Pytania - Notatki  - Wielowymiarowa analiza porównawcza , Notatki'z Finanse. Uniwersytet Rzeszowski
Andrzej_Ku
Andrzej_Ku

Pytania - Notatki - Wielowymiarowa analiza porównawcza , Notatki'z Finanse. Uniwersytet Rzeszowski

2 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Pytania dotyczące analizy porównawczej
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Oto pytanka, które kiedyś wysłał Hubert na naszego maila - pt. Ulubione pytania prof Gatnara: Ulubione pytania pana profesora Gatnara: I Skalowanie wielowymiarowe:

a) co to jest?Metoda oparta o założenie, że respondent wyrażający swój stosunek do rzeczywistości operuje mniej lub bardziej świadomie wymiarami, traktując obiekty jako punkty w m- wymiarowej przestrzeni.

b) po co to jest?Przedstawienie relacji między obiektami w przestrzeni r- wymiarowej

c) czemu służy? Określeniu struktury pomiędzy badanymi obiektami przez określenie treści wymiarów na podstawie preferencji i podobieństw respondentów.

d) Interpretacja wykresu z SPSS- ten z wymiarami (wymiar 1 i wymiar 2), jak pan(i) nazwała osie? wtf?

II Analiza wariancji

a) założeniaZmienna objaśniana Y ma w populacji rozkład normalny Losowana jest niezależna próba losowa z każdej populacji Wariancja zmiennej Y jest taka sama w każdej z grup.

b) czemu wariancje muszą być równe- by była podobna jakość średniej c) jakie zna pan(i) testyTest Levena Test Bartleta Test Cochrana Test Hartleya

d) który test porównuje paramiparami porównuje test NIR(jeden z testów post hoc)- najmniejszej istotnej różnicy – traktujemy go jak test t- studenta dla wszystkich par średnich w grupach. Nie modyfikuje poziomu istotności i jest wrażliwy na liczbę tych porównań. (Zawyża poziom istotności przy większej liczbie porównań)

III Co to jest rzetelność? – jest to brak błędów losowych – możliwość uzyskania takich samych wyników badań w przypadku powtórzenia badania. IV Przedmiot dodatkowy:

a) dobór zmiennych do modelu (odp. szukaj na wykładzie pierwszym) b) co daje nam przycinanie gałęzi- prostotę modelu c) co to znaczy, że model jest prosty- prostota modelu zależy od ilości

zmiennych opisujących (im ich jest mniej tym model jest prostszy) Dodatkowo dostałam cynk, jakie inne pytania lubi zadawać prof:

1. Co to jest wariancja?Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Intuicyjnie utożsamiana ze zróżnicowaniem zbiorowości; jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej.

docsity.com

2. W analizie wariancji jest założenie o równości wariancji w grupach. Dlaczego musza byc one równe? by była podobna jakość średniej

3. Co to są czynniki? 4. Co to są ładunki czynnikowe +interpretacja 5. W analizie korespondencji jakie muszą byc dane? Mierzone na skali

nominalnej. Analiza korespondencyjna wykorzystywana jest do analizy danych mających charakter frekwencyjny tzn. analizowana jest tablica kontyngencji, w której komórkach znajdują się liczebności obserwowanych przypadków.

6. Cel skalowania wielowymiarowegoCelem skalowania wielowymiarowego jest ukazanie struktury badanych obiektów przez określenie treści wymiarów na podstawie podobieństw i preferencji respondentów. Dodatkowo celem skalowania wielowymiarowego jest przedstawienie relacji pomiędzy obiektami na r-wymiarowej przestrzeni (r<m).

7. Jak się liczy k-ilość średnich w analizie wariancji 8. Do czego służy STRESSstandaryzowana suma kwadratów reszt – służy

do ocenienia jaka część wariancji dik^ jest wyjaśniona przez odległości. Dążymy do tego aby STRESS był jak najmniejszy. STRESS służy do oceny jakości dopasowania.

9. Co to jest Conjoint analyse - czy był z tego wykład???? 10. W analizie czynnikowej jakie są kryteria mówiące o wyborze ilości czynników 11. Analiza regresji - VIF i tolerancja 12.Co przedstawia mapa percepcji Wiekszosc technik, które służą do tworzenia map percepcyjnych składa sie z trzech kroków:

transformacji lub ważenia danych, ustalenia podstawowych osi (wymiarów) poprzez algorytm SVD, na koncu tworzona jest mapa w układzie współrzednych.

Dzięki graficznej reprezentacji na niskowymiarowej przestrzeni można próbować wskazywać własności, które są wspólne obiektom.

12. czym różni się skalowanie wielowymiarowe od analizy korespondencji skalowanie wielowymiarowe nie wymaga aby zmienne były mierzone na skali interwałowej (przedziałowej).

13. Jak mierzymy współliniowość 14. Jak się interpretuje osie w przestrzeni docelowej 15. Co to są preferencje ujawnione i wyrażone? 16. Jakość modelu w analizie regresji 17. Stopień współiniowości

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument