przykładowe testy z mikroekonomi, Egzaminy'z Mikroekonomia. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet
Klaudia2903
Klaudia2903

przykładowe testy z mikroekonomi, Egzaminy'z Mikroekonomia. Nie jest zdefiniowana Uniwersytet

17 str.
6Liczba pobrań
470Liczba odwiedzin
Opis
1. Obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki zajmuje się:  Ekonomia pozytywna  Ekonomia normatywna  Mikroekonomia  Makroekonomia 2. Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transform...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 17
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument

ZESTAW A

1. Obiektywnym, naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki zajmuje się:

Ekonomia pozytywna

• Ekonomia normatywna

• Mikroekonomia

• Makroekonomia

2. Krzywa możliwości produkcyjnych (krzywa transformacji) jest na ogół:

• Wklęsła

• Wypukła

• Zależy od rodzaju produktu

3. Zwolennikiem gospodarki nakazowej był:

• A. Smith

• D. Ricardo

K. Marks

4. Ilość dobra, jaką nabywca chce kupić przy różnych cenach to:

Popyt

• Podaż

• Cena

• Cena równowagi rynkowej

5. Krzywa podaży jest funkcją

• Stałą

• Malejącą

Rosnącą

• Nie da się określić

6. Gdy cena jest większa od ceny równowagi to pojawia się:

• Nadwyżka popytu

Nadwyżka podaży

• Popyt = podaż

7. Wzrost dochodu powoduje:

Spadek popytu na dobra niższego rzędu

• Spadek popytu na dobra luksusowe

• Wzrost popytu na dobra niższego rzędu

8. Cenowa, mieszana elastyczność popytu jest to stosunek:

• Względnej zmiany popytu do względnej zmiany dochodu

• Względnej zmiany ceny dobra X do względnej zmiany popytu na dobro Y

Względnej zmiany popytu na dobro X do względnej zmiany ceny dobra Y.

9. Jeżeli wskaźnik elastyczności popytu dochodowy =3, to mamy do czynienia z artykułami:

Wyższego rzędu (luksusowe)

• Pierwszej potrzeby

• Komplementarnymi

• Substytucyjnymi

10. Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej wynosi -2 lub 1, to:

• Wzrost ceny o 2% spowoduje spadek popytu o 2%

Wzrost ceny o 2% spowoduje wzrost popytu o 2%

• Wzrost ceny o 2% spowoduje wzrost popytu o 4% (lub)

Wzrost ceny o 2% spowoduje spadek popytu o 4%

11. Maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które może nabyć konsument przy danych dochodach i danych cenach pokazuje nam:

• Krzywa transformacji

• Krzywa obojętności

• Linia jednakowego kosztu

Linia budżetowa

12. Krańcowa stopa substytucji to liczba:

• Dodatnia

Ujemna

• Może być dodatnia lub ujemna

13. Nachylenie krzywych obojętności mówi nam o:

Gustach konsumenta

• Relacji cenowej dwóch dóbr

• Nie ma znaczenia dla interpretacji krzywych

14. Zmiana ceny jednego z dwóch dóbr powoduje:

• Przesunięcie równoległe linii budżetowej w górę

• Przesunięcie równoległe linii budżetowej w dół

Zmianę nachylenia linii budżetowej

• Zmianę nachylenia krzywej obojętności

15. Koszt alternatywny to inaczej:

Koszt utraconych możliwości

• Koszt księgowy

• Koszt całkowity

• Koszt krańcowy

16. Zysk ekonomiczny (nadzwyczajny) występuje wtedy, gdy:

• Zysk księgowy = koszty alternatywne

Zysk księgowy > koszty alternatywne

• Zysk księgowy < koszty alternatywne

17. W długim okresie przedsiębiorstwo wybiera poziom produkcji, przy którym utargi krańcowe (MR) zrównają się z kosztami krańcowymi (MC) pod warunkiem, że:

Cena jest większa lub równa długookresowym kosztom przeciętnym

• Cena jest większa lub równa długookresowym kosztom przeciętnym stałym

• Cena jest większa lub równa długookresowym przeciętnym kosztom zmiennym

18. Izokwanta jest to:

• Krzywa możliwości produkcyjnych

Linia jednakowego produktu

• Linia jednakowego kosztu

• Krzywa obojętności

19. Względna łatwość wejścia na rynek oraz duża rola konkurencji nie cenowej to cechy

• Konkurencji doskonałej

Konkurencji monopolistycznej

• Oligopolu

• Monopolu

20. Krzywa utargu całkowitego w monopolu osiąga maksimum, gdy:

• Utarg przeciętny = utarg krańcowy

• Utarg przeciętny =0

Utarg krańcowy =0

21. Na rynku czynników wytwórczych gospodarstwa domowe kształtują ich:

• Popyt

Podaż

• Zarówno popyt jak i podaż

22. Krzywa podaży ziemi jest:

• Rosnąca

• Malejąca

• Pozioma

Pionowa

23. Jeśli dobra A i B są subsydiami to wzrost ceny dobra A wywołuje:

Wzrost popytu na dobro B

• Spadek popytu na dobro B

• Nie ma wpływu na dobro B

24. Wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność pokazuje

• Izokwanta

• Linia jednakowego kosztu

Krzywa obojętności

• Linia budżetowa

25. Koszt alternatywny jest elementem kosztów:

• Księgowych

Ekonomicznych

• Zarówno księgowych jak i ekonomicznych

26. Podział na koszty stałe i zmienne występuje:

W krótkim okresie

• W długim okresie

• Zarówno w krótkim jak i długim okresie

27. Kombinacje między ilością zaangażowanego kapitału u siły roboczej dla różnych poziomów produkcji przedstawia nam:

• Krzywa możliwości produkcyjnych

Izokwanta

• Krzywa obojętności

• Linia jednakowego nakładu

28. Brak konkurencji nie cenowej oraz bardzo trudne warunki wejścia na rynek to cechy rynku:

• Doskonałej konkurencji

• Konkurencji monopolistycznej

• Oligopolu

Monopolu

29. Krzywa popytu w monopolu jest

• Rosnąca

Malejąca

• Pozioma

• Pionowa

30. Na rynku czynników wytwórczych przedsiębiorstwa kształtują ich:

Popyt

• Podaż

• Zarówno popyt jak i podaż

31. Wzrost płacy realnej wpływa na:

• Wzrost podaży pracy

• Spadek podaży pracy

Do pewnego poziomu wzrost podaży a później spadek (krzywa podaży zawraca)

• Do pewnego poziomu spadek podaży a później wzrost

ZESTAW B

1.

2. Maksymalne kombinacje produkcji możliwe do osiągnięcia przy pełnym wykorzystaniu posiadanych zasobów będących w posiadaniu gospodarki przedstawia nam:

• Krzywa obojętności

Krzywa transformacji

• Izokwanta

• Linia jednakowego produktu

3. Zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących dostarcza nam:

• Ekonomia pozytywna

Ekonomia normatywna

• Mikroekonomia

• Makroekonomia

4. Zwolennikiem gospodarki wolnorynkowej był:

A. Smith

• K. Marks

• J.M. Keynes

• O. Lange

5. Ilość dobra, jaką sprzedający chce sprzedać przy różnych cenach to:

• Popyt

Podaż

• Cena

• Cena równowagi rynkowej

6. Krzywa popytu jest funkcją:

• Stałą

• Rosnącą

Malejącą

• Nie da się określić

7. Krzywe popytu i podaży przecinają się:

• Przy każdym poziomie ceny

Przy cenie równowagi rynkowej

• Nie przecinają się w ogóle

8. Dochodowa elastyczność popytu to stosunek:

• Względnej zmiany dochodu do względnej zmiany popytu

Względnej zmiany popytu do względnej zmiany dochodu

• Względnej zmiany ceny do względnej zmiany dochodu

9. Jeżeli wskaźnik elastyczności popytu mieszany, to mamy do czynienia z dobrami:

• Wyższego rzędu/ luksusowe

• Pierwszej potrzeby

Komplementarnymi

Substytucyjnymi

10. Nachylenie linii budżetowej zależy od

Stosunku dobra A i B

• Gustów konsumenta

• Dochodów konsumenta

• Czynników a+ b+ c

11. Krańcowa stopa substytucji jest:

Malejąca

• Rosnąca

• Nie można jej określić

12. Wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność pokazuje:

• Izokwanta

• Linia jednakowego kosztu

Krzywa obojętności

• Linia budżetowa

13. Przesunięcie linii budżetowej w prawo oznacza:

• Wzrost dochodu

• Spadek cen dobra A i B

Wzrost dochodu lub spadek cen dobra A i B

14. Zysk nadzwyczajny to zysk:

Nieprzekraczający dochodu, jaki właściciel przedsiębiorstwa mógłby otrzymać w postaci odsetek kładąc swój kapitał do banku

• Równy temu dochodowi

• Zysk księgowy

15. Koszt krańcowy (MC) i utarg krańcowy (MR) określają rozmiary produkcji przedsiębiorstwa. Produkcję należy zwiększyć, jeżeli:

MR>MC

• MR<MC

• MR=MC

• Zawsze

16. Wzrost utargu krańcowego powoduje:

Zwiększenie produkcji

• Zmniejszenie produkcji

• Nie ma wpływu na wielkość produkcji

17. Niekorzyści ze skali produkcji występują, gdy długookresowe koszty przeciętnej (LAC):

• Spadają

Rosną

• Są stałe

18. Koszty przeciętne (LAC) spadają, gdy:

• LAC = LMC

LAC > LMC

• LAC < LMC

19. Podział na koszty stałe i zmienne występuje:

• W długim okresie

W krótkim okresie

• Zawsze

20. W krótkim okresie przedsiębiorstwo wybiera poziom produkcji, przy którym MR=MC (ogólna zasada) pod warunkiem, ze przy tym poziomie produkcji cena jest:

• Nie większa niż krótkookresowe koszty zmienne

Większa niż krótkookresowe koszty zmienne

• Nie większa niż krótkookresowe koszty całkowite

21. Monopol i monopson wpływają na:

Obniżenie popytu na pracę

• Wzrost popytu na pracę

• Nie mają wpływu na popyt na pracę

22. Renta ekonomiczna jest najwyższa, gdy krzywa podaży danego czynnika jest:

Stała

• Rosnąca

• Malejąca

23. Krzywa popytu przedsiębiorstwa na usługi kapitału pokrywa się z jego krzywą:

Wartości krańcowych produktu pracy (MVPL)

• Wartości krańcowych produktu kapitału

• Podaży kapitału

24. Niekorzyści ze skali produkcji występują, gdy długookresowe koszty przeciętne (LAC)

• Spadają

Rosną

• Są stałe

25. W krótkim okresie przedsiębiorstwo wybiera poziom produkcji, przy którym MR=MC (ogólna zasada) pod warunkiem, ze przy tym poziomie produkcji cena jest:

• Nie większa niż krótkookresowe koszty zmienne

Większa niż krótkookresowe koszty zmienne

• Nie większa niż krótkookresowe koszty całkowite

• Większe niż krótkookresowe koszty całkowite

26. Taki rynek, gdzie sprzedający i kupujący uznają, ze ich decyzje dotyczące kupna i sprzedaży wpływają na poziom cen rynkowych to:

• Rynek konkurencji doskonałej

Rynek konkurencji niedoskonałej

• Każdy rynek

27. Krzywa popytu w monopolu jest:

• Rosnąca

Malejąca

• Pozioma

• Pionowa

28. W monopolu występuje zróżnicowanie cen. Wyższe ceny płacą grupy o:

• Wyższych dochodach

Elastycznym popycie

• Nieelastycznym popycie

29. Długookresowa równowaga przedsiębiorstwa ustala się w punkcie styczności krzywej popytu i kosztów przeciętnych na rynku:

• Doskonałej konkurencji

• W oligopolu

• W monopolu

30. Zmowa występuje w:

• Doskonałej konkurencji

• Konkurencji monopolistycznej

W oligopolu

• W monopolu

31. Popyt pochodny występuje na rynku:

• Pracy

• Kapitału

Czynników wytwórczych

32. Izokwanta to inaczej:

Krzywa jednakowego produktu

• Linia jednakowego kosztu

• Krzywa obojętności

• Krzywa możliwości produkcyjnych

33. Wartość krańcowego produktu pracy (MVPL) = Krańcowy przychód z pracy (MKPL) w warunkach:

• Konkurencji doskonałej

• Konkurencji monopolistycznej

• Oligopolu

• Monopolu

34. Gdy efekt substytucyjny jest większy od efektu dochodowego to wzrost płacy realnej skłania do:

Zwiększenia godzin pracy

• Zmniejszenia godzin pracy

• Rezygnacji z pracy w ogóle

35. Jeżeli płaca minimalna jest wyższa od płacy przy poziomie równowagi to istnieje tendencja do:

• Spadku bezrobocia

Wzrostu bezrobocia

• Nie ma to wpływu na poziom bezrobocia

36. Zasoby kapitału zwiększają się dzięki inwestycją:

Odtworzeniowym

Restytucyjnym

• Netto

37. Krzywa podaży ziemi jest:

• Rosnąca

• Malejąca

• Pozioma

Pionowa

WERSJA C

1. Zasada racjonalnego gospodarowania polega na:

• Maksymalizacji efektu przy danych środkach

Maksymalizacji efektu przy danych środkach

• Minimalizacji efektu przy danych środkach

Minimalizacji środków przy danym efekcie

2. Bank komercyjny to podmiot:

Mikroekonomiczny

• Makroekonomiczny

• Sfery realnej

• Sfery regulacji

3. Ekonomia pozytywna:

• Dostarcza zaleceń i rekomendacji opartych na subiektywnych sądach wartościujących

Bada jedynie zależności przyczynowo- skutkowe

• Odpowiada na pytania jak być powinno

• W sprawach kontrowersyjnych w ekonomii opowiada się za takim a nie innym rozwiązaniem

Odpowiada na pytanie „jak jest”

4. Stwierdzenie: „wprowadzenie akcyzy na dobro A spowoduje wzrost jego ceny. Z racji, ze jest to podstawowe dobro kupowane przez ludność o niskich dochodach, państwo nie powinno tego robić” ma charakter:

Normatywny

• Pozytywny

Makroekonomiczny

• Mikroekonomiczny

• Mezoekonomiczny

5. Gospodarka towarowa to gospodarka, w której:

Dominuje produkcja na wymianę

• Dominuje produkcja na własne potrzeby

Występuje społeczny podział pracy

Występuje własność prywatna

Występuje wymiana

6. Paradoks Griffena:

Mówi nam, ze wzrost cen może spowodować wzrost popytu

• Mówi nam, że wzrost cen może spowodować wzrost podaży

• Odnosi się do dóbr luksusowych

• Odnosi się do dóbr, dla których wskaźnik elastyczności popytu dochodowy jest wyższy od 1

• Odnosi się do dóbr normalnych

7. Przesuniecie krzywej popytu na dobro X w prawo ma miejsce, gdy:

Wzrasta cena jego substytutu

• Wzrasta cena produktu komplementarnego

• Spadają ceny materiałów używanych do jego produkcji

Rosną dochody konsumenta (jest to dobro luksusowe)

• Wprowadza nową technologię do jego produkcji

8. Jeżeli cena minimalna ustalona przez państwo jest wyższa od ceny równowagi rynkowej, to:

• W gospodarce istnieje równowaga

• W gospodarce istnieje niedobór

• W gospodarce istnieje nadwyżka

Państwo musi skupować nadwyżki towarów, aby utrzymać równowagę

Zostaje zakłócone działanie mechanizmu rynkowego

9. Jeżeli popyt jest elastyczny to:

• Wzrost ceny powoduje wzrost utargu producenta

Spadek ceny powoduje wzrost utargu producenta

• Wzrost ceny powoduje wzrost udziału wydatków konsumenta na to dobro

• Wzrost ceny powoduje spadek udziału wydatków na to dobro

Wskaźnik elastyczności jest większy od 1

10. Prawo Engla mówi nam:

O zależności między poziomem dochodu i udziałem wydatków na żywność w budżetach domowych

• Że wraz ze wzrostem dochodów wzrasta udział wydatków na żywność

Że wraz ze wzrostem dochodów maleje udział wydatków na żywność

• Że wraz ze wzrostem dochodów kupujemy mniej żywności

• O zależności między poziomem cen i poziomem konsumpcji żywności

11. Nachylenie krzywej obojętności mówi nam o:

Gustach i preferencjach konsumenta

• Relacji cenowej dobra X i Y

• Dochodach konsumenta

• Ograniczeniach wyboru konsumenta

• Rosnącej marginalnej stopie substytucji

12. Przesunięcie równoległe linii budżetowej w lewo może oznaczać:

• Wzrost dochodu realnego

• Równomierny spadek cen X i Y przy stałych dochodach nominalnych

• Wzrost ceny Y i spadek ceny X

Wzrost dochodu realnego

• Wzrost ceny X i spadek ceny Y

13. Równowaga (optimum) konsumenta:

• Jest to punkt przecięcia krzywej obojętności z linią budżetową

W tym samym punkcie konsument maksymalizuje użyteczność całkowitą przy ograniczeniach budżetowych

• W tym punkcie konsument maksymalizuje użyteczność krańcową przy ograniczeniach budżetowych

Jest to punkt styczności krzywej obojętności z linią budżetową

• Jest to punkt styczności izokwanty z izokosztą

14. Krzywa produktu całkowitego:

Pokazuje nam jak zmienia się produkcja przy wzroście czynnika zmiennego o jednostkę w krótkim okresie

• Jest funkcją liniową

• Osiąga maksimum, gdy krzywa produktu przeciętnego równa się zero

Osiąga maksimum, gdy krzywa produktu marginalnego równa się zero

• Nie osiąga maksimum (jest funkcją liniową)

15. Między kosztami przeciętnymi i marginalnymi zachodzą następujące relacje:

• Koszty marginalne = koszty przeciętne zawsze w minimum kosztów marginalnych

Koszty marginalne = koszty przeciętne zawsze w minimum kosztów przeciętnych

Jeżeli koszty marginalne są większe od kosztów przeciętnych to koszty przeciętne rosną

• Jeżeli koszty marginalne są większe od kosztów przeciętnych to koszty przeciętne maleją

• Jeżeli koszty przeciętne stale maleją, to koszty marginalne również maleją

16. Bilans przedsiębiorstwa to:

Zestawienie wszystkich posiadanych przez przedsiębiorstwo aktywów i pasywów

Zestawienie tego wszystkiego, co przedsiębiorstwo posiada oraz wszystkich zobowiązań

• Zestawienie kosztów i zysków

Mówi nam, jaka jest rentowność firmy

Mówi nam ile dana firma jest warta

17. W krótkim okresie przedsiębiorstwo wybiera poziom produkcji, przy którym utarg krańcowy MR=MC równa się kosztom krańcowym(ogólna zasada) pod warunkiem, że cena jest:

• Nie większa niż krótkookresowe koszty zmienne

• Nie mniejsza niż krótkookresowe koszty całkowite

• Nie mniejsza niż krótkookresowe koszty krańcowe

• Nie mniejsza niż krótkookresowe koszty stałe

Nie mniejsza niż krótkookresowe koszty zmienne

18. Konkurencja doskonała to taki rynek, gdzie:

Sprzedający i kupujący uznają, że ich decyzje nie mają wpływu na poziom ceny

• Sprzedający i kupujący uznają, że ich decyzje mają wpływ na poziom ceny

Można sprzedać po danej cienie dowolną ilość towaru

Utarg krańcowy = utarg przeciętny = cena

19. Występowanie konkurencji nie cenowej oraz bardzo trudne warunki wejścia na rynek to cechy rynku:

• Doskonałej konkurencji

• Konkurencji monopolistycznej

Oligopolu

• Monopolu

• Każdego rynku

20. Długookresowa krzywa podaży przedsiębiorstwa:

Przedstawia rozmiary produkcji, które przedsiębiorstwo chce wytworzyć przy różnych cenach

• Jest bardziej pionowa w porównaniu z krótkookresową krzywą podaży

• To długookresowa krzywa kosztów przeciętnych powyżej punktu przecięcia z krzywą kosztów krańcowych

• To długookresowa krzywa kosztów przeciętnych powyżej punktu przecięcia z krzywą kosztów przeciętnych

• To długookresowa krzywa kosztów krańcowych powyżej punktu przecięcia z krzywą kosztów przeciętnych zmiennych

21. Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest możliwe, jeśli:

Ci, co kupują dopiero po niższej cenie nie mogą go odsprzedać innym

Istnieje możliwość dzielenia rynku

Popyt na poszczególnych segmentach rynku ma różną elastyczność

• Mamy do czynienia z rynkiem doskonałej konkurencji

Mamy do czynienia z monopolem

22. Dal konkurencji monopolistycznej charakterystyczne jest:

• Kilka firm

• Zmowa

• Załamana krzywa popytu

Stosunkowo łatwe wejście na rynek

Konkurencja nie cenowa

23. Analiza rynków produkcji różni się od analizy rynku dóbr tym, że:

• Gospodarstwa domowe kształtują na nim popyt a nie podaż

Gospodarstwa domowe kształtują na nim podaż a nie popyt

Mamy tam do czynienia z popytem pochodnym

• Przedsiębiorstwa kształtują na nim podaż a nie popyt

Przedsiębiorstwa kształtują na nim popyt a nie podaż

24. Podaż pracy indywidualnego pracownika określają takie czynniki jak:

• Wielkość produkcji w przedsiębiorstwie

• Wielkość produkcji w gospodarce narodowej

Poziom płacy realnej

Poziom kosztów związany z zatrudnieniem

Poziom dochodów niezwiązanych z pracą

25. Silne związki zawodowe i państwowe, które ustalają płacę minimalną na wysokim poziomie wpływają na:

• Wzrost płacy i spadek popytu na pracę

Wzrost płacy i wzrost popytu na pracę

• Spadek płacy i spadek popytu na pracę

• Spadek płacy i wzrost popytu na pracę

• Utrzymanie się równowagi na rynku pracy

TEST 2

1. Połącz

• Merkantylizm a) Veblen

• Ekonomie klasyczna b) M. Friedman

• Ekonomia marksistowska c) Colbart

• Instytucjonalizm d) K. Marks

• Monetaryzm e) D. Ricardo

2. Połącz

• Artykuły komplementarne a) elastyczność dochodowa popytu ma znak dodatni

• Artykuły substytucyjne b) elastyczność dochodowa popytu ma znak ujemny

• Dobra normalne c) elastyczność cenowa popytu mieszana wynosi zero

• Dobra niższego rzędu d) elastyczność cenowa popytu mieszana ma znak dodatni

• Artykuły obojętne e) Elastyczność cenowa popytu mieszana ma znak ujemny

3. Połącz

• Równowaga przedsiębiorstwa a) koszty marginalne = utargi marginalne

• Minimum kosztów przeciętnych b) podaż na pracę = popyt na pracę

• Równowaga na rynku pracy c) punkt przecięcia krzywej kosztów marginalnych I przeciętnych

• Równowaga (optimum) konsumenta d) krańcowy koszt pracy = krańcowy przychód z pracy

• Optymalny poziom zatrudnienia w monopolu e) punkt styczności krzywej obojętności z linią budżetową

4. Połącz

• Konkurencja doskonała a) szczególny przypadek oligopolu

• Konkurencja monopolistyczna b) cena = utarg przeciętny = utarg krańcowy

• Oligopol c) występuje załamana krzywa popytu

• Monopol d) występuje tzw. Różnicowanie produktów

• Duopol e) jeden sprzedający, wielu kupujących

5. Połącz

• Korzyści skali a) krzywa długookresowych kosztów przeciętnych rośnie

• Niekorzyści skali b) utargi krańcowe < koszty krańcowe

• Przedsiębiorstwo zwiększa produkcję c) utargi krańcowe = koszty krańcowe

• Przedsiębiorstwo mniejsza produkcję d) krzywa długookresowych kosztów przeciętnych maleje

• Przedsiębiorstwo nie zwiększa rozmiarów produkcji e) Utargi krańcowe > koszty krańcowe

6. Połącz

• Koszt alternatywny a) koszty zapisane w rachunkowości przedsiębiorstwa

• Koszt rachunkowy b) koszty rachunkowe + koszty alternatywne

• Koszt ekonomiczny c) koszty ponoszone przez innych obywateli, które są związane z działalnością przedsiębiorstwa

• Koszt społeczny d) koszt utraconych możliwości

• Koszt marginalny e) koszt kranowy

7. Połącz

• Granice możliwości produkcyjnych a) przedstawia nam, jakie są możliwe kombinacje czynników wytwórczych przy niezmienności czynników produkcji

• Krzywa obojętności b) ilustruje nam możliwości wyborów, jakie maja podmioty gospodarcze

• Linia budżetowa c) izokosztą

• Linia jednakowego produktu d) Przedstawia nam wszystkie kombinacje dobra X i Y przy danych dochodach i cenach

• Linia jednakowego nakładu e) Przedstawia nam wszystkie kombinacje dwóch dóbr, które dają konsumentowi ten sam poziom użyteczności całkowitej

TEST 3

1.

2. Wyróżnia się

• Makroekonomię

• Mikroekonomię

• Mezoekonomię

• Ekonomię pozytywną

• Ekonomię normatywną

3. Prawa ekonomiczne mają charakter

• Stochastyczny

• Historyczny

• Specyficzny

• Obiektywny

• Pozytywny

4. W procesie gospodarowania należy odpowiedzieć na pytania:

• Co produkować

• Kiedy produkować

• Dlaczego produkować

• Jak produkować

• Po co produkować

5. Zjawisko rzadkości

• Zmusza nas do gospodarowania

• Nie występuje w bogatszych państwach świata

• Oznacza brak nieograniczonej dostępności dóbr

• Jest charakterystyczne dla krajów Trzeciego Świata

• Oznacza lukę pomiędzy możliwościami wytworzenia dóbr i usług, a zapotrzebowaniem na dobra i usługi

6. Procesy gospodarcze to:

• Produkcja

• Redystrybucja

• Podział

• Wymiana

• Sprzedaż

7. Na system ekonomiczny składają się:

• System decyzyjny

• System nagród i kar

• System koordynacyjny

• System podziału

• System motywacyjny

8. Podmiotami gospodarczymi są:

• Gospodarstwa domowe

• Banki komercyjne

• Przedsiębiorstwa

• Partie polityczne

• Związki zawodowe

9. Wyróżniamy rynki:

• Lokalne

• Dóbr konsumpcyjnych

• Nieformalne

• Pomocnicze

• Zastępcze

10. Popyt to:

• Chęć i zdolność zakupu danego dobra przy danej cenie w danym czasie

• Chęć zakupu jakiegoś dobra pod warunkiem posiadania stałego dochodu

• Wielkość zapotrzebowania zgłaszana przy danych cenach w danym czasie

• Potrzeba, która może być zaspokajana poprzez zakup dóbr przy dane sile nabywczej

• To samo co potrzeba

11. Podaż to:

• Ilość dobra dostarczana przy danej cenie w danym czasie

• Przyszła wielkość produkcji zależna od możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa

• Odwrotna zależność między kosztami produkcji, a przychodami przedsiębiorstwa

• Złożona relacja między ilością dobra, którą producenci są skłonni zaoferować, a ceną

• Przeciwieństwo popytu rynkowego

12. Osobliwości w zachowaniu konsumenta to m.in.:

• Efekt Veblena

• Efekt snobizmu

• Paradoks Giffena

• Efekt Fischera

• Efekt dochodowy

13. Popyt zmienia się, gdy:

• Zmienia się cena

• Zmienia się liczba kupujących

• Zmienia się dochód konsumenta

• Zmieniają się preferencje konsumenta

• Zmieniają się koszty przedsiębiorstwa

14. Wielkość podaży zmienia się, gdy:

• Zmienia się technologia produkcji

• Spadnie popyt na dane dobro

• Zmienia się cena sprzedawanego dobra

• Zmienia się liczba producentów na danym rynku

• Zmieniają się ceny czynników wytwórczych

15. Rynek znajduje się w równowadze, gdy:

• Nie ma niedoborów

• Wielkość popytu równa się wielkości podaży

• Nie ma nadwyżek

• Wszystkie odpowiedzi są poprawne

• Żadna odpowiedź nie jest poprawna

16. Popyt na dane dobro jest elastyczny, gdy:

• Spadek ceny tego dobra powoduje, że całkowite wydatki ponoszone przez konsumentów na to dobro maleją

• Procentowa zmiana wielkości popytu równa się procentowej zmianie ceny

• Całkowite wydatki ponoszone przez konsumentów na to dobro rosną przy spadku ceny tego dobra

• Spadek ceny tego dobra nie powoduje zmian w przychodach firmy

17. Cena pełni funkcje:

• Bodźcową

• Stabilizacyjną

• Socjalną

• Alokacyjną

• Fiskalną

18. Wyróżniamy miary elastyczności

• Cenową elastyczność popytu

• Mieszaną elastyczność podaży

• Dochodową elastyczność popytu

• Cenową elastyczność podaży

• Krzyżową elastyczność popytu

19. Krzywa obojętności:

• Pokazuje wszystkie kombinacje różnych ilości dóbr dostarczających takiej samej użyteczności całkowitej

• Ma nachylenie dodatnie

• Jest wypukła w stosunku do początku układu współrzędnych

• Pokazuje wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które są dla konsumenta obojętne

• Pokazuje wszystkie kombinacje konsumpcji dwóch dóbr, które dostarczają konsumentowi takiego samego zadowolenia

20. Zmiana cen czynników wytwórczych wywołuje efekt substytucyjny, który polega na (zastępowaniu):

• Pracy kapitałem

• Kapitału pracą

• Czynnika tańszego droższym

• Czynnika droższego tańszym

21. Linia jednakowego kosztu przypomina ci wcześniej poznaną:

• Linię jednakowego produktu

• Izokwantę

• Krzywą obojętności

• Linię budżetową

22. W warunkach konkurencji doskonałej przedsiębiorstwo zwiększa zatrudnienie jeśli:

• MVPL (wartość krańcowego produktu pracy) >płacy

• MVPL < płacy

• MVPL = płacy

23. Krzywa podaży pracy może zawracać, gdy większą wartość przyjmiemy:

• Dobrom materialnym

• Wartości czasu wolnego

• Zawsze jest rosnąca i nie może zawracać

24. Krzywa popytu przedsiębiorstwa na usługi kapitału pokrywa się z jego krzywą:

• Wartości krańcowego produktu pracy (MVPL)

• Wartości krańcowego produktu kapitału

• Podaży kapitału

25. Wartość krańcowego produktu pracy (MVPL) = krańcowy przychód z pracy (MRPL) w warunkach:

• Konkurencji doskonałej

• Konkurencji monopolistycznej

• Oligopolu

• monopolu

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 17 str.
Pobierz dokument