rachunkowosc pytania, Egzaminy'z Zasady rachunkowości. Academy of Special Education in Warsaw
kasiuniaws89
kasiuniaws89

rachunkowosc pytania, Egzaminy'z Zasady rachunkowości. Academy of Special Education in Warsaw

TXT (18 KB)
7 str.
11Liczba odwiedzin
Opis
rachunkowosc pytania na egzamin z przedniotu rachunkowosc
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 7
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument

1. Jak dziel¹ siê konta i jak funkcjonuj¹ ? Funkcjonuje kilka podzia³ów kont: Np. na aktywne i pasywne oraz na syntetyczne i analityczne. Oprócz takiego podzia³u wystêpuj¹: konta bilansowe (czyli konta zasadnicze) konta aktywne, s³u¿¹ce do ewidencji sk³adników aktywów

0 0 9 Fkonta pasywne (s³u¿¹ce do ewidencji w³asnych i obcych róde³ pochodzenia pasywów)

0 0 9 6konta aktywno pasywne (czyli rozrachunkowe) które posiadaj¹ dwa salda.

Konta wynikowe Ich istota jest uzyskanie efektów rzeczowych w postaci produktów, us³ug w celu ich sprzeda¿y, ewidencji, kosztów przychodów np. sprzeda¿y, zysków i strat. 2. Na czym polega specyfika kont aktywno-pasywnych ?

Konta aktywno-pasywne mog¹ wystêpowaæ zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu 0 0 9 Cw zale¿no ci od charakteru salda. Mo¿e siê zdarzyæ ¿e konto aktywno-pasywne wykazuje

0 0 9 Cjednocze nie dwa salda i w tym samym bilansie zostaje umieszczone jako sk³adni aktywów

i jako sk³adni pasywów. Do grupy kont aktywno-pasywnych nale¿¹ przede wszystkim konta, na których ksiêguje siê rozrachunki. Saldo pocz¹tkowe na koncie aktywno-pasywnym mo¿e wyst¹piæ na stronie Winien lub Ma

0 0 9 Ckonta, a nawet jednocze nie na obu jego stronach.

3. Podaj przyk³ady kont aktywnych, pasywnych, aktywno-pasywnych ? Konta aktywne: 0 0 8 4

0 0 8 C

0 0 8 4

0 0 8 4

0 0 8 4

0 0 8 4

0 0 8 4rodki trwa³e", Materia³y", Towary", Produkty gotowe", Kasa", Krótkoterminowe

papiery 0 0 9 C

0 0 8 4warto ciowe", Finansowy maj¹tek trwa³y"

Konta pasywne: 0 0 8 4

0 0 8 4

0 0 8 4

0 0 8 4Fundusze specjalne", Kapita³y zasadnicze", Rezerwy", Kredyty bankowe",

Konta aktywno pasywne: 0 0 8 4Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 4. Czym ró¿ni¹ siê koszty od strat nadzwyczajnych ?

0 0 9 6

0 0 9 C

0 0 9 CKoszty to wyra¿one w pieni¹dzu celowe zu¿ycie rodków trwa³ych, warto ci

niematerialnych i prawnych, materia³ów, i energii, us³ug obcych czasu pracy ludzi oraz 0 0 9 Cniektóre wydatki nie odzwierciedlaj¹ce zu¿ycia w trakcie normalnej dzia³alno ci i w

0 0 9 Cokre lonej

jednostce czasu. Strata to nie ekwiwalentne, niecelowe, i nieuzasadnione normalnymi warunkami zu¿ycie czynników produkcji lub zadysponowanie kwot pieniê¿nych. Do strat nadzwyczajnych zalicza siê skutki finansowe zdarzeñ powstaj¹cych niepowtarzalnie

0 0 9 Cpoza zwyk³¹ dzia³alno ci¹ jednostki:

0 0 9 FZdarzenia losowe, powód , kradzie¿ itp.

5. 0 0 9 FJakie s¹ ród³a przychodów ?

