Rachunkowość - ćwiczenia zadania, Ćwiczenia i Zadania'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
wiktor-g-1
wiktor-g-1

Rachunkowość - ćwiczenia zadania, Ćwiczenia i Zadania'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

DOCX (29 KB)
10 str.
50Liczba odwiedzin
Opis
aslkdksaj hkj j akjsn kaskjd ilahs bajhcoia ian aw oaao o i io
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

RACHUNEK KOSZTÓW I PRZYCHODÓW.

Zadanie 1 Które z poniższych zdarzeń gospodarczych ma wpływ na wynik finansowy jednostki gospodarczej.

1. Zakupiono i przyjęto do magazynu materiały biurowe o wartości w cenie zakupu 300. Zapłata za materiały nastąpi w terminie późniejszym.

2. Otrzymano fakturę – do zapłaty w ciągu 14 dni 400 zł – za reklamę wyrobów gotowych.

3. Zapłacono przelewem powyższą fakturę 400.

4. Wydano z magazynu do zużycia materiały biurowe 200.

5. Wypłacono pracownikom z rachunku bankowego zaległe (naliczone w poprzednim miesiącu) wynagrodzenia 1 000.

6. Wystawiono kontrahentowi fakturę w kwocie 1 500 za sprzedane w bieżącym miesiącu towary.

7. Wydano odbiorcy sprzedane towary o wartości w cenie nabycia 450.

8. Odbiorca wpłacił na rachunek bankowy jednostki gospodarczej 1 500.

9. Zakupiono do jednostki gospodarczej meble biurowe o wartości 4 000. Zapłata za meble nastąpi w terminie późniejszym.

10. Naliczono i zaksięgowano stawkę amortyzacyjną środków trwałych w kwocie 100.

Ustal w sposób pozaksięgowy wynik finansowy jednostki gospodarczej (podaj obliczenia).

Zadanie 2

Na początek okresu salda początkowe wykazywane w księgach rachunkowych jednostki gospodarczej wynosiły: Środki trwałe 1 000, Towary 500, Środki pieniężne 3 500, Kapitał zakładowy 4 000, Zobowiązania wobec pracowników 1 000.

Wykorzystując operacje gospodarcze z zadania 1, przedstaw ich ewidencję.

Dokonaj stosownych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego.

Zadanie 3 W jednostce gospodarczej miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

1. Zakupiono za gotówkę i przyjęto do magazynu materiały o wartości 500. 2. Uregulowano przelewem ratę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 320 (300

zł. stanowi ratę kapitałową, 20 zł to odsetki, które nie były wcześniej naliczone). 3. Sprzedano za gotówkę za 700 zbędny, całkowicie umorzony środek trwały o wartości

początkowej 1 000. 4. Naliczono odbiorcy odsetki w kwocie 10 za przekroczenie terminu płatności. 5. Zakupiono i przyjęto do użytkowania środek trwały o wartości 12 000. 6. Wystawiono odbiorcy fakturę w kwocie 1 500 za sprzedane towary. 7. Wydano z magazynu towary o wartości w cenie nabycia 1 100. 8. Otrzymano fakturę za wynajem pomieszczeń biurowych za bm. 3 000. 9. Naliczono wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 5 000. 10. Wypłacono pracownikom należne wynagrodzenia 5 000.

Polecenia: • Które z powyższych zdarzeń mają wpływ na wynik finansowy jednostki gospodarczej. • Dokonaj dekretacji wszystkich operacji gospodarczych. Dekretując operacje wynikowe,

oprócz odpowiednio dobranych kont bilansowych, wykorzystaj konta o nazwach: Koszty, Przychody.

Zadanie 4 Które z podanych operacji gospodarczych mają wpływ na wynik finansowy jednostki gospodarczej:

1. Zakupiono materiały do produkcji 350. 2. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup tuszu do drukarek 420. 3. Naliczono pracownikom wynagrodzenia 1 600. 4. Wydano materiały do produkcji 300. 5. Otrzymano fakturę za rozmowy telefoniczne 130. 6. Opłacono przelewem otrzymaną w ubiegłym miesiącu fakturę za reklamę wyrobów gotowych

w lokalnej prasie 270. 7. Opłacono przelewem rachunek za rozmowy telefoniczne 130. 8. Zapłacono dostawcy za materiały produkcyjne 350. 9. Przekazano w postaci darowizny część wytworzonych wyrobów gotowych 400. 10. Na skutek wichury zniszczeniu uległ dach budynku produkcyjnego. Szkodę wyceniono na 5

000. 11. Zakupiono za gotówkę towary 700. 12. Zakupiono środek trwały 6 000. 13. Odpisano przedawnione zobowiązania 200. 14. Otrzymano w postaci darowizny i przyjęto do użytkowania komputer 1 200. 15. Naliczono i zaksięgowano odsetki od kredytu bankowego 50. 16. Naliczono kontrahentowi odsetki od udzielonej pożyczki 30. 17. Otrzymano odsetki od udzielonej pożyczki 30 . 18. Wystawiono kontrahentowi fakturę za wykonaną na jego rzecz usługę 5 000. 19. Otrzymano fakturę za wynajem lokalu 260. 20. Otrzymano od ubezpieczyciela informację o przyznanym odszkodowaniu za zniszczony dach

4 200. Kwota odszkodowania wpłynęła na rachunek bieżący spółki.

Zadanie 5 Dokonaj dekretacji operacji gospodarczych z zadania 4. Dekretując operacje wynikowe, oprócz odpowiednio dobranych kont bilansowych, wykorzystaj konta o nazwach: Koszty i Przychody.

Zadanie 6 Na dzień 31 grudnia 2013 bilans spółki A&A przedstawiał się następująco:

Aktywa Wartość Pasywa Wartość Środki trwałe 10 000 Kapitał zakładowy 12 000 Towary 5 000 Kredyty bankowe 2 000 Należności od odbiorców 3 000 Zobowiązania wobec dostawców 6 000 Środki pieniężne 2 000 Suma bilansowa 20 000 Suma bilansowa 20 000

Informacja dodatkowa: zakumulowana amortyzacja środków trwałych 2 000.

W styczniu 2016 miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Wystawiono odbiorcy fakturę w kwocie 2 800 za sprzedane towary. 2. Wydano odbiorcy sprzedane towary o wartości w cenie nabycia 1 600. 3. Bank naliczył spółce odsetki od kredytu w kwocie 30.

4. Otrzymano fakturę za zużytą energię elektryczną w kwocie 300. 5. Spłacono przelewem część zobowiązań wobec dostawców 2 000. 6. Zaksięgowano stawkę amortyzacyjną środków trwałych 700. 7. Odpisano przedawnione zobowiązania 4 000. 8. Otrzymano rachunek za rozmowy telefoniczne 170. 9. Naliczono i zaksięgowano podatek dochodowy. Obowiązująca stopa podatku dochodowego

20%.

Polecenia: • Otwórz konta saldami początkowymi. • Zaksięguj operacje gospodarcze. • Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto. • Sporządź bilans na dzień 31 stycznia 2016.

Zadanie 7 Na dzień 1.09. salda początkowe wybranych kont spółki A&B przedstawiały się następująco: Środki trwałe 5 000, Wartości niematerialne i prawne 1 000, Materiały 4 000, Należności od pracowników 700, Środki pieniężne 800.

Otwórz konta saldami początkowymi i zaksięguj podane operacje gospodarcze.

