Studium przypadku przykład, Notatki'z Pielęgniarstwo
azumi02
azumi02

Studium przypadku przykład, Notatki'z Pielęgniarstwo

4 str.
1Liczba pobrań
133Liczba odwiedzin
Opis
Przykład pracy na podstawie studium przypadku.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 4
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument

Pielęgniarstwo, współcześnie rozpatrywane jest jako działalność praktyczna, nauka i wiedza.

Wszystkie te elementy składające się na definicje pielęgniarstwa charakteryzują się m.in.

swoistymi metodami badania rzeczywistości na użytek szeroko pojętego pielęgniarstwa.

Spośród wielości tych metod na wyróżnienie zasługuje metoda indywidualnych przypadków

mająca zastosowanie zarówno w teoretycznym, jak i praktycznym pielęgnowaniu.

Metoda indywidualnych przypadków ( ang. Case study) wykorzystywana w różnych

dziedzinach nauki jest całościowym sposobem badania, opisywania i prezentowania

otaczającej nas rzeczywistości.

W polskiej literaturze pielęgniarskiej wspomina się o case study, poruszająca zagadnienia

badań w pielęgniarstwie,. Jednakże, często oprócz kilku zdań na ten temat nie prezentuje się

przykładów jej zastosowania.

Zupełnie inaczej wygląda w literaturze zagranicznej- autorzy na podstawie wnikliwie

dobranego indywidualnego przypadku prezentują sposoby rozwiązań najczęściej

spotykanych, jak również tych nietypowych problemów pielęgnacyjnych. Case study wykorzystywane jest zarówno w nauczaniu pielęgniarstwa, sprawdzaniu sfektów

nauki, w pracy zawodowej, jak i przy badaniu rzeczywistości matodami naukowymi.

Wszechstronność studium przypadku sprawia, że może być ono z dużą korzyścią wączane

także do pracy polskich pielęgniarek-praktykantów, jak i pielęgniarek-badaczy oraz do

nauczania przyszłych adeptów zawodu pielęgniarstwa.

Studium przypadku jest jedną z jakościowych metod badawczych.

Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi

ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Studium przypadku (ang. case study) jest jedną

z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze

zobrazowanie pewnego, jak sama nazwa mówi, "przypadku". Stanowi ona wnikliwą analizę

konkretnego zjawiska. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń,

motywów, działań.

Studium przypadku najczęściej kojarzone jest z osobami, z wybranymi jednostkami, bądź

małymi grupami osób. Jednakże ta metoda badawcza dotyczy nie tylko osób. Studium

przypadku można wykorzystać dla opisu przedsiębiorstwa, dla opisu sukcesu czy porażki

profilaktyki i leczeni pacjenta. Może być wykorzystana w przypadku analizy pewnej

jednostki chorobowej. Praktycznie w każdej dziedzinie nauki , w tym w pielęgniarstwie

można wykorzystać tę technikę badawczą.

Jednym z powodów przeprowadzenia studium przypadku jest nietypowość zjawiska.

Najlepszym zobrazowaniem tego będzie medycyna. Dla przykładu: Pielęgniarka lecząca

odleżyny u pacjenta, odkryła, że występuje u niego nietypowe objawy kliniczne. W żaden

sposób nie mogła ona zaklasyfikować stopnia ich odleżyn do znanych klasyfikacji leczenia

ran przewlekłych. Odkryła , że ma ona do czynienia z nowym typem leczenia odleżyn. Chcąc

podzielić się tą wiedzą na ten temat opisania studium przypadku, w którym zamieściła

obszerny opis pacjenta, jego historii medycznej, pochodzenia, obserwowanych objawów

klinicznych, reakcji na zastosowane leczenie.

Studium przypadku umożliwia poznanie nam przypadków skrajnych, odstających od

innych, znanych. Ma to na celu poszerzanie wiedzy związanych z daną dziedziną nauki. W

badaniach grupowych nietypowe zachowania, które zdarzają się niezwykle rzadko nie są

analizowane. Można zatem powiedzieć, że studium przypadku jest analizą wyjątków od

reguły. Niewątpliwie, analiza wyjątków sprawia, że wiedza teoretyczna z danej dziedziny

nauki staję się bogatsza i lepiej rozumiana.

Drugim powodem jest dokładne poznanie analizowanego zjawiska. W tym przypadku nie

mamy do czynienia z obserwacjami odstającymi (przynajmniej nie taki jest powód badania)

lecz bardzo dobre poznanie zachodzącego w przypadku procesu. Przykładem może być

analiza psychologiczna danej osoby w psychoterapii. Psycholog, chcący postawić dokładne diagnozę psychologiczną przeprowadza studium przypadku. Wykorzystuje wiele metod i

technik badawczych takich jak: wywiad, obserwacja, testy psychologiczne, testy projekcyjne

u pojedynczej jednostki. Innym przypadkiem może być działanie pewnej strategii reklamowej

(case study - najczęściej używany termin w takim przypadku). Analizie podlega cały proces

kampanii reklamowej, poznanie założonych celów, nakładów inwestycyjnych, procesu

wykonania, osiągniętych rezultatów. Celem jest bardzo dogłębne poznanie działania,

wykonania procesu.

Można zatem powiedzieć, że studium przypadku wykorzystywane jest w celu jak najlepszego

zobrazowania wybranego przypadku, zjawiska, działania. Nacisk w tym przypadku położony

jest na jakość poznania całościowego charakteru. Analiza przypadku służy celom

edukacyjnym. Dogłębna analiza pozwala na przeanalizowanie popełnionych błędów,

zachowań godnych naśladowania, procesów wykonawczych (jak przeprowadzić kampanię

reklamową bądź jak postawić diagnozę psychologiczną pacjenta, nawiązując do przykładu).

Studium przypadku jest metodą, która jest obecnie coraz mniej wykorzystywana w

badaniach i w nauce. W dzisiejszym świecie nacisk położony jest raczej na zjawiska masowe

niż na jednostki indywidualne. Jednakże należy podkreślić, że studium przypadku stanowi

jeden z idealnych materiałów naukowych. W jednym analizowanym materiale zawarta jest

duża część wiedzy (zarówno teoretycznej jak i praktycznej) ze studiowanej dziedziny nauki.

Podsumowując, studium przypadku służy do:

• opisu nietypowych zjawisk, zdarzeń, ludzi, procesów

• obszernej analizy badanego zjawiska

• lepszego zrozumienia zachodzącego procesu

Bibliografia

1. Metoda casy study w pielęgniarstwie M. Lesińska-Sawicka

2. Studium przypadku- naukowiec.org

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 4 str.
Pobierz dokument