Socjologia , Egzaminy'z Abstrakcje w programowaniu. Akademia Morska w Szczecinie
paula20212
paula20212

Socjologia , Egzaminy'z Abstrakcje w programowaniu. Akademia Morska w Szczecinie

ODT (45 KB)
9 str.
473Liczba odwiedzin
Opis
socjologia notatki
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 9
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument

SOCJOLOGIA

WYKŁAD I ( 08.11.2015r.)

Literatura:

- Wstęp do socjologii, Norman Goodman ( PRZECZYTAĆ R. 12, 13 I 15!!!!!!!) - J.H. Turner, Socjologia koncepcji i ich zastosowania

- Jerzy Szacki , Historia myśli socjologicznych - Piotr Sztompka, Analiza społeczeństwa - J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej

EGZAMIN W FORMIE PISEMNEJ 30 STYCZNIA !!

Socjologia - jest jedną z gałęzi nauk społecznych czyli dyscyplin , które badają naturę ludzkiego zachowania i związków międzyludzkich oraz ich rezultaty. Jest naukowym badaniem zachowań układów społecznych. Rozwój socjologi - jest to nauka relatywnie młoda, bo ok 200lat sobie liczy (druga połowa 18 wieku i wiek 19)

!!! PREKURSORZY SOCJOLOGI !!!

AUGUST COMTE – uważany za twórce psychologi , w celu określenia pełnej specyficznej badania społeczeństwa, chciał wykorzystać te nową naukę do leczenia schorzeń społecznych, było to jego obsesją w związku z poglądami religijnymi. Koncentrował się na 2 aspektach , życia społecznego, tj. na początku stabilizacji jest wspólnota przekonań , zmiany społeczne – nazywał dynamiczną . Uważał, że początkiem stabilizacji , jest wspólnota przekonań wszystkich członków społeczeństwa. Rozwój społeczeństwa przechodzi ewolucyjne stadium od jednego do drugiego płynnie rozwijając się.

HERBERT SPENCER - angielki socjolog, który usiłował wyjaśnić porządek i zmiany społeczne przez porównanie społeczeństwa do organizmu żywego. Opisywał społeczeństwo jako współzależne części. Zadaniem socjologi jest odkrywanie podstawowych struktur społecznych i badanie jak ich funkcjonowanie wpływa na stabilizacje społeczeństwa. Był prekursorem myślenia funkcjonalnego socjologi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się pojęcie ''przetrwanie najlepiej przystosowanych jednostek społeczeństwa''.

Karol Marks – filozof urodzony w Niemczech, rewolucjonista, interesowały go badania historyczne w naturze społeczeństwa, badania struktur społecznych w celu ulepszania społeczeństwa. Jego poglądy stały się podłożem szkoły konfliktu socjologi. Uważał, że podstawowe prawa społeczne można odnaleźć w strukturze ekonomicznej społeczeństwa. Według Niego społeczeństwo dzieli się na dwie grupy/klasy, z jednej strony rodząca się klasa robotnicza – proletariat, a z drugiej strony burżuazję , właścicieli majątków ziemskich , bogaczy. Uważał, że między nimi musi w końcu dojść do konfliktu. Podobnie jak w człowieczeństwie feudalnym u Panów i Chłopów. Materializm dialektyczny, pogląd, który uważa, że nowo powstające struktury z tego konfliktu/buntu będą lepsze.

ÉMILE DURKHEIM – Interesował się tym co scala społeczeństwo, jest w równowadze – porządkiem społecznym. Badał znaczenie funkcji rożnych zachowań spójności społeczeństwa. Podkreślał wagę przekonań wartości oraz zbiorowych rytuałów zbiorowych

MAX DEBEL – Analizował działania społeczne , interesowały go wartości, przekonania, zamiary i postawy, które kierują zachowaniem ludzkim. Jego założeniem było założenie socjologi wolnej od wartościowania - od założeń wstępnych, od uprzedzeń . Badania nad organizacjami, nad biurokracją, nad religiami.