1. Otrzymano rachunek z Zakładu Energetycznego za zużytą energię elektryczną 800. 2. Sporządzono listę płac za bieżący miesiąc: płace brutto 2 000, składki ZUS obciążająca

pracowników 600, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 300. 3. Naliczono i zaksięgowano składki ZUS obciążające pracodawcę 700. 4. Pracownik przedstawił koszty podróży służbowej 650 oraz zwrócił do kasy 50. 5. Otrzymano fakturę od przewoźnika za transport materiałów 300. 6. Zużyto materiały w produkcji 4 000. 7. Otrzymano fakturę za ekspertyzę ekonomiczną 2 000. 8. Otrzymano fakturę za szkolenie pracowników 1 700. 9. Zaksięgowano stawkę amortyzacyjną środków trwałych 400 oraz wartości niematerialnych i

prawnych 100. 10. Uiszczono opłatę za zanieczyszczenie środowiska 400, opłata nie była wcześniej naliczona. 11. Otrzymano rachunek za rozmowy telefoniczne i Internet 500. 12. Otrzymano z Urzędu Gminy informację o naliczonym podatku od nieruchomości 100. 13. Otrzymano fakturę za pobór wody i odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej 400. 14. Otrzymano fakturę za posiłki regenerująco-wzmacniające wydane pracownikom 250. 15. Otrzymano fakturę za naprawę i konserwację urządzeń chłodniczych 150. 16. Otrzymano fakturę za wynajem powierzchni handlowej 1 000.

Zadanie 8

Dokonaj klasyfikacji podanych niżej pozycji w odniesieniu do poszczególnych segmentów działalności.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne

Koszty finansowe

Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów Kradzież towarów z magazynu Czynsz za lokal Amortyzacja maszyn produkcyjnych Reklama telewizyjna produktów

Przekazana darowizna Koszty likwidacji środka trwałego Koszty postępowania sądowego Podatek od nieruchomości Odsetki od kredytu bankowego Wartość netto sprzedanego samochodu Kara za zanieczyszczanie środowiska Koszty podróży służbowych pracowników Remont gabinetu prezesa spółki Zużycie energii Opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych Otrzymane rachunki za telefon, Internet Odpis przedawnionych należności Odsetki od własnych obligacji Wynagrodzenia pracowników Zużycie materiałów biurowych Składka ZUS obciążająca pracodawcę

Zadanie 9 Dokonaj klasyfikacji podanych niżej pozycji w odniesieniu do poszczególnych segmentów działalności.

Przychody ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

Należne od ubezpieczyciela odszkodowanie Cena sprzedaży towarów wg faktury Cena sprzedaży złomu Odsetki od lokat bankowych Przedawnione zobowiązanie Cena sprzedanej usługi wg faktury Zasądzone przez sąd odszkodowanie Cena sprzedaży akcji obcych Odsetki od udzielonych pożyczek Cena sprzedaży samochodu dostawczego Otrzymana darowizna Ujawniona w magazynie nadwyżka towarów Dywidendy od akcji obcych Otrzymana darowizna w postaci materiałów

Zadanie 10 Wiedząc, że jednostka gospodarcza prowadzi działalność handlowo-usługową określ segment działalności, którego dotyczą poniższe operacje gospodarcze.

1. Sprzedano za 3 000 całkowicie umorzony samochód dostawczy. 2. Naliczono odbiorcy karne odsetki za przekroczenie terminu płatności 420. 3. Sprzedano za 2 000 towary, których cena nabycie wynosiła 1 400. 4. Otrzymano fakturę za wynajem powierzchni handlowej 400. 5. Otrzymano w postaci darowizny regały sklepowe 680. 6. Naliczono wynagrodzenia pracownikom 5 700. 7. Odpisano przedawnione należności w kwocie 60.

8. Sprzedano za 300 papiery wartościowe. Cena nabycia sprzedanych papierów 430. 9. Na skutek zalania magazynu zniszczeniu uległy towary o wartości 900. 10. Otrzymano na rachunek bankowy odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych w banku

15. 11. Naliczono odsetki od udzielonej pożyczki krótkoterminowej 20. 12. Otrzymano fakturę za remont sklepu 3 000. 13. Otrzymano fakturę w kwocie 270 dotyczącą demontażu likwidowanego środka trwałego. 14. Zlikwidowano nieużywany środek trwały o wartości księgowej 50. 15. Otrzymano informację o naliczonej, przysługującej jednostce gospodarczej dywidendzie od

akcji spółki K&K w wysokości 100. 16. Odpisano przedawnione zobowiązania 600. 17. Spisano inwestycję, która nie przyniosła efektu gospodarczego. Inwestycja ta, to rozpoczęta

budowa biurowca, na którego wytworzenie jednostka gospodarcza poniosła koszty w wysokości 500.

