z 2006 roku nr 121, poz. 844

Art. 1.Ustawa normuje:

1) podatek od nieruchomości;

2) podatek od środków transportowych;

3) podatek od posiadania psów;

4) opłatę targową;

5) opłatę miejscową;

5a) opłatę uzdrowiskową;

6) (skreślony)

docsity.com

3

SYSTEMY PODATKOWE - są różne w różnych państwach..

1. system wartościowy 2. system powierzchniowy 3. system mieszany 4. brak opodatkowania- państwa nie stosujące podatku od nieruchomości –

państwa po rozpadzie byłego Związku Radzieckiego oraz Norwegia.

SYSTEM WARTOŚCIOWY – to system, w którym nieruchomości są opodatkowane

biorąc pod uwagę ich wartość realną albo ustaloną dla celów podatkowych, czyli tzw. wartość

fiskalną.

Jest ona ujawniana w katastrach (rejestrach nieruchomości).

Ustala się ich wartość i wpisuje się w te rejestry z których korzysta potem Urząd Skarbowy.

W tym systemie rozróżnia się dwa modele:

1. model niemiecki , w którym kataster zawiera wszystkie informacje dotyczące nieruchomości i zastępuje inne ewidencje w tym także księgi wieczyste. W tym

modelu nieruchomości powinny mieć ustaloną wartość rynkową.

2. model francuski, w którym kataster fiskalny – ewidencja prowadzona jest wyłącznie dla celów podatkowych, dla tych celów także ustalona jest wartość nieruchomości.

Przyjmuje się średnią wartość rynkową w obrocie nieruchomościami najczęściej w

poprzednim roku na okres 4 letniej kadencji władz.

3. system w którym nakłada się tzw. siatkę przeliczników ze względu na warunki lokalizacyjne, uciążliwe itp., które przesądzają o tym, że w danej dzielnicy ustala się

taki a taki wskaźnik. Rada Gminy na swoim terenie wprowadza wskaźniki

przeszacowania do średnich cen rynkowych. Średnia cena dla poszczególnych

terenów może być zmieniona przez biegłego rzeczoznawcę. Taką wartość wprowadza

się do katastru. W Irlandii – podana wartość nieruchomości jest jednakowa do

podatku, ubezpieczenia i przyszłych transakcji sprzedaży. Zbywając tam

nieruchomość nie można wziąć więcej niż 110 % wartości zadeklarowanej do celów

podatkowych.

SYSTEM POWIERZCHNIOWY – to system można by powiedzieć najbardziej

prymitywny.

Za podstawę opodatkowania przyjmuje się powierzchnię nieruchomości.

Powierzchnia x stawka = kwota podatku

Występuje w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

Jest on najmniej kosztowny.

SYSTEM MIESZANY - -to system w którym wykorzystuje się elementy systemu

powierzchniowego i wartościowego. Jest wykorzystywany w Polsce w zakresie podatku od

nieruchomości.

docsity.com

4

Dla niektórych elementów wykorzystuje się wartość a w niektórych powierzchnię wyrażoną

w jednostkach. Podatnik określa wartość nieruchomości.

SYSTEM W KTÓRYM NIE STOSUJE SIĘ PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI -

obejmuje państwa, które utworzyły się po rozpadzie Związku Radzieckiego(Białoruś,

Ukraina) .

Podatku od nieruchomości nie pobiera się także w Norwegii. Jest to kraj bogaty w surowce

naturalne i stać go na to aby nie pobierać takiego podatku.

UWAGA!

KAŻDE PAŃSTWO MA PRAWO WYBORU W ZAKRESIE PODATKÓW OD

NIERUCHOMOŚCI.

UNIA EUROPEJSKA NIE NARZUCA SWOJEJ WOLI.

Trzy rodzaje podatków

1. podatek rolny – klasa gruntów 2. podatek leśny – symbol L 3. podatek od nieruchomości – nie jest to grunt i nie jest to las

Każdy z powyższych podatków podlega odrębnemu opodatkowaniu.

PODATEK ROLNY – reguluje go

Ustawa z 15.11.1984 roku o podatku rolnym.

Wg tej ustawy:

Art. 1

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i

budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność

rolnicza.

Konstrukcja podatku rolnego

Podmiot

1. osoby fizyczne 2. osoby prawne 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

docsity.com

5

4. Dla osób fizycznych wójt , burmistrz, prezydent miasta wydaje decyzję, natomiast pozostałe podmioty dokonują samoopodatkowania – z mocy prawa.

Przedmiot:

1. własność 2. samoistne posiadanie 3. użytkowanie wieczyste 4. posiadanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa Lu JST.

Podatek rolny pobierany od gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne.

Podstawa opodatkowania

1. dla gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego powierzchnia użytkowa w hektarach przeliczeniowych

2. dla pozostałych gruntów powierzchnia rzeczywista w hektarach

Gospodarstwo Rolne

Art. 2

1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub

znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki

organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W ustawie została zawarta tabela do przeliczenia podatku uwzględniająca 3 elementy:

1. klasę bonitacyjną użytków rolnych (I-VI z tym, że klasa III i IV ma podgrupy). Razem jest ich 10 klas

2. okręgi podatkowe – ustala się 4 okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-

klimatycznych. Z ewidencji wynika jaki jest rodzaj i klasa gruntu.

Dla pozostałych gruntów podstawą jest powierzchnia w ha rzeczywistych wynikająca z

ewidencji.

Art. 5

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz po

zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, w drodze rozporządzenia, zalicza każdą

gminę, miasto oraz dzielnicę miasta do jednego z czterech okręgów podatkowych, kierując się

kryteriami określonymi w art. 4 ust. 4.

docsity.com

6

STAWKA PODATKOWA

Art. 6

1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 - równowartość

pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 - równowartość pieniężną 5 q żyta

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego

rok podatkowy

2. Średnią cenę skupu, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego

kwartału.

Rada Gminy może w drodze uchwały obniżyć cenę skupu żyta dla celów podatkowych, nie

może jednak obniżyć współczynnika ustalonego dla celów podatkowych.

Art.6

3. Rady gmin są uprawnione do obniżenia cen skupu określonych w ust. 2,

przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

Średnia cena skupu żyta, to cena, która jest stawką stałą kwotową opartą o przelicznik

równowartości pieniężnej kwintala żyta.

Dla gospodarstw rolnych cena = 2,5 kwintala

Dla pozostałych cena = 5 kwintali

1 q = dt

Kwintal = dt

.

Władztwo podatkowe oznacza, że stawka jest stała, natomiast Gmina Może ją obniżyć w

drodze uchwały.

Rada Gminy uchwala wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny. Sytuacja

podatników jest zróżnicowana. Jest identyczna jeśli chodzi o formę organizacyjną.

docsity.com

7

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Art. 6a

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć

okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten

rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

4. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na

prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po

zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność

rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,

kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

4a. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt

(burmistrz, prezydent miasta).

Zróżnicowany system podatków

Art.6

5. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 10, są obowiązane złożyć właściwemu organowi

podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego

wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo

wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian, o

których mowa w ust. 4.

1. osoby fizyczne składają informacje o stanie posiadania na podstawie której corocznie Wójt/Burmistrz/Prezydent - dokonuje wymiaru podatku, ustalając jego wysokość w

decyzji. O wszelkich zmianach w stanie posiadania podatnik winien powiadomić

właściwy UG.

Art.6

6. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 10, ustala, w

drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w

terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

7. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w

docsity.com

8

podatku rolnym lub zaistniały zmiany, o których mowa w ust. 4, organ podatkowy dokonuje

zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek

2. osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do 15 stycznia roku podatkowego składają w Urzędzie Gminy deklaracje na podatek rolny,

w której dokonują samoobliczenia podatku. /Można płacić w 4 ratach/. Terminy

jednakowe dla wszystkich podatników 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.

Art.6

8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki

organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu

na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy,

sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał

po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie

tego obowiązku,

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w ust. 4,

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w

deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15

marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

9. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, o którym

mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na

podstawie przepisów ustawy.

10. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz

osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na

zasadach obowiązujących osoby prawne.

Art. 6b

Rada gminy może zarządzać pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz

określać inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Art. 6c

1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego

oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący

przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego

zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala

docsity.com

9

organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących

współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala

się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze

współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych

osób, nakaz płatniczy wystawia się na tę osobę.

Rada Gminy uchwala wzory formularzy deklaracji łącznego zobowiązania podatkowego, dla

osób fizycznych. Wzory takie mają zastosowanie wtedy, gdy mamy do czynienia z

podatnikiem podatku rolnego i leśnego lub obydwu tych podatków jednocześnie, wówczas

wójt ustala wysokość zobowiązania w tych podatkach w formie nakazu płatniczego w

łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Art.6

11. Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust.

8 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania,

niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego.

ZWOLNIENIA PODATKOWE

Ustawa o podatku rolnym zawiera również katalog zwolnień i ulg podatkowych.

Występują zwolnienia o charakterze przedmiotowym i podmiotowym. (analogicznie w 3

przypadkach podatków).

Rozdział 4 ustawy

Zwolnienia i ulgi podatkowe

Zwolnienia podmiotowe - występują tylko w drodze ustawowej.

Zwolnienia podmiotowe występują wyłącznie w drodze ustawy. Jest to katalog zamknięty.

Art. 12

1. Zwalnia się od podatku rolnego:

1) użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione

docsity.com

10

na użytkach rolnych,

2) grunty położone w pasie drogi granicznej,

3) grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały

zniszczone wskutek robót drenarskich,

4) grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub

powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte

w drodze umowy sprzedaży,

b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe

zagospodarowanie,

5) grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków - na okres 5

lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania,

6) grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok

następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów,

7) grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że

zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych

gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w

stosunku do tych samych gruntów,

8) użytki ekologiczne,

9) grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę,

10) grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach,

11) grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i

utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

12) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni

produkcyjnych, którzy:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

docsity.com

11

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo

niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

2. Od podatku rolnego zwalnia się również:

1) uczelnie,

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli -

publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z

tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów,

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w

zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone

decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu

aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,

z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności

zawodowej,

5) jednostki badawczo-rozwojowe,

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach

wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484), w zakresie

przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac

rozwojowych,

6) Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego

gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.

Zwolnienia przedmiotowe – szerszy katalog

Objęte są nimi:

1. grunty klasy 5 i 6 2. grunty położone w pasie drogi granicznej 3. grunty orne, łąki i pastwiska objęte ,melioracją – w roku, w którym uprawy zostały

zniszczone w skutek robót drenarskich

4. użytki ekologiczne 5. grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę 6. grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach 7. grunty wpisane do rejestru zabytków i opiece nad zabytkami

docsity.com

12

Zwolnienia mają charakter okresowy – zagospodarowanie nieużytków przez 5 lat.

Scalanie gruntów przez okres 1 roku po roku w którym nastąpiło scalanie gruntów

Grunty na których zaprzestano produkcji rolnej ale na okres nie dłuższy niż 10 lat to

zwolnienia przyznaje się na okres 3 lat.

OKRES ZWOLNIENIA

Art. 12 pkt 3

3 . Okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 5 lat, licząc od pierwszego

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów

lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania

gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Art. 12 pkt 6

6. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 6, stosuje się ulgę w

podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku

o 50%.

ULGI – szeroki katalog

Podmiotowe

1. ulga żołnierska –

a) 60 % prowadzący gospodarstwo bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej (art.13 a ustawy pkt. 1-1)

b) 40 % dla członków rodzin, które bezpośrednio przed powołaniem do służby pracowały w tych gospodarstwach zamieszkiwały i nie osiągały przychodów z

innych źródeł (art. 13 a ustawy pkt. 2)

Wg art. 13 pkt 3

3. Ulgi określone w ust. 1 i 2 stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym osoba została powołana do odbycia służby wojskowej, do końca

miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby.

2. ulga inwestycyjna - art.13 pkt 2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od

gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja - w

wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Wydatki

muszą być potwierdzone fakturami.

3. ulga górska - tereny górskie i podgórskie gdzie co najmniej 50% użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. (art. 13 b pkt 2)ulga 30% dla gruntów klas

I,II,IIIa i Iii, oraz 60% dla gruntów klas IVa, IV i IVb. (art. 13b pkt 1)

docsity.com

13

4. klęska żywiołowa – ulga w podatku rolnym, polegająca na zaniechaniu jego ustalania albo poboru w całości lub części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat

spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym (art. 13cpkt 1).

UWAGA!

Art. 13d

1. Zwolnienia i ulgi podatkowe określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 8-12, a także w art. 13b stosuje się z urzędu, a pozostałe zwolnienia i ulgi podatkowe na

podstawiedecyzji wydanej na wniosek podatnika.

2. Do wniosku o przyznanie ulgi, o której mowa w art. 13, należy dołączyć

zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich

uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

(Art. 13d pkt 3)

Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Sposoby i kolejność stosowania ulg

Najpierw ustala się wymiar podatku a potem zmniejsza się go sukcesywnie o kolejne ulgi

pomniejszając jego należność.

Art. 13 d pkt 4

W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu

zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy w

pierwszej kolejności stosuje się ulgi określone w art. 13b, następnie w art. 12, w art. 13a i

w art. 13. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po

zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego.

Kompetencje w zakresie dysponowania władztwem podatkowym posiada RG, która może

określić ulgi inne niż określone w ustawie – ale tylko przedmiotowe.

Art. 13e

Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż

określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej

UWAGA!

Art. 17

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatku gruntowym, rozumie się przez to

podatek rolny

docsity.com

14

Art. 17a

Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to

rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza

gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.

Art. 18

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie danych statystycznych, ogłasza w

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, nie później niż do dnia

23 września każdego roku, wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego

PODATEK LEŚNY

Przepisy o podatku leśnym reguluje:

USTAWA

z dnia 30 października 2002 r.

o podatku leśnym.

DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 200 POZ. 1682

OPODATKOWANIE

Art. 1. 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z

wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność

leśna.

POJĘCIE LASU

Art.1. 2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i

budynków jako lasy.

DZIAŁALNOŚC LEŚNA

Art.1.3.Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli,

posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu,

utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną,

pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia,

zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie

nieprzerobionym.

PODATNICY – PODMIOT

1. osoby fizyczne 2. osoby prawne

docsity.com

15

3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Dla osób fizycznych wójt, burmistrz, prezydent wydane decyzję, natomiast pozostałe

podmioty dokonują samoopodatkowania – z mocy prawa.

Art. 2.1. Podatnikami podatku leśnego, z zastrzeżeniem ust. 2, są osoby fizyczne, osoby

prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami lasów, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi lasów;

3) użytkownikami wieczystymi lasów;

4) posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego.

OBOWIĄZEK PODATKOWY

Art.2.2. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w

zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej "Lasami

Państwowymi", oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

nieobjętych obowiązkiem podatkowym na podstawie ust. 1 pkt 4, ciąży odpowiednio na

jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów

Państwowych.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Art. 3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w

hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

PODATEK LEŚNY

Art. 4. 1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, z zastrzeżeniem ust. 3,

równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok

podatkowy.

2. Do ceny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług.

3. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków

narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa w ust. 1, ulega obniżeniu o 50%.

4. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie

trzeciego kwartału.

docsity.com

16

5. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w

ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Art. 5.1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające

powstanie tego obowiązku

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Art.5.2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć

okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

ORGAN PODATKOWY

Art. 6. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt

(burmistrz, prezydent miasta).

OBOWIĄZKI PODATNIKÓW

1. OSOBY FIZYCZNE –informacja o stanie posiadania na podstawie której corocznie dokonuje się wymiaru podatku, ustalając jego wysokość w decyzji. O

wszelkich zmianach w stanie posiadania podatnik winien powiadomić właściwy

Urząd Gminy.

Terminy płatności do 15marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Art.6.2. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 7, są obowiązane złożyć organowi

podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach,

sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w

podatku leśnym, lub o zaistnieniu zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4.

Art.6.3 . Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala,

wdrodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu

(Płatność podatku) Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania

obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada

roku podatkowego.

2. OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – do 15 stycznia roku podatkowego składają w

Urzędzie Gminy (właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów) deklaracje

na podatek leśny, w której dokonują samoobliczenia podatku.

docsity.com

17

Terminy płatności osoby prawne w 12 równych ratach do 15 każdego miesiąca.

Art.6.5. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości

prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze

względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy,

sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał

po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie

tego obowiązku;

UWAGA!

Art.6.6. Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, o którym

mowa w ust. 2 i 5 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy

przepisów ustawy.

Art.6.7. Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz

osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości

prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na

zasadach obowiązujących osoby prawne.

Rada Gminy w drodze uchwały uchwala wzór formularzy, podatnicy składają deklaracje w

Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce położenia lasu.

Art.6.8. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór podatku leśnego od osób

wymienionych w ust. 2 w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość

wynagrodzenia za inkaso.

WZORY FORMULARZY

Art.6 9.Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w ust.

2 i 5 pkt 1. W formularzach będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu

opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku leśnego.

ZWOLNIENIA PODMIOTOWE

Dopuszczalne tylko w drodze ustawowej. Tak jak w poprzedniej ustawie – szkoły wyższe,

inne szkoły i placówki oświatowe, jednostki badawczo rozwojowe, jednostki PAN.

Art.7.2. Od podatku leśnego zwalnia się również:

1) szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe;

docsity.com

18

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i

niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu

zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych;

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie

lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub

zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego

zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów

niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej;

5) jednostki badawczo-rozwojowe.

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE

Art. 7. 1. Zwalnia się od podatku leśnego:

1) lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;

2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;

3) użytki ekologiczne.

Rada Gminy w drodze uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż

określone w ust.1 (w.w)

Zwolnienia przedmiotowe mogą być wprowadzane z uwzględnieniem pomocy publicznej.

IV sektor w UE, w którym nie wolno stosować preferencji (pomocy publicznej)

Górnictwo, transport, hutnictwo, rybołówstwo.

Zakłady Pracy Chronionej

Art. 11. W stosunku do prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności

zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady przed wejściem w życie ustawy,

zwolnienie z podatku leśnego stosuje się na zasadach dotychczasowych nie dłużej niż do

upływu 3-letniego terminu wynikającego z decyzji wydanej przed dniem 1 stycznia 2003 r.

przyznającej status prowadzącego zakład.

Art. 12. Do ustalania wysokości podatku leśnego w 2003 r. stosuje się średnią cenę sprzedaży

drewna ogłoszoną na podstawie przepisów dotychczasowych.

docsity.com

19

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Reguluje go :

USTAWA

z dnia 12 stycznia 1991 r.

o podatkach i opłatach lokalnych

Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 (tekst jednolity)

Art. 1. Ustawa normuje:

1) podatek od nieruchomości;

2) podatek od środków transportowych;

3) podatek od posiadania psów;

4) opłatę targową;

5) opłatę miejscową;

5a) opłatę uzdrowiskową;

6) (skreślony)

Podatek od nieruchomości dotyczy:

1. gruntów 2. budynków lub ich części 3. budowli lub ich części tylko wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej.

Podmiot

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki

organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub

ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu

terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej

Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez

osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych

docsity.com

20

nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przedmiot:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub

obiekty budowlane:

1. grunty 2. budynki lub ich części 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w

ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na

użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

(Art. 2.2)

Art. 2.3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:

1) pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub

organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone

na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji

korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów

międzynarodowych;

2) grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem

jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych;

2a) grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu

terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich;

4) grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach

publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.

Art.3.2.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu

Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji

Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,

faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Art. 4.1. Podstawę opodatkowania stanowi:

1) dla gruntów - powierzchnia;

2) dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa;

docsity.com

21

2) dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4-6 - wartość, o której mowa

w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku

podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku,

niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie

zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano

ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Podstawa opodatkowania – to powierzchnia użytkowa mierzona po wewnętrznej

długości ścian na każdej kondygnacji oddzielnie, przy czym powierzchnia do 1,40 m

pomija się, w świetle wys. Od 1,40 m do 2,20 m (art. 4.2. ) liczy się podatek jak 50%

powierzchni, powyżej 2,20 m całe 100%.

Budynki po nowelizacji – nowa definicja budynku, stąd też garaże blaszaki – nie ma

podatku, domki letniskowe – podatek zerowy, ale są opłaty lokalne i klimatyczne dużo

wyższe niż podatki.

Art.4.2. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości

w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a

jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

UWAGA!

Jeśli podatnik nie określił wartości budowli, lub podał wartość nieodpowiadającą

wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość.. Jeśli

podatnik nie określił wartości budowli albo wartość ustalona przez biegłego jest wyższa

o co najmniej 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości

ponosi podatnik.

WYSOKOŚC STAWEK

Rada Gminy przy określaniu wysokości stawek może je różnicować z uwagi na lokalizację,

stan budynku, jego wykorzystanie itp.(art. 5.1.)

POWSTANIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Art. 6.1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

2. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie

budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia

roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto

użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

ART.6.4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności

uzasadniające ten obowiązek.

docsity.com

22

OBOWIĄZEK PODATKOWY

1. osoby fizyczne

Art.6.6. Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 11, są obowiązane złożyć właściwemu

organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych,

sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia

okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w

zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust.

3.

Art.6.7. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem

ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce

położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do

czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15

września i 15 listopada roku podatkowego.

2. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej –

Art.6.9.Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości

prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa , a także

jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są

obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze

względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego

wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust.

3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na

rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku

podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Obowiązek składania informacji ciąży także na podatnikach korzystających ze zwolnień.

Art.6. 11. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje

się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z

wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na

podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

docsity.com

23

ZWOLNIENIA

Podmiotowe art. 7.2.

Tylko w drodze ustawowej.

- szkoły wyższem i inne szkoły i placówki oświatowe, jednostki badawczo rozwojowe,

jednostki PAN.

Art.7.2. Od podatku od nieruchomości zwalnia się również:

1) uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność

gospodarczą;

2) szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne

i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu,

użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy

przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność

oświatowa;

3) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów

opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą;

4) prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - w

zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało

potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu

aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z

wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów

niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej;

5) jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą;

5a) przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach

określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności

innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 723) w odniesieniu do

przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych;

6) Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na

działalność gospodarczą.

Przedmiotowe art. 7.1.

Art. 7.1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o

transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:

a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym

przewoźnikom kolejowym lub

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika

kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym

przewoźnikom, lub

c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1 435 mm;

2) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do

docsity.com

24

portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty;

2a) grunty, które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub

przystanią morską, pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na

działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani

morskich - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot ten

wszedł w ich posiadanie - nie dłużej niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez

podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską;

3) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku

publicznego;

4) budynki gospodarcze lub ich części:

a) służące działalności leśnej lub rybackiej,

b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,

c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;

5) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia

statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i

techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia

działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe

dzieci i młodzieży;

6) grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich

utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

7) grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych;

8) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a

także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z

zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;

8a) będące własnością Skarbu Państwa: grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie

lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne;

9) budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami ochronnymii położone w

międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne

podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe;

10) grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,

z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;

11) grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni

produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:

a) osiągnęli wiek emerytalny,

b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy (Obecnie: osobami o całkowitej

niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o całkowitej

niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o

zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz.

U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r.),

c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi

do samodzielnej egzystencji;

12) budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające

norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów

gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;

13) budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru

docsity.com

25

tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży

produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w

zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów

rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm. ),

zgodnie z jej aktem założycielskim;

14) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 25 str.
Pobierz dokument