Przychody s¹ to kwoty nale¿ne lub otrzymane za sprzedane wyroby, inne rzeczowe elementy 0 0 9 Cmaj¹tku, us³ugi , wiadczenia.

0 0 8 F

0 0 9 Cród³a przychodów finansowych: sprzeda¿ papierów warto ciowych, udzia³ów, otrzymanie

0 0 9 Cdywidendy, dyskonta, odsetki od udzielonych po¿yczek, odsetki od rodków

zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki za zw³okê, naliczanie dodatnich ró¿nic kursowych. 6. Co to s¹ zyski nadzwyczajne ?

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 FNadzwyczajne zyski to przyrost rodków rzeczowych, pieniê¿nych lub nale¿no ci, b¹d

zmniejszenie zobowi¹zañ nie zwi¹zane z normalnym ruchem okrê¿nym maj¹tku nie powoduj¹ce równoleg³ego powstawania kosztów. Wystêpuj¹ sporadycznie w sytuacjach nadzwyczajnych. 7. Jak funkcjonuj¹ konta wynikowe? Konta wynikowe, nazywane równie¿ niebilansowymi s³u¿¹ do ewidencji operacji wynikowych, a wiêc takich, które odzwierciedlaj¹ procesy gospodarcze zwi¹zane z osi¹ganiem zysku lub ponoszeniem strat. Salda kont wynikowych na koniec roku obrotowego przenosi siê do rachunku zysków i strat. Do kont wynikowych zaliczamy: koszty, zyski i straty, przychody 8.

0 0 8 4Do czego s³u¿y konto Wynik finansowy" i co oznacza jego saldo?

Wynik finansowy jest ró¿nic¹ kapita³u wynikaj¹cy ze strumieni przychodów i kosztów. 0 0 9 6Wynik finansowy = przyrost kapita³u + pobrane nak³ady nak³ady inwestycyjne.

9. Jak ustala siê wyniki: Ze sprzeda¿y

0 0 9 CZ dzia³alno ci operacyjnej

0 0 9 CBrutto z dzia³alno ci gospodarczej

Wynik finansowy brutto ? 0 0 9 CWynik z dzia³alno ci operacyjnej jest to zestawienie ró¿nicy miedzy pozosta³ymi

przychodami operacyjnymi a pozosta³ymi kosztami operacyjnymi; z wynikiem ze sprzeda¿y.

0 0 9 CWynik z dzia³alno ci gosp. Brutto jest to zestawienie wyniku z operacji finansowych z

0 0 9 Cwynikiem z dzia³alno ci operacyjnej.

Wynik finansowy brutto jest to zestawienie na koniec okresu kosztów i strat nadzwyczajnych oraz przychodów i zysków nadzwyczajnych. Wynik ze sprzeda¿y jest to zestawienie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów z przychodami ze sprzeda¿y produktów. 10. Na czym polegaj¹ b³êdy ksiêgowe i jakie s¹ sposoby ich poprawiania ? B³êdy ksiêgowe;

0 0 9 CKsiêgowanie w niew³a ciwy sposób

Dwukrotne ujêcie tej samej operacji gospodarczej Pominiêcie operacji gosp. W ksiêgach

0 0 9 FOpó nienie zapisu ksiêgowego

Poprawianie mo¿e byæ dokonywane w formie: 0 0 9 C

0 0 9 CSkre lenia b³êdnej tre ci lub kwoty

Wniesienia zapisu ksiêgowego koryguj¹cego czyli storno (czarne, czerwone) 11. Jakie s¹ rodzaje storna czarnego ? Storno czarne polega na likwidacji b³êdnego zapisu przez powtórne zaksiêgowane danej operacji ale po stronach przeciwstawnych w stosunku do pierwotnego zapisu. Storno czarne

0 0 9 Cmo¿e byæ zupe³ne lub czê ciowe.

12. Na czym polega storno czerwone ? Storno czerwone polega na wpisaniu pozycji koryguj¹cej po tej samej stronie po której zosta³y zaksiêgowane ale czerwonym kolorem lub ramk¹. 13.

