teoria smitha i keynesa, Notatki'z Mikroekonomia
edzia-cis
edzia-cis

teoria smitha i keynesa, Notatki'z Mikroekonomia

12 str.
1Liczba pobrań
50Liczba odwiedzin
Opis
porównanie podejscia do panstwowosci A/Smitha oraz J.M keynesa
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 str. / 12
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument

Porównaj tezy A.Smith i J.M. Keynesa w podejściu do państwowości.

Spis treści.

Wstęp…………………………………………………………………………………….1

1. Państwo ……………………………………………………………………………….2

3 A.Smith i założenia jego teorii…………………………………………………………3

2 J.M. Keynes i założenia jego teorii…………………………………………………. 4

4 Porównanie obu teorii………………………………………………………………… 6

Podsumowanie…………………………………………………………………………..9

Bibliografia

Porównaj tezy A.Smith i J.M. Keynesa w podejściu do państwowości .

Streszczenie

Praca stanowi próbę porównania tez dwóch najwybitniejszych ekonomistów XVII i połowy

XX wieku – Adama Smitha oraz Johna Maynarda Keynesa w podejściu do państwowości.

Zwrócono uwagę na różnice w podejściu do państwowości oraz na stosunek obu do roli

państwa. Starano się przybliżyć charakterystyczne cechy obu teorii. Teorie Adama Smitha

były ekonomiczna rewolucją i tak jak teoria J.M Keynesa wywarły ogromny wpływ na

politykę gospodarczą państw. W pracy zwrócono również uwagę na aktualność obu teorii.

Słowa kluczowe : rola państwa ,interwencjonizm, liberalizm,

Wprowadzenie

XVII wiek oraz pierwsza połowa XX wieku zaowocowały pracami dwóch wielkich

ekonomistów: Adama Smitha oraz Johna Maynarda Keynesa. Dzieła „Bogactwo narodów

„ oraz „ Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” stanowią główne źródło wiedzy o

poglądach obu uczonych. Ekonomiści wywarli ogromny wpływ na naukę ekonomii,

przyczyniając się do stworzenia oryginalnych teorii wyjaśniających mechanizmy działania

gospodarki. Ich prace były inspiracją dla kolejnych pokoleń ekonomistów, którzy naśladowali

lub tez krytykowali ich doktryny. Celem artykułu jest próba porównania ich teorii w

podejściu do państwowości.

1.Państwo

Nie sposób zacząć jakiekolwiek rozważania na temat państwa uprzednio nie zastanawiając

się nad jego definicją. Spośród wielu koncepcji należałoby wyłonić te najważniejsze. Grecki

filozof Platon, uczeń Sokratesa twierdził że państwo tworzy się dlatego iż żaden człowiek nie

jest samowystarczalny a potrzeba zbiorowości sprawia by wspólnie pomagając sobie jej

członkowie mogli przetrwać. Jego uczeń, Arystoteles widział siłę państwa w wielkości ale

także postrzegał jako „wspólnotę najprzedniejsza ze wszystkich ,która ma najważniejsze ze

wszystkich zadania”. Według Immanuela Kanta naród tworzy państwo w obawie przed

napaścią innego narodu .Z kolei z Deklaracji praw człowieka i obywatela dowiadujemy się o

państwie jako scentralizowanym organizmie zaopatrzonym w suwerenna władzę, prawo i obywateli. Max Weber, wybitny niemiecki filozof oraz teoretyk twierdzi iż państwo winno

posiadać scentralizowany oraz wyraźnie określony aparat władzy państwowej. Przeglądu

najważniejszych teorii oraz koncepcji państwa dokonała dr Ewa Klima w artykule Państwo-

historia idei ,dostrzegając trzy niezmienne elementy, które pojawiają się od starożytności po

współczesność: terytorium prawo lub rząd i ludność. Te trzy elementy nie wystarczają aby

być państwem . Profesor geografii politycznej Nick Middleton, naliczył około 50

„ niewidzialnych krajów” z własnym terytorium, ludnością ,flagą i rządem które nie są

uznawane w prawie międzynarodowym za państwa. Otóż nie spełniają one czwartego

kryterium konwencji z Montevideo z 1933 r. czyli zdolności wchodzenia w relacje

międzynarodowe. Konwencja była regionalną umową międzynarodową i ograniczała się

jedynie do państw amerykańskich, ale jej zasady zostały uznane w zwyczajowym prawie

międzynarodowym. W poszukiwaniu określenia państwowość znajdujemy taką oto

odpowiedź: „zespół cech właściwych państwu; też: odrębność, niezależność państwa, byt

państwa ”[1] A więc za najważniejszą cechę oprócz terytorium oraz ludności przyjęto

suwerenność. Prof. Ludwik Ehrlich sformułował definicje suwerenności jako” samowładność,

czyli prawną niezależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych i całowładność, czyli

kompetencję normowania wszystkich stosunków wewnątrz państwa”.

