Rośliny ozdobne - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Grzegorz
Grzegorz

Rośliny ozdobne - Notatki - Ochrona roślin, Notatki'z Sozologia. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

3 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Ochrona środowiska: notatki z zakresu ochrony roślin przedstawiające rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami).
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami).

mączniak prawdziwy, plamistość liści i kwiatów, szara pleśń, fytoftoroza.

Zalecane stężenie: 0,15-0,25% (150-250 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha.

Stężenie cieczy użytkowej oraz jej ilość dostosować do wielkości roślin, stopnia

zagęszczenia

oraz zagrożenia plantacji chorobami.

Po wystąpieniu pierwszych objawów choroby środek stosować kilkakrotnie, co 7-14

dni.

W ochronie przed fytoftorozą środek stosować doglebowo w ilości 2-6 l cieczy

użytkowej /m2, w

zależności od wielkości roślin.

cebulowe rośliny ozdobne.

- fuzarioza.

Zalecane stężenie: 0,3 % (300 ml środka w 100 litrach wody).

Cebule lub bulwy zaprawiać poprzez moczenie w cieczy użytkowej przez 15 minut.

- szara pleśń.

Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 litrach wody).

Pierwszy zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Następne

zabiegi

wykonywać w odstępach, co 7-10 dni.

rośliny ozdobne (pod osłonami).

- szara pleśń, plamistość obwódkowa goździka.

Zalecane stężenie: 0,2 % (200 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.

Zabiegi wykonywać w odstępach co 7-14 dni, od chwili wystąpienia pierwszych

objawów

chorób.

UWAGI:

1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej

odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy

uszkodzenia roślin.

2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup

chemicznych.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

docsity.com

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin

przeznaczonych do

konsumpcji):

pszenica, pszenżyto - 35 dni,

fasola, bobik, groch, ziemniak - 21 dni,

pieczarka - 2 dni,

pomidor, ogórek - 3 dni,

seler - 7 dni,

cebula, marchew - 14 dni.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający

zatruciu): NIE DOTYCZY.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną

jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło

hydrauliczne, ciecz

w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy

należy

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze

wentylowanym

miejscu.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej

zakresu

0-30 °C.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

docsity.com

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej.

Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,

stosując te

same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

- jeżeli to

możliwe, pokaż etykietę.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna

niż ujęta

w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk (0-58) 301-65-16, Kraków (0-12) 411-99-99,

Lublin (0-81) 740-26-76, Łódź (0-42) 657-99-00,

Poznań (0-61) 847-69-46, Rzeszów (0-17) 866-44-09,

Sosnowiec (0-32) 266-11-45, Warszawa (0-22) 619-08-97,

Wrocław (0-71) 34-330-08.

Okres ważności - 4 lata.

Data produkcji - ...........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .....................

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument