Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics
Misio_88
Misio_88

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach - Notatki - Rachunkowość, Notatki'z Rachunkowość Finansowa. Cracow University of Economics

RTF (43 KB)
3 str.
492Liczba odwiedzin
Opis
Ekonomia: notatki z rachunkowości przedstawiające rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy bilans zamknięcia musi być obligatoryjnie sporządzony na koniec każdego roku obrotowego: TAK 2. Maszyna produkcyjna wymagająca: montażu to: środki trwałe w budowie 3. Wartości niematerialne i prawne to: aktywa trwałe. 4. Majątek finansowy dzielimy według: kryterium wzrastającej wymagalności. 5. Akcje długoterminowe to: inwestycje długoterminowe. 6. W jakiej pozycji w aktywach bilansu należy ująć maszyny do szycia w firmie świadczącej usługi krawieckie: środki trwałe. 7. Firma zakupiła za gotówkę samochód osobowy. Zaliczymy go w bilansie do: środków trwałych w aktywach. 8. Pod pojęciem bilansu rozumiemy: zestawienie majątku firmy w ujęciu rzeczowym i finansowym na ściśle określony dzień i w określonej formie. 9. Zasada równowagi bilansowej mówi o tym, że suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów. 10. Podstawą obliczania składek na ubezpieczenie społeczne jest: wynagrodzenie brutto 11. Podstawą naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest: wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. 12. Które z poniższych składek na ubezpieczenie społeczne nie są finansowane przez pracodawcę: składka na ubezpieczenie chorobowe. 13. Naliczanie składki na Fundusz Pracy od każdego zatrudnionego jest: obligatoryjne 14. Składka na ubezpieczenie społeczne jest odsyłana do: ZUS 15. W umowach o dzieło z prawami autorskimi koszty uzyskania przychodu wynoszą: 50% 16. Operacje gospodarcze to wszystkie zdarzenia, które wywołują zmiany w aktywach i/lub pasywach przedsiębiorstwa i podlegają ścisłej ewidencji. 17. Operacje gospodarcze, które wywołują zmiany tylko w składnikach bilansu to: operacje bilansowe. 18. Ile rozróżniamy typów operacji bilansowych: 4 19. Podjęto czekiem własnym gotówkę z banku do kasy na wypłatę wynagrodzeń jest to typ operacji: aktywnej. 20. Przeznaczono cześć zysku na kapitał zapasowy jest to typ operacji: pasywnej. 21. Zakupiono akcje, zapłata nastąpi później jest to typ operacji: aktywno-pasywnej zwiększającej. 22. Uregulowano przelewem zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego jest to typ operacji: aktywno-pasywnej zmniejszającej.

23. Zakup gotówkowy materiałów jest to typ operacji: aktywnej. 24. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy z zaciągniętego na ten cel kredytu jest to typ operacji: pasywnej. 25. Zwrócono dostawcy uszkodzone towary, za które zapłata miała nastąpic w terminie późniejszym jest to typ operacji: aktywno pasywnej zmniejszającej. 26. Przyjęcie środków trwałych do ewidencji poparte jest dokumentem księgowym: OT 27. Planowy odpis amortyzacyjny księgowany jest na kontach: amortyzacja i Umorzenie środków trwałych. 28. Do środków trwałych nie zalicza się: akcji i obligacji. 29. Wartość początkowa środków trwałych jest ustalana na poziomie: ceny nabycia. 30. Metoda liniowa dokonywania odpisów amortyzacyjnych polega na: równomiernym rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania. 31. Konto środki trwałe w budowie służy do księgowania: kosztów nabycia gruntów i przygotowania terenu pod budowę, koszt opracowania dok.projektowej, koszt robót montażowych. 32. Pracownikowi zatrudnionemu poza swoim stałym miejscem zamieszkania przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu: TAK 33. Zaliczka na podatek dochodowy jest odprowadzana do: Urzędu Skarbowego. 34. Zaliczka na podatek dochodowy od umów zlecenia wynosi: 20% 35. W liście płac nie uwzględnia się: zużycia materiałów przez pracowników. 36. Umorzenie środków trwałych to: zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych na skutek upływu czasu. 37. Nieplanowy odpis amortyzacyjny obciąża konto: pozostałe koszty operacyjne. 38. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości do środków trwałych zalicza się: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 39. Konto umorzenie środków trwałych powstało w wyniku podziału pionowego konta Środki trwałe: tak 40. Wartość bieżąca środka trwałego określana jest również jako: wartość zaktualizowana. 41. Konto Umorzenie środków trwałych stan początkowy wykazuje po stronie: MA 42. Odpisy amortyzacyjne ewidencjonowane są w księgach rachunkowych: co miesiąc 43. Wartość bieżąca środka trwałego to: wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.

44. Dokument LT dotyczy: likwidacja środka trwałego. 45.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument