Rynek kapitałowy i pieniężny - Notatki - Finanse i rachunkowość - Część 2, Notatki'z Regulacje Rynków Kapitałowych. Uniwersytet Wrocławski
Krzysztof
Krzysztof

Rynek kapitałowy i pieniężny - Notatki - Finanse i rachunkowość - Część 2, Notatki'z Regulacje Rynków Kapitałowych. Uniwersytet Wrocławski

10 str.
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Definicje i zagadnienia dotyczące rynku kapitałowego i pieniężnego.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 10
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument

Podstawowe założenia obrotu publicznego;

· Dematerializacja papierów wartościowych i obrotu;

Jest w postaci nie fizycznej ( nie jest drukowany na papierze )

Instrumenty nie są drukowane- są zapisywane na rachunkach w Domach

Maklerskich

· Centralizacja obrotu i ewidencji transakcji wynika z niematerialnego obrotu w celu uniknięcia dublowania operacji

· Równy dostęp do informacji

Elementy publicznego obrotu;

Rynek giełdowy;

· W ściśle określonym miejscu i czasie

· wg ściśle określonych zasad

· za pośrednictwem maklera

Rynek poza giełdowy;

· brak określonego miejsca transakcji – CTO ,platformy, Banki, Giełdy

· transakcje bezpośrednie pomiędzy inwestorami

· lub za pośrednictwem maklera

ARCHITEKTURA RYNKU KAPITAŁOWEGO

Tu można ściągnąć z Internetu i wkleić architekturę

Zajmuje całą stronę

docsity.com

Organizacja GPW S.A. w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna- jest to giełda państwowa.

Jej kapitał akcyjny wynosi 41.972.000.00PLN jest podzielony na 59960 akcji.

Na chwilę obecną prawie 99% akcji giełdy jest w posiadaniu Skarbu Państwa.

Akcjonariusz jest członkiem giełdy.

Dom Maklerski również może być członkiem giełdy-musi spełniać pewne kryteria i warunki.

AKCJE GIEŁDY

CECHY AKCJI GPW

· imienne

· nieuprzywilejowane

· bez prawa do dywidendy ( giełda nie ma charakteru komercyjnego

· nie podlegająca swobodnemu obrotowi ( mają ograniczoną zbywalność , są umarzane)

Akcjonariusze GPW

· Skarb Państwa

· Banki

· Domy Maklerskie

· Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

· Zakład ubezpieczeń

· Emitenci papierów dopuszczonych do obrotu giełdowego

· Inne krajowe i zagraniczne osoby prawne za zgodą KNF

Władze GPW S.A.

docsity.com

· Walne Zgromadzenie

· Rada Giełdy

· Zarząd Giełdy

Walne Zgromadzenie Giełdy

· Najwyższy organ giełdy

· Dokonuje zmian w statucie ( raz do roku po weryfikacji bilansu)

· Zatwierdza regulamin Rady Giełdy

· Wybiera członków Rady Giełdy

Rada Giełdy- nadzorcza bez wątpienia

· Dwunastoosobowa

· Nadzoruje działalnością Giełdy

· Uchwala Regulamin Rady i wszystkie jego zmiany

· Dopuszcza, zawiesza i wyklucza z obrotu giełdowego papiery wartościowe , o ile Regulamin Giełdy nie stanowi inaczej

Zarząd Giełdy

· Kieruje bieżącą działalnością giełdy

· Składa się z 3 do 5 osób

· Wprowadza papiery wartościowe do obrotu giełdowego

· Zawiesza notowania papierów wartościowych na warunkach określonych regulaminem giełdy

Organizacja niematerialnego obrotu papierami wartościowymi.

W centralnym depozycie zdeponowany jest ............................................................

......................................................................................................................................

docsity.com

Centralną ewidencją papierów wartościowych zajmuje się KDPW.

Rozwinięcie skrótu ; Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( strona Giełdy w Internecie)

Ewidencja prowadzona jest na zbiorczych rachunkach Domów Maklerskich

Dom Maklerski wystawia tak zwane świadectwa depozytowe ( takie coś co potwierdza że mamy jakieś tam walory), które są potwierdzeniem posiadania instrumentów.

Podobne rachunki i świadectwa wystawia poszczególny dom maklerski dla swoich klientów.

Krajowy Depozyt prowadzi również ewidencje na zbiorczym koncie danego remitenta uwzględniając na nim wszystkie jego akcje na okaziciela.

Zalety obrotu niematerialnego

· Koszty obsługi niższe niż w przypadku obrotu materialnego

· Bezpieczeństwo obrotu

· Szybkość i wygoda obrotu

ORGANIZACJA KDPW S.A.

( podobnie jak GPW S.A. )

Zadania KDPW S.A.

· Przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie

· Prowadzenie rejestru kont depozytowych dla podmiotów przechowywujących walory ( domów maklerskich)

· Rejestracja na kontach depozytowych transakcji między klientami

· Nadzór nad zgodnością wielkości emisji z ilością papierów w obiegu.

· Obsługa realizacji zobowiązań remitentów wobec właścicieli papierów wartościowych (np. z tytułu dywidend) tu mała uwaga tylko dla zainteresowanych że wartość akcji po wypłacie dywidendy spada o wypłaconą wartość dywidendy)

· Wystawianie świadectw depozytowych

· Organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji (bank rozliczeniowy)

docsity.com

Istota Funduszu Gwarancyjnego

Zapewnia bezpieczeństwo obrotu uczestnikom przez gwarantowanie wzajemnej wypłacalności członków Giełdy z tytułu transakcji giełdowych.

Sąd giełdy jest sądem polubownym rozstrzygającym

· Spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy;

- uczestnikami transakcji giełdowych

-GPW a akcjonariuszami

i na koniec wykładu mamy do wykonania druki które wykorzystamy na następny raz – słowem będziemy sobie ćwiczyć do woli

Określenie kursu jednolitego

Kursu odniesienia ;99

KUPNOLIMITSPRZEDAŻ ilość Ilość skumulowana Ilość skumulowana ilość

docsity.com

docsity.com

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

KUPNOSPRZEDAŻ ilość cena cena ilość

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

KUPNOSPRZEDAŻ ilość cena cena ilość

docsity.com

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

KUPNOSPRZEDAŻ ilość cena cena ilość

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

KUPNOSPRZEDAŻ

docsity.com

ilość cena cena ilość

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

KUPNOSPRZEDAŻ ilość cena cena ilość

Zlecenie PCR po wykonaniu transakcji

docsity.com

KUPNOSPRZEDAŻ ilość cena cena ilość

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 10 str.
Pobierz dokument