Przykład piekarni - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k

Przykład piekarni - Notatki - Zarządzanie produkcją, Notatki'z Zarządzanie produkcją i operacjami. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

DOC (1 MB)
43 str.
23Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Zarządzanie: notatki z zakresu zarządzania produkcją odnoszące się do analiza branży,produkcji i dystrybucji na przykładzie piekarni.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 43
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 43 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 43 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 43 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 43 str.
Pobierz dokument

Piekarnia

Pod Bzem

- Spis treści -

1 ............................................................................................................................... 2 CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA....................................................................... 3 3 CZĘŚĆ MARKETINGOWA................................................................................ 7 3.1 Charakterystyka branży......................................................................................... 7 3.2 Misja firmy............................................................................................................ 8 3.3 Wizja firmy ....................................................................................................... 9 3.4 Cele organizacji..................................................................................................... 10 3.4.1 Strategiczne........................................................................................................... 10 3.4.2 Taktyczne.............................................................................................................. 10 3.4.3 Operacyjne............................................................................................................ 10 3.5 Opis produktu........................................................................................................ 11 3.6 Innowacje produktu............................................................................................... 13 3.7 ............................................................................................................................... 3.8 ............................................................................................................................... 3.9 7. Portret klienta.................................................................................................... 14 3.10 Segmentacja rynku................................................................................................ 15 3.11 ............................................................................................................................... 3.12 Analiza konkurencji.............................................................................................. 16 3.13 ............................................................................................................................... 3.14 Projekt kampanii reklamowo – promocyjnej........................................................ 18 3.15 ............................................................................................................................... 3.16 Dystrybucja........................................................................................................... 19

4 CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO – WYTWÓRCZA................................................. 20 4.1 Produkt.................................................................................................................. 21 4.2 Proces wytwórczy................................................................................................. 21 4.3 Wyposażenie pomieszczeń.................................................................................... 22 4.3.1 Produkcja:............................................................................................................. 22 4.3.2 Magazyn:............................................................................................................... 25 4.3.3 Jadalnia:................................................................................................................ 26 4.3.4 Szatnia:.................................................................................................................. 27 4.3.5 Pomieszczenie biurowe:........................................................................................ 28 4.3.6 Apteczki ............................................................................................................... 29 4.3.7 3.Gaśnice.................................................................................................... 30 4.4 Projekt pomieszczeń produkcyjnych i pozaprodukcyjnych.................................. 31 4.4.1 Budynek................................................................................................................ 31 4.4.2 Oświetlenie............................................................................................................ 31 4.5 Analiza dostawców............................................................................................... 31 4.6 Struktura organizacyjna........................................................................................ 32 4.6.1 ............................................................................................................................... 4.6.2 Zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych stanowisk:.............................. 33 4.6.3 Pracownicy............................................................................................................ 35 5 ANALIZA KOSZTÓW......................................................................................... 35 5.1 Sprzedaż................................................................................................................ 35 5.2 Koszty wyposażenia produkcji............................................................................. 36 5.3 Koszt wyposażenia magazynu.............................................................................. 36 5.4 ............................................................................................................................... 5.5 Koszty wyposażenia jadalni.................................................................................. 36 5.6 ............................................................................................................................... 5.7 Wyposażenie szatni............................................................................................... 37 5.8 Koszty wyposażenia biura.................................................................................... 37 5.9 Inne koszty............................................................................................................ 38 5.10 Koszty promocji.................................................................................................... 38 5.11 ............................................................................................................................... 5.12 Wynagrodzenie dla pracowników......................................................................... 38 5.13 ............................................................................................................................... 5.14 8.Woda.................................................................................................................. 40 5.15 ............................................................................................................................... 5.16 ............................................................................................................................... 5.17 ............................................................................................................................... 5.18 9. Media................................................................................................................ 40 5.19 ............................................................................................................................... 5.20 ............................................................................................................................... 5.21 10.Samochód......................................................................................................... 41 5.22 ............................................................................................................................... 5.23 11.Dostawcy.......................................................................................................... 41 5.24 ............................................................................................................................... 5.25 ............................................................................................................................... 5.26 13.Ogólnie............................................................................................................. 42 6 WNIOSKI............................................................................................................. 43

1. CZĘŚĆ FORMALNO - PRAWNA Piekarnia „Złote kłosy” to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdecydowałam się na tego rodzaju formę prawną ponieważ według mnie jest najkorzystniejsza. Jej zaletami są:

• Posiadanie przez spółkę osobowości prawnej - są podmiotem praw i obowiązków • Popularna forma prowadzenia działalności, ponieważ ryzyko wspólników ograniczone

jest do wysokości wnoszonych wkładów • Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki • Forma spółki umożliwia pozyskiwanie nowego kapitału i nowych wspólników • Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki • Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Może on składać się z jednego

lub większej liczby członków. .Krok pierwszy: Umowa spółki musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółki te są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podlegają Kodeksowi Spółek Handlowych (obwiązuje kodeks z dnia 15 września 2000 roku, co roku wydawane są nowelizacje ).

