Prawo rolne wnioski, Streszczenia'z Prawo. Università degli Studi di Palermo
zosiasamosia
zosiasamosia

Prawo rolne wnioski, Streszczenia'z Prawo. Università degli Studi di Palermo

DOCX (20 KB)
3 str.
960Liczba odwiedzin
Opis
Wnioski dotyczące europejskiego modelu rolnictwa.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

WNIOSKI

Europejski model rolnictwa jest skierowany do zachowania (directed to preserving) specjalnego statusu dla rolnictwa. Specjalny status jest skoncentrowany mniej na produkcji niż na wielofunkcjonalnych korzyści dla społeczeństwa. (focused less upon production than upon the multifunctional benefits for society) -nacisk na potrzeby wspólnej polityki rolnej (emphasis on the need for the Common Agricultural Policy) at the 2001 Goteborg European Council. -bezpieczeństwo żywności wciąż niezbywalne (non-negotiable): "European Governance: A White Paper." -The Round Tables in 2001 and 2002: the NGOs powinny mieć uprawnienia wykonawcze w regulacji odpowiedzialności za środowisko (NGOs should have powers of enforcement in the regulation of environmental liability.)

*"the Eurobarometer Flash Surwey 85: the Public’s Attitudes Towards the CAP" postawy: -ensuring that farm are sound and of no danger, -promoting respect for the environment, -protecting small or medium-sized farms, -helping farmers adapt their production to consumers' expectations -promoting and improving life in the countryside. ------ Przed Agendą 2000 (The 1992 reform ("MacSharry reform")), płatności bezpośrednie mogą być uznane za kompensacyjne - zmniejszenie dystansu między cenami światowymi i intervention prices. Agenda 2000: ich funkcja obok producentów zawierała się w zakresie świadczeń pomocy społecznej lub ochrony dochodów ( in terms of welfare benefit or the protection of incomes) In the Mid-term Review of the Common Agricultural Policy they were considered 'to play a central role in ensuring a fair standard of living for the agricultural community’.

Inicjatywy przed Agendą 2000 np. Member States discretion to attach environmental conditions to the payment of livestock premiums.

*Wprowadzenie obowiązkowych wymogów ochrony środowiska w większości z płatności bezpośrednich przez (The imposition of compulsory environmental protection requirements on most direct payments by) the 1999 Horizontal Regulation. *The Mid-term Review rozszerzyła zasadę wzajemnej zgodności w zakresie przepisów niezwiązanych z handlem( has extended cross-compliance to a range of non-trade concerns), zawiera: public and animal health and animal welfare standard. This marks the radical integration into the ‘first pillar’ of the Common Agricultural Policy of objectives beyond even the ‘second pillar’. Jest to także odpowiedź na krytykę Trybunału Obrachunkowego przed szczytem w Berlinie. ( the criticism made by the Court of Auditors prior to the Berlin Summit). *The transfer of funds from the ‘first pillar’ to the 'second pillar’ has not resulted in anything like equalization.(wyrównanie)

Rolnictwo staje się coraz bardziej wielofunkcyjne, realizacja polityki staje się coraz mniejszą kompetencją w rozdziale rolnictwo w traktacie. (Agriculture becomes more multifunctional, the implementation of policy becomes less and less the province of the Agriculture Title of the EC Treaty.)

Parlament Europejski nie boi się używać zwiększonych uprawnień (the European Parliament has not been afraid to use enhanced powers), np. wpływ na ostateczny kształt the Food Law Regulation. Ostatnio: To zmniejszenie dozwolonego poziomu lub technicznej nieuniknionej obecności (the permitted level of adventitious or technically unavoidable presence) w przepisach dot. możliwości identyfikowania i znakowania (on the traceability and labelling of ) GMO oraz genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Dodatkową konsekwencją jest zmniejszenie wpływu w procesie legislacji dla DG Agri (Directorate-General for Agriculture Development) i the Council of Agriculture Ministers. -Jest dowód subtelnej rekonfiguracji względnego wpływu grup nacisku (In this connection is evidence of a subtle reconfiguration of the relative influence of pressure groups) np. dominujący status COPA jest przyćmiony przez (eclipsed by) organizacje pozarządowe jak Greenpeace, Compassion in World Farming, and Friends of the Earth.

Europejski model rolnictwa prezentuje potrzebę zróżnicowania i decentralizacji (differentiation and decentralization was cogently articulated). Ta potrzeba została wyrażona przy pracach nad Agenda 2000.

Szerokie programowe kompetencje przyznaje państwom członkowskim na mocy Rural Development Regulation. Jest to zgodne z zasadą (this accords with the principle advocated) in European Governance: A White Paper.

Inną innowacją było nadanie narodowej agencji SAPARD implementation and payment funkcji, jeszcze przed akcesją tych krajów. (Another such innovation was the conferment on national SAPARD agencies of both implementation and payment functions even prior to the accession of those countries.)

Na początku procesu reformy Trybunał Obrachunkowy (Court of Auditors) mógł się bać, że decentralizacja może prowadzić do zakłócenia konkurencji (decentralization could give rise to distortions in competition).

Where the accommodation of regional requirements may create scope for discrimination and distortions of the market is the baseline of ‘usual good farming practice including good animal husbandry practice’ -Aby otrzymać dodatek wyrównawczy dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rolnik musi stosować "zwykłą, dobrą praktykę rolną godną z potrzebą ochrony środowiska i utrzymania terenów wiejskich, w ramach trwałego rolnictwa. (receive compensatory allowances in respect of less-favoured areas, he must apply ‘usual good farming practices compatible with the need to safeguard the environment and maintain the countryside, in by sustainable farming')

Europejski model rolnictwa wydaje się być poszukiwaniem różnic pomiędzy "złym prawem" i "dobrym prawem". Uproszczenie przepisów (The simplification of legislation) było istotną kwestią w procesie reform. Komisarz Fischler mówił o rolnikach zajmujących się swoim

gospodarstwem, a nie papierkową robotą. -Z innej strony ‘good legislation' may be exemplified by measures to promote food safety and food quality and, that governing organic production and that governing the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products. Można uznać za istotne, że w decyzji "Consorzio del Prosciutto di Parma" w 2003 Europejski Trybunał Sprawiedliwości był gotowy do obrony chronionej nazwy pochodzenia (to defend the protected designation of origin) 'Prosciutto di Parma'

Bezpieczeństwo żywności może stać się "niezbywalne" ale dobrostan zwierząt pozostał na czele listy celów, w trakcie całego procesu reform. (Food safety may have become ‘non- negotiable’ but animal welfare remained at the head of the list of objectives, throughout the reform process)

Nie doszło do poważnej próby zmiany celów wspólnej polityki rolnej, zgodnie z art 33 (There has been no serious attempt to amend the objectives of the Common Agricultural Policy as set out in Article 33 EC.)

Od wydania Agendy 2000 nastąpiło przesunięcie wsparcia z dala od produkcji do płatności bezpośrednich, które zapewniają odpowiedni standard życia i stabilność dochodów dla rolników. (Since the issue of the Agenda 2000 document there has been a continuing shift in the weight of support away from production to direct payments which ensure a fair standard of living and stability of income for farmers.) - the continuum of reform has already swept sufficient far to justify claims to a European Model of Agri-culture which seeks to encompass within a coherent legislative framework the ‘first pillar’, the ‘second pillar’ and issues beyond these pillars.

Brak komentarzy
Pobierz dokument