18. Przekazano dla Domu Dziecka towary o wartości 800. 19. Otrzymano fakturę za wywóz nieczystości 35. 20. Otrzymano od kontrahenta notę o naliczeniu przez niego karnych odsetek za przekroczenie

terminu płatności zobowiązania 30.

Zadanie 11 Na podstawie danych z zadania 11 ustal wartość: Kosztów podstawowej działalności operacyjnej ………………………………………………………………………………… Pozostałych kosztów operacyjnych …………………………………………………………. ……………………………………… Kosztów finansowych …………………………………………………………………………………………………………… …………… Przychodów ze sprzedaży …………………………………………………………………………………………………………… … Pozostałych przychodów operacyjnych ……………………………………………………………………………………………… Przychodów finansowych …………………………………………………………………………………………………………… ……

Wykorzystując otrzymane wyniki uzupełnij poniższą tabelę (uproszczony Rachunek zysków i strat).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja uproszczona ) A. Przychody ze sprzedaży B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A – B) D. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D – E ) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk / strata brutto (I + J – K ) J. Podatek dochodowy K. Zysk / strata netto (L – M )

Zadanie 12 Salda początkowe wybranych kont spółki B&B przedstawiały się następująco:

Akcje 3 200, Środki trwałe 1 700, Zakumulowana amortyzacja środków trwałych 700, Wyroby gotowe 13 000, Towary 15 000, Materiały 3 000. W bieżącym okresie w spółce miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:

1. Sprzedano za gotówkę akcje spółki Astra. Cena sprzedaży 3 500, cena nabycia tych akcji 3 200.

2. Zakupiono materiały u dostawcy za 160. 3. Przekazano szkole podstawowej w postaci darowizny komputer o wartości początkowej

1 700 i zakumulowanej amortyzacji 700. 4. Sprzedano wyroby gotowe za 22 500. Koszt wytworzenia tych wyrobów 13 000. 5. Naliczono i wypłacono wynagrodzenia pracownikom 4 900. 6. Spłacono gotówką zobowiązania wobec dostawcy 160. 7. Sprzedano towary za 18 700. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 10 800. 8. Otrzymano jako aport wspólnika środek trwały o wartości 9 000. 9. Otrzymano na rachunek bankowy odsetki od lokaty terminowej 200. 10. Złożono w banku wniosek o kredyt na zakup samochodu 17 000. 11. Opłacono reklamę wytworzonych wyrobów gotowych w lokalnej prasie 1 000. 12. Otrzymano w gotówce należność uznaną w ubiegłym okresie za nieściągalną 2800. 13. Sprzedano za 1 800 zbędny zapas materiałów. Cena zakupu powyższych materiałów 1 500. 14. Naliczono i zaksięgowano podatek dochodowy (20%).

Zaksięguj operacje gospodarcze oraz sporządź uproszczony rachunek zysków i strat.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja uproszczona )

A. Przychody ze sprzedaży B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A – B) D. Pozostałe przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D – E ) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Zysk / strata brutto (F + G – H ) J. Podatek dochodowy K. Zysk / strata netto (I – J )

Zadanie 13

Uzupełnij brakujące kwoty w podanym poniżej rachunku zysków i strat.

A. Przychody ze sprzedaży 2 500 B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A – B) D. Pozostałe przychody operacyjne 2 100 E. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D – E ) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe 700 I. Zysk / strata brutto (F + G – H ) J. Podatek dochodowy K. Zysk / strata netto (I – J ) 600

Dodatkowo wiadomo, że:

1. Spółka nabyła 40 szt. torebek damskich w cenie 50 zł/szt. oraz 20 szt. portfeli skórzanych w cenie 40 zł/szt.

2. Spółka sprzedała 25 szt. torebek damskich oraz wszystkie portfele.

3. Spółka otrzymała informację o należnej jej dywidendzie od posiadanych akcji 500.

4. Spółka przekazała na rzecz organizacji charytatywnej 1 000.

5. Spółka otrzymała odsetki od posiadanych obligacji skarbowych 200 (odsetki nie były wcześniej naliczone).

6. W wyniku zalania magazynu zniszczeniu uległo 10 szt. torebek damskich.

7. Spółka wycofała z użytkowania komputer o wartości początkowej 2 400 i zakumulowanej amortyzacji 1 500.

8. Spółka zapłaciła zasądzoną przez sąd w ubiegłym miesiącu grzywnę w wysokości 100.

9. Stopa podatku dochodowego wynosi 20%.

Zadanie 14 Z Rachunku zysków i strat sporządzonego na koniec marca przez spółkę D&G wynika, że osiągnęła ona zysk ze sprzedaży 100. Ponadto wiadomo, że w marcu:

1. Otrzymano decyzję o należnej spółce dywidendzie od posiadanych akcji 90. 2. Zapłacono odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego 10. Odsetki nie były wcześniej

naliczone. 3. Otrzymano w darowiźnie towary o wartości 100. 4. Otrzymano decyzję od kontrahenta o nałożeniu przez niego kary za niedotrzymanie

warunków kontraktu 250. Karę zapłacono przelewem. 5. Zakupiono akcje o wartości 80. 6. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom 60. 7. Sprzedano za 70 zbędne materiały o wartości w cenie nabycia 50.

Wykorzystując powyższe informacje podaj wartość (przedstaw obliczenia): • wyniku z działalności operacyjnej

………………………………………………………………………………………………… ……….

• wyniku brutto ……………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………

• pozostałych przychodów operacyjnych…………………………………………………………………………………… ………………

Zadanie 15 Z Rachunku zysków i strat sporządzonego na koniec marca przez jednostkę produkcyjną wynika, że poniosła ona stratę ze sprzedaży 200. Ponadto wiadomo, że w marcu:

1. Zaksięgowano zużycie maszyn produkcyjnych 30. 2. Przekazano w darowiźnie wyroby gotowe o wartości 100. 3. Zapłacono kontrahentowi naliczoną przez niego w ubiegłym miesiącu, karę za

niedotrzymanie warunków kontraktu 50. 4. Zapłacono dostawcy karne odsetki za niedotrzymanie terminów płatności 20. Odsetki nie

były wcześniej naliczone. 5. Zakupiono akcje o wartości 100.

6. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom 200. 7. Sprzedano za 40 zł środek trwały o wartości początkowej 200 i dotychczasowym umorzeniu

180.

Wykorzystując powyższe informacje podaj wartość (przedstaw obliczenia): • wyniku z działalności operacyjnej

………………………………………………………………………………………………… ……….

• wyniku z pozostałej działalności operacyjnej……………………………………………………………………………………… ….

• kosztów finansowych ………………………………………………………………………………………………… ………………………….

Zadanie 16

Spółka akcyjna zajmuje się handlem dywanami.

Uzupełnij brakujące zapisy na poniższym koncie Wynik finansowy:

Wynik finansowy Koszty podstawowej działalności operacyjnej

............. ..............

Przychody podstawowej działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne ............. .............. Pozostałe przychody operacyjne Koszty finansowe ............. .............. Przychody finansowe Podatek dochodowy ............. Zysk netto .............

Ponadto wiadomo, że:

1. Jednostka sprzedała 10 szt. dywanów o wartości w cenie nabycia 300 i cenie sprzedaży 450. 2. Jednostka nałożyła na kontrahenta i otrzymała od niego karę umowną w wysokości 100. 3. Jednostka zapłaciła odsetki od kredytu bankowego w wysokości 50. Odsetki nie były wcześniej

naliczone. 4. Podatek dochodowy liczony jest według stopy 20%.

Zadanie 17 Dane są następujące informacje o poniesionych kosztach i osiągniętych przychodach przez spółkę H&H:

1. Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 130 000 2. Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych ........... 3. Pozostałe koszty operacyjne 6 000 4. Pozostałe przychody operacyjne 9 000 5. Przychody finansowe 19 000 6. Koszty finansowe ............... 7. Zysk ze sprzedaży ...............

Ponadto wiadomo, że: 8. Zysk brutto wynosi 8 000. 9. Wynik z działalności finansowej jest stratą i wynosi 4 000. 10. Podatek dochodowy wynosi 20% zysku brutto.

11. W bieżącym okresie nie wystąpiły straty nadzwyczajne i zyski nadzwyczajne.

Na podstawie powyższych informacji sporządź uproszczony segmentowy rachunek zysków i strat dla spółki H&H.

Zadanie 18 Podaj treść prawdopodobnych operacji gospodarczych, którym towarzyszy podana poniżej dekretacja.

1. Dt Koszty podstawowej działalności operacyjnej 100, Ct Materiały 100. 2. Dt Koszty finansowe 200, Ct Rachunek bankowy 200. 3. Dt Kasa 300, Ct Pozostałe przychody operacyjne 300. 4. Dt Pozostałe koszty operacyjne 400, Ct Należności od odbiorców 400. 5. Dt Koszty finansowe 500, Ct Zobowiązania wobec dostawców 500. 6. Dt Koszty podstawowej działalności operacyjnej 600, Ct Zobowiązania wobec pracowników

600. 7. Dt Koszty podstawowej działalności operacyjnej 700, Ct Zobowiązania publicznoprawne

700. 8. Dt Towary 900, Ct Pozostałe przychody operacyjne 900. 9. Dt Środki pieniężne 1 000, Ct Przychody finansowe 1 000.

Zadanie 19 W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe poniosło następujące koszty: Koszty produkcji 2 000, Koszty zarządu 200, Koszty sprzedaży 50. W bieżącym okresie wytworzono wyroby gotowe. Cała produkcja rozpoczęta w bieżącym okresie została zakończona. Wszystkie wytworzone wyroby gotowe sprzedano odbiorcy za gotówkę. Przychody ze sprzedaży wynosiły 2 500. W tym samym okresie jednostka gospodarcza kupiła za gotówkę towary o wartości w cenie nabycia 500, które następnie odsprzedała za 800. Dokonaj wszystkich księgowań w celu ustalenia wyniku ze sprzedaży.

Zadanie 20 Dane są następujące informacje dotyczące sald początkowych na dzień 1.01.: Środki trwałe 2 300, Materiały 1 000, Środki pieniężne 1 900, Kapitał zakładowy 4 800, Zobowiązania wobec dostawców 400. W styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Wydano z magazynu materiały: do produkcji wyrobów gotowych o wartości 650, materiały biurowe 100.

2. Sporządzono listę płac za styczeń – płace brutto 1 000, w tym wynagrodzenia pracowników produkcyjnych 900 a pracowników administracyjnych 100.

3. Naliczono i zaksięgowano stawkę amortyzacyjną środków trwałych w kwocie 350, w tym stawka amortyzacyjna maszyn produkcyjnych 250 a środków trwałych wykorzystywanych przez administrację 100.

4. Sporządzono kalkulację kosztów produkcji. W bm. wytworzono 800 szt. wyrobów gotowych i 2 000 szt. produktów niezakończonych przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów. Wyroby gotowe przyjęto do magazynu.

5. Wystawiono odbiorcy fakturę za sprzedane wyroby gotowe: 500 szt. w cenie sprzedaży 18 zł/ szt.

6. Wydano z magazynu sprzedane wyroby gotowe: 500 szt. po………………. 7. Otrzymano fakturę w kwocie 200 od firmy transportowej za dostarczenie wyrobów do

odbiorcy.

Otwórz konta i zaksięguj operacje gospodarcze stycznia.

Dokonaj księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego za styczeń.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument