Samorząd terytorialny Francji - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)
Kuba2013
Kuba2013

Samorząd terytorialny Francji - Notatki - Edukacja europejska, Notatki'z Polityka Unii Europejskiej. Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ)

2 str.
1Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
Opis
Edukacja europejska: dokumenty z zakresu edukacji europejskiej przedstawiające samorząd terytorialny Francji.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Samorząd terytorialny Francji

FRANCJA Jednostkami samorządu terytorialnego we Francji są: 1. regiony 2. departamenty 3. gminy Dualizm administracji. Dualizm w departamencie i regionie polega na tym, że oprócz organów samorządowych występują tam prefekci. Mają oni bardzo silną pozycję pomimo ograniczenia ich kompetencji w wyniku prowadzenia organów samorządowych.Natomiast wyrazem dualizmu w gminie jest podwójny status mera. Jest on zarazem pracownikiem gminy (pełni funkcję organu wykonawczego samorządu terytorialnego), a w ściśle określonym zakresie jest urzędnikiem państwowym podległym hierarchicznie przedstawicielowi państwa w departamencie czyli prefektowi (pełni wówczas funkcję organu administracji państwowej). GminaOrganami gminy są: 1. rada gminy jako organ stanowiący 2. mer jako organ wykonawczy Rada gminy jest organem stanowiącym. Pochodzi z wyborów bezpośrednich a kadencja wynosi 6 lat. Wybory do rad odbywają się w jednym terminie dla całego kraju. Posiedzenia rady powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał czyli tak jak w Polsce. Liczba radnych zależy od liczby mieszkańców i wynosi: w gminach najmniejszych do 1 000 mieszkańców 9 radnych w gminach największych liczących powyżej 300 000 69 radnychWe Francji są trzy gminy o szczególnym statusie w którym wybiera się większą liczbę radnych i jest to: Paryż 163 radnych, Marsylia 101 radnych, Lion 73 radnych Prawa wyborcze. Kandydować można gdy: posiada się narodowość francuską , ma się ukończone 18 lat, nie było się karanym , zamieszkuje się na terenie danej gminy , nie jest się etatowym pracownikiem gminy lub państwowym Mer: jest organem wykonawczym pochodzi z wyborów pośrednich czyli dokonywanych przez radnych ze składu rady na pierwszym posiedzeniu radyWybór mera odbywa się w głosowaniu tajnym i wymaga absolutnej większości głosów w pierwszym i drugim głosowaniu. Natomiast w ewentualnej trzeciej turze wystarcza zwykła większość. Kadencja mera trwa tyle co kadencja rady. Praktycznie rada nie może odwołać mera ze stanowiska. Poza przypadkami zgonu, rozwiązania rady i rezygnacji z funkcji mer może być zawieszony lub odwołany tylko jeżeli popełni poważny błąd przy realizacji swoich funkcji.Odwołanie mera wymaga dekretu, a zawieszenie na czas dłuższy niż miesiąc zarządzenia ministra

spraw wewnętrznych.Mer pełni funkcje zarówno organ samorządu terytorialnego i wówczas: przygotowuje i wykonuje uchwały rady i przewodniczy jej obradom , wykonuje określone działania, które zleca mu rada , realizuje tzw. kompetencje własne m. in. zatrudnianie i zwalnianie personelu w gminie.oraz jako przedstawiciel państwa i wówczas: zarządza sprawami stanu cywilnego , prowadzi tzw. urząd śledczy, przeprowadza pobór do wojskaSą to tzw kompetencje zlecone mera w zakresie, których podlega on wytycznym i kontroli prefekta departamentu. Aparat pomocniczy mera. Oprócz mera rada wybiera jego zastępców. Którzy wraz z nim tworzą tzw. magistrat. Aparatem pomocniczym mera jest urząd w skład którego wchodzą pracownicy administracyjni w liczbie od kilku do kilkuset w zależności od liczebności.Region.Organami regionu są: rada regionalna przewodniczący rady regionalnejRada regionalna jest organem stanowiącym. Wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady jako organ wykonawczy oraz zarząd czyli tzw. biuro z którym przewodniczący dzieli się swoimi kompetencjami. Organem wykonawczym jest jednak tylko przewodniczący. Rada może przekazać zarządowi cześć swych uprawnień z wyjątkiem spraw finansowych.Przewodniczący rady regionalnej jest organem wykonawczym. Co roku składa radzie sprawozdanie z sytuacji dotyczących w regionie, kieruje pracami rady, przygotowuje a następnie wykonuje postanowienia rady, zarządza finansami regionu.W regionie funkcjonują prefekci regionu. Pełnią oni funkcję administracji państwowej. Są powoływani i odwoływani dekretem rządowym i reprezentują rząd wobec samorządu terytorialnego Departamenty Organami są: rada generalna inaczej zwana główną przewodniczący rady generalnejRada generalna jest organem uchwałodawczym pochodzącym z wyborów bezpośrednich na 6 letnią kadencję, przy czym po upływie 3 lat wybierana jest połowa składu. Rada wybiera ze swojego składu na 3 lata przewodniczącego rady oraz od 4 do 10 zastępców, a przewodniczący jest organem wykonawczym. Przewodniczący rady generalnej jest organem wykonawczym, pochodzi z wyborów pośrednich, przewodniczy radzie głównej i przygotowuje projekty uchwał rady oraz czuwa nad jej wykonaniem.Jest zwierzchnikiem pracowników departamentów. W departamentach występują prefekci , którzy pełnią funkcję administracji państwowej. Są oni mianowani i odwoływaniu dekretami prezydenta na posiedzeniu rady ministrów, na wniosek premiera i ministra spraw wewnętrznych.

Brak komentarzy
Pobierz dokument