Krok drugi: Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta w Łodzi, Delegatura Łódź – Bałuty 91–065 Łódź, ul. Zachodnia 47

Złożenie zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zawiera:

• imię i nazwisko przedsiębiorcy,

• nazwę firmy (nieobowiązkowo),

• nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,

• adres zamieszkania przedsiębiorcy,

• adres siedziby firmy,

• rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności

(PKD),

• miejsce wykonywania działalności,

• datę rozpoczęcia działalności.

Przy zgłoszeniu działalności gospodarczej należy przedstawić dokument tożsamości.

Opłata za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł.

Opłaty trzeba dokonać w kasie Urzędu Miasta Łodzi, w kasie właściwej delegatury

lub na jej konto bankowe:

Delegatura Łódź –Bałuty 42 1560 0013 2025 0000 0127 0002

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

w ciągu maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku, ale sprawy nie wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego są załatwiane w dniu dokonania zgłoszenia.

Krok trzeci: Firmowe konto bankowe i pieczątka

Potrzebne formularze: brak

Przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek, należy pamiętać

o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego. Obowiązkowe jest nie tylko

założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów

o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego przedsiębiorstwa w terminie

najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Piekarnia „Pod Bzem” otworzy rachunek firmowy w mBanku - mBiznes konto. Jest to bank

uniwersalny, internetowy.

Otwierając rachunek mBIZNES konto firma otrzyma limit kredytowy do 10 000 zł

już od 1 dnia korzystania z rachunku. Limit zostanie przyznany bez konieczności przesyłania

żadnych dokumentów finansowych firmy, zaraz po dopełnieniu wszelkich formalności

związanych z otwarciem rachunku bieżącego mBIZNES konto.

Pozostałe atuty korzystania z rachunku mBIZNES konto: • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku firmowego,

• bezpłatne przelewy do ZUS i US przez Internet,

• bez prowizyjne wpłaty gotówki we wpłatomatach mBanku,

• brak wymaganego salda minimalnego i wpłat stałych,

• dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez Internet, telefon, SMS, WAP

i mSIM,

• automatyczne regulowanie stałych płatności poprzez polecenie zapłaty

i zlecenia stałe,

• wspólne zarządzanie rachunkami do 5 współwłaścicieli.

Pieczątka firmowa jest natomiast niezbędna m.in. przy zakładaniu rachunku bankowego

lub wystawianiu dokumentów sprzedaży. Wyrabiając pieczątkę firmową, samodzielnie

określa się dane, które się na niej znajdą. Powinna ona jednak zawierać:

• oznaczenie firmy (nazwę firmy),

• dane teleadresowe siedziby firmy,

• numer NIP,

• numer REGON.

Koszt: 30 zł.

Krok czwarty: Urząd Skarbowy w Łodzi, Łódź - Widzew

(792-312 Łódź, ul. Papiernicza) - NIP i wybór formy opodatkowania

Potrzebne formularze:

• Złożyć zgłoszenie NIP-2

• Wybrać formę opodatkowania – karta podatkowa – PIT-16

• Żaden ze wspólników nie prowadzi dodatkowo innej działalności gospodarczej zatem

należy dodatkowo wypełnić formularz - NIP-3

Formularze NIP-2 należy złożyć przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej

(przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu).

OPŁATY: Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT czynnego

lub zwolnionego – 152 zł

Wpłaty należy dokonać na rachunek Delegatury Łódź –Bałuty lub osobiście w kasie

Delegatury .

Urząd Skarbowy Łódź –Bałuty 42 1560 0013 2025 0000 0127 0002

Wydanie decyzji i potwierdzenia następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu do urzędu

formularzy rejestracyjnych. Urząd Skarbowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni przesłać

potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT. Decyzja i potwierdzenie są doręczane za pośrednictwem poczty.

Krok piąty: Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi

(90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 2)

Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom:

• emerytalnemu,

• rentowemu,

• wypadkowemu,

• zdrowotnemu,

• dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy,

• dobrowolne ubezpieczenie - ubezpieczenie chorobowe.

Zatrudniając pracowników, dodatkowo należy opłacić:

• składki ZUS dla pracowników,

• składki na Fundusz Pracy,

• składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do ZUS należy się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności

gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:

• ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy

• ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji,

w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny

sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują

dochody w inny sposób, czy nie.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę -

- stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki

dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).

Krok szósty: Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi

(90-411 Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 123)

Jeśli przedsiębiorca - pracodawca zatrudni pracownika lub pracowników, w ciągu

30 dni od daty zatrudnienia musi powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy

Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego

o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników.

Powinien także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia

wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej

dziedziny działalności.

Kredyty w bankach

Banki obecnie nie udzielają kredytów nowo powstałym przedsiębiorstwom ze względu

na obecny kryzys. Jedynym bankiem, który chciał udzielić kredytu był bank PKO BP

jednak wyłącznie w przypadku gdy będziemy posiadać kontrakty na najbliższe 3 lata.

Lokalizacja

Siedziba firmy znajdować się będzie w Łodzi na Teofilowie. Wpływ na decyzję

o wyborze lokalizacji miały:

• miejsce zamieszkania założycieli,

• dogodne położenie geograficzne Łodzi,

Opis lokalu:

Powierzchnia lokalu wynosi 660 m2. Teren jest ogrodzony, a posesja wyłożona jest kostką

brukową. Obiekt posiada również bramę wjazdową. Budynek składa się z kilku pomieszczeń:

część produkcyjna (450 m2), magazyn (150 m2), szatnia (15 m2), jadalnia (25 m2),

pomieszczenie biurowego (20 m2). Wysokość lokalu to 3,5 m. Lokal posiada wszystkie media

(ogrzewanie, kanalizacja, prąd, woda). Spełnia również wszelkie wymogi Sanepidu oraz Inspekcji Pracy dla adaptacji dla danej działalności. Nie wymaga przystosowań, ani

ponoszenia kosztów adaptacji.

Cena najmu to 5000 zł + opłaty.

Lokal znajduje się na Teofilowie, jest to osiedle Łodzi znajdujące się w zachodniej i

częściowo w południowo zachodniej części Bałut, Teofilów posiada dogodne połączenia

autobusowe i tramwajowe z pozostałymi osiedlami i częściami Łodzi,

do samego centrum jest zaledwie ok. 5 km.

2. CZĘŚĆ MARKETINGOWA

1. Charakterystyka branży

Pieczywo jest produktem spożywanym w naszym kraju codziennie. Przeciętne jego spożycie w Polsce wynosi 250-300 g dziennie na osobę. Podstawowym surowcem przemysłu piekarskiego jest mąka pszenna i żytnia. Inne rodzaje mąki, np.: jęczmienna, kukurydziana, owsiana, są używane w mniejszych ilościach. Poza mąką w piekarstwie stosuje się następujące surowce: - drożdże i chemiczne środki spulchniające, które mają na celu nadawanie pieczywu odpowiedniej struktury - środki słodzące, jak cukier, miód, syrop ziemniaczany, - tłuszcze roślinne i zwierzęce, - owoce i przetwory owocowe, - mleko spożywcze, twarogi, mleko w proszku, śmietana, - jaja i przetwory z jaj, - sól kuchenną - substancje smakowo zapachowe Przemysł piekarski produkuje różnego rodzaju pieczywo w zależności od rodzaju i gatunków użytej mąki, rodzaju dodatków i sposobu produkcji. Ogólnie pieczywo dzielimy na: - pszenne - żytnie - mieszane - półcukiernicze Pieczywo pszenne dzieli się na zwykłe i wyborowe. Do pieczywa pszennego zwykłego zalicza się: - bułki jasne (kieleckie, poznańskie, parki, bagietki francuskie) - bułki ciemne (grahamki),

- chleb pszenny

Do pieczywa pszennego wyborowego zalicza się: - bułki i bułeczki wyborowe wrocławskie, - chleb pszenny lecytynowy.

Pieczywo żytnie dzieli się na jasne i ciemne. Pieczywo mieszane jest produkowane z mąki pszennej i żytniej. Pieczywo półcukiernicze jest produkowane z mąki pszennej na drożdżach z dodatkiem cukru, tłuszczu, mleka, jaj, środków smakowo zapachowych. Do tego typu pieczywa zalicza się: rogale maślane, chały zdobne z kruszonką, herbatniki, krakersy.

Branża piekarska i cukiernicza jest w Polsce bardzo rozdrobniona. Przy tym bardzo często produkcja piekarska łączona jest z cukierniczą. Ponad połowa produkcji pieczywa pochodzi od firm najmniejszych. Pieczywo sprzedawane jest zarówno w małych sklepach spożywczych jak i w dużych

hipermarketach. Minusem jest dojrzały wiek sektora.

SPOŻYCIE PIECZYWA W POLSCE

2. Misja firmy

„Najlepszy chleb – dla Ciebie”

1. Zadowolenie naszych klientów

• Priorytetowym celem jest zrozumienie potrzeb klientów i spełnienie

ich oczekiwań,

• Tworzenie takich produktów dla klientów aby były odzwierciedleniem

ich potrzeb, preferencji oraz oczekiwań,

• Nieustanna dbałość o jakość, świeżość i najwyższą wartość odżywczą

naszych wyrobów,

• Dostosowanie dystrybucji towarów ściśle do wymagań klienta,

• Organizowanie promocji,

• Dbałość o dobre relacje z każdym klientem, wzajemne zaufanie

i lojalności,

• Stałe monitorowanie satysfakcji klienta,

• Solidność obsługi klienta,

• Kreowanie nowych produktów,

2 Inwestowanie w jakość

• Dobór najlepszych składników,

• Korzystanie z usług wyłącznie sprawdzonych dostawców,

• Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry ludzi, którzy będą wykonywać

swoją pracę z zaangażowaniem,

• Przywiązywanie szczególnej uwagi do świeżości wyrobów

jak wysokiej wartości odżywczej,

• Stosowanie sprawdzonej technologii,

• Inwestowane w nowoczesne techniczne urządzenia i maszyny, • Ciągła kontrola produkowanych wyrobów,

