Psychologia społeczna - Notatki - Psychologia społeczna - Część 1, Notatki'z Psychologia Społeczna. University of Warsaw
Polanski_R
Polanski_R

Psychologia społeczna - Notatki - Psychologia społeczna - Część 1, Notatki'z Psychologia Społeczna. University of Warsaw

PDF (508 KB)
13 str.
19Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 1Liczba głosów
Opis
Notatki omawiające definicję psychologii społecznej; historia psychologii społecznej.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 13
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument

1

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA-wykład

Wykład 1: 19.02.2007

Psychologia społeczna- nauka badająca procesy psychiczne i zachowania osób znajdujących

się w sytuacji społecznej (Mika)

Psychologia społeczna- badanie sposobu, w jakim rzeczywista/ wyobrażona obecność innych

osób wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie, zachowanie. (Aronson)

Psychologia społeczna- zajmuje się wpływem społecznym czyli tym, w jaki sposób to, co

robią, myślą, czują pewni ludzie wpływa na to, co robią, myślą i czują inni ludzie.

(Wojciszke)

„Człowiek jest z natury istotą społeczną”- Arystoteles, nie da się żyć w izolacji i nie można

być całkowicie samodzielnym

Rodzimy się czy stajemy istotą społeczną?

Przykład ludzi, którzy wychowywali się wśród zwierząt każe nam przyjąć, że istota społeczna

rozwija się w nas w procesie socjalizacji- ten proces to zamierzone działania podejmowane

przez społeczeństwo aby wykształcić w jednostce odpowiednie zachowania. Socjalizacja

może być czynna (kiedy sami działamy) i bierna (kiedy ktoś nam narzuca co i jak mamy

robić)

Historia:

1. Inspiracje:

 G.LeBon „Tłum”

 G. Tarde „Prawo naśladownictwa”

 E. Durkheim „Samobójstwo”

 M. Weber „Etyka protestancka i duch kapitalizmu”

 H. Spencer „ Zasady socjologii”

2. Pierwsze badania

 Triplett: efekt facylitacji (cykliści na wyścigu)

 Ringlemann: efekt próżniactwa społecznego (kiedy dużo ludzi przeciąga linę,

to wielu z ciągnących mniej się przykłada to tego)

3. Pierwsze podręczniki:

docsity.com

2

 McDougal „An introduction to social psychology”

 A. Ross, “Social psychology…”

 F. Allport “Social psychology”

4. Lata 60-90

 Eksperymenty (Milgram, Zimbardo)

 Zróżnicowane obszary działań

5. Ważni badacze:

 K. Lewin- wykorzystanie psychologii Gestalt (postaci)

 S. Asch

 F. Heider- teoria przyczynowości

 L. Festinger- dysonans poznawczy

 S. Moscovini

 Peters- ocenianie ludzi

Obszary tematyczne psychologii społecznej:

 Wiedza o świecie społecznym i percepcji społecznej (organizacja wiedzy, stereotypy)

 Problematyka postaw (jak wpływać na zachowanie, zgodność postaw i zachowań)

 Wpływ społeczny (konformizm, techniki wpływu/ manipulacji społecznej)

 Relacje interpersonalne (agresja, pomoc, altruizm, atrakcyjność)

 Funkcjonowanie małej grupy społecznej

Specyfika psychologii społecznej:

 Indywidualizm (bada się jednostkę w społeczeństwie)

 Empiryzm

 Pragmatyzm (wykorzystanie wiedzy w praktyce)

Podejścia teoretyczne w psychologii społecznej:

 Poznawcze- jak ludzie przetwarzają informacje w sytuacji społecznej

 Motywacyjne- dlaczego w sytuacji społecznej ludzie zachowują się w określony

sposób, motyw: związany z „Ja” lub walidacją społeczną (akceptacją)

 Teoria uczenia się społecznego- jak powstają określone zachowania: warunkowanie

klasyczne (nauka bodźców), warunkowanie instrumentalne (nauka reakcji)

 Społeczno- kulturowe- jaki jest ich wpływ na zachowanie człowieka (różne kultury,

różne zachowania)

docsity.com

3

 Psychobiologiczne- na ile zachowanie jest zdeterminowane biologicznie, na ile służy

przystosowaniu

Metody badań w psychologii społecznej:

1. Badania eksperymentalne: eksperyment naturalny/ laboratoryjny

 Orzekanie o przyczynowości między zmiennymi

 ZN  ZZ; ZN- zmienna niezależna (przypuszczalna przyczyna), ZZ- zmienna

zależna (to, co wyjaśniamy)

 Do eksperymentu potrzebna jest grupa kontrolna bez ZN, dobrze jest jak mamy

do dyspozycji kilka możliwości ZN i wtedy poszukujemy ZZ (np.: ciastka i ich

opakowanie, zmiana koloru opakowania zmienia sprzedaż)

 ZN pociąga zmianę w ZZ

 Losowość- grupa kontrolna i eksperymentalna nie mogą się różnić niczym

oprócz ZN

 Nie wolno stosować kryteriów w czasie podziałów (nawet nieświadomie)

 Wiarygodność badań zapewnia możliwość zareplikowania badań na innym

terenie czy w innej części społeczeństwa.

2. Badania korelacyjne: kwestionariusze, ankiety, skale czasu

 Przewidywanie związku między zmienną X a Y

 Jedna zmienna idzie w parze z drugą zmienną

 Współczynnik korelacji : -1, 0, 1 (0-brak współzależności)

 r- 0,67- zależność pozytywna: im wyższy X, tym wyższy Y np.: im więcej

czytam książek, tym wyższy poziom IQ i odwrotnie im wyższy poziom IQ tym

więcej czytam książek

 r- - 0,67- zależność negatywna: im wyższy X, tym niższy Y np.: im bardziej

jestem smutna, tym mniej mam przyjaciół i im mniej mam przyjaciół tym

bardziej jestem smutna

 p < 0,05- określenie na ile wynik jest prawdopodobny: na 100 osób

przypadkowa odpowiedź jest możliwa w 5% u 95 % wynik jest pewny

 Przykład: lepkość asfaltu x wskaźnik przestępczości r = 0,45 Nonsens! (ale

możliwa jest obecność trzeciej zmiennej np.: temperatura, upał

 Badanie Sędka- przyczynowa zależność między bezradnością intelektualną,

poczuciem zagrożenia a osiągnięciami szkolnymi:

docsity.com

4

Bezradność intelektualna ---- 0,74 ----- poczucie zagrożenia

\ /

- 0,47 - 0,11

\ /

Osiągnięcia szkolne

Jak się okazuje czynnikiem hamującym osiągnięcia szkolne jest w tym wypadku

bezradność intelektualna a mniej poczucie zagrożenia

3. Badania obserwacyjne: archiwalne (analiza danych archiwalnych: ksiązki, pamiętniki,

akta sądowe, listy), uczestniczące (dołączanie do grupy), systematyczne ( codzienna/

comiesięczna itd. obserwacja)

 Opis zjawisk, badanej zmiennej

 Obserwacje  hipotezy  lektury- poszukiwanie związku między faktami

Wykład 2: 26.02.2007

Schematy poznawcze

Kategorie używane w percepcji interpersonalnej:

Zachowanie się partnera interakcji  Informacja  System schematów  Porównanie 

Ocena zgodności treści informacji z treścią schematów + wzbogacenie schematu partnera

interakcji  Ustosunkowanie emocjonalne  Zachowanie wobec partnera interakcji

System schematów: (spostrzeganie społeczne(korzystanie z uproszczeń) = percepcja fizyczna

(odbicie rzeczywistości)

Elementy percepcji:

1. Cechy osoby

2. Formułowanie oczekiwań

3. Ustosunkowanie emocjonalne

Jak organizujemy wiedzę o świecie społecznym? :

1. Schematy poznawcze (osób, zdarzeń, cech)

a. Budowa schematów (zasada prototypowości, hierarchiczności)

b. Funkcje

2. Stereotypy/ uprzedzenia/ dyskryminacja

docsity.com

5

a. Teorie (społecznego uczenia się, rzeczywistego konfliktu interesów,

przeniesienia agresji, kategoryzacji społecznej)

b. Zmiana

3. Heurystyki w postrzeganiu świata

Schemat poznawczy (dawniej struktury poznawcze, pojęcia poznawcze)- wiedza na temat

określonych fragmentów rzeczywistości, wiedza uogólniona i wyabstrahowana. Wojciszke

Opis rzeczywistości:

- konkretne wydarzenie, wycinek rzeczywistości np.: wspomnienie dzisiejszego śniadania

- wyabstrahowane pojęcie to będzie pojęcie śniadania ogólnie (różne konteksty)

Tak więc schemat poznawczy można określić jako wiedzę posiadaną przez podmiot

wyabstrahowana z konkretnych doświadczeń

Schematy poznawcze dają nam informacje o:

a. Własnościach obiektywnych (cechach charakterystycznych): jakie coś jest

b. Własnościach funkcjonalnych (własne zachowania): co się robi w kontakcie z

obiektem

c. Własnościach afektywnych (reakcje emocjonalne): jakie reakcje emocjonalne

wywołuje obiekt

Rodzaje schematów (jakościowe zróżnicowanie treści):

1) Schematy osób; wiedza obiektywna, praktyczna, afektywna o obiektach

a) Jednostkowe: konkretna osoba

b) Kategorialne: dotyczące grupy osób lub stereotyp

2) Schematy zdarzeń (skrypty, scenariusze), umysłowa reprezentacja zdarzeń, działań i

ciągów zdarzeń

a) Sekwencja: scen + aktorzy + rekwizyty + warunek uruchomienia danego scenariusza

+ ostateczne rezultaty np.: schemat wizyty u lekarza, chrzcin

3) Schematy cech: pewne aspekty przedmiotów, zdarzeń, nie są wyodrębnione w czasie i

przestrzeni

a) Zagnieżdżone w przedmiocie np.: inteligencja w inteligentnej osobie

Budowa schematów:

docsity.com

6

1) Zasada prototypowości: prototyp = pierwowzór, typowa wartość np.: kupowanie-

prototypem będzie jakaś uśredniona wartość sytuacji które się zdarzyły; mężczyzna-

prototypem może być ojciec; są to także typowe reakcje

2) Zasada hierarchiczności: działa na zasadzie: nad schematschemat  podschemat 

schemat pierwotny

Np.: część- całość: dłoń  palec  paznokieć

Ogólność- mniej ogólne: schemat jedzenia jedzenie obiadu  jedzenie obiadu

wielkanocnego

Wiedza podawana hierarchicznie kodowana jest na jednym piętrze, w jej skład nie

wchodzi wiedza opisująca podschemat np.: twarz i jej części: usta, nos, oczy, to nie

wchodzi w podschemat oka czy nadschemat sylwetki ludzkiej- jest to po to żeby nie

aktywizować jednocześnie kilku schematów. Przykład: ciemny las i musimy rozpoznać

czy przed nami jest człowiek czy zwierzę. Potrzebne nam to tego tylko schemat sylwetki

ludzkiej a nie wygląd twarzy

Funkcje schematów:

 Ułatwiają przetwarzanie danych np.: mamy schemat dziennikarza i na przyjęciu

poznajemy takiego, nadajemy mu etykietkę dziennikarza i tak go zapamiętujemy

 Wpływa na rozumienie zdarzeń i formułowanie sądów, interpretacja zdarzeń

wieloznacznych

 Odpowiada za selektywność pamięci:

o Efekt zgodności- zapamiętujemy zdarzenia zgodne ze schematem, kiedy

pamięć odznacza się subiektywizmem wspomnień

o Efekt sprzeczności- zapamiętujemy zdarzenia sprzeczne ze schematem, kiedy

pamięć działa na zasadzie reprodukcji danych (odtwarzanie bez upiększeń),

większa pewność że coś się zdarzyło

 Zaspokajają potrzebę walidacji poznawczej (poprawa obrazu rzeczywistości)

 Bezpośrednio służą do regulacji zachowań ( zachowuję się tak, a nie inaczej, do tego

służą głównie skrypty) Trzeba mieć schemat i go aktywizować

Rodzaje aktywacji schematów:

1) Aktywizacja percepcyjna (odbodźcowa) – widzimy obiekt związany ze schematem

a) Im bardziej typowy egzemplarz np.: biały fartuch- lekarz

b) Im większa wyrazistość percepcyjna np.: umundurowany policjant na stacji metra

docsity.com

7

2) Aktywizacja przedpercepcyjna- podwyższona dostępność pamięciowa schematu przed

rozpoczęciem przetwarzania

a) Im silniejsze jest oczekiwanie pojawienia się schematu np.: bojąc się krytyki szefa

jego grzeczność uznamy za dezaprobatę

b) Im silniej egzemplarz schematu związany jest z realizacją celów np.: głodny zobaczy

talerz z jedzeniem tam gdzie książka kucharska

c) Im krótszy czas od poprzedniej aktywizacji schematu np.: po wyjściu ze ślubu

koleżanki zobaczysz więcej zakochanych par

d) Im częściej schemat był aktywizowany w przeszłości np.: psychiatrzy częściej widzą

osoby zaburzone a policjanci przestępców

Stereotypy: szczególna odmiana schematów poznawczych osób kategorialnego (= twardy

odcisk, wzorzec)

Wyodrębnienie pewnej grupy osób z powodu zauważalnej cechy, określającej społeczną

tożsamość grupy np.: płeć, rasa, kolor skóry

Cechy:

- nadmiernie ogólne (są wszyscy tacy sami ale jednocześnie niepodobni do innych)

- nadmiernie uproszczone np.: Murzyn- leniwy i przesądny

- społecznie podzielany (= element kultury danej społeczności)

Skąd się biorą stereotypy?

- doświadczenia własne

- transmisja kulturowa lub pokoleniowa (jacy są i jaki jest typowy przedstawiciel grupy)

Uprzedzenie- stosunek emocjonalny (niechętny)

Rodzaje uprzedzeń:

- motywowane lękiem (awersyjne): demonizowanie obiektu

- motywowane ambiwalencją uczuć

- motywowane przez poczucie własnej wyższości; obiekty stanowią źródło przykrości

Dyskryminacja- wrogie zachowanie wobec danej grupy czy osoby np.: ksenofobia (do

cudzoziemców)

Przykład: Kobiety: stereotyp to zbiór wiedzy o kobietach, uprzedzenie: niechęć okazywana w

ich obecności, dyskryminacja: mobbing w pracy, nierówne płac

docsity.com

8

Wykład 3 i 4 : 05.03.2007 i 12.03.2007

Przykłady badań nad stereotypami:

Kofta- stereotyp spiskowy: duży pojedynczy byt- w ten sposób można widzieć całą grupę,

postrzegamy ją jako grupę dążącą do panowania nad światem, różnymi sposobami (z powodu

konfliktów grup walczących o władzę; 1/3 Polaków ma ten stereotyp w stosunku do

Niemców, Żydów. Nasila się on w czasie kampanii wyborczej)

Łukaszewski, Wajda- 7-latki, szukanie stereotypów i uprzedzeń. Pytano o Polaków,

Niemców, Cyganów, Żydów i Portugalczyków: ile ma zalet/ wad, dystans, ofiarność, czy

podoba się książka/ obraz kogoś z tych nacji. Najbardziej Nielubiami Żydzi i Cyganie.

Zauważono podobieństwo z poglądami matek.

Teorie:

1. Społecznego uczenia się

 Wiele zachowań i poglądów uczymy się od innych

 Przekazywane poprzez kulturę np.: zapisany w prawie rasizm: podział miejsc w

autobusie

 Przenoszone przez język; konstrukcje językowe

o Zastrzeżenia „tak, ale” np.: Zgodzę się żeby był tu ośrodek dla

bezdomnych, ale jeszcze 500 m dalej”

o Zwroty, które niosą znaczenie kojarzone z daną nacją np.: ocyganić=

oszukać, czeski film, angielska flegma, udawać greka

 Międzygrupowa asymetria językowa

o Trwałe cechy:

 Abstrakcyjny opis dobrych zachowań własnej grupy: „jesteśmy

uczciwi”

 Abstrakcyjny opis złych zachowań członków obcej grupy: „oni byli

agresywni”

o Specyficzne zachowania:

 Konkretny opis zachowań negatywnych członków naszej grupy:

„krzyczeli, popchnął”

 Konkretny opis zachowań pozytywnych członków obcej grupy:

„punktualnie przyszli do pracy”

docsity.com

9

Konkretne zachowania mogą się nie powtórzyć!

2. Rzeczywistego konfliktu interesów:

 Konflikt istnieje naprawdę, uprzedzenia narastają wraz ze wzrostem konfliktu np.:

najbiedniejsze grupy są najbardziej uprzedzone do imigrantów

3. Przeniesienia agresji (z psychoanalizy, mechanizmy obronne)

 Agresja przeniesiona ze sprawcy (jest zbyt abstrakcyjny, za silny, trudno go

zidentyfikować)

 np.: badania Searsa i Hovlanda: jak spadek cen bawełny wpływa na dokonywanie

linczu na Murzynach; jeśli ceny spadały to było więcej linczów, wiązało się to z

pogorszeniem stanu życia właścicieli i przelewali oni swoją frustrację na

Murzynów (kozły ofiarne)

4. Kategoryzacji społecznej (H. Tajfel)

 Tożsamość osobista/ społeczna = kim jestem/ kim jestem jako „my”

 Przełączamy się między tymi tożsamościami: aktywujemy albo jedną albo drugą

 Dzielenie na kategorie: „my” i „oni”, powołanie tej kategorii łączy się z

uproszczeniem, automatycznym dzieleniem (oszczędność poznawcza)

 Wzrost różnić między kategoriami i zmniejszenie różnic wewnątrz kategorii np.:

większe różnice są w agresywności między kobietami a mężczyznami a w grupie

mężczyzn agresja postrzegana jest na podobnym poziomie (zatarcie różnic)

 Faworyzowanie grupy własnej (przynależność grupowa)

Możliwości zmiany stereotypów:

1) Hipoteza kontaktu:

 Doprowadzenie do kontaktu np.: otworzenie granic, zmniejszenie uprzedzeń Polaków

do Niemców

 Współpraca i współzależność np.: te same pozycje w pracy, szkoły integracyjne,

mieszanki etniczne w klasach

2) Świadoma kontrola

 Uruchomienie kontroli poznawczej, nie używanie stereotypów

 Efekt sprężyny- wzrost działań stereotypów po ustaniu kontroli

3) Model kumulacyjny- zmiany w stereotypie powoli go naruszają.

docsity.com

10

Heurystyki (uproszczone reguły wnioskowania):

1) Dostępności:

a) kierujemy się tym, jak szybko możemy przywołać z pamięci informacje

b) np.: biuro podróży znane z reklam

2) Reprezentatywności:

a) podobieństwo do typowego egzemplarza

b) np.: na ile coś jest losowe w totolotku, czy kombinacja 1,2,3,4,5,6 czy 56,32,2,12,34,4

(w obu przypadkach prawdopodobieństwo jest takie same)

3) Zakotwiczenia:

a) zaczepienie się jakieś liczby, odniesienie się do niej

b) np.: 6% Polaków ma wyższe wykształcenie, stąd odnosimy nasze sądy dotyczące

inteligencji;

c) posługujemy się nawet wtedy kiedy liczba nie ma związku (przypadek)

4) Symulacyjna:

a) co by było gdyby, symulacje tego, co mogłoby się zdarzyć

b) myślenie kontrfaktyczne- myślenie o tym, co mogłoby się zdarzyć, ale się nie zdarzyło

tzw. mądrość po fakcie, przydatne gdy zdarzyło się coś złego: „wiedziałem, że tak to

się skończy”- to daje nam poczucie kontroli nad wydarzeniami choć jej nie mamy

c) stajemy się bardziej surowi w formułowaniu ocen np.: ofiary gwałtu oskarżane są o

akt agresji bo wracały późno, były wyzywająco ubrane

Kiedy stosujemy heurystyki?

 Przesycenie lub mało informacji

 Mało czasu na decyzję

 Błahy problem

 Kiedy pojawiają się kotwice

Teorie atrybucyjne- ocenianie ludzi

Atrybucja- sposób w jaki ludzie dociekają przyczyn zdarzeń i zachowań

 Podejście poznawcze S-O-R, nie sam bodziec- reakcja tylko musi być czynnik

pośredniczący

 „naiwni” naukowcy

docsity.com

11

 Użyteczność- zrozumienie zachowania, przewidzieć je, podtrzymanie dobrego

mniemania o sobie

Wyznaczniki Atrybucje Konsekwencje

Informacje Spostrzegane przyczyny Zachowania, emocje

Przekonania oczekiwane

Teorie atrybucji Teorie atrybucyjne

Proces poszukiwania przyczyn Konsekwencje atrybucji dla zachowań ludzi

(dlaczego?)

Arystoteles mówi w starożytności o 4 rodzajach przyczyn:

 Przyczyna sprawcza (efektu)- czynność wykonana przez rzeźbiarza (wyjaśnienie

przyczynowe)

 Przyczyna celowa- zamiar wykonania rzeźby (wyjaśnienie teleologiczne)

 Przyczyna materialna- materiał z którego zrobiona jest rzeźba

 Przyczyna formalna- ostateczny kształt rzeźby- idea w głowie rzeźbiarza

Teorie atrybucji:

1) Heider (1958): wewnętrzna i zewnętrzna intencja

a) Myślenie o świecie fizycznym- przyczyna- skutek

b) Myślenie o świecie społecznym- zamiar- efekt działania

c) Działanie = f(siły zewnętrzne + zdolności x motywacja)

Zewnętrz Wewnętrzna

Stałe Trudność zadania Zdolności (możliwości)

Zmienne Los (szczęście) Motywacja (wysiłek)

Przyczynowość/ odpowiedzialność (sądy dotyczące winy): im wyższe stadium rozwoju

poznawczego tym mniejsza skłonność do wnioskowania o osobistej odpowiedzialności:

docsity.com

12

 Obciążenie odpowiedzialnością mimo, że brak związku przyczynowo-

skutkowego np.: nawzajem gratulujemy sobie zwycięstwa naszej drużyny na

IO

 Odpowiedzialność za skutek (bez względu na intencje) np.: popchnąłem kogoś,

złamał rękę

 Odpowiedzialność za skutek + przewidywanie np.: popchnąć kogoś i

przewidzieć, że spadnie ze schodów

 Efekt działania był zamierzony np.: chciałem żeby ten ktoś spadł ze schodów

 Działanie swobodne/ pod przymusem np.: zabójstwo w obronie czy

zamierzone

2) Jones i Nisbett (lata 70)- perspektywa obserwatora ( zewnętrzna) i aktora (wewnętrzna)

3) Weiner (Freize) atrybucyjne teoria motywacji osiągnięć

a) Aktorzy (autoatrybucja)

i) Sukces przypisujemy czynnikom wewnętrznym

ii) Porażkę przypisujemy czynnikom zewnętrznym

b) Obserwatorzy

i) Sukces przypisywany czynnikom zewnętrznym

ii) Porażka przypisywana czynnikom wewnętrznym

4) Kelley- model współzmienności

osoby

czas

obiekty

Czynniki sprawcze:

 Stałe właściwości osoby

 Stałe cechy obiektu

 Dotyczące czasu i okoliczności

a) Informacje o współzmienności skutków z czynnikiem czasu- inf. o spójności np.:

płakanie na Titanicu- tylko ten jeden film

docsity.com

13

b) Informacje o współzmienności skutków i obiektów- inf. o wybiorczości np.: różne

melodramaty, na każdym płacze

c) Informacje o współzmienności skutków i osób- inf. o powszechności np.: czy inni

ludzie płaczą na filmach

Atrybucja do: Spójność Wybiórczość Powszechność

Osoby Duża Mała Mała

Obiektu Duża Duża Duża

Okoliczności Mała Duża Mała

Przykład: Koleżanka płacze zawsze na Titanicu, ale na innych melodramatach nie, a inni

ludzie tez nie płaczą na filmie- wtedy mamy atrybucję do osoby.

Czy my dokonujemy takiej analizy: jest to szybki proces, często używany w sytuacjach kiedy

wydarzenie jest niespodziewane lub ma negatywne rezultaty

5) Walter (+ Shaver)

a) Atrybucja defensywna, gdy dowiadujemy się o negatywnych konsekwencjach jakiś

zdarzeń- czynniki nieprzypadkowe (nie są losowe)

b) Przykład: wypadek, może się przydarzyć każdemu (mnie też), więc szukamy przyczyn

w osobie, w kimś – próba kontroli czynników, na los nie mamy wpływu)

c) Shaver:

i) podobieństwo sytuacyjne (czy to co komuś się stało jest podobne do mojej

sytuacji)

ii) podobieństwo personalne (na ile ta osoba jest podobna do mnie)

iii) człowiek godzi się na pewne kaprysy losu- rezerwowanie możliwości

usprawiedliwienia pewnych zdarzeń, nad którymi nie mamy kontroli, że nie

wszystko zależy ode mnie i jest moją winą

Błędy atrybucyjne:

1. Podstawowy błąd atrybucji (Ross)- skłonność do przyporządkowywania cudzych

zachowań czynnikom wewnętrznym, nie szukamy winy w czynnikach zewnętrznych

np.: jak ktoś się spóźni to jest uważany za nieodpowiedzialnego a nie uznaje się takich

czynników jak korki, wypadek

a. Dlaczego tak robimy?

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 13 str.
Pobierz dokument