Rachunkowość - ćwiczenia zadania, Ćwiczenia i Zadania'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
wiktor-g-1
wiktor-g-1

Rachunkowość - ćwiczenia zadania, Ćwiczenia i Zadania'z Zasady rachunkowości. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

DOCX (30 KB)
11 str.
52Liczba odwiedzin
Opis
Zadania z Rachunkowości. kksjsdansdnasjknkjasnk j j j njnaskjn asnd oasn kj a aj
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 11
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument

RACHUNEK MAJĄTKU I KAPITAŁU Zadanie 1 1 kwietnia 20…r. J. Kowalski i A. Nowak założyli spółkę, której przedmiotem działalności będzie produkcja mebli. Tytułem udziałów wnieśli: J. Kowalski: środki pieniężne 50 000 (w tym 20 000 to środki pieniężne pożyczone od znajomych), linię produkcyjną o wartości 70 000, na którą zaciągnął kredyt w banku (do spłaty kredytu pozostało jeszcze 30 000). A. Nowak: lokal użytkowy o wartości 60 000 oraz środki pieniężne 15 000. Ponadto wiadomo, że: J. Kowalski posiada mieszkanie o wartości 400 000, samochód o wartości 45 000 oraz niespłacony kredyt mieszkaniowy w wysokości 100 000. A. Nowak oprócz pieniędzy przekazanych spółce, posiada jeszcze oszczędności w kwocie 50 000 zgromadzone na półrocznej lokacie w banku oraz mieszkanie o wartości 640 000 (400 000 na zakup tego mieszkania A. Nowak otrzymał od swoich rodziców). Polecenia: Wykorzystując metodę bilansową zinterpretuj:

1. Majątek obu udziałowców przed założeniem spółki. 2. Majątek obu udziałowców po założeniu spółki. 3. Majątek spółki.

Zadanie 2 Spółka akcyjna rozpoczęła działalność w dniu 1 stycznia 20…r. Kapitał zakładowy spółki wynosił 100 000. Wszystkie akcje zostały objęte przez trzech akcjonariuszy, przy czym: akcjonariusz A objął 25% akcji, akcjonariusz B objął 45% akcji, akcjonariusz C objął 30% akcji. W zamian za akcje akcjonariusze wnieśli do spółki: środki pieniężne – akcjonariusz A, halę produkcyjną – akcjonariusz B, cztery samochody dostawcze o jednakowej wartości – akcjonariusz C. W pierwszym miesiącu działalności spółka zaciągnęła długoterminowy kredyt w banku na sfinansowanie zakupu budynku biurowego. Po zaciągnięciu tego kredytu udział kapitału własnego w finansowaniu majątku spółki zmniejszył się do 80%. Polecenia:

1. Przedstaw sytuację majątkowo-finansową spółki na dzień 1 stycznia 20…r. 2. Przedstaw sytuację majątkowo-finansową spółki na dzień 31 stycznia 20…r.

Zadanie 3 Które z poniższych składników zostaną zaliczane do aktywów, a które do pasywów jednostki gospodarczej – spółki X zajmującej się działalnością produkcyjno-handlową:

Wyszczególnienie Aktywa/Pasywa Wyszczególnienie Aktywa/Pasywa Środki pieniężne na rachunku bankowym Akcje spółki B&B Udzielona spółce A&A pożyczka Samochody ciężarowe Należne pracownikom wynagrodzenia Obligacje Skarbu Państwa Zaciągnięta w spółce Y pożyczka Kserokopiarka Zobowiązania wobec ZUS Lokal biurowy Produkcja w toku Gotówka w kasie Materiały biurowe Kapitał zapasowy Zobowiązania wobec dostawców Niezapłacony podatek od

nieruchomości Lokata bankowa Kredyt bankowy Kapitał podstawowy Licencja na program komputerowy

Maszyny produkcyjne Wygospodarowany w br. zysk

Zadanie 4 Uzupełnij brakujące kwoty:

1. Aktywa 20 000; Zobowiązania 14 000; Kapitał własny …………… 2. Kapitał własny 15 000; Zobowiązania 6 000, Aktywa ……………… 3. Zobowiązania 6 000; Aktywa obrotowe 4 000; Aktywa trwałe 5 000; Kapitał własny

………… 4. Kapitał podstawowy 1 000; Zysk netto 200; Aktywa trwałe 400; Aktywa obrotowe 1 100;

Zobowiązania ………………. 5. Kapitał podstawowy 19 000; Aktywa trwałe 12 000; Zobowiązania 5 000; Strata netto 4 000;

Aktywa obrotowe …………

Zadanie 5 Hurtownia ryb posiada podane poniżej składniki majątku i źródła ich finansowania. W podanej poniżej tabeli dokonaj ich klasyfikacji.