3 Skupianie się na przyszłości:

• Dbanie o własny wizerunek i markę,

• Inwestowanie w nowe technologie,

• Otwartość i gotowość na zmiany,

• Wprowadzanie nowych produktów,

• Usprawnianie organizacji w firmie i przepływu informacji,

•..3 Wizja firmy

• Ekspansja na rynek krajowy, otworzenie minimum jednej piekarni w każdym mieście

w Polsce, które będą swoimi produktami odpowiadać nowoczesnym europejskim

sposobom żywienia,

• Dostarczanie produktów do hoteli, restauracji itp.,

• Dostarczanie produktów do wszystkich hiper i supermarketów Tesco w Polsce

i zagranicą, • Rozbudowa piekarni (większa ilość maszyn itp.), • Produkowanie wyrobów cukierniczych.

•..4 Cele organizacji

Strategiczne

• Nabycie własnego lokalu - nie wynajmowanie,

• Powiększenie liczby środków produkcji o 40% przed upłynięciem 3 lat od momentu

ruszenia produkcji,

• Poszerzenie oferty asortymentowej o wyroby cukiernicze,

• Modernizacja używanych maszyn (wymiana zużytych części) oraz zakup nowych

(do rozszerzenia asortymentu),

• Osiągnięcie zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Taktyczne

• Tworzenie sieci dystrybucji,

• Otwarcie własnych piekarni w większych miastach Polski.

Operacyjne

• Pozyskanie dostawców w wyniku podpisania umów z dostawcami, • Zakup niezbędnych, używanych maszyn,

• Wynajem lokalu,

• Rozpoczęcie produkcji towaru,

• Zatrudnienie pracowników,

• Przeszkolenie pracowników w sprawach BHP i obsługi sprzętu im podlegającego.

•..5 Opis produktu

Chleb pszenny z dodatkiem nasion jest to pieczywo otrzymywane z wypieku ciasta,

będącego połączeniem mąki pszennej, soli, wody oraz nasion, poddanego fermentacji

przy użyciu drożdży.

• Długość: 25 cm

• Waga: 400

Skład:

• 300 g mąki pszennej

• 30 g świeżych drożdży

• 0,25 l wody

• 2 łyżeczki soli (10 g)

• 1 łyżeczka cukru (5g)

• 30 g nasion

Uwagę konsumenta zwracają przede wszystkim takie cechy jak:

• Kształt, czyli wielkość, odpowiednia owalność bochenka chleba

• Objętość, czyli odpowiednie spulchnienie chleba

• Barwa, odpowiednio jasny a nie spieczony

• Zapach , przyjemny, pachnący dodatkami w nim zawartymi (ziarna słonecznika

i pestki dyni) • Smak- naturalny

Pieczywo będzie mieć zatem kształt harmonijny i symetryczny, odpowiedni zapach, smak

oraz barwę. Duża objętość natomiast świadczy o tym, że pieczywo jest dobrze spulchnione,

czyli porowate. Objętość ta zależy od stopnia rozrostu tzn. spulchnienia ukształtowanych

kęsów ciasta bezpośrednio przed wypiekiem.

Wartość odżywcza pieczywa.

Pieczywo należy do produktów otrzymanych z ziarna zbóż. Produkty zbożowe należą

do podstawowych produktów żywnościowych będących głównym źródłem węglowodanów

w diecie człowieka. Pieczywo stanowi produkt spożywczy o wysokiej wartości energetycznej.

Wysoka wartość odżywcza pieczywa zależy od takich składników jak: białko, węglowodany,

tłuszcze oraz składniki mineralne i witaminy.

Udział białka, węglowodanów oraz tłuszczu w pieczywie zależy w dużej mierze od rodzaju

pieczywa, oraz jakości zastosowanych składników recepturowych, a głównie mąki.

Wysoka wartość energetyczna pieczywa związana jest przede wszystkim z wysoką

zawartością cukrowców, które w zależności od gatunku chleba mogą stanowić od 40-80%

jego masy. Najuboższe w węglowodany jest pieczywo razowe. Wśród węglowodanów

występujących w pieczywie dominuje skrobia. Najbogatsze w skrobię jest pieczywo pszenne,

najuboższe pieczywo żytnie. Skrobia umożliwia dobrą przyswajalność gotowego produktu,

dzięki temu, że podczas wypieku ziarenka skrobi pękają tworząc kleistą masę. Cukry proste

stanowią od 2-7% łącznej ilości cukrowców. Spośród nich najwięcej znajduje się sacharozy.

Cukry proste przyśpieszają fermentacje ciasta oraz nadają intensywne zabarwienie skórce

pieczywa i kształt pieczywa.

Do czego służy produkt: • Oferowany przez nas chleb służy do konsumpcji.

Do czego jeszcze może służyć: • Do karmienia zwierząt, np.: ptaki, rybki, chomiki.

• Do dekoracji, specjalnie utwardzony chleb, może być nawet zabarwiany. Dekoracje

z takiego chleba można byłoby wieszać zamiast bombek na choinkę.

• Z chleba można także wypiekać figurki do szopki Bożonarodzeniowej,

ale także do święconki na Wielkanoc.

• Chleb może także służyć jako naczynie. Bochenki takie powinny być znacznie większych rozmiarów niż normalny chleb. Powinny także posiadać miękki miąższ,

aby łatwo można było wydrążyć chleb ale jednocześnie grubą i twardą skórkę

zwłaszcza spód. Jest to bardzo ważny element, ponieważ gdy te elementy były

niewystarczające to np. zupa nalana do takiego bochenka szybko zaczęłaby przeciekać

Do czego nie można go użyć: • Chleba nie można wykorzystywać do wszelkiego rodzaju prac gdzie potrzeba użycia

dużej siły np.: burzenie budynków, zgniatanie samochodów.

• Chleb nie może być używany podczas wszelkich prac domowych takich jak:

zmywanie, pranie, prasowanie, mycie okien. W pracach tych wykorzystuje się środki

chemiczne, które mogą po spożyciu przez człowieka wywołać niepożądane skutki.

• Chleba nie możemy używać jako nakrycie wierzchnie ani jako przedmiotu

do rozczesywania czegoś np.: włosów bądź usuwania paproszków z odzieży

czy dywanie.

• Chleb nie może służyć także jako element konstrukcji budynku, samochodu, roweru

bądź innej maszyny.

.5 Innowacje produktu

• Produkcja chleba dla nurków bądź dla osób, których praca wykonywana jest w sporej wilgotności powietrza. Chleb taki byłby znacznie dłużej odporny na rozmiękczenie

się w wodzie. Można byłoby nawet wypiekać chleb, którego spożycie byłoby możliwe

pod wodą. Chleb ten oczywiście nie traciłby swoich pierwotnych cech,

takich jak chrupiąca skórka i miękki ale zwięzły środek.

• Można także produkować chleb w proszku. Do takiego proszku wystarczyło by dodać odpowiednia ilość wody i odczekać kilkanaście minut. Po tym czasie można byłoby

się delektować świeżym i pachnącym chlebem. Takie rozwiązanie przydało

by się podczas wędrówek lub w długiej podróży.

• Mniej innowacyjny byłby chleb z różnego rodzaju dodatkami. Obecnie na rynku przeważają chleby z dodatkiem ziaren zbóż. Bardzo rzadko można spotkać chleb

z dodatkiem ziół np.: tymianku, rozmarynu, mięty, bazylii, oregano. Chleb taki miałby

bardzo zbliżone działanie co zawarte w nim zioła. Do chleba można także dodać

produkty spożywcze np. kawałki gotowanego jajka, parówki, sera, kawałki czekolady.

• Innowacyjny byłby także chleb ze znacząca ilością warzyw. Zamiast dodawać więcej mąki pszennej, która jest kaloryczna można dodać warzywa. Chleb taki miałby smak

dodanego warzywa i jednocześnie byłby mniej kaloryczny. Idealne rozwiązanie

dla osób lubiących jasne pieczywo ale jednocześnie dbających o swój wygląd.

Poza innowacyjnymi odmianami chleba, można w zaskakujący sposób

wykorzystać półprodukty używane do wypieku chleba:

• Zakwas chlebowy można byłoby dodawać do wody. Kąpiel taka mogłaby mieć właściwości odprężające, relaksujące bądź odmładzające. Wszystko zależało

by od pozostałych składników chemicznych.

• Do zakwasu chlebowego można dodać wszelkiego rodzaju otręby, ziarna bądź mielone orzechy i stosować jako pilling lub maseczkę do twarzy, stóp.

7. Portret klienta

W 2008 roku miesięcznie na osobę w Polsce przypadało 5,06 kg pieczywa. Obecnie

obserwuje się 4,3 % spadek konsumpcji chleba. Według GUS coraz mniej osób wybiera

się do pobliskiego sklepu po bochenek chleba i bułki. Przeważnie są to ludzie starsi

zamieszkujący obszary wiejskie. Jednocześnie przybywa konsumentów zaopatrujących

się w pieczywo na zapas, przy okazji większych zakupów w hiper- i supermarketach i dużych

sklepach spożywczych. Są to najczęściej osoby zamieszkujące większe miasta, pracujące,

które nie mają czasu na codzienne zakupy. Według GUS są to osoby zamieszkujące

jedno- czy dwuosobowe gospodarstwa domowe. W Polsce ale także w województwie

jak i samej Łodzi przybywa właśnie tego rodzaju gospodarstw.

Biorąc pod uwagę wyniki badań GUS, przypuszczamy że naszym największym

klientem będą osoby czynne zawodowo, robiące zakupy w dużych sklepach

(super-hipermarketach).

Liczba ludności miasta Łódź obecnie wynosi 774 000.

W 2002 roku liczba dwuosobowych gospodarstw domowych wynosiła 184 300.

Przypuszczam, że liczba ta mogła wzrosnąć do 20 000 tysięcy, biorąc pod uwagę

zmniejszającą się liczbę urodzeń oraz obecne tendencje ludzi młodych. Młode pokolenie

skupia się na wykształceniu i samorealizacji, przez co nie zakłada rodziny

i nie planuje jej powiększać.

Tak jak napisałam wyżej naszymi potencjalnymi klientami będą osoby czynne

zawodowo w wieku produkcyjnym. Liczba ta w Łodzi wynosi 486 700 natomiast poprodukcyjnym 155 700.

Biorąc pod uwagę fakt, że zamierzam dostarczać swoje pieczywo do super

i hipermarketów oraz większych sklepów spożywczych, przypuszczam że znaczącą grupą

klientów będą osoby należące właśnie do tych dwóch grup.

486 700 + 155 700= 642 400

642 400 tyle właśnie wynosiłaby liczba osób, która spożywałaby moje pieczywo

gdybym nie miała żadnej konkurencji. Niestety biorąc pod uwagę liczną w tej branży

konkurencję oraz fakt iż pieczywo sprzedawane w docelowych placówkach jest tańsze

niż moje, wstępnie szacuje że liczba klientów wynosić będzie 2 500 osób.

.8 Segmentacja rynku

Segmentacja obejmuje rynek dóbr konsumpcyjnych. Zapotrzebowanie na

produkty jest zgłaszane przez indywidualnych nabywców. Sytuacja materialna

gospodarstw domowych i liczba ludności to główne uwarunkowania popytu na

produkt mojej firmy. Produkty skierowane są do hiper i supermarketów sieci Tesco

znajdujących

się na terenie Łodzi. Kupują oni chleb pszenny, który następnie sprzedają w swoich

sklepach.

Supermarkety: Hipermarkety:

- ul. Dylika 2/6 - ul. Widzewska 22

- ul. Elsnera 21 - ul. Pojezierska 93

- ul. Kopcińskiego 31d - ul. Franciszkańska 31a

- ul. Marysińska 104 - ul. Piłsudskiego 15/23

- ul. Natalii 2 - ul. Gdańska 81

- ul. Przybyszewskiego 161/163

- ul. Retkińska 106

- al. Włókniarzy 156

- ul.Wyszyńskiego 107

- ul. Zgierska 221

Kryteria segmentacji rynku piekarniczego:

• Liczba ludności – mniejsza liczba mieszkańców obniży ilość zakupu chleba

w sklepach tym samym obniży się wielkość zamawianych u nas produktów

• Dochód i sytuacja materialna – im mniejszy dochód tym mniejszy zakup, mniej zamówień. Mniejszy dochód powoduje że ludzie wybierają tańszy chleb,

który zazwyczaj jest gorszy w smaku od droższego.

• Preferencje klientów – jaki rodzaj chleba chcą zakupić oraz jaka panuje obecnie moda i tendencje dietetyczne.

• Częstotliwość zakupu – częstsza sprzedaż chleba spowoduje wzrost zapotrzebowania na produkt przez sklepy tym samym zwiększenie zamówień.

.9 Analiza konkurencji

Z uwagi na bariery wejścia na rynek groźba pojawienia się nowych konkurentów

nie jest zbyt wysoka. Wysokość bariery wejścia jest podnoszona ze względu na konieczność

wstępnego zainwestowania znacznego kapitału w celu zakupienia urządzeń piekarniczych.

W naszym kraju jest bardzo dużo piekarni. Zaostrzona konkurencja na tym rynku

sprawiła, że obecnie możemy wybierać spośród kilkudziesięciu rodzajów pieczywa,

co było nie do pomyślenia jeszcze kilkanaście lat temu. Wiele piekarni zlokalizowanych

jest wewnątrz hipermarketów, dzięki czemu klient ma możliwość zakupu świeżego, często

jeszcze gorącego pieczywa. Najczęściej jednak jest to tzn. pieczywo mrożone, które zostaje

w sklepie na miejscu wypieczone ostatecznie. Jest ono jednak tańsze od tradycyjnie

wypiekanego i dowożonego pieczywa.

Nasz produkt z tego typu pieczywem może konkurować pod względem walorów smakowych oraz niespotykanego połączenia jakim jest chleb pszenny z ze słonecznikiem

bądź pestkami dyni.

Biorąc pod uwagę miejsca zbytu super i hipermarkety sieci Tesco, znaczącymi

konkurentami na rynku pieczywa pszennego są:

- piekarnia Grabowski z Łodzi

- piekarnia Nieborów

- GS Ozorków

Poza tymi trzema piekarniami konkurującymi z moim asortymentem muszę również

zwrócić uwagę na fakt, że na rynku pojawiają się również substytuty tj. pieczywo chrupkie, wafle

ryżowe, macę, które mogą stanowić zagrożenie dla mojej piekarni. Do zakupu

tych substytutów zachęca klientów zdrowy styl życia i smukła sylwetka.