TYPY SPOŁECZEŃSTW  SPOŁECZEŃSTWO MYŚLIWSKO – ZBIERACKIE:

 najstarszy typ

 polowania i zbieractwo oraz łowienie ryb  narzędzie wykonane z kamienia i drewna  dziś występuje rzadko – 300 tys. na 5 miliardów ludzi (np. społeczeństwa afrykańskie i ameryki płd., szybko zanikają w wyniku ekspansji naszej kultury)  małe społeczeństwa, poruszające się za poszukiwaniem pożywienia  początki rozwoju człowieka  wędrowny tryb życia – duże obszary eksploracji i mała gęstość zaludnienia  gospodarka utrzymująca się na poziomie przetrwania  niewielki podział zadań, podział pracy opierał się na płci i wieku  wymiana handlowa - niewielka

 głównym więzom łączącym członków społeczności były związki rodzinne, więzy krwi  brak hierarchii i struktury społecznej  przywództwo ma charakter nieformalny oparty na roli odgrywanej na polowaniu lub zbiorze

żywności

2. SPOŁECZEŃSTWO KOPIENIACKIE  XII – Xp.n.e.

 rozwój uprawy roślin

 wypiera społeczeństwo myśliwsko-zbierackie na bliskim wschodzie i płd-wsch. Azji

 technika ''ścięcia i wypalenia'' - oczyszczanie gruntu, rośliny spalone jako nawóz  proste narzędzia jak: patyki do kopania, prymitywne motyki  półwędrowny tryb życia – po zużyciu ziemi szukano nowej pod uprawę  obfitsze pożywienie, bogatsze społeczeństwo  export technik kopieniackich -> rozwój technologii

 wzrost nadwyżek żywności -> zróżnicowanie społeczne pod względem zadań: statusy społeczne (szaman, rzemieślnik), rozwój instytucji politycznych (np. dziedziczna monarchia plemienna), zróżnicowanie społeczne ze względu na majątek w wyniku niejednolitej akumulacji dóbr  dyfuzja kulturowa jako proces, który się rozprzestrzeniał do Europy zachodniej, do Chinę  większa liczebność społeczeństwa – kilka tys. członków  trwalsze struktury materialne – domy, osady, wioski

 handel

 większa gęstość zaludnienia  częstsze kontakty z obcymi -> wojny, zatarg

3. SPOŁECZEŃSTWO PASTERSKIE  równoległy czas ze społeczeństwami kopieniackimi, społeczeństwa myśliwsko-zbierackie na terenach nieurodzajnych -> społeczeństwa pasterskie

 udomowienie zwierząt (wypas kóz, owiec, indyków i bydła)  zapasy żywności  łączenie kopieniactwa z pasterstwem  liczne społeczeństwa  mała gęstość zaludnienia  wędrowny tryb życia w poszukiwaniu nowych pastwisk  stykanie się z innymi społeczeństwami -> rozwój narodu  wojny, początki niewolnictwa i handlu ludźmi  wyspecjalizowane statusy – rzemieślnik, zinstytucjonalizowane nierówności statusu,przywództwo  religie – judaizm, chrześcijaństwo, islam  istnieją w dalszym ciągu, w Rosji, rożne grupy etniczne, zamieszkujące rożne obszary, nie są tak tradycyjne, bo wypasają w nietradycyjny sposób i renifery maja GPSy  tworzyły trwalsze struktury, nadwyżki żywności spowodowały, że były to społeczności domadyczne- wędrowne  rozwój handu, początkowo wymiennego.

Przykładem takiego społeczeństwa może być Lud Sami z północnej części Skandynawii, zajmujący się hodowlą reniferów i zbieractwem owoców. W poszukiwaniu nowych terenów dla

renów przenoszą się na nowe tereny ( koczowniczy tryb życia).

4. SPOŁECZEŃSTWO ROLNICZE  rewolucja rolnicza 5 – 6 tys. lat temu

 uprawa na dużą skalę (wyspecjalizowane narzędzia – pług, zwierzęta pociągowe)  osiadły tryb życia  narzędzia z metalu, systemy nawadniające – usprawniły uprawianie roli  Egipt darem Nilu

 powstanie wielkich religii

 duże nadwyżki żywności  statusy społeczne i zawody  wymiana towarowa -> wymiana pieniężna – handel; ośrodki miejskie ->współczesne miasta  większe różnice społeczne -> zinstytucjonalizowana forma, elita polityczna, monarchia despotyczna, klasy społeczne, elita ekonomiczna, chłopi  rozwój religii – bóstwa męskie

5. SPOŁECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE (INDUSTRIALNE)  rewolucja przemysłowa 18 – 19 wiek

 maszyny do produkcji, wynalezienie maszyny parowej

 ogromne nadwyżki dóbr – bardzo wyspecjalizowane statusy społeczne, ich hierarchia, nierówności społeczne, zmechanizowanie produkcji (zmniejsza różnice społeczne)-> ruchliwość społeczeństwa, -> zmniejszenie dziedziczonego statusu

 migracja: wieś - miasto

 urbanizacja, powiększanie się miast, tworzenie się nowych miast

 wzrost standardu życia i liczebności biedoty

 negatywny wpływ na środowisko naturalne

 korzyści i nowe problemy

 rozwój gospodarki- wielkie fabryki, rodzina traci znaczenie

 religia i jej rola maleje w życiu tych społeczności

6. SPOŁECZEŃSTWO POSTINDUSTRIALNE (POPRZEMYSŁOWE)  wzór USA

 główny cel – produkcja informacji i usług  nowe typy zawodów (bank, sprzedaż, naprawa maszyn) i usług  dalszy ciąg rolnictwa i pasterstwa – bardziej wydajne i unowocześnione technologie  rozwój nauki, inżynierii, edukacji  instytucje ekonomiczne zależne od innych sfer

 wzrost ruchliwości społeczeństwa (samoloty, przemieszczanie ludzi w sposób błyskawiczny)  różne style życia i wartości  wzrost równości płci , tolerancji  większe potrzeby społeczne  szybki rozwój

 brak przewidywalności zmian

KULTURA SPOŁECZNA - socjologia bada społeczeństwo, czyli zbiór ludzi o wspólnej kulturze, która przekazują na kolejne pokolenia, wspólne terytorium, wspólnej tożsamości, którzy oddziałują na siebie społecznie ustrukturyzowanej sieci wzajemnych stosunków.

STRUKTURA SPOŁECZNA - to trwały układ relacji między elementami społeczeństwa (status, rola, grupy, organizacje, instytucje społeczne). struktura społeczna jest trwałym układem relacji między elementami społeczeństwa, do których zalicza się:

Elementy struktury społecznej  struktura łklasowa (status materialny, posiadanie lub nie posiadanie pewnych dóbr, np. klasa

wyższa, średnia, niższa.)

 struktura łwarstwowa (rodzaj wykonywanego zajęcia, pozycja w społeczeństwie, poczucie przynależności do danej warstwy, np. do inteligencji)

 struktura zawodowa (znaczenie zawodów, zawody popularne, szanowane, zmiany na rynku pracy.)

 struktura demograficzna (podział według łćp ł ci, wieku, miejsca zamieszkania, liczby ludności, przyrostu naturalnego.)

 status, to potocznie bogactwo, władza. Odnosi się do pozycji danej osoby w strukturze społecznej. Każdy z nas ma więcej statusów, np. matka, córka, student, emeryt, rencista, pracownik, osoba biała- rasa. Status w socjologii osiągamy lub jest nam przypisany poprzez nadanie jednostce przez społęczeństwo lub grupię bez jej woli, na co nie mamy wpływu, np. swoje pochodzenie rasowe, płeć.

 Statusy osiągane, to statusy, na które mamy wpływ, np. mąż, żona, matka, ojciec.

Role społeczne - są one powiązane ze statusem społecznym. Oczekiwanie: student odgrywa role społeczne, spełniając oczekiwania stawiane wobec studenta- aktor odgrywający role.

Grupy społeczne - w socjologii mówimy o grupach, gdy mamy do czynienia z co najmniej dwiema osobami, które maja poczucie wspólnej tożsamości i między nimi zachodzą strukturalnie uporządkowane interakcje, oparte na wspólnym zestawie oczekiwań co do zachowania partnerów.

Kategorie społeczne i zbiory społeczne, to ludzie, których łączy wspólna cecha, np. uczestnicy koncertu rockowego, osoby z niebieskimi oczami, wszyscy robotnicy.

Podziały socjologiczne na grupy  GRUPA PIERWOTNA - podstawowa, uniwersalna dla wszystkich społeczeństw grupa społeczna, do której jednostki spontanicznie przynależą, jak rodzina, krąg sąsiedzki czy grupa rówieśnicza. Cechuje ją kilka istotnych cech: - niewielka liczba członków - bezpośrednie interakcje - duża trwałość, - wielofunkcyjność, - niewyspecjalizowany charakter kontaktów,

- duża zażyłość między członkami takiej grupy - mają duże znaczenie dla tożsamości jednostki, która się z nimi identyfikuję.

W obrębie grup pierwotnych zachodzi też socjalizacja pierwotna (zachodząca najczęściej na obszarze rodziny, na jednostkę mają wpływ znaczący inni, przeważnie rodzice ).

 - GRUPA WTÓRNA - typ grupy społecznej przeciwstawny wobec grupy pierwotnej. Charakteryzuje się względnie małą trwałością i wielością członków. Grupy wtórne tworzone są dla osiągnięcia określonego celu, charakteryzują się formalnym i rzeczowym typem więzi, przy czym komunikacja między członkami grupy ma charakter nieosobowy (np. partie polityczne). Często grupy wtórne rozwiązywane są po zrealizowaniu określonego celu, do którego zostały powołane. Grupy tego typu przeważają w społeczeństwie przemysłowym i poprzemysłowym. Pewne grupy wtórne, mogą nabierać cech grup pierwotnych, np. 3 Panie w pracy, które pracują ze sobą 20 lat biurko w biurko, wymieniają się informacjami na swój temat.

 GRUPA SWOJA(WŁASNA) - według socjologii stanowi ją zbiorowość, do której należy jednostka, z którą dzieli uczucie tożsamości i lojalności. Występuje podział na "my" i "oni" i "obcy". Często zauważalny jest wrogi stosunek do grupy obcej oparty na stereotypach.  GRUPA OBCA - jest postrzegana negatywnie, z wrogością( kibice Lecha VS Legii), w relacjach z nią jednostka pielęgnuje negatywne odczucia. Dobre uczynki są natomiast traktowane jako incydentalne.

 GRUPA ODNIESIENIA – w socjologii tym mianem określa się nie tylko jakąś grupę społeczną, lecz także danych jej członków, jakieś ich cechy, wartości prezentowane przez grupę bądź też wzory zachowań. Takie układy przyjęło się określać mianem grupy odniesienia,

ponieważ wszelkie możliwe do skonstruowania układy odniesienia są wytworami życia grupowego jednej bądź wielu grup społecznych. Służą one do formułowania opinii, porównywania oceny zachowań, nie zawsze jednostka musi należeć do takiej grupy. Pod względem stosunku jednostki można wyróżnić trzy rodzaje grup odniesienia: grupy odniesienia porównawczego, grupy odniesienia normatywnego i gry audytoryjne:

 Grupy odniesienia porównawczego - pozwalają jednostce umiejscowić się w świecie społecznym, znaleźć odpowiednie miejsce w danej łgrupie w ł asnej czy też odnieść pozycję

łingrupy do innych grup.

 Grupa odniesienia normatywnego - jest podgrupą grupy odniesienia porównawczego i dopiero grupa odniesienia normatywnego może być tak swoiście rozumianą grupą, do której jednostka należy lub pragnie należeć i która stanowi dla jednostki wzorzec do śna ś ladowania w różnych

aspektach zachowań i działań. Jest to grupa, z które jsystemem aksjonormatywnym jednostka się utożsamia. W takim ujęciu jest to pozytywna grupa odniesienia.

 Grupa audytoryjna - polega na ocenie stosowności zachowań jednostki niektóre grupy spełniają wszystkie trzy funkcje (rodzina) !!

INSTYTUCJE SPOŁECZNE - to specyficzny typ organizacji społecznej, który jest nastawiony na zaspokajanie potrzeb. Są stosunkowo trwałe, stabilne układy kulturowe, które zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych. RODZAJE INSTYTUCJI SPOŁECZNYCH (TEORIA PORZĄDKU SPOŁECZNEGO):  rodzina -pierwsza i najbardziej pierwotna instytucja społeczna  gospodarcze -skupiają się na ekonomicznych aspektach życia człowieka  polityczne -instytucje wyższego rzędu, gdyż polityka wkracza do gry wtedy, gdy ludność zaspokaja swoje potrzeby materialne w takim stopniu, by tworzyć zręby organizacji władzy  edukacyjne - skupiające się na celach wychowawczych i socjalizacyjnych  religijne - oferujące łączność ze sferą pozazmysłową, duchową, uprawomocniające określony ład społeczny  nowe -pojawiające się wraz z rozwojem społeczeństwa (np. związane ze służbą zdrowia)

Są istotne we współczesnych czasach, nie ma hierarchii.

Gospodarka. Procesy produkcji, konsumpcji.

Religia- bardzo ważna funkcja, klucz do rozumienia, wartości społeczeństwa, system kastowy, podtrzymywanie systemu wartości, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, dostarcza wiarę, nadzieje na poprawę i lepsze, nowe życie

Rodzina jako instytucja społeczna - w socjologii rozumiana jako łgrupa spo ł eczna lub instytucja spo ł eczna. Rodzina, zdaniem socjologów i najprostszych jej definicji, to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo.

Edukacja jako instytucja - socjalizuje jednostkę i dokonuje selekcji.

Stratyfikacja (społeczna, uwarstwienie społeczne) - pojęcie socjologiczne wyrażające fakt, że wszelka łspo ł eczno ść składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych, którymi są: łw ł adza, pieniądze, żpresti ż, wykształcenie oraz zdrowie. Stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa.

 nierówności społeczne - nierówny podział dóbr materialnych, a także niematerialnych w społeczeństwie.

 zróżnicowanie społeczne - wynik empirycznych badań socjologicznych, które mają na celu dowiedzenie między jakimi łgrupami spo ł ecznymi występują zróżnicowania (ujęcie podmiotowe)

oraz pod jakimi względami występują te różnice (ujęcie przedmiotowe).

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 9 str.
Pobierz dokument