Strategia działania firmy - zakłady mięsne - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Warszawski
Quidam00
Quidam00

Strategia działania firmy - zakłady mięsne - Notatki - Marketing - Część 1, Notatki'z Marketing. Uniwersytet Warszawski

11 str.
1Liczba pobrań
863Liczba odwiedzin
Opis
Analiza strategii działań firmy Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 11
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument

STRATEGIA DZIAŁANIA FIRMY:

SOKOŁOWSKIE ZAKŁADY MIĘSNE S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim

docsity.com

2

1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 1.1. DANE OGÓLNE Nazwa firmy „Sokołowskie Zakłady Mięsne” Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu: „Sokołów” S.A.  Siedziba i adres firmy Siedzibą firmy jest Sokołów Podlaski. Adres firmy: Numery telekomunikacyjne firmy: Telefon: Fax: Telex  Numer identyfikatora GUS (REGON) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1.2. FORMA PRAWNA FIRMY Firma działa jako Spółka akcyjna. Spółka powstała na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa i została wpisana do rejestru handlowego w dniu 11 czerwca 1992 roku pod numerem RHB-713 w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa. 1.3. PRZEPISY PRAWNE NA PODSTAWIE KTÓRYCH DZIAŁA FIRMA Spółka działa na podstawie Statutu oraz utrzymywanych w mocy przepisów Kodeksu handlowego i ustaw szczególnych. 1.4. SĄD REJESTROWY Sądem rejestrowym spółki jest Sąd Rejonowy w Siedlcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa. Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 11 czerwca 1992 roku pod numerem RHB-713 1.5. HISTORIA FIRMY Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wybudowane w październiku 1975r. Początkowo Zakłady były włączone w strukturę Mazowieckiego Kombinatu Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, a od 1978 r. weszły w skład Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego (OPPMs) w Łukowie. Na podstawie zarządzenia z dnia 10 kwietnia 1989 r. nr 75 Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, zmienionego następnie zarządzeniem z dnia 10 maja 1989 r. nr 87, Zakłady Mięsne w Sokołowie Podlaskim zostały wydzielone ze struktury OPPMs w Łukowie. Na bazie majątku OPPMs w Łukowie utworzone zostało Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. Dnia 20 maja 1992 r. Minister Przekształceń Własnościowych działając na wniosek Dyrektora i Rady Pracowniczej PPMs w Sokołowie Podlaskim dokonał aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną pod firmą „Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego” S.A. Cały kapitał akcyjny spółki został objęty przez Skarb Państwa. W dniu 10 marca 1993 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o zmianie dotychczasowego Statutu Spółki. Zmianie uległ m.in. zapis Statutu odnoszący

docsity.com

3

się do firmy Spółki. Od dnia 16 marca 1993 r. tj. od dnia wpisania powyższych zmian do rejestru handlowego, Spółka działa pod firmą „Sokołowskie Zakłady Mięsne” S.A. Na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych z dnia 14 maja 1993 r. nr RF-411-5- 53-901/93 Spółka uzyskała zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu 1.750.000 akcji Spółki. W okresie od 7 do 21 czerwca 1993 r. 1.050.000 akcji Spółki, stanowiących 60% kapitału akcyjnego zostało zaoferowanych do sprzedaży w ramach oferty publicznej. Od dnia 10 sierpnia 1993 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.6. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE I ORGANIZACYJNE FIRMY Z INNYMI PODMIOTAMI Spółka jest właścicielem akcji i udziałów w innych podmiotach. Szczegółowe informacje na temat posiadanych przez firmę akcji i udziałów zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Firma i siedziba spółki

Przedmiot działalności spółki

Ilość posiadanych

akcji lub udziałów

Wartość posiadanyc h akcji lub udziałów

(zł)

Procent posiadaneg o kapitału akcyjnego

Procent posiadanych głosów na Walnym

Zgromadzen iu

Akcjonariusz y

1 2 3 4 5 6 1. AGRO- SOKOŁÓW 1 Sp. z o. o. w Pieckach

 Rolnictwo, łowiectwo i pokrewna działalność usługowa;

 handel hurtowy i komisowy;

 handel detaliczny;

 produkcja artykułów sporzywczych

29 000 2 900 000 100 100

1 2 3 4 5 6 2. AGRO- SOKOŁÓW 2 Sp. z o. o. w Jagodnem

 Rolnictwo, łowiectwo i pokrewna działalność usługowa;

 produkcja artykułów spożywczych i napojów;

 handel hurtowy i komisowy;

 handel detaliczny;

30 000 3 000 000 100 100

3. AGRO- SOKOŁÓW 3 Sp. z o. o. w Wielbarku

 rolnictwo, łowiectwo i pokrewna działalność usługowa;

 produkcja

25 000 2 550 000 100 100

docsity.com

4

artykułów spożywczych i napojów;

 handel hurtowy i komisowy;

 handel detaliczny;

4.TRANS- Mięs Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim

 towarowy transport lądowy;

 sprzedaż pojazdów mechanicznych, paliw, badania i analizy techniczne;

 wynajem środków transportu lądowego;

 sprzedaż hurtowa żywych zwierzą, mięsa i wyrobów mięsnych;

17 500 1 750 000 100 100

5. INWEST- SOKOŁÓW Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim

 handel hurtowy i komisowy;

 handel detaliczny;

 doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem;

 działalność agencji zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwa mi;

70 478 7 047 800 100 100

6. INWEST- SOKOŁÓW BIS Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim

 prowadzenie na rachunek własny i w pośrednictwie operacji finansowych na rynku kapitałowym;

 świadczenie usług doradczych, w tym doradztwo w zakresie obrotu; nieruchomościami

 prowadzenie działalności marketingowej na rynku kapitałowym;

100 10 000 100 100

docsity.com

5

1 2 3 4 5 6 7. „Zakłady mięsne w Kole” S.A.

 skup zwierząt rzeźnych i hodowlanych;

 produkcja mięsa i jego przetworów;

 przetwórstwo ubocznych artykułów uboju zwierząt rzeźnych

 działalność handlowa ( w kraju i za granicą) w powyższym zakresie oraz w zakresie innych artykułów spożywczych;

400 40 000 25 25

8. Wytwórnia Salami IGLOOMEA T- SOKOŁÓW Sp. z o. o. w Dębicy

 produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych;

 produkcja olejów i tłuszczów;

 sprzedaż hurtowa i detaliczna żywności i napojów;

 transport lądowy;

75 468 7 546 800 47,95 47,95

9. Tormięs S.A. w Toruniu w likwidacji

 działalność produkcyjna i handlowa w dziedzinie przetwórstwa mięsnego;

919 502 3 889 493 46,60 46,60

10. BIG Bank GDAŃSKI S.A. w Warszawie

 świadczenie usług na podstawie ustawy o prawo bankowe

4 360 490 4 360 490 1,02 1,02

1.7. KAPITAŁY I FUNDUSZEKapitały spółki Zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego oraz zapisami Statutu, Spółka może tworzyć następujące kapitały własne:  kapitał akcyjny  kapitał zapasowy  kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony na podstawie Ustawy o

rachunkowości Na dzień 30.09.1998 r. kapitały własne wynosiły: Rodzaj kapitału Wielkość w tys. zł. Kapitał akcyjny 33 000,0

docsity.com

6

Kapitał zapasowy 59 457,1 Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 21 805,3 Razem 114 262,6 Kapitał akcyjny Kapitał akcyjny Spółki wynosi 33 000 000 złotych i dzieli się na 33 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki obrazuje poniższa tabela: Wielkość kapitału akcyjnego (w zł)

Liczba akcji Rodzaj akcji Wartość nominalna akcji (w

zł)

Data rejestracji zmian w kapitale

akcyjnym 17 500 000 17 500 000 na okaziciela 1 11 06 1992 27 500 000 27 500 000 na okaziciela 1 17 10 1994 33 000 000 33 000 000 na okaziciela 1 29 10 1997

2. DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU I ORGANÓW NADZORU ORAZ O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH 2.1. ZARZĄD Skład Zarządu Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. :  Jan Augustynowicz, Prezes Zarządu Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni pan Jan Augustynowicz, lat 49. Wykształcenie wyższe - Akademia Rolnicza w Lublinie, mgr zootechniki. Po ukończeniu studiów odbył staż w Państwowym Gospodarstwie Rolniczym. Następnie był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich, Zakładach Mięsnych w Łukowie. Od 1985 r. zatrudniony w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku Dyrektora.  Krzysztof Lewczuk, Wiceprezes Zarządu Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni pan Krzysztof Lewczuk, lat 42. Wykształcenie wyższe - Wydział Chemiczno-Matematyczny WSRP w Siedlcach oraz wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przed objęciem w 1991 r. funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki był zatrudniony w Siedleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego na stanowisku kierowniczym, Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji w Siedlcach na stanowisku zastępcy Dyrektora d/s Ekonomiczno- Finansowych. Od 1985 r. w Zakładach Mięsnych w Sokołowie Podlaskim na stanowisku Dyrektora d/s Ekonomiczno-Finansowych Głównego Księgowego.  Witold Machnacz, członek Zarządu Funkcję członka zarządu pełni pan Witold Machnacz, lat 43. Wykształcenie wyższe - Wydział Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed objęciem funkcji w Zarządzie Spółki był zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Olsztynie na stanowisku mistrza a następnie kierownika. 2.2. RADA NADZORCZA Członkowie Rady Nadzorczej Sokołowskich Zakładów Mięsnych S.A. :  Andrzej Betlej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe - Wydział Samochodów i Maszyn Rolniczych oraz Wydział Mechaniczny - Technologiczny Politechniki Warszawskiej, a także Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Andrzej Betlej jest wiceprezesem BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.  Roman Urban, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe - doktor habilitowany, profesor nauk ekonomicznych.

docsity.com

7

Pan Roman Urban jest zatrudniony w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.  Stanisław Skrzypek, członek rady nadzorczej Wykształcenie wyższe - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie. Pan Stanisław Skrzypek jest zatrudniony w AGRAIMPEX Sp. z o.o., gdzie pełni funkcję prezesa.  Mirosław Nowicki, członek Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe prawnicze. Pan Mirosław Nowicki jest zatrudniony w BIG Bank GDAŃSKI S.A. na stanowisku Dyrektora Centrum Biznesu Centrali Banku.  Michał Tomasik, sekretarz Rady Nadzorczej Wykształcenie średnie techniczne. Pan Michał Tomasik jest zatrudniony w „Sokołwskich Zakładach Mięsnych” S.A. na stanowisku starszego mistrza uboju.  Ryszard Jelonek, członek rady nadzorczej Wykształcenie wyższe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Aktualnie pan Ryszard Jelonek pełni funkcję prezesa APT Bonus Sp. z o.o.  Krzysztof Loth, członek Rady Nadzorczej Wykształcenie wyższe, tytuł doktora ekonomii. Pan Krzysztof Loth jest zatrudniony w UNIDO w Polsce na stanowisku Dyrektor Biura. 3. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SOKOŁOWSKICH ZAKŁADÓW MIĘSNYCH S.A. 3.1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI Sokołowskie Zakłady Mięsne prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie:  skupy oraz uboju żywca (bydła i trzody);  przetwórstwa mięsnego;  obrotu mięsem i jego przetworami oraz pochodnymi;  produkcji mączek paszowych i tłuszczów utylizacyjnych;  eksportu i importu w powyższym zakresie; Podstawowa oferta handlowa Spółki obejmuje 182 wyroby, a w tym:  12 rodzajów mięsa wołowego;  13 rodzajów mięsa wieprzowego;  6 rodzajów mięsa kulinarnego „Limousine”;  5 rodzajów mięs do pieczenia;  wędliny;  8 rodzajów wędlin grillowych;  10 rodzajów wyrobu garmażeryjnych;  12 rodzajów wyrobów podrobowych;  15 rodzajów konserw; Spółka prowadzi również sprzedaż ubocznych produktów poubojowych: skór, tłuszczy technicznych, jelit, gruczołów, kości itp. W niewielkich ilościach prowadzona jest również sprzedaż mączek oraz pasz. Oprócz przetwórstwa mięsnego Spółka prowadzi hurtową sprzedaż wyrobów własnych oraz detaliczną sprzedaż towarów obcych i wyrobów własnych. Sprzedaż towarów obcych ma jednak charakter uboczny i służy rozszerzeniu oferty asortymentowej. 3.2. WARTOŚĆ SPRZEDAŻY SOKOŁOWSKICH ZAKŁADÓW MIĘSNYCH S.A. Wartościową strukturę sprzedaży Spółki „SOKOŁÓW” S.A. przedstawia tabela: 1997

Wartość (tys. zł)

1997

Udział %

I półrocze 1998

Wartość (tys. zł)

I półrocze 1998

Udział %

docsity.com

8

Przetwory mięsne 247 470,5 83% 116 057,0 76% Mięso 27 348,0 9% 23 461,0 15% Tłuszcze 4 351,0 1% 1 938,0 1% Konserwy 7 499,0 3% 3 937,0 3% Pozostałe (1) 4 048,0 1% 3 047,9 2% Przychody ze sprzedaży produktów razem

290 716,5 97% 148 440,9 97%

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (2)

8 129,7 3% 4 419,5 3%

Przychody ze sprzedaży ogółem

298 846,2 100% 152 860,4 100%

(1) pozycja ta obejmuje sprzedaż skór, mączek, paszy i usług (2) pozycja ta obejmuje towary i materiały obce zakupione celem odsprzedaży 4. MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA5. GŁÓWNE CELE I ZADANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Cele i zadania Sokołwskich Zakładów Mięsnych S.A. przedstawia schemat :

Cele przedsiębiorstwa

Cele Finansowe Cele polityki sprzedaży

Cele rozwojowe Cele zarządzania

Wzrost przychodów ze

sprzedaży

Optymalny koszt

produkcji

Rozwój produkcji

Rozwój Finansowego

majątku trwałego

Zwiększenie nakładów na

majątek trwały

Zwiększenie nakładów na

finansowy majątek trwały

Zwiększenie sprzedaży

Połączenie z zakładami mięsnymi

„KOŁO” S.A.

Podwyższenie kapitału w spółkach

wchodzących w skład

„SOKOŁÓW”

Modernizacja sieci

dystrybucji

Modernizacja budynków

produkcyjnych

Modernizacja maszyn i urządzeń

Wzrost o 20%

nakład 7000 zł w

1999 r.

nakład 2500 zł w

1999

Nakład 3300 zł w

1999 r.

Nakład 3000 zł w

1999 r.

Sokołowskie Zakłady Mięsne konkurencyjny producent wyrobów mięsnych na rynkach krajowych i

zagranicznych

docsity.com

9

5.1. SPARAMETRYZOWANY OPIS ZADANIA MODERNIZACJI MASZYN I URZĄDZEŃ :ZADANIE: Modernizacja maszyn i urządzeń CEL: Rozwój produkcji PODCEL: Zwiększenie nakładów na majątek stały KATEGORIA: Cele rozwojowe OPIS ZADANIA: W 1999 r. Zakłady Mięsne Sokołów S.A.

zamierzają przeznaczyć na modernizację maszyn i urządzeń 7000 zł. Modernizacja jest niezbędna z powodu zużycia części maszyn i urządzeń. Modernizacja zwiększy efektywność produkcji i obniży jej koszty, co spowoduje większą konkurencyjność Spółki.

WIELKOŚĆ ZADANIA:

Modernizacja 10% maszyn i urządzeń

TERMIN REALIZACJI:

Koniec 1999 r.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA:

7000 zł

CZAS ZWROTU NAKŁADÓW:

2 lata

ŚRODKI KADROWE: 1 osoborok ŚRODKI MATERIALNE:

Części maszyn i urządzeń oraz nowe maszyny i urządzenia

INNE NIEZBĘDNE ŚRODKI:

OGRANICZENIA UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADANIA:

OPRACOWAŁ: Witold Machnacz, członek Zarządu Podpis:

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ:

Marek Worobiej - Kierownik Działu Podpis:

SPRAWDZIŁ: Jan Augustyniewicz, prezes Zarządu Podpis:

5.2. SPARAMETRYZOWANY OPIS ZADANIA MODERNIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI : ZADANIE: Modernizacja sieci dystrybucji. CEL: Rozwój produkcji. PODCEL: Zwiększenie nakładów na majątek stały. KATEGORIA: Cele rozwojowe

docsity.com

10

OPIS ZADANIA: W 1999 r. Zakłady Mięsne Sokołów S.A. zamierzają przeznaczyć na modernizację sieci dystrybucji 3300 zł. Ze względu na wysoki (około 39%) udział w sprzedaży własnej sieci dystrybucji, wysoce pożądana jest modernizacja i rozwój. Modernizacji zostaną poddane przede wszystkim sklepy i hurtownie umieszczone w dużych miastach wojewódzkich. Wpłynie to na efektywny wzrost sprzedaży.

WIELKOŚĆ ZADANIA:

Modernizacja 15% sieci dystrybucji.

TERMIN REALIZACJI:

Koniec 1999r.

KOSZT REALIZACJI ZADANIA:

3300 zł.

CZAS ZWROTU NAKŁADÓW:

5 miesięcy.

ŚRODKI KADROWE: 0.5 osoboroku ŚRODKI MATERIAŁOWE:

Materiały budowlane, wyposażenie wnętrz (pólki, regały)

INNE NIEZBĘDNE ŚRODKI:

OGRANICZENIA UTRUDNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADANIA:

OPRACOWAŁ: Zbigniew Sypniewski Podpis:

ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ:

Michał Tomasik Podpis:

SPRAWDZIŁ: Jan Augustynowicz, prezes Zarządu Podpis:

6. ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SZANSE 1.)Wysoka jakość oferowanych produktów. 2.)Własna baza surowcowa. 3.)Rozwijanie współpracy z producentami żywca (umowy kontraktacyjne). 4.)Nowoczesna linia uboju trzody w „Sokołów” S.A. 5.)Posiadanie uprawnień eksportowych do USA i krajów Uni Europejskiej. 6.)Wdrożenie systemu HACCP - gwarantującego osiąganie wysokiej jakości produktów. 7.)Zdolność kompleksowego przerobu surowców rzeźnych. 8.)Ugruntowana pozycja na rozdrobnionym rynku przedsiębiorstw zajmujących się

1.)Prowadzenie kampanii reklamowych. 2.)Uczestnictwo w targach. 3.)Rozszerzenie asortymentu przetworów mięsnych. 4.)Dalszy rozwój konfekcjonowania wyrobów. 5.)Dalsza ekspansja na centralne rynki zbytu oraz duże aglomeracje miejskie. 6.)Rozszerzenie współpracy z dużymi odbiorcami i sieciami handlowymi. 7.)Rozwój centrów dystrybucji oraz własnej sieci handlowej. 8.)Wdrożenie Systemu Zabezpieczeń Jakości ISO.

docsity.com

11

przetwórstwem mięsa (szczególnie w regionach znajdujących się w pobliżu siedziby spółki. SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 1.)Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych w produkcji wędlin. 2.)Prowadzenie sprzedaży głównie w regionach geograficznie zbliżonych do siedziby firmy. 3.)Brak Systemu Zabezpieczenia Jakości ISO. 4.)Niewystarczająca komputeryzacja przedsiębiorstwa. 5.)Niespełnianie wszystkich zaostrzonych norm weterynaryjnych.

1.)Konkurencja wewnątrz sektora pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwórstwem mięsa czerwonego. 2.)Konkurencja ze strony przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsa białego. 3.)Kryzys finansowy w Rosji. 4.)Zaostrzenie norm weterynaryjnych. 5.)Wzrastające wymagania jakościowe odbiorców. 6.)Wzrost znaczenia dużych sieci dystrybucji. 7.)Wpływ tempa dewaluacji złotego na atrakcyjność eksportu mięsa i jego przetworów. 8.)Możliwość upadku części firm zajmujących się przetwórstwem mięsa, zarówno lokalnych jak i przemysłowych co stworzy szansę przejęcia ich rynków zbytu przez najsilniejsze podmioty.

7. PODSTAWOWE PROBLEMY PRZEDSIĘBIORSTWA A. Problemy związane z działalnością spółek i ich otoczeniem. 1. Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwórstwem mięsa czerwonego 2. Konkurencja ze strony przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem mięsa drobiowego. 3. Pojawienie się choroby wściekłych krów. 4. Możliwość wzrostu importu mięsa i jego przetworów. 5. Niestabilność rynków wschodnich 6. Cykliczność podaży żywca. 7. Baza surowcowa. 8. Wzrost znaczenia sieci supermarketów w dystrybucji mięsa i jego przetworów. 9. Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych. 10. Ryzyko związane z korzystania z ulg inwestycyjnych. B. Problemy związane z prawem. 1. Uznania Akcji Emisji Połączeniowej za objęte regulacją z art. 347 Kodeksu handlowego (ryzyko przyjęcia przez sąd rejestrowy, że akcje wydawane akcjonariuszom spółki przejmowanej, powinne być imienne, niezbywalne do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy licząc od zarejestrowania połączenia). 2. Ryzyko zaskarżenia uchwał w przedmiocie połączenia 3. Ryzyko związane z wszczęciem przez Skarb Państwa sporu sądowego 4. Zapisy umowy ze Skarbem Państwa (Zapisy umowy sprzedaży akcji KOŁO S.A. zawartej przez SOKOŁÓW S.A. ze Skarbem Państwa są częściowo

docsity.com

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 11 str.
Pobierz dokument