0 0 9 CNa czym polega podzielno æ konta i jakie s¹ rodzaje ?

0 0 9 C

0 0 9 CPodzielno æ konta polega na mo¿liwo ci takiej jego rekonstrukcji, ¿e zostaje ono

zast¹pione lub uzupe³nione innymi kontami, jednak¿e przy zachowaniu niezmienionego zakresu merytorycznego. Na kontach powsta³ych z podzia³u dokonuje siê zapisu na tych samych stronach co na koncie dzielonym. Zapisy te odzwierciedlaj¹ bowiem w dalszym ci¹gu

0 0 9 Cidentyczne tre ci ekonomiczne.

0 0 9 C

0 0 9 CW zale¿no ci od sposobu dokonywania podzia³u rozró¿nia siê podzielno æ pionow¹ i

poziom¹. 14. Na czym polega ³¹czenie kont, sposoby ³¹czenia?

0 0 9 C£¹czenie kont polega na zastosowaniu innych kryteriów lub zasad grupowania okre lonych

0 0 9 Foperacji gospodarczych na kontach syntetycznych b¹d analitycznych.

Przedmiot ewidencji ksiêgowej nie ulega przy tym zmianie. Ewidencji podlegaj¹ te same zdarzenia i procesy gospodarcze w identycznych rozmiarach

0 0 9 C

0 0 9 Cilo ciowych i warto ciowych.

0 0 9 CInny jest jedynie stopieñ szczegó³owo ci ich ksiêgowego ujêcia.

£¹czenie kont syntetycznych mo¿e mieæ charakter kombinacji lub konsolidacji. W wypadku kombinacji ewentualne obroty miedzy obu kontami ³¹czonymi (obroty wewnêtrzne) równowa¿¹ siê. Konsolidacja polega na nie uwzglêdnianiu wewnêtrznych obrotów kont ³¹czonych na skutek czego obroty konta skonsolidowanego s¹ mniejsze od sumy obrotów kont ³¹czonych. 15. Co to jest konto syntetyczne a co analityczne i jak funkcjonuj¹ ? Konta syntetyczne s¹ urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do ksiêgowej ewidencji operacji gospodarczych w sposób zapewniaj¹cy zbilansowanie danych zaksiêgowanych na wszystkich kontach syntetycznych które s¹ prowadzone w danej jednostce gospodarczej. Jest to mo¿liwe dziêki przestrzeganiu zasady podwójnego zapisu, wg której koresponduj¹ ze sob¹ konta syntetyczne.

0 0 9 CKonta analityczne s³u¿¹ do uszczegó³owienia zapisów okre lonych kont syntetycznych a

powstaj¹ w drodze poziomego podzia³u tych kont. Maja charakter kont pomocniczych i 0 0 9 C

0 0 8 4

0 0 9 C

0 0 8 4stosuje siê je najczê ciej do rodków trwa³ych", rozrachunków z odbiorcami", itp.

16. Na jakiej podstawie prowadzi siê ksiêgi rachunkowe ?

0 0 9 CKsiêgi rachunkowe prowadzi siê na podstawie Ustawy o Rachunkowo ci .

0 0 9 CW sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy przyjmuj¹c zasadê rachunkowo ci,

0 0 9 Cjednostka mo¿e stosowaæ Krajowe standardy rachunkowo ci wydane przez uprawniony w

0 0 9 C

0 0 9 Cmy l Ustawy Komitet Standardów Rachunkowo ci. W przypadku braku odpowiedniego

0 0 9 Cstandardu krajowego mo¿e stosowaæ Miêdzynarodowe Standardy Rachunkowo ci.

17. 0 0 9 6Co obejmuje zak³adowy plan kont podaæ elementy ?

Zak³adowy plan kont ustala i aktualizuje kierownik (dyrektor, prezes) jednostki gospodarczej. Plan ten powinien zawieraæ: wykaz kont syntetycznych

0 0 9 Czasady tworzenia i prowadzenia kont analitycznych do okre lonych kont syntetycznych.

zasady (sposoby) rozliczania odchyleñ od cen ewidencyjnych oraz zasady rachunku kosztów. 18. W jaki sposób grupuje siê zespo³y kont ?

0 0 9 CZespo³y kont grupuje siê wg. zbli¿onej tre ci ekonomicznej.

0 0 8 CNp. Zespó³ 1- rodki pieniê¿ne i rachunki bankowe

10 Kasa 13 Rachunki i kredyty bankowe

0 0 9 C

0 0 9 C14 Papiery warto ciowe przeznaczone do obrotu i inne rodki pieniê¿ne

19. Co sk³ada siê na ksiêgi rachunkowe jednostki? Ksiêgi rachunkowe obejmuj¹ zbiory zapisów ksiêgowych, obrotów (sum zapisów) i sald które tworz¹: Dziennik Ksiêgê G³ówn¹ Ksiêgi pomocnicze Zestawienia: obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej oraz sald kont ksi¹g pomocniczych Wykaz sk³adników aktywów i pasywów (Inwentarz) 20. Co to jest Dziennik i czym ro¿ni siê ksiêga g³ówna od ksiêgi pomocniczej ? Dziennik zawiera chronologiczne ujêcie zdarzeñ, jakie nast¹pi³y w danym okresie sprawozdawczym. Bez wzglêdu na technikê prowadzenia ksi¹g rachunkowych Dziennik powinien umo¿liwiaæ uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont ksiêgi g³ównej. Konta ksiêgi g³ównej zawieraj¹ zapisy o zdarzeniach w ujêciu systematycznym a konta ksi¹g pomocniczych zawieraj¹ zapisy bêd¹ce uszczegó³owieniem i uzupe³nieniem zapisów kont ksiêgi g³ównej. 21. Omów ewidencjê otrzymanych wp³at i zaliczek za dostawy, roboty, us³ugi ?

0 0 8 4Wp³aty i zaliczki za dostawy, roboty i us³ugi ewidencjonujemy na koncie Rozrachunki z

0 0 8 4

0 0 8 4odbiorcami i dostawcami po stronie MA, a na koncie rozliczenie zakupu" po stronie WN.

22. Przedstaw ewidencjê rozrachunków z tytu³u wynagrodzeñ ?

0 0 8 4Konto rozrachunki z tytu³u wynagrodzeñ" uznaje siê z tytu³u wynagrodzeñ brutto

0 0 9 Cwynikaj¹cych z list p³ac, przedawnionych i umorzonych nale¿no ci z tytu³u wynagrodzeñ,

natomiast obci¹¿a siê za wyp³aty zaliczek i sum wynagrodzeñ netto, wydanych deputatów 0 0 9 Club innych wiadczeñ w naturze zaliczanych do wynagrodzeñ, potr¹ceñ dokonywanych w

listach p³ac, jak te¿ przedawnionych zobowi¹zañ z tytu³u wynagrodzeñ. Konto to mo¿e 0 0 9 Cwykazywaæ zarówno saldo WN wyra¿aj¹ce nale¿no ci z tytu³u wynagrodzeñ, jak te¿ saldo

MA obrazuj¹ce zobowi¹zania z tytu³u nie podjêtych wynagrodzeñ 23.

0 0 9 CJak ewidencjonuje siê zasi³ki chorobowe wyp³acane ze rodków zak³adu pracy a jak

finansowane z ZUS? 0 0 9 C

0 0 8 4Zasi³ki chorobowe wyp³acane ze rodków ZUS ewidencjonuje siê na koncie inne

rozrachunki 0 0 8 4publiczno prawne" po stronie WN, oraz Kasa" po stronie MA.

24. Co to jest podatek nale¿ny i podatek naliczony VAT?

0 0 8 4Na stronie WN konta rozrachunki z tytu³u VAT" ujmuje siê naliczony przy zakupie

towarów i us³ug podatek VAT ujêty w Fakturach VAT i w Fakturach koryguj¹cych VAT a w przypadku importu w dokumentach wydanych przez Urz¹d celny potwierdzaj¹cy dokonanie odprawy

celnej. Natomiast na stronie MA tego konta rejestruje siê podatek VAT nale¿ny, ustalony 0 0 9 C

0 0 9 Cprzez podatnika od warto ci netto sprzeda¿y i czynno ci zrównanych ze sprzeda¿¹ oraz od

0 0 9 Cotrzymanych przez sprzedaj¹cego zaliczek przekraczaj¹cych 50 % warto ci transakcji.

25. 0 0 8 4Omów funkcje kont i przestaw operacje: 220- Rozrachunki z tytu³u VAT"

0 0 9 6

0 0 8 4221 Inne rozrachunki publiczno prawne"

0 0 8 4

0 0 9 6

0 0 9 CRozrachunki z tytu³u VAT" przeznaczone do ustalania zobowi¹zañ lub nale¿no ci

podatkowych jednostki gospodarczej bêd¹cej podatnikiem podatku od towar i us³ug. 0 0 8 4

0 0 9 6inne rozrachunki publiczno prawne" s³u¿y do ewidencji rozrachunków z tytu³u podatków

0 0 9 C

0 0 9 C(akcyzowego, dochodowego, od nieruchomo ci, od rodków transportu) op³at, ce³, sk³adek

ZUS i innych tytu³ów do których stosuje siê przepisy o zobowi¹zaniach podatkowych. Na 0 0 9 Cpowy¿szych kontach ujmuje siê wszystkie rozrachunki dotycz¹ce zarówno dzia³alno ci

operacyjnej jak i inwestycyjnej i finansowo wyodrêbnionej. 26. Omów zasady naliczania zobowi¹zañ podatkowych Patrz Ad. 84. 27.

0 0 9 CJakie papiery warto ciowe zalicza siê do ;

Krótkoterminowych D³ugoterminowych.

0 0 9 C

0 0 9 CKrótkoterminowe papiery warto ciowe s¹ to papiery warto ciowe o terminie wykupu do 1

roku nabyte w celu ich odsprzeda¿y z zyskiem. Stanowi¹ one element maj¹tku obrotowego jednostki gospodarczej. Zalicza siê do nich Udzia³y i akcje obcych przedsiêbiorstw przeznaczone do odsprzeda¿y Obligacje innych jednostek gosp. I obligacje pañstwowe a tak¿e czeki i weksle obce p³atne w okresie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od daty ich wystawienia. Skupione akcje i udzia³y w³asne do zbycia.

0 0 9 C

0 0 9 CD³ugoterminowe papiery warto ciowe s¹ to papiery warto ciowe trwa³e i nie zamierza siê

ich odstêpowaæ co najmniej w ci¹gu roku od dnia bilansowego. 28. Jak ewidencjonuje siê wykup obligacji a jak w³asne akcje i udzia³y do zbycia?

0 0 8 4

0 0 9 CWykup obligacji ewidencjonuje siê na koncie papiery warto ciowe przeznaczone do

obrotu" 0 0 8 4po stronie WN a na koncie Kasa, rachunki bankowe" po stronie MA. W³asne akcje i

udzia³y 0 0 8 4

0 0 9 Cdo zbycia ewidencjonuje siê koncie papiery warto ciowe przeznaczone do obrotu" po

stronie 0 0 8 4MA, a na koncie inne rozrachunki" po stronie WN.

29. 0 0 9 C

0 0 9 CJak ewidencjonuje siê nale¿no ci przedawnione umorzone i nie ci¹galne ?

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 8 4Nale¿no ci przedawnione, umorzone i nie ci¹galne ewidencjonujemy na koncie pozosta³e

0 0 8 4koszty operacyjne" po stronie WN, na koncie rezerwy" po stronie MA (utworzenie rezerw

na roszczenia) 30.

0 0 8 4Jak funkcjonuje konto 200 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"?