Produkty te jednak w znaczący sposób różnią się pod względem cenowym, wagowym,

jakościowym, smakowym i zdrowotnym.

Przykładowe ceny produktów konkurencyjnych:

nazwa piekarni rodzaj chleba waga cena

Nieborów chleb pszenny 500 g 0,99 zł

Grabowski chleb baltonowski 550 g 1,79 zł

Oskroba chleb baltonowski 550 g 1,49 zł

Dla Tesco chleb wieloziarnisty 385 g 3,25 zł

Uważam przedstawione wyżej produkty jako konkurencyjne ze względu na ich skład

oraz wagę. Do tych produktów zaliczyłyśmy także chleb wieloziarnisty firmy Tesco,

ponieważ zamierzam produkować także chleb mix który byłyby cenowo konkurencyjny.

Można przypuszczać że firma Tesco zrezygnowałaby z produkcji swojego pieczywa,

a zastąpiła właśnie ten chleb, naszym mixem.

.10 Projekt kampanii reklamowo – promocyjnej

Promocja

Tak jak każde działanie marketingowe, pomyślnie przeprowadzona promocja

jest nieodmiennie rezultatem kombinacji jasno określonych celów, trafnego planowania,

starannego wykonania oraz pewnej dozy twórczości.

Reklama

Reklama jest jednym ze sposobów sugestywnego prezentowania produktów na rynku.

Właściwa reklama ułatwia konsumentom podejmowanie decyzji korzystnych dlatego,

kto ją stosuje, przy założeniu, że użyte w reklamie środki przyczyniają się do rzeczywistego

uzgodnienia oferowanych produktów i oczekiwań konsumentów.

Konsumenci oraz ich potrzeby stanowią aspekt reklamy.

Piekarnia „Pod Bzem” będzie stosować następujące formy reklamy:

Strona internetowa WWW

Wraz z rozwojem postępu technicznego przedsiębiorstwa reklamują się w Internecie.

Posiadanie własnej strony internetowej ułatwi nam dostęp do szerszej grupy klientów.

Dzięki stornie internetowej klienci łatwo będą mogli zdobyć informacje o firmie

i oferowanych przez mnie produktach oraz o nowościach, zmianach.

Ponadto zamierzam umieścić reklamę na stronie mojego partnera, sieć sklepów Tesco.

Firma projektująca stronę internetową: Spektrum

Koszt:

Cena zaprojektowania strony: 499 zł

Wykup domeny: 99 zł / rok

Utrzymanie strony na serwerze: 100 zł

Łącznie: 698 zł

Szyld nad piekarnią

Firma projektująca szyld: Button

Koszt:

Cena: 1156 zł

Oklejenie samochodu

Firma: Crimson Oak

Powierzchnia do oklejenia - 8 m2

Koszt:

Wycinanie podstawowe z przygotowaniem: 440 zł (55zł / m2)

Oklejanie podstawowe: 240 zł(30 zł/ m2)

Projekt wektorowy: 320 zł (40 zł / m2)

Łącznie: 1000 zł

.11 Dystrybucja

Dystrybucja będzie dotyczyła tylko w obrębie dostarczenia surowców

do wypieczenia chleba, natomiast za dostarczenie go do wszystkich punktów sprzedaży

odpowiedzialny będzie dostawca sieci Tesco .

Zlecenia przyjmowane będą zazwyczaj telefonicznie, a zapłaty za pomocą przelewów

lub bezpośrednio przy odbiorze.

3. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNO – WYTWÓRCZA Produkcja w firmie będzie produkcją małoseryjną. Serię wyrobów będą stanowić

poszczególne rodzaje chleba. Wielkość serii uzależniona będzie od zamówień i panującego

zapotrzebowania na dany rodzaj.

.1 Produkt

skład na 100 g chleba 75 g mąka pszenna 7,5 g drożdże 0,0625 l woda 2,5 g sól 1,25 g cukier 7,5 g nasiona

.2 Proces wytwórczy

chleb pszenny z dodatkiem nasion słonecznika i pestkami dyni

W piekarni chleb jest produkowany na bazie mąki pszennej, z dodatkiem ziaren

słonecznika, pestek dyni oraz mix dodatków.

Mąka w workach składowana jest w wydzielonym magazynie. Stamtąd potrzebne ilości

przewożone są do hali produkcyjnej<1>, w której początkowo przesiewa się mąkę<2>,

a następnie dodaje wodne roztwory soli i cukru<3>. Gdy wszystkie te składniki znajdują

się już w mieszarce, następuje wymieszanie ich<4>, po którym są one odstawione

do fermentacji na 2-3 godziny<5>. W między czasie sprawdza się czy ciasto nabywa

odpowiedniej konsystencji .Gdy ciasto nabierze odpowiedniej konsystencji, dodaje

się odpowiednią ilość ziaren bądź pestek <6>i po raz kolejny miesza się wszystko razem<7>.

