Przykładowy egzamin - Notatki - Gramatyka opisowa, Notatki'z Język Angielski. Uniwersytet Warszawski
Warsawa
Warsawa

Przykładowy egzamin - Notatki - Gramatyka opisowa, Notatki'z Język Angielski. Uniwersytet Warszawski

5 str.
12Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Notatki opisujące przykładowe zagadnienia egzaminu.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 5
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument
EGZAMIN GOJP: FONETYKA I FONOLOGIA

EGZAMIN Z GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

NUMER INDEKSU RODZAJ STUDIÓW

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW

OCENA

- 1 -

EGZAMIN GOJP: FONETYKA I FONOLOGIA

PUNKTY

ZADANIE 1: Proszę zapisać fonetycznie zdanie:

Mróz zatrzymał bieg mknącej rzeczki i w promieniach słońca rozrzucił krwawe kwiaty w

wąskich oknach chat.

ZADANIE 2: Proszę z powyższego tekstu wypisać w transkrypcji fonetycznej wyrazy/wyrażenia,

w obrębie których:

/a/ zachodzi tzw. rozsunięcie artykulacyjne:……………………………………………...

/b/ może zajść upodobnienie pod względem miejsca i sposobu

artykulacji…………………………………………………………………………………

/c/ zachodzi tzw. upodobnienie martwe pod względem dźwięczności wewnątrz

wyrazu:……………………………………………………………………………………

ZADANIE 3: Dane są pary wyrazów

koc : koć, tom : dom, kosa : koca, cało : ciało, czara : cara,

/a/ proszę wybrać spośród nich takie, które ilustrują taką samą opozycję fonologiczną:

……………………………………………………………………………………………

/b/ jaką cechę fonologiczną obrazuje taka opozycja i których fonemów ona dotyczy?

……………………………………………………………………………………………

/c/ proszę wymienić cechy dystynktywne jednego z tych fonemów:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....

docsity.com

EGZAMIN Z GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

NUMER INDEKSU RODZAJ STUDIÓW

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW

OCENA

- 2 -

EGZAMIN GOJP: SŁOWOTWÓRSTWO

PUNKTY

ZADANIE 4: Z podanego niżej tekstu proszę wybrać derywaty słowotwórcze należące do

następujących klas oraz określić typ derywacji (mutacja, transpozycja, modyfikacja):

/a/ czasownik kauzatywny, odprzymiotnikowy:

…………………………………………………………………………………………….

/b/ nazwa czynności, rzeczownik odczasownikowy:

…………………………………………………………………………………………….

/c/ nazwa narzędzia czynności, złożenie:

…………………………………………………………………………………………….

/d/ nazwa zgrubiała (augmentativum), nacechowana ujemnie:

…………………………………………………………………………………………….

/e/ przymiotnik predyspozycyjny, skłonnościowy lub habitualny:

…………………………………………………………………………………………….

Syn Wiktora i Marysi jest bardzo płaczliwy. Mój nowy spadochron źle się otwiera.

Ania chce odchudzić swojego kota. Śpiew ptaków bardzo go irytuje.

Żaden aktorzyna nie będzie mi mówił, co mam robić.

ZADANIE 5: Dla derywatów podanych w punktach /b/ i /e/ zadania 4. proszę utworzyć

parafrazy, oddzielić temat od formantu oraz wskazać podstawę słowotwórczą:

Derywat Parafraza Podstawa Temat Formant

docsity.com

EGZAMIN Z GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

NUMER INDEKSU RODZAJ STUDIÓW

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW

OCENA

- 3 -

EGZAMIN GOJP: FLEKSJA

PUNKTY

ZADANIE 6: Jedną z wymienionych poniżej par wyrazów fleksyjnych tworzą tylko takie wyrazy, które można zaklasyfikować do innej części mowy wg kryterium fleksyjnego, a do

innej – wg semantycznego. Proszę wskazać tę parę.

A. biegnąc (Potykał się biegnąc.), trzeciej (Przegrał w trzeciej turze)

B. tamtego, (Znasz tamtego człowieka?) papieros (Czyj to papieros?)

C.zieleń (Nie deptać zieleni!), dwukrotny (Dwukrotny zwycięzca tych zawodów)

D.komu (Komu tak się przyglądasz?), zależy (Pawłowi zależy na pracy.)

Proszę opisać w poniższej tabeli jedną ze słowoform wchodzących w skład tej pary wyrazów:

Kryterium semantyczne Kryterium fleksyjne

Forma fleksyjna Forma fleksyjna

Wartości kategorii

fleksyjnych

Wartości kategorii

fleksyjnych

Wartości kategorii

klasyfikujących

Wartości kategorii

klasyfikujących

Wyraz hasłowy Wyraz hasłowy

Część mowy Część mowy

ZADANIE 7: Z podanego zdania proszę wypisać formy analityczne czasownika oraz określić

wartości ich kategorii fleksyjnych i klasyfikujących:

Maria zupełnie zapomniała, że będzie dziś miała rozmowę w sprawie pracy i zamiast żakietu

założyła wyciągnięty golf. Byłaby o tym pewnie pamiętała, gdyby nie wieczorna kłótnia z matką.

Forma czasownika Wartości kategorii

fleksyjnych

Wartości kategorii

klasyfikujących

docsity.com

EGZAMIN Z GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

NUMER INDEKSU RODZAJ STUDIÓW

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW

OCENA

- 4 -

EGZAMIN GOJP: SKŁADNIA

PUNKTY

ZADANIE 8: Dla podanego zdania proszę: /a/ narysować drzewo zależności składniowych,

/b/ określić funkcje składniowe, jakie pełnią poszczególne wyrażenia,

/c/ opisać oddziaływania akomodacyjne,

/d/ podać schemat konotacyjny.

Trzech braci tłumaczyło policji przyczyny nieprzyjemnego zajścia na szkolnym boisku.

docsity.com

EGZAMIN Z GRAMATYKI OPISOWEJ JĘZYKA POLSKIEGO

IMIĘ I NAZWISKO

DATA

NUMER INDEKSU RODZAJ STUDIÓW

CAŁKOWITA LICZBA PUNKTÓW

OCENA

- 5 -

EGZAMIN GOJP: SKŁADNIA

PUNKTY

ZADANIE 7: Proszę zanalizować podane niżej zdanie:

a) podzielić zdanie złożone na zdania składowe, uzupełniając poszczególne rubryki w tabeli,

b) narysować schemat zależności między zdaniami składniowymi (schodki) i określić typy poszczególnych zdań.

Ktokolwiek zauważył przestępcę uciekającego z miejsca zbrodni, powinien czym prędzej

zgłosić się na najbliższy komisariat i jeśli widział, jak ów osobnik dokonuje napaści, ma

obowiązek ze szczegółami opowiedzieć o tym funkcjonariuszowi, aby policja mogła jak

najszybciej pojmać sprawcę.

N r

zd a n

ia

Zdanie składowe

Wskaźnik

zespolenia

R el

a cj

a

Typ zdania

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 5 str.
Pobierz dokument