Jest to konto na którym ujmuje siê wszelkie rozrachunki oraz roszczenia krajowe i zagraniczne z tytu³u dostaw materia³ów, towarów i dóbr inwestycyjnych, robót i us³ug w tym równie¿ zaliczek na poczet dostaw robót i us³ug oraz kaucji gwarancyjnych; Na koncie tym ksiêguje siê tak¿e przychody finansowe i zobowi¹zania z tytu³u weksli w³asnych. Do tego konta prowadzi siê ewidencjê szczegó³ow¹ umo¿liwiaj¹c¹ ustalenie przebiegu rozrachunków i

0 0 9 Cstanu nale¿no ci oraz zobowi¹zañ w odniesieniu do ka¿dego kontrahenta, z wyodrêbnieniem

rozrachunków zagranicznych i ujêciem ich w walucie polskiej i obcej. 31. Omów klasyfikacjê niedoborów i nadwy¿ek i ich wp³yw na ewidencjê ksiêgow¹?

0 0 9 C

0 0 9 CNiedobory i nadwy¿ki stanowi¹ równowarto æ ró¿nic ilo ciowych sk³adników

maj¹tkowych bez wzglêdu na przyczynê powstania tych ró¿nic. Niedobory mo¿na klasyfikowaæ wg. nast. Kryteriów: Miejsca powstania(kasa, magazyn, wydzia³ produkcji, w czasie transportu itp.) Przyczyny powstania

0 0 9 CPonoszonej odpowiedzialno ci za ich powstanie

Niedobory dzieli siê na pozorne, naturalne i nadzwyczajne. 0 0 8 4Nadwy¿ki i niedobory sk³adników maj¹tkowych s¹ ujmowane na koncie pozosta³e

rozrachunki" w 0 0 9 C

0 0 8 4

0 0 8 4korespondencji z w³a ciwym kontem zapasowym np. materia³y" produkty gotowe".

32. Omów zasady ewidencji niedoborów zawinionych uznanych przez osoby materialnie odpowiedzialne? Niedobory zawinione to takie które powsta³y na skutek przyw³aszczenia mienia lub spowodowania szkody przez osoby materialnie odpowiedzialne. Niedobory te stanowi¹ roszczenia wobec tych osób.

0 0 8 4

0 0 9 6Niedobory zawinione obci¹¿aj¹ konta: inne rozrachunki z pracownikami" gdy roszczenia

zosta³y uznane przez osoby materialnie odpowiedzialne. 33. Omów zasady rozliczania nadwy¿ek sk³adników maj¹tkowych?

0 0 9 C

0 0 9 C

0 0 9 CNadwy¿ki rodków pieniê¿nych ewidencjonuje siê w warto ci nominalnej, nadwy¿ki za

rzeczowych sk³adników maj¹tkowych wycenia siê wed³ug sta³ych cen ewidencyjnych, cen zakupu, kosztu wytwarzania, natomiast w przypadku ich braku wed³ug mo¿liwych do uzyskania cen sprzeda ¿y (przy uwzglêdnieniu stopnia zu¿ycia sk³adników u¿ywanych). 34.

0 0 8 4Jak ksiêguje siê niedobory i szkody na koncie 242 rozliczenie niedoborów i nadwy¿ek"?

Do konta 242 prowadzi siê ewidencjê analityczn¹, która umo¿liwia wyodrêbnienie niedoborów i szkód, oraz nadwy¿ek dotycz¹cych rzeczowych i pieniê¿nych sk³adników maj¹tkowych w³asnych i obcych, z podzia³em wed³ug tytu³ów oraz osób za nie

0 0 8 4odpowiedzialnych. Ewidencja analityczna do konta rozliczenia niedoborów i nadwy¿ek"-

0 0 8 4

0 0 8 4rozliczenia niedoborów i szkód" i rozliczenie nadwy¿ek"

35. 0 0 9 CJak tworzy siê rezerwê na roszczenia skierowane do s¹du i masy upad³o ciowej?

0 0 9 CNa roszczenia skierowane do s¹du i zg³oszone do masy upad³o ci tworzy siê rezerwê w

0 0 8 4ciê¿ar konta pozosta³e koszty operacyjne"

0 0 9 CRezerwy te powstaj¹ na nale¿no ci od d³u¿ników:

0 0 9 CPostawionych w stan likwidacji lub w stan upad³o ci

0 0 9 CKtórych maj¹tek nie wystarcza na pokrycie kosztów postêpowania upad³o ciowego a

wniosek 0 0 9 Co og³oszenie upad³o ci zosta³ oddalony

0 0 9 CKwestionuj¹cych nale¿no ci oraz z których zap³at¹ d³u¿nik zalega.

36. 0 0 8 4

0 0 9 CPrzedstaw zapis na koncie 244 nale¿no ci dochodzone na drodze s¹dowej"

0 0 9 CSporn¹ sumê nale¿no ci przenosi siê z odpowiedniego konta rozrachunku np. z konta

0 0 8 4

0 0 8 4

0 0 9 Crozrachunki z odbiorcami i dostawcami" w ciê¿ar konta nale¿no ci dochodzone na

drodze 0 0 9 C

0 0 9 Cs¹dowej" Nale¿no ci te ujmuje siê w ewidencji w wysoko ci kwot bêd¹cych przedmiotem

dochodzenia. Natomiast koszty postêpowania s¹dowego takie jak: koszty s¹dowe, op³aty 0 0 9 6

0 0 8 4adwokatów, bieg³ych itp. Obci¹¿aj¹ w momencie ich poniesienia konto pozosta³e koszty

operacyjne" 37. Omów sposoby ewidencji rozrachunków z pracownikami?

0 0 9 CRozrachunki z pracownikami dotycz¹ nale¿no ci i zobowi¹zañ z tytu³u wynagrodzeñ oraz

0 0 9 Cinnych tytu³ów np. sum do rozliczenia. Do ewidencji nale¿no ci i zobowi¹zañ z tytu³u

0 0 8 4wynagrodzeñ za pracê s³u¿y konto rozrachunki z tytu³u wynagrodzeñ"

0 0 8 4Na koncie Inne rozrachunki z pracownikami" wystêpuj¹ rozrachunki z tytu³u:

zaliczek oraz dokonywanych przez pracowników wydatków na cele administracyjno-gosp. 0 0 8 Cwiadczeñ odp³atnych na rzecz pracowników Podró¿y s³u¿bowych oraz kosztów zwi¹zanych z u¿ywaniem w³asnych pojazdów do celów s³u¿bowych Roszczeñ z tytu³ów niedoborów i szkód uznanych przez pracowników. 38. Jakie sk³adniki zaliczamy do materia³ów a jakie do towarów? Materia³y nie s¹ grup¹ jednorodn¹ zalicza siê do niej zarówno materia³y stanowi¹ce zasadnicz¹ substancjê z której powstaj¹ produkty jak te¿ wszystkie inne materia³y które

0 0 9 Cwi¹¿¹ siê tylko po rednio z przebiegiem procesów produkcji stwarzaj¹c warunki do ich

prowadzenia. Do materia³ów zalicza siê równie¿ niektóre elementy maj¹tku trwa³ego o 0 0 9 Cznikomej warto ci.

Towary s¹ przedmiotami kupowanymi do dalszej odsprzeda¿y a nie do zu¿ycia w procesie produkcji. Klasyczne towary wyst. W jednostkach handlowych. W pozosta³ych podmiotach gospodarczych Towary s¹ kupowane w celu ich odsprzeda¿y w bufetach i sklepach fabrycznych. Materia³y s¹ przedmiotami pracy, zu¿ywaj¹ siê ca³kowicie w jednym cyklu produkcyjnym

0 0 9 Cprzekazuj¹c swoj¹ substancjê oraz warto æ na wytwarzane produkty pracy.

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 7 str.
Pobierz dokument