Wyszczególnienie Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

Kapitały własne

Zobowiązania

Kredyt bankowy Samochód osobowy Kapitał rezerwowy Kserokopiarka Obligacje własne Kapitał podstawowy Rachunek bankowy Komputery Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego Oprogramowanie komputerów Zamrażarki Należności od odbiorców Zapas ryb mrożonych Budynek hurtowni Konserwy rybne

Zadanie 6 Dokonaj klasyfikacji składników majątkowych w firmie handlującej chemią gospodarczą i drobnym sprzętem AGD:

Wyszczególnienie Środki trwałe Materiały Towary Pawilon handlowy Kasy fiskalne Artykuły gospodarstwa domowego Papier do pakowania towarów Lady, regały Proszki do prania Komputery i drukarki Budynek magazynu

Środki czystości dla pracowników firmy Płyny do płukania tkanin Tonery do drukarek Rozpuszczalniki Samochody dostawcze

Zadanie 7 Dokonaj klasyfikacji bilansowej podanych składników majątkowych w przedsiębiorstwie przemysłu obuwniczego:

• samochód dostawczy……………………………………………………………………………………… ……………………

• maszyny produkcyjne

…………………………………………………………………………………………………

…………

• skóra ekologiczna ………………………………………………………………………………………………… ………………

• klej do skóry ………………………………………………………………………………………………… ………………………

• części zamienne do maszyn ………………………………………………………………………………………………… …

Do jakich pozycji bilansowych należy zakwalifikować kabiny prysznicowe znajdujące się w:

• hurtowni artykułów sanitarnych …………………………………………………………………………………………….

• zakładach, które je produkują ……………………………………………………. …………………………………………

W jakich jednostkach gospodarczych (podaj przykłady) można wykazać w aktywach bilansu masło jako:

• materiały ………………………………………………………………………………………………… …………………………

• wyroby gotowe …………………………………………………………………….. ………………………………………………

• towary ………………………………………………………………………………………………… …………………………………

• środki trwałe ………………………………………………………………………………………………… ……………………….

Zadanie 8 Spółka M&M prowadząca działalność handlowo – usługową, posiada na koniec roku obrotowego następujące środki gospodarcze i źródła ich finansowania :

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1. Kapitał zakładowy 50 000 2. Zobowiązania wobec dostawców o okresie zapłaty do 12 miesięcy 6 100 3. Samochody ciężarowe 54 000 4. Budynek biurowy w trakcie budowy 12 000 6. Kapitał zapasowy 4 400 7. Strata netto za rok obrotowy bieżący 1 300 8. Naliczone i niewypłacone wynagrodzenia 5 200 9. Materiały biurowe w magazynie 300 10. Zaliczka wypłacona pracownikowi na delegacje służbową 1 200 11. Akcje spółki notowanej na giełdzie (lokata krótkoterminowa) 1 500 12. Wyemitowane obligacje własne o terminie wykupu za 6 lat 5 600 13. Naliczone i niezapłacone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 800 14. Środki pieniężne na rachunku bieżącym 3 000 15. Pożyczka udzielona spółce Gama, okres spłaty za 20 miesięcy 160 16. Akcje spółki Omega (lokata długoterminowa) 3 700 17. Należności od odbiorców o okresie zapłaty do 12 miesięcy 2 440 18. Grunt nabyty w celu odsprzedaży za 5 lat 10 500

Na podstawie powyższych danych, podaj wartość następujących pozycji bilansowych: • Rzeczowe aktywa trwałe

…………………………………………………………………………………………………

………

• Środki trwałe

…………………………………………………………………………………………………

………………………

• Zobowiązania krótkoterminowe

……………………………………………………………………………………………

• Inwestycje krótkoterminowe

………………………………………………………………………………………….……

• Kapitał własny

…………………………………………………………………………………………………

……………….……

• Inwestycje długoterminowe

……………………………………………………………………………………………..…..

Zadanie 9 Spółka produkująca kanapy skórzane posiada na dzień 31.12.20…r. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania:

Wyszczególnienie Wartość 1,5 roczna lokata bankowa 900 Zysk netto 1 000 Skóra do produkcji kanap 1 200 Dwuletni kredyt bankowy 4 500 Drewno do produkcji mebli 2 500 Hala produkcyjna 10 800 24-tygodniowe bony skarbowe 1 400 Samochód dostawczy 600 Zobowiązania wobec dostawców 700 Środki pieniężne w kasie 300 2-letnie obligacje komunalne (lokata krótkoterminowa) 400 Kapitał podstawowy 3 000 Licencja na produkcję kanap 1 100 Kapitał zapasowy 3 000

Na podstawie powyższych informacji ustal wartość: • Kapitału własnego

…………………………………………………………………………………….……..

……………………

• Aktywów trwałych

…………………………………………………………………………………..……….

……………………

• Inwestycji krótkoterminowych

……………………………………………………………………………….………………

• Zapasów

…………………………………………………………………………………………………

………………………………

• Środków trwałych

…………………………………………………………………………………………………

………………

Zadanie 10 Na dzień 31.12.20… r. spółka posiada następujące środki gospodarcze i źródła ich finansowania:

• zobowiązania wobec pracowników 6 000 • gotówka w kasie 2 500 • produkcja w toku 3 000 • kapitał zapasowy 25 500 • środki trwałe 40 000 • zobowiązania wobec dostawców 12 000

• wyroby gotowe 44 000 • należności od odbiorców 19 000 • długoterminowy kredyt bankowy 6 000, w tym do spłaty w ciągu najbliższych 12 miesięcy

2 000 • akcje obce nabyte w celach handlowych 10 000 • licencję na użytkowanie programu finansowo – księgowego 10 000 • należności od pracowników 1 000 • materiały 14 000 • kapitał zakładowy …………..

Dokonując niezbędnych obliczeń, sporządź bilans księgowy na dzień 31.12.20…. r.

Zadanie 11

Zakłady Przemysłu Włókienniczego S.A. w Łodzi posiadają na dzień 31.12.20… r. następujące nieruchomości:

• działkę leśną w Mikołajkach o wartości 50 000, • budynek produkcyjny 62 000, • budynek administracyjny 50 000, • budynek magazynowy 20 000,

Budynki znajdują się w Łodzi i są wykorzystywane w związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą. Oprócz nieruchomości zakład dysponuje dwoma samochodami: dostawczym 20 000 i osobowym 14 000. W magazynie jednostki gospodarczej znajdują się: tkanina bawełniana 1 250, nici 120, odzież przeznaczona do sprzedaży 3 780.

Za żakiety sprzedane hurtowni Modna Pani należy się spółce 1 100, zaś zakładom Cotex spółka jest zobowiązana zapłacić 780 za dostawę bawełny.

Gotówka w kasie spółki wynosi 250, a stan środków na rachunku bieżącym w Banku Pomorskim 3 300.

Maszyny do szycia ubrań o wartości 9 200 finansowane są dwuletnim kredytem bankowym. Do spłacenia kredytu pozostało jeszcze 8 700, z czego w bieżącym roku 2 200.

Wiedząc, że kapitał podstawowy spółki wynosi 200 000 sporządź uproszczony bilans na dzień 31 grudnia 20…r.

Z faktu, że rok 20…. jest pierwszym rokiem działalności jednostki gospodarczej, wyciągnij odpowiednie wnioski.

Zadanie 12 Na dzień 31.12.20… r. spółka B&C sporządziła bilans, który zamieszczono poniżej. Oceń, czy został on sporządzony prawidłowo. W przypadku oceny negatywnej dokonaj jego poprawy.

Aktywa Wartość Pasywa Wartość Kapitał zakładowy 9 200 Środki trwałe 3 400 Kasa 2 000 Weksle własne 7 300 Należności z tytułu dostaw i usług 5 000 Weksle obce 2 300 Kredyty bankowe krótkoterminowe 8 800 Oprogramowanie komputerów 4 700 Materiały 6 200 Należności od pracowników 1 800 Zobowiązania wobec pracowników 8 400 Zobowiązania z tytułu dostaw i

usług 7 400

Wyroby gotowe 8 100 Kapitał zapasowy 5 600 Produkcja w toku 4 900 Udzielone długoterminowe

pożyczki 2 000

Rachunek bieżący 5 000 Zysk z lat ubiegłych 3 900 Strata netto 5 200

Suma bilansowa …………. Suma bilansowa ………….

OPERACJE GOSPODARCZE

Zadanie 1 Określ, które z podanych faktów gospodarczych znajdą odzwierciedlenie w księgach rachunkowych.

1. Złożono w banku wniosek o 5 – letni kredyt bankowy w wysokości 30 000 na zakup środka trwałego.

2. Zakupiono u dostawcy za 3 500 materiały (zapłata za materiały nastąpi w termie późniejszym). Materiały przyjęto do magazynu.

3. Uregulowano przelewem zobowiązanie wobec dostawcy na kwotę 3 500. 4. Przyjęto nowego udziałowca, który wniósł do spółki gotówkę w wysokości 5 000. 5. Podpisano umowę o pracę z nowym pracownikiem. Wynagrodzenie miesięczne ustalono na

2 800. 6. Odbiorca uregulował należność wpłacając do kasy 500. 7. Na wniosek pracownika wypłacono z kasy 800 na zakup materiałów biurowych. 8. W związku z budową nowego lokalu biurowego zapłacono architektowi za projekt budynku

3 000. 9. Bank przyznał kredyt (dot. pkt. 1), przelewając pieniądze na rachunek bankowy spółki. 10. Zakupiono akcje spółki notowanej na giełdzie z zamiarem utrzymywania ich przez 3 lata. Za

akcje zapłacono przelewem. 11. Udzielono długoterminowej pożyczki spółce X w wysokości 4 000. Pieniądze przekazano z

rachunku bankowego. 12. Zakupiono zestaw mebli biurowych za 2 000. Meble wymagają montażu. 13. Wysłano do dostawcy zamówienie dotyczące zakupu towarów. Wartość zamówionych

towarów 5 800. 14. Wyemitowano i sprzedano akcjonariuszom za gotówkę akcje o wartości 2 500. 15. Dokonano podziału zysku wygospodarowanego w ubiegłym okresie sprawozdawczym,

przeznaczając 1 600 na zwiększenie kapitału zapasowego.

Określ pozycje bilansowe związane z powyższymi faktami gospodarczymi oraz ustal charakter zmian wartości wskazanych pozycji (+ zwiększenie, - zmniejszenie).

Zadanie 2 Suma bilansowa aktywów i pasywów spółki akcyjnej na dzień 1 marca wynosiła 10 000. Aktywa tej spółki w 30% finansowane są kapitałem własnym.

W marcu w spółce wystąpiły następujące operacje gospodarcze: • 11.03. Zakupiono i przyjęto do magazynu towary o wartości 400. Zobowiązanie wobec

dostawcy uregulowano 25 marca. • 15.03. Odbiorca wpłacił na rachunek bieżący spółki 600. • 17.03. Wystawiono dostawcy materiałów weksel o wartości 900 płatny 5.04. Materiały

przyjęto do magazynu. • 20.03. Zakupiono materiały za 2 000, z czego 300 opłacono gotówką, natomiast pozostała

kwota zostanie uregulowana w następnym miesiącu.

Podaj wartość zobowiązań na dzień 1.03. oraz na dzień 31.03.

Podaj wartość majątku spółki na dzień 31.03.

Zadanie 3 Operacje gospodarcze przedsiębiorstwa handlowego spowodowały następujące zmiany w składnikach bilansu: Lp Zmniejszenie Zwiększenie Wartość 1 Kasa Towary 100 2 Środki trwałe, Kredyty bankowe 200 3 Należności od odbiorców Rachunek bieżący 300 4 Zobowiązania wobec dostawców Weksle własne 400 5 Środki trwałe, Kapitał podstawowy 500 6 Rachunek bankowy, Kredyty

bankowe 600

7 Zysk netto Kapitał zapasowy 700

Podaj treść operacji gospodarczych

Zadanie 4 Wśród podanych poniżej operacji gospodarczych wskaż te, które spowodują wzrost sumy bilansowej.