[1] Encyklopedia PWN

Współcześnie czynniki ekonomiczne mają największy wpływ na suwerenność państw a

eurosceptycy twierdza że kraje Unii Europejskiej tracą suwerenność na rzecz Brukseli

Jednakże członkostwa w Unii Europejskiej nie da się sprowadzić do prostego wyboru między

niewolą i wolnością, podległością i suwerennością. W kontekście powyższych wywodów

trzeba się zgodzić z tez „idea suwerenności narodowej nie jest pojęciem li tylko

abstrakcyjnym, państwa i narody zaś egzystują w określonych warunkach geopolitycznych

i historycznych. Idea suwerenności nie jest i nie może być zatem realizowana w taki sam

sposób w epoce średniowiecza, w epoce nowożytnych państw narodowych ani też we

współczesnej nam epoce globalizacji”[2]

2.A.Smith i założenia jego teorii

Przedstawiając sylwetkę wybitnego szkockiego filozofa ,twórcy ekonomii klasycznej Adama

Smitha należałoby w szczególny sposób podkreślić wpływ jego największego dzieła

”Bogactwo narodów” na angielską gospodarkę a w późniejszym czasie na gospodarki

wieku krajów .Pięciotomowe dzieło „Bogactwo narodów” wydane po raz pierwszy w 1776 r

obrazuje jego indywidualne poglądy . Filozof urodzony 1723 roku w sennym szkockim

miasteczku dorastał w idei merkantylizmu a w późniejszym czasie fizjokratyzmu. Szkocja

była wtedy połączona unia z Anglią jako uboższa cześć królestwa. Niedawne badania

historyków wskazują na korzystne efekty tego związku ponieważ silniejszy partner inicjował

do działania. Szkocja dzięki temu przezywała w tych latach wyraźny rozkwit intelektualny.

System budowy dróg , usprawniający działanie handlu oraz technika wydobycia węgla to

jedne ze szkockich rozwiązań które przyczyniły się do szybszego rozwoju gospodarczego

Anglii .Również szkotowi Jamesowi Watt’owi zawdzięczamy silnik parowy, stanowił on

początek rewolucji przemysłowej. Adam Smith w „Bogactwie Narodów” stawia zwarte teorie

ekonomiczne: teorię wzrostu, wartości oraz handlu zagranicznego, podkreśla znaczenie

akumulacji kapitału, podziału pracy, wyjaśnia działanie mechanizmu rynkowego ,tzw.

„niewidzialnej ręki rynku” oraz wysuwa koncepcje państwa jako stróża nocnego .Jego

postulaty co prawda mówiły jedynie o trzech obowiązkach : „w myśl systemu naturalnej wolności, panujący ma spełniać jedynie trzy obowiązki. (...) czyli obowiązek ochrony

społeczeństwa przed gwałtem lub inwazją ze strony innych niezależnych społeczeństw.

[2] S. Ładyka, Unia Europejska w dzisiejszym świecie

Obowiązek ten jak najdalej idącej obrony każdego członka społeczeństwa przed niesprawiedliwością i uciskiem ze strony wszystkich innych członków społeczeństwa, czyli

obowiązek ustanowienia oraz przestrzegania wymiaru sprawiedliwości. Wreszcie obowiązek

ustanowienia i utrzymania pewnych urządzeń publicznych i publicznych instytucji, których

ustanowienie i utrzymanie nie może nigdy leżeć w interesie jednostki lub niewielkiej liczby

jednostek, a to dlatego, że dochód z nich nie pokryje nigdy kosztów”[3] ale w

rzeczywistości przewidywał on dla państwa większy zakres działań .Uważał że państwo nie

powinno ingerować w rynek, najlepiej pozostawić go wolnym ,wtedy w naturalny sposób

dąży do równowagi i gwarantuje najefektywniejsze wykorzystanie zasobów (kapitału,

pracy) ,tzw. „niewidzialna ręka rynku” sprawia że posiada on naturalna zdolność do

samoregulacji.

Zdaniem Smitha dopuszczalna ingerencja to jedynie usprawnianie jej funkcjonowania lub

ewentualnie ,w skrajnych przypadkach, zagrażających narodowym interesom, zastosowanie

polityki protekcjonistycznej (państwo mogło skorzystać z ceł odwetowych i zaporowych).

Postulował także za „polityka pieniężna która nie pozwala na użycie pieniądza jako

instrumentu w ręku państwa do podnoszenia cen oraz podkręcania koniunktury”[4]

3. John Maynard Keynes i założenia jego teorii

Wielki kryzys w 1929 roku powodowany przez krach finansowy na Wall Street niemal rzucił

na kolana gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Do feralnego czwartku 24 października giełda

nowojorska znajdowała się w stanie nieustającej hossy a więc obrót akcjami był dochodowym

interesem. W feralny” Czarny czwartek” na giełdę trafiło 13 milionów akcji, które po chwili

straciły jedną trzecią wartości. Nastąpił efekt domina: panika doprowadziła do

wyprzedawania akcji nawet pewnych spółek i w efekcie ich upadku. Zamykano firmy, tysiące

ludzi znalazło się na bezrobociu, nastała gospodarcza stagnacja.

Trudne zadanie stało przed Franklinem Delano Rooseveltem, który sprawował prezydenturę

Stanów Zjednoczonych od 1933 roku. Przywódca zgromadził wokół siebie zespół

specjalistów nazywany "trustem mózgów", ich zadaniem było opracowanie mechanizmu

wyjścia z kryzysu. W 1933 roku , 9 marca rozpoczęło się 100 dni, w trakcie których

wprowadzono pakiet ustaw mających na celu uzdrowienie sytuacji gospodarczej Stanów

Zjednoczonych. Tak narodził się Nowy ład.

[3,4] Bogactwo narodów A.Smith

Dzięki polityce Nowego Ładu Stanom Zjednoczonym udało się podnieść z Wielkiego

Kryzysu i wrócić na drogę rozwoju oraz rynkowej hossy, która najlepsze wyniki osiągnęła w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Wtedy tez polityka amerykańskiej gospodarki doby

lat trzydziestych stała się podstawą dla budowy koncepcji interwencjonizmu państwowego

przez Johna Maynarda Keynesa. Ekonomista urodził się w 1883 roku, jego głównym dziełem

jest „Ogólna teoria zatrudnienia, pieniądza i procentu” wysunął tam wizję państwa dobrobytu

przez postulat pełnego zatrudnienia.” W celu jego realizacji należy na szeroką skalę

uspołecznić inwestycje. Są one narzędziem za pomocą którego władze publiczne będą

współdziałać ze sferą prywatną”[5] .Keynes postulował o stosowanie subwencji, dotacji dla

przedsiębiorstw, rozwój zamówień rządowych, politykę niskiej stopy procentowej, a w

polityce podatkowej progresję podatku dochodowego wraz z jednoczesnym rozszerzaniem

systemu świadczeń społecznych. Według niego również skuteczne jest pobudzanie

gospodarki poprzez rozwój przemysłu zbrojeniowego. Na pytanie, z czego finansować

bezpośrednie metody nakręcania koniunktury, jeśli w budżecie nie ma pieniędzy, odpowiadał

stanowczo: z deficytu [6]. Państwo w interpretacji keynesowskiej stoi na straży prawa , pełni

rolę gwaranta bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego, ale także aktywnie

oddziałuje na rozmiary efektywnego popytu globalnego, dochodu narodowego oraz

zatrudnienia.. Ekonomista uważa że państwo powinno kontrolować zrównoważony wzrost

gospodarczy i reagować hojnie pożyczając pieniądze. Keynes uważał że podczas

dekoniunktury państwo powinno łagodzić jej skutki społeczne i ekonomiczne poprzez

bezpośrednie kierowanie środków finansowych w gospodarkę .Zastrzyk pieniędzy miałby na

celu zwiększyć popyt, dzięki któremu przedsiębiorstwa rozwiną się natychmiast i przystąpią

do jego zaspokajania. Podwaliną sukcesu Keynesa było to ze jego teoria idealnie wpisała się

w czas ,lata 20-30 dając politykom usprawiedliwienie ich działań w Nowym ładzie.

Zarzadzanie popytem traciło popularność w latach 70 ponieważ okazywało się coraz mniej

skuteczne.

[5,6] J.M. Keynes Ogólna teoria zatrudnienia

4. Porównanie podejścia do państwowości.

Adam Smith jako piewca gospodarczej wolności w swoich teoriach nie zakładał

ingerowania państwa w funkcjonowanie rynku a tym samym kreowania sztucznego popytu.

Dopuszczał jedynie działania usprawniające jej funkcjonowanie. Według niego rynek

posiada naturalną zdolność samoregulacji .Konsument kierujący się egoistycznie własnym

dobrem, posiadający instynkt samozachowawczy zachowuje się racjonalnie i wybiera

najlepsze dla niego rozwiązania. Teoria „niewidzialna ręka rynku to siły działające na rynku, wymuszające konkretne zachowania i postępowania przynoszące samoczynny rozwój

gospodarczy. Determinują one zachowania ludzi oraz wpływając na ich decyzyjność i

działania gospodarcze Konsument w sposób najbardziej mu odpowiadający maksymalizuje

swoje korzyści np.: przez zmianę pracy lub lokowania kapitału tudzież warunki prowadzenia

działalności obniżające koszty. Przy takiej wolnej konkurencji, nie wspomaganej sztucznie

kredytami ceny za dobra pozostają maksymalnie niskie i nie występuje

nadprodukcja .Popyt i podaż pozostają w równowadze. Nie ma możliwości tworzenia się

„sztucznych” rynków odpowiadających na potrzeby konsumentów finansowane kredytami.

Keynesowska polityka z kolei w sposób zdecydowany negowała zasadę wolnego rynku.

Zakładała ingerencję państwa w gospodarkę, zwiększenie możliwości konsumpcyjnych oraz

inwestycyjnych poprzez : obniżenie stóp procentowych przez Bank Centralny, co

umożliwiało z kolei oferowanie przez banki komercyjne dostępu do tańszych kredytów

podmiotom gospodarczym, obniżenie rezerwy obowiązkowej lub emisję pieniądza.

Wszystkie te zabiegi osłabiają wartość pieniądza. Banki oferują konsumentom oraz

inwestorom tani pieniądz. Właśnie tanie kredyty były jedną z pośrednich przyczyn wielkiego

kryzysu w Ameryce w 1929 r . Ludzie nabywali za nie nieruchomości, samochody, akcje,

których ceny wzrastały w zawrotnym tempie i były nieadekwatne do rzeczywistej wartości.

Wysokie pobudzenie koniunktury gospodarczej spowodowało głębokie rozbieżności między

konsumpcjonizmem a produkcją . W końcu stało się to co stać się musiało tzw. „bańka spekulacyjna” pękła ,wybuchł największy kryzys gospodarczy który rozlał się na cały świat

z różnymi konsekwencjami. W Ameryce nastąpiła stagnacja, nagle spadł popyt a wraz z nim

skurczyły się wartości nabytych nieruchomości. Banki, przedsiębiorstwa, małe oraz duże

firmy bankrutowały, a bezrobocie wzrosło kilkunastokrotnie zubożając społeczeństwo. Na

podstawie tych wydarzeń Keynes doszedł do wniosku iż niezbędna jest regulacja procesów

gospodarczych przez państwo w celu zwiększenia popytu globalnego. Po wielkim pierwszym

kryzysie amerykańska gospodarka pozostawała nadal w nie najlepszej kondycji ,z różnym

przebiegiem cyklu koniunkturalnego. Aby ją pobudzić amerykański Bank Rezerw

Federalnych od 2001 roku zaczął obniżać stopy procentowe aby w 2003 osiągnąć 1 %.Dla

porównania obecnie w Polsce stopa procentowa wynosi 1,5 %..W historii Ameryki

nieuchronnie nasępił kolejny kryzys w 2007 roku .Skutki tego załamania na rynkach

światowych skalą dorównywały pierwszego .Z różnym nasileniem wystąpiły: spadek popytu

w szczególności na rynkach krajów wysoko rozwiniętych, co było z kolei przyczyną

załamania się światowego eksportu oraz wstrząsy na rynkach finansowych i walutowych,

pociągające za sobą gwałtowne zmiany kursów walut szczególnie krajów wschodzących oraz

wycofywanie kapitału przez instytucje funkcjonujące na rynku międzynarodowym z powodu

rekompensowania strat lub podwyższenia oceny ryzyka inwestowania na tych

rynkach .Ekonomiści całkiem rozbieżnie postrzegali kwestię bezrobocia. Keynes wprowadził

pojęcie bezrobocia przymusowego, opisał tak sytuację w której robotnicy nie mogą znaleźć

pracy pomimo tego iż zgłaszają gotowość jej podjęcia za stawki obowiązujące na rynku lub ewentualnie nieco niższe. Możliwość obniżenia przymusowego bezrobocia widział w

zwiększaniu globalnego popytu. Zwiększony popyt wymuszałby produkcję co z kolei

wymagałoby zwiększenia siły roboczej .W Ujęciu B. Danowskiej –Prokop Keynes wyliczył

że o rozmiarach popytu inwestycyjnego decydował stosunek krańcowej rentowności kapitału

do stopy procentowej. Obniżenie stopy procentowej przy tej samej krańcowej rentowności

kapitału pobudzało działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, co w konsekwencji prowadziło

do wzrostu zatrudnienia, dochodów zatrudnionych pracowników oraz rozmiarów

efektywnego popytu globalnego[7] Zwolennik samoregulacji Smith uważał że większe

bezrobocie powoduje obniżenie płacy, ponieważ więcej osób zabiega o daną liczbę stanowisk

pracy. Obniżenie zarobków spowoduje obniżenie kosztów produkcji pobudzając gospodarkę.

Ożywienie gospodarcze z kolei wpływa na zwiększony popyt na pracę co skutkuje spadkiem

bezrobocia. Jednak Smithowska gospodarcza wolność w perspektywie czasu nie dawała

wymiernych efektów w walce z bezrobociem i kryzysami gospodarczymi. Współcześnie

sytuacja na rynku pracy stale się zmienia i jest konsekwencja nieustannych zmian w systemie

gospodarczym. Zmianom tym towarzyszą ograniczenia oraz słabości w funkcjonowaniu . Zjawisko bezrobocia jest właśnie negatywną konsekwencją tych zmian. Skutki bezrobocia są

trudne do akceptacji przez społeczeństwo i wymagają zastosowania środków zaradczych.

Bezrobocie wywołuje bezradność, uczucie pokrzywdzenia oraz niezadowolenia .Obniżony

status materialny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie rodziny a jego wypadkową jest

bieda lub ubóstwo.

[7] J.M. Keynes Ogólna teoria zatrudnienia…

W kwestii podatków Keynes postulował o zwiększenie opodatkowania wysokich dochodów

oraz zwiększenie wydatków na cele socjalne. Uważał że dochody przesunięte od osób

zamożnych w kierunku osób uboższych miałyby pobudzić ich skłonności do

konsumpcjonizmu. Z zastrzeżeniem jednak iż progresywny system podatkowy nie może

jednak niszczyć przedsiębiorczości oraz zmniejszać motywy zysków. W celu utrzymania

pożądanego tempa aktywności przedsiębiorców proponował niskie podatki od

zysków ,podwyższenie amortyzacyjnej stopy procentowej i niskie opodatkowanie dóbr

konsumpcyjnych .Z kolei Smith nie wspominał o jako takim systemie podatkowym. Co

prawda odnosił się do podatnika, jednakże adresatem były władze podatkowe. Wyznawał

zasady: równości (sprawiedliwości podatkowej).Podatki obowiązywały wszystkich bez

wyjątku ,nikt nie był uprzywilejowany .Bogaci i biedni mieli odprowadzać podatek

proporcjonalny do ich dochodu a uiszczanie go powinno odbywać się jak najdogodniej dla

podatnika. O takim czasie, w miejscu oraz terminie i sposobie płatności jaki mu najbardziej

odpowiada. A. Smith uważał iż za wysokie podatki prowadzą do obniżenia dochodów

państwa i twierdził, że zbyt surowe podatki odnoszą zgubne skutki dla działalności

gospodarczej. Obniżanie dochodów publicznych i niedomaganie działalności gospodarczych

są naturalna reakcją na „surowość podatku”. Usprawiedliwiał podatników którzy dążyli do

zmniejszenia swoich obciążeń podatkowych. Stwierdzał również sugestywnie, że „zbyt

wysoki podatek wyczerpuje gospodarstwo, czyli wysusza źródło, z którego żyje. Krzywa

Laffera pokazuje skuteczność opodatkowania, a wiec w miarę wzrostu stawki podatkowej

wpływy podatkowe przestają rosnąć proporcjonalnie. Wywołują powstanie tzw. szarej strefy

oraz zmuszają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań prowadzenia działalności

gospodarczej .Smith jako zwolennik handlu zagranicznego pomimo oportunistycznej

postawy do ingerencji państwa w sektor rynkowy, dopuszcza w tym sektorze taka możliwość

ale tylko pod warunkiem że prowadzi to do ochrony konkurencji i konsumentów oraz nie

pozwoli na tworzenie się monopoli. Keynes zgodnie ze swoja teoria optował rozwiązanie ze

rząd powinien wspierać eksport i hamować import. Obecnie niemal każde państwo ma

przynajmniej w pośrednim stopniu kontakty handlowe w zagranicą i stale pogłębiane są powiązań handlowe .Dzięki wymianie handlowej zaspokajane są potrzeby których

gospodarka danego kraju nie jest w stanie spełnić .

[8] M. Adamczyk Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla

gospodarki światowej

Podsumowanie

Przez dwie ostatnie dekady ubiegłego stulecia obserwowana jest ewolucja gospodarki

kapitalistycznej ,jej dojrzewanie oraz zmiany w postrzeganiu państwa i jego roli .Wciąż

toczone są spory o zakres działań państwa i oczekiwań społeczeństwa. Zarówno A.Smith

oraz J.M. Keynes spełnili istotna role w historii ekonomii a ich badania i teorie były swego

czasu innowacją. Globalizacja gospodarki świata stawia przed ekonomistami nowe wyzwania

a kryzysy mniejsze lub większe wpisują się już jako stałe zjawisko we współczesnej

gospodarce i są nieodłączna cecha kapitalizmu. Liberałów takich jak Smith charakteryzuje

przede wszystkim głęboka wiara w system prywatnej przedsiębiorczości i wolny,

konkurencyjny rynek oraz niechęć do rozszerzania ekonomicznych funkcji państwa.

Interwencjoniści z kolei powinni pamiętać ponadczasowe ostrzeżenie Keynesa „W miarę

ulepszania organizacji rynków pojawia się istotne niebezpieczeństwo, że spekulacja weźmie górę nad przedsiębiorczością. Spekulanci mogą być nieszkodliwi, gdy są niczym piana na

spokojnych wodach przedsiębiorczości. Ale sytuacja staje się poważna, gdy przedsiębiorczość

poczyna być pianą na wirze spekulacji .”[7] Ten kierunek przemian sprawia, że sługa staje się

panem..[8]

[7]J.M. Keynes Ógólna zatrudnienia

[8]E. Mączyńska, Gdy sługa staje się panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i

wyników działalności gospodarczej

Bibliografia

M. Bochenek „Poglądy współczesnych keynesistów na temat roli państwa w gospodarce.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 311 · 2017

P.Eckhard „Nie tylko nocny stróż działalność państwa w myśl Adama Smitha”kwartalnik

Prawo-Społeczeństwo i ekonomia.

S. Czaja wyzwania współczesnej ekonomii – wybrane problemy

B. Danowska –Prokop „Od liberalnej do keynesowskiej wizji państwa”

2 0 1 2J. Górski, W. Sierpiński, Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870 1950, PWN,

Warszawa 1875 330-333

J.M. Keynes „ Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza”

E. Klima „ Państwo historia idei”

A. Kowol Wariant szwedzki „Ekonomii dobrobytu”

W. Kudła A Mączak Polskie Radio ,Audycja radiowa z cyklu „Myśliciele i ekonomiści”

A. Lisak „A.Smith -Piec razy o racjonalności w ekonomii”

A. Smith „Bogactwo narodów”

M. Jaszczyński Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym ,Zeszyty naukowe

PWSZ

http://www.rp.pl/artykul/702243-Historia-dolara-i-zlota---szok-Nixona.htmlnternet

https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/zanim-nadejdzie-liberalizm-

rozczarowac-musi-keynesizm/

Brak komentarzy
To jest jedynie podgląd.
3 wyświetlane ||| 3 wyświetlanych na 12 str.
Pobierz dokument