Proces ten nazywa się przebijaniem ciasta. Po przebijaniu ciasta należy po raz drugi

pozostawić je do sfermentowania na około 20-30 minut<8>. Następnym etapem jest dzielenie

ciasta<9>, ważenie kęsów<10>, formowanie bochenków<11> ..Następnie bochenki z ciasta

wędrują do specjalnej komory (garownika) gdzie w temperaturze 40°C i przy dużej

wilgotności poddawane są fermentacji, około 10 minut<12>. Gdy ciasto wyrośnie formy

z bochenkami przekładane są do pieca. Wypiekanie odbywa się w temperaturze 220° -240°C

przez 1-1,5 godziny<13>. Po wypieku pieczywo jest wyjmowane i schładzane na specjalnych

wózkach<14>. Następnie bochenki pakowane są w opakowania jednostkowe<15>.

Zamknięte woreczki z bochenkami wkłada się do pojemników i rozsyła<16>.

.3 Wyposażenie pomieszczeń

Produkcja:

1. Przesiewacze do mąki

• Wydajność: 3 000 kg/h – 3 500 kg/h

• Pojemność zasypu: 50 l

• Masa: 175 kg

• Długość: 1 750 mm

• Wysokość: 1 560 mm

• Szerokość: 720 mm

• moc silnika: 0,75 Kw

• Cena: 2 500 zł.

2.Wózek piekarniczy:

• 8 – półkowy

• Głębokość: 61 cm

• Szerokość: 183 cm

• Wysokość: 173 cm

• Powierzchnia wózka: 8,93 m²

• Pojemność: 290 chlebów

• Cena: 800 zł

•..3 Dzielarka do chleba:

• Wydajność: 980 szt. /h

• Szerokość: 1200 mm

• Długość: 1400 mm

• Wysokość: 1600 mm

• Lej o pojemności: 80 kg

• Moc silnika: 0,75 kW

• Cena: 10 000 zł./szt.

•..4 Zaokrąglarko - wydłużaka do chleba:

• Długość: 260 cm

• Szerokość: 74 cm

• Wysokość: 155 cm

• Wydajność: 0,75 kW

• Walce teflonowe

• Płyta końcowego wydłużania teflonowa

• Osłony nierdzewne

• Regulowany rozstaw rynien zaokrąglarki

• Cena: 14 000 zł

5. Stół roboczy:

• Wysokość: 86 cm

• Długość: 180 cm

• Szerokość: 60 cm

• Cena: 500 zł

.6 Wałkownice

• Wysokość: 116 cm

• Długość: 338 cm

• Szerokość: 100 cm

• Długość taśmy: 150 x 2 cm

• Waga: 230 kg

• Moc: 0,75 kW

• Urządzenia sterowane są ręcznie lub za pomocą dźwigni nożnej

• Cena: 3 000 zł

.7 Garownik:

• Wysokość 205 cm

• Szerokość 200 cm

• Głębokość 204 cm

• moc grzałek powietrza 6kW,

• moc grzałek wytwornicy pary 3kW,

• wentylator 150W, • cyfrowy sterownik z wyświetlaczem oraz z niezależnym sterowaniem wilgotności i temperatury • ściany z płyty warstwowej 50mm z blachy kwasoodpornej

• konstrukcja samonośna

• na łączeniu płyt listwy kątowe ze stali kwasoodpornej

• drzwi dwuskrzydłowe symetryczne z oknem

• śluza wentylacyjna w suficie fi-150mm.

• Cena: 20000 zł

.8 Piec:

• Wysokość: 230 cm

• Głębokość: 140 cm

• Szerokość: 180 cm

• Powierzchnia pieczenia: 15 m2

• Ilość blach: 32 (60x80cm);

• Waga: 1 450 kg

• Moc: 50 kW

• Powierzchnia czołowa i komora pieczenia wykonane są ze stali nierdzewnej

Cena: 30 000 zł

.9 Maszyna do pakowania chleba:

• Model ATOR 1500

• Maksymalna wydajność(szt./h)- 1200 1/h

• Moc 0,4 kW

• Napięcie zasilania 230/ 400/ 50 Hz

• Wysoka wydajność do 1500 szt./h

• Pakowarka jest wyposażona w system liczący wykonane opakowania.

• Cena: 4 000 zł

10. Wózek do studzenia chleba:

• wysokość146 cm

• długość155 cm

• szerokość60 cm

• szerokość półek60 cm

• ilość półek 5

• wykonany ze stali kwasoodpornej

• Cena: 500 zł

11. Blachy wypiekowe:

• Długość: 80 cm

• Szerokość: 60 cm

• Cena: 40 zł

Magazyn:

.1 wózek magazynowy czteropałkowy

• Wysokość z kółkami: 180 cm

• Wysokość bez kółek: 156 cm

• Długość: 247 cm

• Szerokość: 73 cm

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 43 str.
Pobierz dokument