Rozwiązany egzamin - Notatki - Makroekonomia I - Część 3, Notatki'z Makroekonomia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Henryka
Henryka

Rozwiązany egzamin - Notatki - Makroekonomia I - Część 3, Notatki'z Makroekonomia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

3 str.
46Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 4Liczba głosów
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia egzaminacyjne. Część 3.
30 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 3
Pobierz dokument
Szkoła Główna Handlowa

1

Szkoła Główna Handlowa Rok akad. 2009/2010 Katedra Teorii Systemu Rynkowego 13 maja 2010

Prof. Wojciech. Pacho Studium licencjackie

PRACA AUDYTORYJNA Z MAKROEKONOMII I

WARIANT A

Imię i nazwisko ........................................................

Numer albumu ………………………………….Ćwiczenia prowadził/ła ..............................................

Numer pytania 1 2 3 4 5 6 Suma OCENA

Max liczba punktów 10 10 10 10 10 10 60

Uzyskana liczba punktów

1. Poniższa tabela opisuje sytuację pewnego kraju w dwóch kolejnych latach.

Rok PKB w cenach bieżących Deflator

1 100000 100

2 120000 112

a) Oblicz wartość przyrostu realnego PKB.

przyrost 7142,86 b) Ile wynosi stopa zmiany realnego PKB.

2. Poniższa tabela zawiera wybrane globalne strumienie dochodów i wydatków w pewnej gospodarce

Dochody z pracy najemnej i na własny rachunek 290000

Dochody z kapitału (dywidendy i odsetki) 20000

Podatki dochodowe i składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne 70000

Pośrednie podatki od wydatków konsumpcyjnych 30000

Oszczędności 15000

Wydatki transferowe z budżetu państwa 50000

a) Ile wynoszą całkowite osobiste dochody ludności

Suma dochodów z czynników wytwórczych plus transfery

290000+20000+50000=360000 b) Ile wynosi dochód rozporządzalny ludności

Dochód osobisty minus podatki 360000-70000=290000

3. Eksport wynosi 220 mld zł, krańcowa skłonność do importu 0,04, konsumpcja stanowi 0,8 dochodu dyspozycyjnego, stopa podatkowa wynosi 20% dochodu narodowego, inwestycje są równe 600 mld zł, transfery wynoszą 100 mld zł, wydatki rządowe na zakup towarów i usług 300 mld zł.

a) Uzupełnij poniższą tabelę. b) Jaki poziom dochodu narodowego zapewnia równowagę? Jaki jest stan finansów państwa? c) Wyjaśnij, jak w tej gospodarce finansowane są inwestycje (źródła oszczędności w gospodarce)

Y YD C I G B T Ex Im E

1000 900 720 600 300 100 200 220 40 1800 2000 1700 1360 600 300 100 400 220 80 2400 3000 2500 2000 600 300 100 600 220 120 3000

Gdzie: YD – dochód dyspozycyjny ludności, Ex – eksport, Im – import, B – transfery rządowe, E – popyt globalny, T -

podatki

docsity.com

2

b) Równowaga dla Y=E=3000. Stan budżetu państwa T-G-B= 600-300-100=200, nadwyżka

budżetowa

c) wychodzimy z bilansowej równości:

     ezagranicznoszcz

Xm

publiczneoszcze prywatneoszcz

EIBGTSI 

     22012010030060020002500600  krajowe prywatne oszczędności w wysokości 500 są niewystarczające do sfinansowania inwestycji. Dodatkowym źródłem są

oszczędności publiczne 200, które dostarczają brakującej kwoty 100 na sfinansowanie inwestycji

krajowych i dodatkowo finansują inwestycje zagraniczne w wysokości 100.

4. W pewnej gospodarce zamkniętej rząd zamierza wydać dodatkowe pieniądze w wysokości 100 mld zł na zakup tomografów do Centrum Onkologii i sfinansować je w całości równoważną kwotą autonomicznych

podatków (stopa podatkowa jest równa zero). Skłonność konsumentów do oszczędzania wynosi 0,2. O ile zmieni się PKB w tej sytuacji?

Tutaj chodzi o mnożnik zrównoważonego budżetu, który jest równy 1. Przyrost produkcji jest równy

100 zł

5. W pewnej gospodarce wartość PKB wynosi 1000. Sektor bankowy utrzymuje zasoby rezerw gotówkowych na poziomie 20, z których wykreował depozyty na żądanie 140. Baza monetarna wynosi 80.

a) Oblicz podaż pieniądza i mnożnik kreacji pieniądza.

b) Wyznacz stopę procentową (i) równoważącą rynek pieniężny wiedząc, że popyt na pieniądz jest

równy: M d = 240 – 400i, ���� > 0

c) Załóżmy, iż PKB potencjalny wynosi 1100. Bank centralny powiększył bazę monetarną o 12. Jaki będzie efekt wzrostu podaży pieniądza (przyjmij, iż dochodowa szybkość obiegu pieniądza jest równa

1).

a) Podaż pieniądza jest równa sumie gotówki poza bankami i depozytów: 60+140=200

������ż������ = 200

80 = 2,5

b) Wyznaczamy stopę procentową z równania równowagi rynku pieniężnego ��

�� = �� ��, ��

Przyjmujemy, że poziom cen jest równy 1. W równowadze popyt na pieniądz jest równy jego podaży.

240-400i=200

Stopa procentowa jest równa �� = 0,1

c) Podaż pieniądza rośnie do 2,5×92=230. Przy danym popycie z punktu b musi spaść stopa procentowa: 240-400i=230, i = 0,025. Spadek stopy doprowadzi do wzrostu popytu inwestycyjnego. Ponieważ gospodarka znajduje się poniżej pełnego wykorzystania zdolności

wytwórczej, wzrost popytu doprowadzi do wzrostu produkcji w równowadze. Z równania Fishera

można ustalić, czy dojdzie do wzrostu cen. Podaż pieniądza wzrosła o 15%. Produkcja może

wzrosnąć tylko o 10%. Musi wystąpić wzrost cen o 5%.

6. Wyjaśnij, jaki wpływ na naturalna stopę bezrobocia ma opodatkowanie wynagrodzeń za usługę pracy oraz zasiłki socjalne dla bezrobotnych. Posłuż się ilustracją graficzną.

Zasiłki wydłużą okres poszukiwania pracy i tym samy powiększą bezrobocie. Na rysunku ilustruje to

przesunięcie krzywej podaży pracy wyrażającej podjęcie pracy. Opodatkowanie również powiększa bezrobocie. Na rysunku przesunięcie krzywej popytu.

docsity.com

3

AB – naturalne bezrobocie przed zmianą zasiłków i podatków

CD - naturalne bezrobocie po zmianie zasiłków

GH –naturalne bezrobocie po wprowadzeniu podatków

EF – naturalne bezrobocie po wprowadzeniu podatków i zasiłków

Punktacja

30 − 35 3

35 − 40 3,5

40 − 45 4

45 − 50 4,5

50 − 55 5

55 − 60 5,5

L

w/P

B A

D C

F E

H G

docsity.com

Brak komentarzy
Pobierz dokument