1. Podjęto gotówkę z rachunku bankowego i wpłacono do kasy 400. 2. Odbiorca uregulował należność przelewem 680. 3. Zakupiono grunt za 30 000 licząc na wzrost w przyszłości jego wartości. Ma zakup tej

nieruchomości jednostka zaciągnęła dwuletni kredyt. 4. Spłacono ze środków zgromadzonych na koncie w banku zobowiązanie wobec dostawcy 370. 5. Zakupiono środek trwały o wartości 9 000, zapłata nastąpi w terminie późniejszym. 6. Zakupiono za gotówkę części zamienne do remontowanych maszyn. Wartość zakupów 350. 7. Otrzymano fakturę w kwocie 6 500 za zakupioną maszynę, która będzie wykorzystywana do

produkcji wyrobów gotowych. 8. Wystawiono weksel własny na 730 za przyjęte do magazynu towary. 9. Wypłacono z kasy wynagrodzenia pracownikom 4 000. 10. Zaciągnięto kredyt bankowy 900, pieniądze wpłynęły na rachunek bankowy spółki.

Zadanie 5 Suma bilansowa na początek maja wynosiła 10 000. Podaj jej wartość na koniec miesiąca wiedząc, że w maju miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1. Wspólnik wniósł do spółki aport o wartości 1 000. 2. Zaciągnięto kredyt bankowy, którym spłacono zobowiązanie wobec dostawców 5 000. 3. Zakupiono papiery wartościowe płacąc przelewem 4 000. 4. Wypłacono pracownikom zaległe wynagrodzenia 3 000. 5. Jeden ze wspólników wycofał ze spółki środek trwały o wartości 2 000. 6. Kupiono towary za 5 500, z czego 2 500 zapłacono gotówką, pozostała kwota zostanie

uregulowana w terminie późniejszym. 7. Przeznaczono wypracowany w ubiegłym okresie zysk na zasilenie kapitału zapasowego

3 600.

Zadanie 6

W spółce akcyjnej miały miejsce podane poniżej operacje gospodarcze. Określ ich wpływ na składniki bilansu.

1. Sprzedano wyemitowane akcje własne za gotówkę 1 500. 2. Na rachunek bankowy wpłynęła należność od odbiorcy 3 000. 3. Otrzymano materiały wraz z fakturą 700, zapłata nastąpi przelewem. 4. Zakupiono akcje obce za gotówkę płacąc 4 000. 5. Pracownik pobrał z kasy zaliczkę na zakup materiałów pomocniczych 300.

6. Podjęto środki pieniężne z rachunku bankowego do kasy na wypłatę wynagrodzeń 5 000. 7. Zapłacono przelewem należny podatek dochodowy 480. 8. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom 5 000. 9. Zysk przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego 800. 10. Pracownik dostarczył zakupione materiały pomocnicze 250, na które wcześniej pobrał

zaliczkę oraz zwrócił do kasy niewykorzystaną kwotę 50.

Zadanie 7 Bilans (uproszczony) sporządzony na dzień 1.01.20…r.

Lp Aktywa Wartość Lp Pasywa Wartość 1 2 3 4

Środki trwałe Towary Kasa Rachunek bieżący

55 000 104 000 22 000 19 000

1 2 3 4

Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kredyty bankowe Zobowiązania wobec dostawców

55 000 85 000 34 000

26 000 Suma bilansowa 200 000 Suma bilansowa 200 000

W styczniu 20…r. miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Zakupiono za gotówkę środek trwały 12 000. 2. Zakupiono i otrzymano od dostawcy towary 6 000, zapłata nastąpi w terminie późniejszym. 3. Zapłacono dostawcy za zakupione towary przelewem 6 000. 4. Spłacono z rachunku bieżącego ratę kredytu bankowego 4 000. 5. Wpłacono gotówkę z kasy na rachunek bankowy 1 000. 6. Zaciągnięto kredyt bankowy 15 000, pieniądze wpłynęły na rachunek bieżący.

Na podstawie powyższego bilansu otwórz konta, zaksięguj operacje gospodarcze, zamknij konta, sporządź zestawienie obrotów i sald oraz bilans na koniec stycznia.

Zadanie 8 Na dzień 31.12.20…r. salda wybranych kont spółki B&B wykazywały następujące salda: Środki trwałe 12 000, Towary 800, Należności od odbiorców 900, Rachunek bieżący 26 000, Kapitał zakładowy ………., Kapitał zapasowy 800, Wynik finansowy (zysk netto) 12 000, Kredyty bankowe 3 000, Zobowiązania wobec pracowników 7 000.

W styczniu następnego roku miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Otrzymano od odbiorcy wpłatę na rachunek bankowy 500. 2. Zakupiono u dostawcy towary o wartości 3 000. 3. Część zysku przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego 7 000. 4. Zakupiono i przyjęto do użytkowania komputer 1 500, zapłata nastąpi w terminie

późniejszym. 5. Wypłacono przelewem zaległe wynagrodzenia wobec pracowników 7 000. 6. Przyjęto do spółki nowego udziałowca, który wniósł wkład w postaci samochodu osobowego

o wartości 9 000. 7. Zakupiono w celach handlowych akcje spółki A&A o wartości 2 000. Płatności dokonano z

rachunku bieżącego. 8. W związku z rozpoczętą budową lokalu biurowego zakupiono u architekta dokumentację

projektową o wartości 10 000, zapłata nastąpi w terminie późniejszym. 9. Spłacono ratę kredytu bankowego 1 400.

Otwórz konta saldami początkowymi, zaksięguj operacje gospodarcze, zamknij konta, sporządź zestawienie obrotów i sald oraz bilans na koniec stycznia.

Zadanie 9 Dokonaj dekretacji następujących operacji gospodarczych:

1. Odbiorca uregulował należność przelewem 680. 2. Zakupiono grunt za 30 000 licząc na wzrost w przyszłości jego wartości. Na zakup tej

nieruchomości jednostka zaciągnęła dwuletni kredyt. 3. Spłacono ze środków zgromadzonych na koncie w banku zobowiązanie wobec dostawcy 370. 4. Zakupiono środek trwały o wartości 9 000, zapłata nastąpi w terminie późniejszym. 5. Zakupiono za gotówkę części zamienne do remontowanych maszyn. Wartość zakupów 350. 6. Wspólnik wniósł do spółki aport o wartości 1 000. 7. Zaciągnięto kredyt bankowy, którym spłacono zobowiązanie wobec dostawców 5 000. 8. Zakupiono papiery wartościowe płacąc przelewem 4 000. 9. Wypłacono przelewem wynagrodzenia dla pracowników 3 000. 10. Wspólnik wycofał ze spółki środek trwały o wartości 2 000.

Zadanie 10 Na podstawie podanych poniżej dekretacji podaj treść operacji gospodarczych.

1. Dt Rachunek bankowy 2 000, Ct Kredyty bankowe 2 000. 2. Dt Materiały 300, Ct Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 300. 3. Dt Kasa 4 000, Ct Rachunek bankowy 4 000. 4. Dt Inwestycje długoterminowe 500, Ct Rachunek bankowy 500. 5. Dt Zobowiązania wobec dostawców 1 000, Ct Kredyty bankowe 1 000. 6. Dt Czeki obce 600, Ct Należności od odbiorców 600. 7. Dt Środki trwałe 5 000, Ct Środki trwałe w budowie 6 000. 8. Dt Zobowiązania publiczno-prawne 700, Ct Rachunek bankowy 700. 9. Dt Udzielone pożyczki 900, Ct Kasa 900.

Nazwa jednostki …………………...

BILANS (uproszczony) sporządzony na dzień ………………………

AKTYWA Wartość PASYWA Wartość

A.AKTYWA TRWAŁE I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe

B.AKTYWA OBROTOWE I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary II. Należności krótkoterminowe 1. Z tytułu dostaw i usług 2. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. 3. Inne III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Udziały i akcje 2. Inne papiery wartościowe 3. Udzielone pożyczki 4. Środki pieniężne

A. KAPITAŁ WŁASNY I. Kapitał podstawowy IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto

B.ZOBOWIĄZANIA I. Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i pożyczki 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Kredyty i pożyczki 2. Z tytułu emisji dłużnych papierów 3. Z tytułu dostaw i usług 4. Zobowiązania wekslowe 5. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 6. Z tytułu wynagrodzeń 7. Inne

SUMA AKTYWÓW SUMA PASYWÓW

Data sporządzenia ………………..…..

Podpis kierownika jednostki ……………………….……

Podpis osoby sporządzającej ……………………………

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument