Pytania na egzamin z prawa rzymskiego , Egzaminy'z Prawo Rzymskie
nina-wawrzyniak
nina-wawrzyniak

Pytania na egzamin z prawa rzymskiego , Egzaminy'z Prawo Rzymskie

ODT (12 KB)
4 str.
11Liczba pobrań
279Liczba odwiedzin
1Liczba komentarzy
Opis
Prawo rzymskie pytania na egzamin pisemny
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument

Materiały dodatkowe z zakresu prawa rzymskiego (wykaz 99 pytań na egzamin ustny — 3 pytania; na egzamin pisemny l-2 pytania).

Zestawienie nie zawiera: - 10. pytań tzw. „otwartych” na kolokwium z 1 półrocza z historii źródeł, teorii

prawa i prawa osobowego; - pytań testowych na egzamin

1) Znaczenie podziału rzeczy na ruchome i nieruchome.

2) Res nullius — istota, spór międzyszkolny, zasady.

3) Rzeczy zużywalne i ich znaczenie prawne.

4) Genus i species — znaczenie prawne rozróżnienia.

5) Przynależności.

6) Fructus naturales i civiles.

7) Różnica między prawami rzeczowymi a obligacyjnymi.

8) Sposoby nabycia praw.

9) Animus i corpus — elementy nabycia posiadania prawnego.

10) Znaczenie podziałów: possessio malæ i bonœ fidei, iusta i iniusta causa, vitiosa i non vitiosa.

11) Podziały i istota interdyktów.

12) Pojęcie własności oraz sposoby jej nabycia według ius civile.

13) Ograniczenia prawa własności.

14) Własność kwirytarna a własność bonitarna.

15) Abstrakcyjny charakter tradycji.

16) Zasiedzenie i ewolucja instytucji od Ustawy XII tablic do Justyniana z uwzględnieniem usucapio pro herede.

17) Akcesja — z uwzględnieniem przykładów.

18) Specyfikacja — poglądy sabiniańskie i prokuliańskie a Justynian.

19) Środki prawne ochrony własności gruntowej w stosunkach sąsiedzkich.

20) Ochrona posiadania prowadzącego do zasiedzenia.

1

21) Iura in re alienia — definicja, podział, zasady.

22) Serwituty (na dwóch wybranych przykładach).

23) Nabycie, zgaśnięcie i ochrona służebności.

24) Prawa i obowiązki emfitetuty z uwzględnieniem różnic między emfiteuzą a służebnością.

25) Ewolucja prawa zastawu i jego pierwszeństwo.

26) Charakter akcesoryjny prawa zastawu a zastaw antychretyczny.

27) Ustanowienie, ochrona i ustanie prawa zastawu.

28) Pojęcie wierzytelności, długu i odpowiedzialności.

29) Odpowiedzialność majątkowa a osobista.

30) Zobowiązania korealne (powstanie — istota — ustanie).

31) Zobowiązania akcesoryjne (powstanie — istota — ustanie).

32) Treść zobowiązania, przedmiot świadczenia.

33) Dług pieniężny a dług rzeczowy (na przykładzie).

34) Zobowiązania jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące.

35) Obowiązek odszkodowania (wina — zasady).

36) Istota i skutki obligacji naturalnej.

37) Źródła zobowiązań (charakterystyka).

38) Podział i generalna charakterystyka kontraktów.

39) Kontrakty a pacta (z uwzględnieniem p. adiecta, p. vestita).

40) Kontrakty realne.

41) Mutuum — definicja, zasady, skargi.

42) Commodatum — definicja, zasady, skargi.

43) Depositum — definicja, zasady, skargi.

44) Depozyt nieregularny a pożyczka.

45) Kategorie i charakterystyka kontraktów bezimiennych.

46) Kontrakt werbalny stypulacji z uwzględnieniem jej abstrakcyjnego charakteru.

47) Formy poręczenia z uwzględnieniem faz rozwoju instytucji.

48) Intercesja — istota, rodzaje, przykłady.

2

49) Mandatariusz — stypulatorem.

50) Kontrakty literalne na przykładzie transkrypcji.

51) Emptio-ventidio z uwzględnieniem sprzedaży mancypacyjnej.

52) Odpowiedzialność za wady rzeczowe.

53) Ewikcja z uwzględnieniem sprzedaży mancypacyjnej.

54) Locatio-conductio rei (w szczególności dzierżawa a najem).

55) Postaci najmu (ogólna charakterystyka).

56) Locatio-conductio operarum a mandatum.

57) Rzymska spółka.

58) Zlecenie (powstanie — istota - ustanie).

59) Niesłuszne wzbogacenie się i kondykcje.

60) Negotiorum gestio.

61) Communio z uwzględnieniem skarg działowych.

62) Obowiązki dziedzica z tytułu legatów.

63) Constitutum debiti alieni a poręczenie.

64) Receplum argentarii a mandatum qualificatum.

65) Zobowiązania z deliktu (charakterystyka ogólna).

66) Kradzież zwykła a kwalifikowana.

67) Wina akwiliańska — przesłanki odpowiedzialności za damnum iniuria datum.

68) Quasi- delikty ze szczególnym uwzględnieniem effusis vel deiectis.

69) Cesja — ewolucja instytucji od delegatio dominis do prawa justyniańskiego.

70) Odpowiedzialność dominis z kontraktów podległych władzy.

71) Odpowiedzialność dominis z deliktów podległych władzy.

72) Solutio a compensatio.

73) Zaspokojenie wierzyciela.

74) Niemożność wypełnienia zobowiązania.

75) Spadkowa sukcesja uniwersalna a sukcesja syngulama.

76) Rzymskie zasady dziedziczenia (rozwój historyczny).

3

77) Delegacja spadku a akwizycja spadku.

78) Pozycja prawna heres domestici.

79) Istota „spadku leżącego" — działania prawodawcze.

80) Rola pretorów w ewolucji prawa spadkowego.

81) Hereditas petitio a bonorum possessio.

82) Dziedziczenie ab intestato według ius civile.

83) Dziedziczenie ab intestato według Edictum perpetuum.

84) Dziedziczenie ab intestato według nowel Justyniana.

85) Zasada kognacji w prawie spadkowym.

86) Istota i rodzaje rzymskiego testamentu (rozwój historyczny).

87) Przywileje testamentu żołnierskiego.

88) Treść testamentu (z uwzględnieniem terminów, warunków, legatów i substytucji).

89) Nieważność i uchylenie testamentu.

90) Formalne a materialne prawo dziedziczenia koniecznego.

91) Prawo do zachowku (z uwzględnieniem jego wysokości i przyczyn wydziedziczenia).

92) Prawne stanowisko dziedzica.

93) Transmisja a substytucja.

94) Beneficium abstinendi b. separationisb. inventarii.

95) Rodzaje i treść legatów.

96) Fideikomis a legat.

97) Ochrona prawna bonorum possessor.

98) Ochrona prawna legatariusza.

99) Ochrona prawna fideikomisariusza uniwersalnego.

4

super!!!
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument