Rozwiązany egzamin - Notatki - Makroekonomia I - Część 7, Notatki'z Makroekonomia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)
Henryka
Henryka

Rozwiązany egzamin - Notatki - Makroekonomia I - Część 7, Notatki'z Makroekonomia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH)

6 str.
50Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%na 3Liczba głosów
Opis
Notatki przedstawiają zagadnienia z makroekonomi: rozwiązane ćwiczenia egzaminacyjne. Część 7.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 6
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument
Pytania z Mikro I

1

ZESTAW PYTAŃ Z MAKROEKONOMII I.

Odpowiedzi. Pytania do 2. Model popytowy – prosty (bez państwa i handlu

zagranicznego).

1. Niech funkcja konsumpcji ma postać: C = A + cY, gdzie A  0, zaś 0  c 1. Pokazać na rysunku obszar dodatnich i ujemnych oszczędności. Zakładając, że A = 0 i C = cY, jaki

będzie wykres konsumpcji ? Czy pojawi się strefa, gdzie S  0 ? Jeśli nie, to dlaczego?

Dla C=cY nigdy nie będzie S<0, gdyż 0<c<1.

2. Jaka jest różnica między przeciętną a krańcową skłonnością do konsumpcji? Załóżmy, że

funkcja konsumpcji C = cY, gdzie 0  c  1. Wyznaczyć wartość przeciętnej (cśr) i

krańcowej (c) skłonności do konsumpcji. Jakie byłoby c i cśr, gdyby funkcja konsumpcji

miała postać C = A + cY, gdzie A  0 i 0  c  1?

Krańcowa Y

C c

  Przeciętna

Y

C csr

Dla C=cY krańcowa równa się przeciętnej

Dla C=A+cY krańcowa nie równa się przeciętnej> Ta ostatnia jest większa od krańcowej.

Y

C c

  cc

Y

A

Y

cYA csr 

 

3. Przyjmij, że wydatki są równe �� = �� + ��. Przy czym I jest zmienną egzogeniczną, a konsumpcja jest równa �� = �� + ����. Zanalizuj stabilność krótkookresowej równowagi oraz mnożnik wydatków dla:

a) krańcowa skłonność do konsumpcji c=0

�� = �� �� = �� + �� �� = ��

Rozwiązanie �� = �� + �� jest stabilne. Mnożnik ∆��

∆ ��+�� = 1

Y=C C

Ujemne

oszczędności

Dodatnie

oszczędności

C=A+cY

C=cY

Y

E

Y

E=Y

E

docsity.com

2

b) krańcowa skłonność do konsumpcji c=1

�� = �� �� = �� + �� �� = �� + ��

Brak równowagi. Y nigdy nie równa się E. Mnożnik ∆��

∆ ��+�� = +∞

c) krańcowa skłonność do konsumpcji 0<c<1

�� = �� �� = �� + �� �� = �� + ����

Istnieje stabilna równowaga �� = ��+��

1−�� . Mnożnik

∆��

∆ ��+�� =

1

1−��

4. Pokazać graficznie, w jaki sposób równowagę w produkcji wyznaczyć można przy pomocy: (a) podejścia Y = C + I, oraz ( b) podejścia I = S.

5. W tablicy poniżej dane dotyczące planowanej konsumpcji i planowanych inwestycji.

Dochody Konsumpcja Inwestycje

mld zł

0 50 25

100 125 25

200 200 25

300 275 25

Y=E E

Y=A+cY+I

Y

S=-A+(1-c)Y

Y

I

I

S

E

E

Y

Y

E=Y

E=Y

E

E

docsity.com

3

a) Znaleźć wartość dochodu w stanie równowagi

Y=300

b) Wyliczyć wartość mnożnika

c=0,75 c

mE

 1

1 mE=4

c) Określić wielkości konsumpcji, oszczędności i inwestycji w stanie równowagi.

C=275, S=25 I=25

6. Wyjaśnić, jak przyrost inwestycji najpierw wpływa na wzrost produkcji dóbr kapitałowych a następnie stymuluje produkcję dóbr konsumpcyjnych.

Kolejne przyrosty zapisujemy w postaci sumy:

....32  IcIcIcIY

 ....320  ccccIY

c IY

 1

1

7. Przyjmijmy, że w gospodarce konsumpcja równa jest 100 plus 0,80 z każdej złotówki dochodów osobistych do dyspozycji. Załóżmy ponadto, że sektor produkcyjny inwestuje 50

plus 0,10 z każdej złotówki produktu krajowego brutto. Wyznaczyć poziom równowagi

produkcji. O ile zmieni się Y, jeżeli inwestycje wzrosłyby o dodatkowe 10 jednostek? Czy

możesz wyprowadzić wzór na wielkość mnożnika w przypadku, kiedy zarówno

konsumpcja jak i inwestycje zależne są od dochodu?

Funkcja konsumpcji: YC 8,0100

Funkcja inwestycji YI 1,050

Równowaga: ICY 

1500 9,01

150 

 Y

Mnożnik 10 9,01

1 

Mnożnik można obliczyć, pod warunkiem, ze mianownik będzie większy od zera. W

przeciwnym przypadku nie istnieje równowaga.

8. Przelicz wartości z poniższej tablicy zakładając, że inwestycje równe są: a) 300 mld zł, b) 400 mld zł. Jaką różnicę w dochodzie krajowym otrzymujemy? Czy jest to różnica większa

czy mniejsza niż zmiana I? Dlaczego? O ile obniży się Y, gdy I spadnie z 200 mld zł do

100 mld zł.

Poziom

Y i Y d

Planowana

konsumpcja

Planowane

oszczędności

Planowane

inwestycje

Całkowite

wydatki

mld zł

4200 3800 400 200 4000

3900 3600 300 200 3800

3600 3400 200 200 3600

3300 3200 100 200 3400

3000 3000 0 200 3200

2700 2800 -100 200 3000

docsity.com

4

3

2 c mnożnik 3

3

2 1

1 

konsumpcja autonomiczna   32003600  A 1000A

Poziom

Y i Y d

Planowana

konsumpcja

Planowane

oszczędności

Planowane

inwestycje

Całkowite

wydatki

mld zł

4200 3800 400 300 4100

3900 3600 300 300 3900

3600 3400 200 300 3700

3300 3200 100 300 3500

3000 3000 0 300 3300

2700 2800 -100 300 3100

Poziom

Y i Y d

Planowana

konsumpcja

Planowane

oszczędności

Planowane

inwestycje

Całkowite

wydatki

mld zł

4200 3800 400 400 4200

3900 3600 300 400 4000

3600 3400 200 400 3800

3300 3200 100 400 3600

3000 3000 0 400 3400

2700 2800 -100 400 3200

Poziom

Y i Y d

Planowana

konsumpcja

Planowane

oszczędności

Planowane

inwestycje

Całkowite

wydatki

mld zł

4200 3800 400 100 3900

3900 3600 300 100 3700

3600 3400 200 100 3500

3300 3200 100 100 3300

3000 3000 0 100 3100

2700 2800 -100 100 2900

Różnica jest większa gdyż występują efekty mnożnikowe.

9. Zakładamy, że Y = 1000, C = 800, I = 200, c = 0,50, produkcja potencjalna Y = 1050. Czy jest to stan równowagi? Przypuśćmy, że firma komputerowa decyduje się na nową

inwestycję, co zwiększa łączne rozmiary inwestycji w gospodarce z 200 do 250. Obliczyć

wartości Y i C w stanie równowagi. Czy ten stan równowagi jest osiągalny?

Jest to stan równowagi krótkookresowe, gdyż Y=E.

Mnożnik jest równy 2. 100502 Y . Przyrost konsumpcji 501005,0 C Nowa

wartość Y=1100 jest większa od Y*. Jest zatem nieosiągalna. Konsumpcja również jest

nieosiągalna. Dojdzie do wzrostu cen.

10. Rozważmy przypadek dla którego C = 100 + 0,8 Y, zaś I = 50.

a) Ile wynoszą całkowita produkcja i oszczędności w równowadze?

750 2,0

150 Y

docsity.com

5

b) Gdyby, z jakiegoś powodu, produkcja była na poziomie 800, jaka byłaby wartość nieplanowanych zapasów?

7408008,0100 C E=740+50=790

10 EYzapasy

c) Oblicz wartość mnożnika wydatków.

Mnożnik=5

d) Jaki byłby wpływ wzrostu inwestycji do 100 na wielkość produkcji w równowadze?

25050 2,0

1 Y

11. W gospodarce zamkniętej, bez sektora państwowego, związek między konsumpcją (C) i dochodem narodowym (Y) przedstawia funkcja: C = 255 + 0,8Y , a inwestycje wynoszą

150.

a) Określ poziom równowagi dochodu i wydatków.

2025 2,0

150255 

 Y

b) Przyjmijmy, że dochód wynosi 2100. O ile zmienią się zapasy i jak na te zmianę zareagują przedsiębiorstwa.

208515021008,0255 E

15 EYzapasy Przedsiębiorstwa obniżą produkcję.

c) Dla jakiego poziomu dochodu zapasy wzrosną o 150

1508,0255150  YY

2775Y

12. Niech I = Io oraz C = A +cY, gdzie Io, A stałe. Jaka jest postać funkcji oszczędności?

Przypuśćmy, że gospodarstwa domowe zechcą więcej oszczędzać przy każdym poziomie

dochodu i niezmienionej krańcowej skłonności do konsumpcji. Pokaż używając rysunku,

przemieszczenie się (przesunięcie) funkcji oszczędności. Jaki wpływ wywiera wzrost

skłonności do oszczędzania na poziom oszczędności bez zmiany konsumpcji

autonomicznej w nowym stanie równowagi? Ile wyniosą w każdym przypadku

oszczędności w równowadze gospodarczej?

Funkcja oszczędności �� = −�� + 1 − �� ��:

I

Y

S,

I S

S’

Y Y’

E’ E

docsity.com

6

Wzrost zamierzonych oszczędności w wyniku obniżenia konsumpcji autonomicznej. Nastąpi

spadek dochodu w równowadze z Y na Y’. Oszczędności nie zmienia się.

Wzrost zamierzonych oszczędności w wyniku wzrostu krańcowej skłonności do

oszczędzania. Spadnie dochód w równowadze. Oszczędności pozostaną bez zamiany.

13. Poziom dochodu w warunkach równowagi wynosi 500, C = 40 + 0,80Y, I= 60. Załóżmy, że pod wpływem jakichś czynników popyt konsumpcyjny i inwestycyjny zmienił się i

obecnie opisywany jest równaniami C = 30 + 0,80Y oraz I = 70. Jaki jest nowy poziom

równowagi dochodu? O ile zmieniły się wydatki autonomiczne?

500 2,0

6040 0 

 Y 500

2,0

7030 1

 Y

01010  AE

14. Równanie oszczędności S = - 40 + 0,20Y, zaś I = 60. Obliczyć poziom produkcji w warunkach równowagi. Maksymalne zdolności produkcyjne gospodarki wynoszą 600. Jaka

jest niezbędna wielkość planowanych inwestycji, by produkcja mogła osiągnąć ten pułap?

SI Y2,04060  500Y

806002,040 I

15. * Oblicz, jaki byłby łączny wpływ na oszczędności redukcji konsumpcji autonomicznej o 20 mld zł i wzrostu krańcowej skłonności do konsumpcji z 0,7 na 0,8 wiedząc, że mamy do

czynienia z gospodarką zamkniętą i inwestycje są wielkością daną, niezależną od poziomu

całkowitej produkcji oraz G i T są równe zero (wykorzystaj również ilustrację graficzną).

 sIAsYAS ,, s

IA Y

 

dssYdAsYYdsdAdS sA 

  0

1 2

 

 

 ds s

IA sdA

s sds

s

IA dAdS

Oszczędności się nie zmienią.

I

Y

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 6 str.
Pobierz dokument