Sciaga owi, Egzaminy'z Turbozespoły
paulina_pado
paulina_pado

Sciaga owi, Egzaminy'z Turbozespoły

DOCX (21 KB)
2 str.
2Liczba pobrań
431Liczba odwiedzin
Opis
OCHRONA WŁASNOŚCI
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 str. / 2
Pobierz dokument

Prawo o ochronie własności: -wynalazki, wzory uzytkowe, znaki towarowe, wzory przem ysłowe, topografie układów scalonych oznaczenia geograficzne, projekty racjonalizatorskie Prawa autorskie: art1 -Wyposażone słowem, symbolami znakami graficznymi -Plastyczne -Otograficzne -Hutnicze -Wzornictwo przemysłowe -Architektoniczne, architektoniczno urbanistyczne -Muzyczne i słowno muzyczne -Sceniczne, sceniczno muzyczne, choreograficzne i pantomiczne -audiowizualne POLITYKA PATENTOWA : jest to działalność zamierzająca do rozwinięcia myśli twórczej technicznej dająca jej ochronę prawną

TRIADA ROZWOJU N>T>P------------- B(bania podstawowe i stosowane) +R(rozwój)+ W(wdrożenie)+ U(upowszechnienie)+ M(marketing) (N)auka (T)echnika (P) II II II B+R

DEFINICJA WYNALAZKU wynalazek jest to rozwiązanie nowe posiadające poziom techniczny nadający się do przemysłowego stosowania

Wynalazki Przedmioty materialne: 1.przedmioty ukształtowane(konstrukcje): -bezpośrednio służące do wykonywania pracy -pośrednie służące do wykonywania pracy -układy 2. przedmioty niekształtowane(substancje, mieszaniny)

Procesy technologiczne(metody sposoby):

1. Procesy wytwarzania (przetwarzania, odzyskiwania, wzbogacania, uszlachetniania) 2. Procesy postępowania(sposoby pracy)

DEFINICJA WZORU UZYTKOWEGO Wzór użytkowy jest to rozwiązanie nowe, użyteczne o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wynalazek chronimy patentem 20lat ochrony

wzór uzytkowe wedlug prawa (ochronnym) 5lat ochrony Wzór uzytkowy może być oczywisty. Nie mogą nim być technologie. Projekt racjonalizatorski Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania. Musi być na skale przedsiębiorstwa. Musi dotyczyc rozwiązań administracyjnych, technicznych, techniczno- organizacyjnych. Nie może być czescia chronionego wynalazku lub wzoru użytkowego. Własciciel ma prawo do patentu a twórca do wynagrodzenia.

Zakres działania UPRP _- przyjmuje i bada zgłoszenia ; orzeka o przyznaniu praw wyłącznych; wydaje organ urzędowy B UP i WUP; rozstrzyga spory; bierze udział w organach miedzynarodowych i umowach miedzynarodowych Celem ochrony prawnej w przypadku naruszenia możemy żądać zaprzestania naruszenia, możemy rzadac usunięcia jego skutków, możemy żądać wydania uzyskanych korzyści, oraz wynagrodzenia szkody. Patent - to nabycie prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze państwa Ograniczenia Patentu: -czasowe -terytorialne -dotyczące zakresu rzeczowego monopolu patentowego Podział licencji: -wyłączne, niewyłączne -pełne, niepełne -sublicencje -licencje przymusowe- UPRP może udzielić zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osobie jeśli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagroż enia państwa. Wprowadza istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym. Dla przeciwdziała praktykom bez zasadnie ograniczającym konkurencje.

Efekty ekonomiczne – wymierne Efekty specjalne (społeczne) trudno wymierne albo w ogóle nie wymierne. Twórcy ustala się wynagrodzenie w słusznej proporcji do korzyści uzyskanych z zastosowania produktu wynalazczego . Wzorem przemysłowym jest nowa i oryginalna nadająca się do wielokrotnego odtworzenia postać. .. przejawiajaca się w szczególności w jego kształcie, własciwosciach powierzchni barwie rysunku lub ornamencie. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie które nie da się w sposób graficzny wyrazić jeże li oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem podobnym jest znak , którego używanie powoduje prawdopodobieństwo pomylenia odbiorców co do pomylenia towarów. Zgodnie z układem PCt jest możliwe uzyskanie ochrony prawnej wynalazku w wielu krajach po jednokrotnie przeprowadzonej ekspertyzie w jednym z upoważnionych urzędów patentowych. Procedury uzyskania Patentu: -Procedura krajowa -Procedura regionalna -P. międzynarodowa Badanie stanu technicznego:

1. Ustalenie kierunków i tendencji rozwojowych w danej dziedzinie techniki. 2. Ustalenie kierunków i tendencji rozwojowych określonego zagadnienia technicznego 3. Ustalenie aktualnego stanu techniki

Badanie czystości patentowej - Czystość patentowa jest to zdolność do handlowego i przemysłowego stosowania danego wynalazku w sposób nienaruszający zakresu ochrony praw wyłącznych. Badanie zdolności patentowej- jest to zespół cech wymaganych przez ustawę do uzyskania patentu. MKP(Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa): A-Podstawowe potrzeby ludzki B-Różne procesy robocze. Transport C- Chemia i metalurgia D- Włókiennictwo i papiernictwo E- Budownictwo, górnictwo. Konstrukcje zespolone F- Budowa maszyn. Oświetlenie, ogrzewanie, Uzbrojenie. Technika Minerska G- Fizyka H- elektrotechnika Podstwowe zbiory dokumentacji patentowej Temat badań patentowych Wyszukać w opisach patentowych w biuletynie urzędu patentowego przynajmniej 3 wynalazki dotyczące tematu badań Prawo autorskie chroni wytwory oryginalnej twórczości intelektualnej w dziedzinie sztuki, muzyki , nauki i literatury. NIE STANOWIA PRZEDMIOTU PRAWA AUTORSKIEGO: -Akty normatywne i urzędowe projekty -urzędowe dokumenty materiały znaki i symbole -opublikowane opisy patentowe lub prawa ochronne - proste informacje prasowe Najbardziej podstawowym prawem osobistym autora jest prawo decydowania kiedy , w jaki sposób i na jakich warunkach jego utwór będzie udostępniony publiczności. AUTORSKIE PRAWO OSOBISTE Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawo osobiste chroni nieograniczona w czasie i nie podlegająca zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1. Autorstwa utworu 2. Oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo 3. Decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności 4. Nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

AUTORSKIE PRAWO MAJĄTKOWE Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagradzania za korzystania z utworu. Podstawowe prawa majątkowe: -prawo reprodukcji utworu -prawo publicznego wykonania Czas trwania praw majątkowych: Prawa majątkowe są chronione od daty pierwszej publikacji w czasie życia autora i 70 lat po jego śmierci. Licencje przymusowe dotyczą utworów drukowanych, nagrań oraz nagrań radiowych i telewizyjnych. OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH 1.Dokumenty urzędowe 2. Wiadomości o aktualnych wydarzeniach 3. Ustawy, orzeczenia sądów i organów administracji 4. Kopie znanych utworów(np., rękopisy) dokumentów 5. Utwory tj.: pomniki, budowle na stałe zlokalizowane w miejscach publicznych

NARUSZENIA Jakiekolwiek wykorzystanie utworu chronionego jest dozwolone tylko po zezwoleniu uprawnionego. Każde naruszenie prawa autorskiego równoznaczne jest z kradzieżą. Rodzaje naruszeń:

1. Plagiat

2. Nieuprawnione wykorzystanie utworu. Plagiat oznacza działanie polegające na kopiowaniu utworu pisemnego i przypisywanie sobie jego autorstwa. Nieuprawnione wykorzystanie utworu oznacza bezprawną reprodukcję.

Brak komentarzy
Pobierz dokument